Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc kạn

197 18 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ SỸ THẮNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ SỸ THẮNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN QUYẾT THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn thực hướng dẫn TS Trần Văn Quyết Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Thái Ngun, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hà Sỹ Thắng ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với hướng dẫn giúp đỡ Bộ phận quản lý đào tạo Sau Đại học - Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Nhà trường Bộ phận quản lý đào tạo Sau Đại học - Phòng Đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến TS.Trần Văn Quyết - người trực tiếp hướng dẫn cho ý kiến quý báu q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn quan Đảng, HĐND, UBND, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Công thương, Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn cung cấp thông tin, số liệu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đồng thời tơi bày tỏ lòng cảm ơn tới Đảng ủy, HĐND, UBND, phòng chức huyện, thị toàn tỉnh hộ nông dân huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn cung cấp cho số liệu thực tế phục vụ đề tài luận văn Tôi xin cảm ơn đến tồn thể người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hà Sỹ Thắng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý luận cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm cách tiếp cận cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Quan niệm chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp 12 1.1.3 Tính tất yếu phải chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 13 1.1.4 Nội dung, yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 14 1.1.5 Các yếu tố tác động xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 21 1.1.6 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng thành cơng Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn 27 1.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn số nước giới Việt Nam 34 1.2.1 Kinh nghiệm số nước giới 34 1.2.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn số địa phương Việt Nam 37 1.2.3 Bài học Bắc Kạn thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 41 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 43 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 43 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 43 2.3 Phương pháp xử lý thông tin, xử lý số liệu 45 2.4 Phương pháp phân tích mơ tả số liệu 45 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.5.1 Các tiêu điều kiện tự nhiên 46 2.5.2 Các tiêu kinh tế 46 2.5.3 Các tiêu đánh giá xây dựng nông thôn 46 2.5.4 Các tiêu đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 46 Chương 3: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN 47 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 47 3.1.2 Kinh tế - xã hội 50 3.1.5 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 52 3.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014 53 3.2.1 Kết thực chương trình mục tiêu xây dựng nơng thơn theo Bộ tiêu chí quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014 53 3.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Bắc Kạn 58 3.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn gắn với xây dựng nông thôn 61 3.3 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn hộ điều tra 82 3.3.1 Đối với hộ nông dân 83 3.4 Nhận xét thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014 92 3.4.1 Những kết đạt 92 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân: 93 Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 96 4.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Bắc Kạn đến 2020 96 4.1.1 Quan điểm, mục tiêu Đảng, Nhà nước nông nghiệp, nông dân, nông thôn 96 4.1.2 Định hướng, mục tiêu Bắc Kạn chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 98 4.2 Nhiệm vụ cần thực đến năm 2020 nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 101 4.2.1 Mục tiêu xây dựng nông thôn đến 2020 101 4.2.2 Một số nhiệm vụ cần thực đến năm 2020 liên quan đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 102 4.3 Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 102 4.3.1 Hoàn thành quy hoạch chi tiết phát triển ngành nông nghiệp theo vùng 103 138 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Văn Ân (2005), Quan niệm thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao Việt Nam, Nxb Thống Kê, Hà Nội Ban đạo xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn (2014), Kế hoạch số 244/KH-BCĐ ngày 18 tháng 08 năm 2014 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2015 Ban đạo xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn (2014), Báo cáo số 266/BC-BCĐ ngày 17 tháng 08 năm 2012 kết rà soát đăng ký tiêu, danh sách xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn năm 2015 Ban đạo xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn (2011), Báo cáo số 322/BC-BCĐ ngày 16 tháng 12 năm 2011 Tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn năm 2011 Bộ trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Kết luận số 97/NQ-TW ngày 14 tháng 03 năm 2014 “một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực Nghị Trung ương khố X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn” Bộ Xây dựng - Bộ NN & PTNT - Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, quy hoạch xã nông thôn Nguyễn Thị Cành (2004), Các mơ hình tăng trưởng dự báo kinh tế - lý thuyết thực nghiệm, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Mình Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 việc “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020” 139 10 Chính phủ (2013), Nghị số 21/NQ-CP “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc Kạn 140 11 Chính phủ (2013), Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 12 Chính phủ (2010), Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2010 “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020 13 Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn (2014), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2014 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Nghị số 26-NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ khóa X 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2006 - 2011, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2001 - 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2011 - 2016, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2011 - 2016, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 19 Đảng tỉnh Bắc Kạn (2010), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 20 Đảng tỉnh Bắc Kạn (2010), Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 21 Đặng Kim Sơn (2006), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - 20 năm đổi phát triển, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Bùi Tất Thắng (2006), Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 23 Tỉnh ủy Bắc Kạn (2011), Nghị số 06-NQ/TU ngày 12 tháng năm 2011 thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020 141 24 Tỉnh ủy Bắc Kạn (2010), Quyết định số 797-QĐ/TU việc thành lập Ban đạo thực chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn 25 Tỉnh ủy Bắc Kạn (2011), Nghị số 09-NQ/TU “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 26 Tỉnh ủy Bắc Kạn (2012), Chỉ thị số 13-CT/TU tăng cường lãnh đạo, đạo thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2011 - 2020 27 Tỉnh ủy Bắc Kạn (2012), Báo cáo số 327-BC/TU kết năm thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 28 UBND tỉnh Bắc Kạn (2010), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 29 UBND tỉnh Bắc Kạn (2011), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012 30 UBND tỉnh Bắc Kạn (2012), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 31 UBND tỉnh Bắc Kạn (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014 32 UBND tỉnh Bắc Kạn (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015 33 UBND tỉnh Bắc Kạn (2014), Báo cáo tóm tắt số /BC-UBND ngày 22 tháng 09 năm 2014 tình hình thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI Nghị Đại hội Đảng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 34 UBND tỉnh Bắc Kạn (2013), Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 35 Nguyễn Phượng Vỹ (2005), Một số tình hình kinh tế trang trại sau năm thực Nghị 03/CP Chính phủ, Hà Nội 142 36 Website: - Công thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn: http://www.backan.gov.vn/Pages/default.aspx - Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/cpv/ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu - Bộ Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn: http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx - Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx - Viện Chăn nuôi: http://vcn.vnn.vn/ - Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 - Trung tâm khuyến nông quốc gia: http://www.khuyennongvn.gov.vn/ 143 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN (Dành cho cán quản lý) Phiếu thu thập thông tin chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm phục vụ đề tài luận văn cao học Kết khảo sát phục vụ mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin phiếu giữ kín cơng bố có đồng ý Quý vị./ Xã :……………………………………………………… Huyện :…………………………………………………… Tỉnh : ……………………………………………………… I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên: ………………………………………………………… 2.Tuổi:………………….…Giới tính:………… …………………… Trình độ VH:………………………………………………………… Chức danh lãnh đạo:……….……………………………………… Số năm làm công tác quản lý :……………………………………… II NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THƠN MỚI Ơng/bà cho biết nhận thức vấn đề sau theo mức độ : Hoàn tồn khơng đồng ý; Khơng đồng ý; Bình thường; Đồng ý; Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá I Về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp góp phần điều chỉnh hồn thiện quy hoạch đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển suất nơng nghiệp, hàng hóa Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần điều chỉnh hồn thiện quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội theo chuẩn Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với phân công lại lao động nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp cho phép khai thác tối đa nguồn lực địa phương Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp góp phần tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng nơng thôn, đặc biệt nguồn vốn từ cộng đồng dân cư nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần phát huy kinh tế hàng hóa có tham gia nhiều thành phần kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần hồn thiện hạ tầng nông thôn đường, điện, thủy lợi, chợ… 144 Tiêu chí đánh giá Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn 10 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thúc đẩy hiệu hoạt động HTX, tổ hợp tác II Về xây dựng nông thơn 11 Xây dựng NTM tạo điều kiện hồn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng thúc đầy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 12 Xây dựng NTM tạo điều kiện phát triển đồng hạ tầng KTXH nông thôn điện, đường, thủy lợi, chợ phục vụ sản xuất nông nghiệp 13 Xây dựng NTM góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn 14 Xây dựng NTM góp phần nâng cao hiệu kết hợp Nhà nước nội lực cộng đồng dân cư nông thôn 15 Xây dựng NTM gắn với phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với trình độ điều kiện địa phương 16 Xây dựng NTM thúc đẩy mở rộng hình thức liên kết HTX, tổ hợp tác 17 Xây dựng NTM thúc đẩy phân công lao động nông nghiệp, nông thôn 18 Xây dựng NTM góp phần thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp đa dạng theo hướng hàng hóa Mức độ đánh giá III KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá 19 Điều chỉnh hồn thiện quy hoạch đất nơng nghiệp gắn với tiêu chí 1.1, 1.2, 2.4, 3.1, 3.2 4.1 20 Kết chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành gắn với tiêu chí 7, tiêu chí 10, tiêu chí 11 21 Đa dạng hóa thành phần kinh tế nông nghiệp gắn với tiêu chí: 13, 10 11 22 Kết chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng gắn với tiêu chí 12, 13, 10, 11 1.1 23 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu chí 13, 11, 12 10 24 Chuyển dịch cấu kinh tế theo lao động nông nghiệp gắn với tiêu chí: 12, 10, 11 145 IV ĐÁNH GIÁ VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá 25 Việc xây dựng quy hoạch phát triển nơng, lâm nghiệp chậm, chưa sát với thực tế 26 Sản xuất thâm canh theo hướng hàng hóa chậm chưa hiệu quả; 27 Q trình chuyển đổi số diện tích trồng vật nuôi từ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu hiệu sang sản xuất tập trung đạt suất cao chậm chưa liệt 29 Quy trình canh tác chưa phù hợp với điều kiện sinh thái tiểu vùng bón phân, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sâu bệnh 30 Chưa có chế khuyến khích chủ thể “bốn nhà” tham gia bền vững vào q trình sản xuất nơng sản hàng hóa chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 31 Nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển khu vực nơng nghiệp nơng thơn TCTD ít, giải ngân chậm, thủ tục rườm rà 32 Chưa có kế hoạch đào tạo đồng lao động hoạt động nông nghiệp 33 Năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với yếu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp thấp, 34 Nguồn vốn đầu tư triển khai ứng dụng sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện tỉnh thấp 35 Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tỉnh yếu chưa đồng 146 V CÁC Ý KIẾN KHÁC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN - Cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương Ông (bà) cho phù hợp chưa? Phù hợp  chưa phù hợp  Lý do: - Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương thời gian gần có theo hướng sản xuất hàng hóa khơng? Giải thích: - Về cấu trồng địa phương, Ông (bà) cho nên chuyển đổi trồng theo hướng để mang lại hiệu kinh tế cao? - Về chăn ni địa phương, theo Ơng (bà) cho nên chuyển đổi theo hướng để mang lại hiệu kinh tế cao? - Theo Ông (bà) chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương chịu tác động nhân tố nào? Nêu cụ thể giải thích rõ? - Địa phương có định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa? - Đề xuất Ông (bà) để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa? Xin trân trọng cảm ơn! 147 148 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN (Dành cho hộ nông dân) Phiếu thu thập thông tin chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm phục vụ đề tài luận văn cao học Kết khảo sát phục vụ mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin hộ gia đình giữ kín cơng bố có đồng ý Chủ hộ./ Thôn/Bản:………………………………………………… Xã : ……………………………………………………… Huyện : …………………………………………………… Tỉnh : ……………………………………………………… I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên chủ hộ: …………………………………………………… 2.Tuổi:………………………………………………………………… Giới tính:…………………………………………………………… Trình độ VH:………………………………………………………… Số nhân gia đình:……………………………………… II ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CỦA HỘ Lao động - Số người độ tuổi lao động: ………………………………………… - Lao động hoạt động nông nghiệp:……………………………………… Đất đai Hạng mục Diện tích (m2) - Diện tích đất nơng nghiệp: + Đất trồng hàng năm : Trong đất trồng lương thực có hạt : + Đất trồng lâu năm : Trong đất trồng ăn quả: Máy móc phục vụ sản xuất Liệt kê máy móc gia đình dùng vào sản xuất nông nghiệp : máy cày/bừa, máy tuốt lúa, máy tách ngơ, máy bơm nước, bình phun thuốc trừ sâu/cỏ… : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 10 Vốn đầu tư phát triển sảu xuất nông nghiệp - Tổng vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp :……….……… (triệu đồng) Trong : Vốn tự có :……………………… (triệu đồng) Vốn vay (ghi rõ vay từ nguồn nào) :…………… (triệu đồng) III KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA BẮC KẠN NĂM 2014 11 Kết sản xuất nông nghiệp hộ gia đình năm 2014 Tiêu chí Giá trị - Năng suất lúa/ngơ - Sản lượng lương thực có hạt - Sản lượng ăn - Số lượng gia súc - Số lượng gia cầm 12 Thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình năm 2014 Tiêu chí Giá trị ( 1000đ) - Thu nhập từ trồng hàng năm - Thu nhập từ trồng công nghiệp lâu năm - Thu nhập từ trồng ăn - Thu nhập từ chăn nuôi - Thu nhập từ dịch vụ nông nghiệp 13 Giá trị sản phẩm nơng nghiệp bán gia đình năm 2014 Sản phẩm Số lượng (kg) Đơn giá Thành tiền ( 1000đ) IV NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ông/bà cho biết nhận thức vấn đề sau theo mức độ : Hồn tồn khơng đồng ý; Khơng đồng ý; Bình thường; Đồng ý; Hồn tồn đồng ý Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá I Về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần điều chỉnh hồn thiện quy hoạch đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển suất nơng nghiệp, hàng hóa Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội theo chuẩn Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp gắn với phân công lại lao động nơng thơn Tiêu chí đánh giá Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp cho phép khai thác tối đa nguồn lực địa phương Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn, đặc biệt nguồn vốn từ cộng đồng dân cư nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần phát huy kinh tế hàng hóa có tham gia nhiều thành phần kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp góp phần hồn thiện hạ tầng nơng thơn đường, điện, thủy lợi, chợ… Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn 10 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thúc đẩy hiệu hoạt động HTX, tổ hợp tác II Về xây dựng nông thôn 11 Xây dựng NTM tạo điều kiện hồn thiện quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo hướng thúc đầy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 12 Xây dựng NTM tạo điều kiện phát triển đồng hạ tầng KTXH nông thôn điện, đường, thủy lợi, chợ phục vụ sản xuất nông nghiệp 13 Xây dựng NTM góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 14 Xây dựng NTM góp phần nâng cao hiệu kết hợp Nhà nước nội lực cộng đồng dân cư nông thôn 15 Xây dựng NTM gắn với phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với trình độ điều kiện địa phương 16 Xây dựng NTM thúc đẩy mở rộng hình thức liên kết HTX, tổ hợp tác 17 Xây dựng NTM thúc đẩy phân công lao động nông nghiệp, nông thôn 18 Xây dựng NTM góp phần thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp đa dạng theo hướng hàng hóa Mức độ đánh giá V KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá 19 Điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch đất nơng nghiệp gắn với tiêu chí 1.1, 1.2, 2.4, 3.1, 3.2 4.1 20 Kết chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành gắn với tiêu chí 7, tiêu chí 10, tiêu chí 11 21 Đa dạng hóa thành phần kinh tế nông nghiệp gắn với tiêu chí: 13, 10 11 22 Kết chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng gắn với tiêu chí 12, 13, 10, 11 1.1 23 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu chí 13, 11, 12 10 24 Chuyển dịch cấu kinh tế theo lao động nông nghiệp gắn với tiêu chí: 12, 10, 11 VI ĐÁNH GIÁ VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá 25 việc xây dựng quy hoạch phát triển nơng, lâm nghiệp chậm, chưa sát với thực tế 26 Sản xuất thâm canh theo hướng hàng hóa chậm chưa hiệuQ quả;trình chuyển đổi số diện tích trồng vật nuôi 27 từ sản xuất nhỏ lẻ thiếu hiệu sang sản xuất tập trung đạt 29 Quy trình canh tác chưa phù hợp với điều kiện sinh thái tiểu vùng bón phân, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sâu bệnh 30 Chưa có chế khuyến khích chủ thể “bốn nhà” tham gia bền vững vào q trình sản xuất nơng sản hàng hóa chuyển dịchvốn tín cấudụng kinh phục tế nông nghiệp 31 Nguồn vụ phát triển khu vực nông nghiệp nơng thơn TCTD ít, giải ngân chậm, thủ tục rườm rà 32 Chưa có kế hoạch đào tạo đồng lao động hoạt động nông nghiệp 33 Năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với yếu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp thấp, 34 Nguồn vốn đầu tư triển khai ứng dụng sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện tỉnh thấp 35 Kết cấu hạ tầng nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh yếu chưa đồng VII CÁC Ý KIẾN KHÁC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN - Cơ cấu kinh tế nơng nghiệp địa phương Ơng (bà) cho phù hợp chưa? Phù hợp  chưa phù hợp  Lý do: - Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương thời gian gần có theo hướng sản xuất hàng hóa khơng? Giải thích: - Về cấu trồng địa phương, Ông (bà) cho nên chuyển đổi trồng theo hướng để mang lại hiệu kinh tế cao? - Về chăn nuôi địa phương, theo Ông (bà) cho nên chuyển đổi theo hướng để mang lại hiệu kinh tế cao? - Theo Ông (bà) chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương chịu tác động nhân tố nào? Nêu cụ thể giải thích rõ? - Địa phương có định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa? - Đề xuất Ông (bà) để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa? Xin trân trọng cảm ơn! ... tiễn cấu kinh tế, cấu kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp chương trình xây dựng nông thôn - Đánh giá thực trạng cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn q trình chuyển dịch cấu kinh. .. dịch cấu kinh tế nông nghiệp với xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn 88 Bảng 3.19: Mối quan hệ xây dựng nông thôn với chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Bắc Kạn 89 Bảng 3.20: Kết chuyển dịch cấu. .. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý luận cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc kạn , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay