Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh bắc giang năm học 2018 2019 có đáp án

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 192 Phần I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1: Nếu tam giác MNP vng M MP A NP.cos N B NP.sin N C MN.cot N Câu 2: Đường thẳng y   x  cắt đồ thị hàm số sau ? A y  3 x  C y  B y  2 x  2 x  D NP.sin P D y   x 1 Câu 3: Khi mặt trời chiếu vào trồng mặt đất phẳng bóng mặt đất dài 8m đồng thời tia sáng mặt trời chiếu vào đỉnh tạo với mặt đất góc 600 Chiều cao A m B m C m Câu 4: Hệ số góc đường thẳng y  A B 3 D m 3  x C D 5 Câu 5: Hàm số y   3m   x  m  (với m tham số ) đồng biến A m  B m  C m  D m  Câu 6: Nếu cho x không âm x  x A B C 81 D Câu 7: Tất bậc hai 100 A 10000 B 10 C 10 10 D 10 Câu 8: Trục thức mẫu biểu thức ta kết 1 C 1  D  A  B  Câu 9: Cho hai đường tròn  O1 ; R   O2 , r  với  r  R Gọi d khoảng cách hai tâm  O1 ; R   O2 , r  Hai đường tròn cho tiếp xúc A d  R  r B d  R  r C d  R  r D d  R  r Câu 10: Nếu tam giác vng cạnh góc vng độ dài 2cm 3cm độ dài đường cao tương ứng với cạnh huyền A cm 13 B 36 cm 13 C 13 cm 36 D 13 cm Câu 11: Cho đường tròn  O;10 cm  Lấy điểm I cho OI  cm, kẻ dây AB vng góc với OI I Độ dài dây AB A cm B 16 cm C 14 cm D cm Mã đề 192 Trang 1/2 C Câu 12: Tung độ gốc đường thẳng y  x  B 4 A D  Câu 13: Cơng thức nghiệm tổng qt phương trình x  y  x   y  3 x A  x  x  B  C  x  y  y  x  Câu 14: Số sau bậc hai số học 16? A  42 B 16 C 256 x  D  x  y  D 42 Câu 15: Rút gọn biểu thức x    x  x với x  kết A 4 B C x  D  x Phần II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (3,0 điểm) 1) Tính giá trị biểu thức A   50  32  72  : 2) Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  mx  (với m  ) qua điểm A(1;2) 3) Hàm số y  89  2018  x  2019 hàm số đồng biến hay nghịch biến Câu (1,5 điểm) Cho biểu thức A  ? Vì ? x 1 x 1 x 1   (với x  0, x  ) x 1 x 1 1 x 1) Rút gọn biểu thức A; 2) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A Câu (2,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn  AB  AC  , đường cao BN CM cắt H Gọi O trung điểm BC Chứng minh rằng: 1) Bốn điểm B, M , N , C thuộc đường tròn 2) ON tiếp tuyến đường tròn đường kính AH Câu (0,5 điểm) Giải phương trình x2  103x 5 x HẾT - Họ tên học sinh: Số báo danh: đề 192 Trang 2/2 Hướng dẫn Câu a) ta tam giác BMC tam giác BNC vuông M N nên điểm B, M, N, C thuộc đường tròn tâm O đường kính BC b) Chứng minh tương tự câu a, ta điểm A, M, H, N thuộc đường tròn tâm I đường kính AH tam giác ABC H trực tâm => AH vng góc với BC => góc IAN + góc OCN = 900 Mặt khác IA = IN => góc IAN = góc INA; ON = OC => góc ONC = góc OCN => góc IAN + góc ONC = 900 => góc INO = 900 => ON tiếp tuyến đường tròn tâm I đường kính AH Câu Giải pt x2  103x 5 x 10 x2  103x   x   x2  103x   x  ĐKXĐ:  x   2 x   10  3x  10  2x   x   x    10  3x  10  3x       x  1   10  3x     x  1    x  (t.m)   10  3x   Vậy pt nghiệm x = Mã đề 192 Trang 3/2 ... qua điểm A( 1; 2) 3) Hàm số y   89  2 018  x  2 0 19 hàm số đồng biến hay nghịch biến Câu (1, 5 điểm) Cho biểu thức A  ? Vì ? x 1 x 1 x 1   (với x  0, x  ) x 1 x 1 1 x 1) Rút gọn biểu... 3x  10  2x   x   x    10  3x  10  3x       x  1   10  3x     x  1    x  (t.m)   10  3x   Vậy pt có nghiệm x = Mã đề 19 2 Trang 3/2 ... góc ONC = 90 0 => góc INO = 90 0 => ON tiếp tuyến đường tròn tâm I đường kính AH Câu Giải pt x2  10 3x 5 x 10 x2  10 3x   x   x2  10 3x   x  ĐKXĐ:  x   2 x   10  3x  10  2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh bắc giang năm học 2018 2019 có đáp án, Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh bắc giang năm học 2018 2019 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay