Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hải dương

157 7 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THOA HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 i I I ĐẠ HỌC THÁ NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THOA HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG i XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG : Chuyên ngành: Quản trị k nh doanh Mã số 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS MAI NGỌC CƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương chưa nghiên cứu công bố cơng trình khoa học Người cam đoan Đỗ Thị Thoa Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình GS.TS Mai Ngọc Cường - người trực tếp hướng dẫn làm luận văn thầy cô giáo Khoa sau đại học - trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên; anh chị làm việc Trung tâm Giáo dục thường xun tỉnh Hải Dương giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Sự giúp đỡ cổ vũ giúp nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn trình nghiên cứu công phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Tôi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, giáo độc giả quan tâm đến đề tài Tác giả Đỗ Thị Thoa Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề Mục tiêu nghiên tài cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1.1 Khái niệm nội dung quản lý tài trung tâm giáo dục thường xuyên 1.1.1 Trung tâm giáo dục thường xuyên- loại hình đơn vị nghiệp cơng nước ta .5 1.1.2 Đặc điểm quản lý tài tai Trung tâm giáo dục thường xuyên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 10 1.1.3 Nội dung, yêu cầu quản lý tài Trung tâm Giáo dục thường xuyên 12 1.2 Nhân tố ảnh hưởng tầm quan trọng quản lý tài Trung tâm giáo dục thường xuyên 22 1.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài Trung tâm giáo dục thuwòng xuyên 22 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2 Tầm quan trọng quản lý tài Trung tâm giáo dục thường xuyên .30 1.3 Thực tiễn quản lý tài số Trung tâm GDTX học cho Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương .33 1.3.1 Thực tiễn quản lý tài số Trung tâm giáo dục thường xuyên nước ta 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm công tác quản lý cho Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 37 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 41 2.2 Khung phân tch luận văn 41 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 41 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu .46 2.3.3 Phương pháp phân tích 46 2.4 Hệ thống tiêu đánh giá 48 2.4.1 Các têu phản ánh nguồn lực đầu vào 48 2.4.2 Các têu phản ánh kết đầu quản lý 49 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG 52 3.1 Khái quát đặc điểm Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 52 3.1.1 Khái quát hoạt động đơn vị nghiệp công tỉnh Hải Dương 52 3.1.2 Khái quát Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 54 3.2 Thực trạng quản lý tài Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 57 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.1 Một số văn quy định vê Quản lý Tài thực Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 57 3.2.2 Về nguồn thu quản lý thu 58 3.2.3 Về chi quản lý chi .63 3.2.4 Về chênh lệch thu chi phân phối chênh lệch thu chi 67 3.2.5 Quản lý tài sản .68 3.3 Đánh giá chung quản lý tài Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 70 3.3.1 Những thành tựu chủ yếu Quản lý tài .70 3.3.1 Những hạn chế chủ yếu quản lý thu chi 71 3.3.2 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế .72 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HẢI DƯƠNG 79 4.1 Phương hướng phát triển quan điểm hoàn thiện quản lý tài Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương thời gian tới 79 4.1.1 Định hướng phát triển phát triển kinh tế xã hội giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương thời gian tới .79 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý tài Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương thời gian tới 80 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý tài Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương thời gian tới 83 4.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước cấp hỗ trợ hoàn thiện quản lý thu chi tài Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 91 4.3.1 Đối với Chính phủ 91 4.3.2 Đối với UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh 92 4.3.3 Đối với Lãnh đạo đơn vị 93 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 PHỤ LỤC 100 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế CNC : Công nghệ cao CTMTQG : Chương trình mục têu quốc gia DT : Doanh thu ĐVSN : Đơn vị nghiệp GDTX : Giáo dục thường xuyên HSSV Học sinh, sinh viên KBNN : : Kho bạc Nhà nước ND : Nội dung NSNN : Ngân sách Nhà nước SN : Sự nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định TTGDTX : Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh TW : Trung Ương UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng XH : Xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chỉ tiêu Tr.đó: thuê Diện tch nhà làm việc (m2) Tr.đó: th Tổng số phòng học, giảng đường (m2) Tr.đó: thuê Diện tch giảng đường (m2) Tr.đó: thuê Diện tch xưởng thực tập (m2) Tr.đó: th Diện tch phòng thí nghiệm (m2) Tr.đó: thuê Số lượng đầu sách thư viện (đầu sách) II Thu tài 2.1 NSNN cấp Tr.đó Cấp cho chi thường xuyên Cấp cho chi không thường xuyên Cho chương trình mục têu Cấp cho hoạt động KH&CN Đầu tư XDCB Các khoản thu từ NSNN khác 2.2 Thu học phí, lệ phí từ hoạt động đào tạo Thu từ Đào tạo đại học, cao đẳng quy Thu từ đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học Thu từ Đào tạo trung học quy Thu từ đào tạo trung học vừa làm vừa học Thu từ lớp bồi dưỡng Thu từ đào tạo khác 2011 2012 2013 Chỉ tiêu 2.3 Thu từ viện trợ nước (Bao gồm vốn vay WB) 2.4 Thu từ hoạt động KH&CN 2.5 Thu khác 2.6 Tổng thu (từ 2.1 đến 2.5) III Chi Tài đơn vị 3.1 Chi cho người 3.2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 3.3 Chi mua săm, sửa chữa tài sản cố định 3.4 Chi khác Công chi (từ 3.1 đến 3.4) 2011 2012 2013 Phụ lục M2 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CƠNG LẬP Để góp phần hồn thiện sách tài đơn vị đào tạo cơng lập, trân trọng đề nghị mong muốn ông/bà tham gia nghiên cứu thông qua việc trả lời câu hỏi phiếu Chúng đảm bảo nội dung Phiếu khảo sát phục vụ cho công tác nghiên cứu Trân trọng cảm ơn Ông/bà hợp tác với chúng tôi! THÔNG TIN CHUNG Họ tên: tính:  Nam Tuổi Giới  Nữ Đơn vị công tác Công việc đảm nhận (Đánh dấu  vào loại hình sau)  Chuyên viên quản lý tài  Cán phụ trách tài sở  Cán quản lý khoa học, đào tạo  Giáo viên  Cán quản lý tài Huyện  Cán quản lý tài tỉnh NỘI DUNG KHẢO SÁT Xin Ông/Bà cho biết nguồn thu tài đơn vị đào tạo cơng lập năm qua biến đổi nào? (Xin lựa chọn đánh dấu  vào ô phù hợp)  Tăng lên  Giảm xuống  Không thay đổi Nếu tăng lên, xin cho biết tác động nhân tố chủ yếu? (Xin lựa chọn đánh dấu  vào ô phù hợp)  Do tăng quy mô tuyển sinh  Tăng học phí  Đa dạng hóa đào tạo  Tăng lệ phí khoản đóng góp khác  Tăng đầu tư từ NSNN  Huy động từ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội  Khác(Ghi cụ thể) Nếu giảm, xin cho biết lý chủ yếu ? (Xin lựa chọn đánh dấu  vào ô phù hợp)  Do tăng quy mơ tuyển sinh giảm  Giảm lệ phí khoản đóng góp  Giảm đầu tư từ NSNN  Khác(Ghi cụ thể) Xin Ông/Bà cho biết, cấu chi tiêu, đơn vị đào tạo công lập thường ưu tiên cho loại chi tiêu nào? (Đánh dấu  vào ô phù hợp)  Ưu tiên chi cho người  Ưu tiên chi cho xây dựng sở vật chất trang thiết bị  Ưu tiên khác (ghi cụ thể) Xin Ơng/Bà vui lòng nhận xét mơi trường sách tài đơn vị đào tạo công lập (bằng cách cho điểm từ đến đó, tốt nhất) 1 Mức đầy đủ hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Mức đồng hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Mức hợp lý hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Tính khả thi hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài 5.Tác dụng kích thích chế sách thu chi tài đơn vị đào tạo cơng lập Xin Ơng/Bà nhận xét cho ý kiến số quy định thu chi tài hành đơn vị đào tạo công lập Nếu chưa hợp lý, cần điều chỉnh Hợp lý nào? (Tăng đánh dấu +, Giảm đánh dấu - ) 1.Quy định mức học phí 2.Quy định thu mức lệ phí các khoản đóng góp Quy định mức thu thu từ hoạt động sản xuất kinhvềdoanh 4.Quy định mức nghiệp thu cácvụkhoản thu nghiệp khác mức trả tền lương Quy định Quy định mức công th khốn chun mơn Quy định mức chi phí quản lý hành Quy định định mức quản lý chi tiêu đầu tư xây dựng đơn vị Xin Ông bà đánh giá mức độ tác động nhân tố sau đến hoạt động thu chi tài đơn vị đào tạo công lập nay(bằng cách cho điểm từ đến đó, tác động mạnh ) 1.Quy định thu chi tài Nhà nước Quy mơ địa bàn hoạt động đơn vị đào tạo Nhu cầu học tập người học Thu nhập khả chi trả học phí người học Chất lượng dịch vụ đào tạo mà sở đào tạo cung ứnglực trình độ chun mơn đội ngũ cán Năng đào tạo Liên kết đào tạo Sự ủng hộ doanh nghiệp xã hội Xin Ông bà đánh giá tình hình tổ chức quản lý hoạt động tài đơn vị đào tạo công (bằng cách cho điểm từ đến đó, tốt nhất) 1.Tính hợp lý máy quản lý tài đào tạo đơn vị Tính chủ động sáng tạo đội ngũ cán quản lý tài đào tạo Tính chuyên nghiệp đội ngũ cán quản lý tài đơn vị Mức độ đa dạng hóa nguồn thu tài đơn vị Xin Ông/Bà cho biết hướng lựa chọn ưu tiên tăng nguồn thu đơn vị đào tạo công lập năm tới (Lựa chọn dánh dấu  vào ô phù hợp)  Tăng quy mơ tuyển sinh  Tăng học phí  Tăng lệ phí khoản đóng góp khác  Tăng thu hút nguồn đầu tư từ NSNN  Huy động từ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội  Khác(Ghi cụ thể) 10 Xin Ông/Bà cho biết hướng lựa chọn ưu tiên cho chi tiêu đơn vị đào tạo công lập năm tới (Lựa chọn dánh dấu  vào ô phù hợp)  Tăng chi cho người  Tăng chi cho xây dựng sở vật chất trang thiết bị  Khác (ghi cụ thể) 11 Xin Ông/Bà xếp thứ tự tầm quan trọng giải pháp sau để hoàn thiện cơng tác quản lý tài đơn vị đào tạo công lập năm tới(Bằng cách cho điểm từ đến 5,, quan trọng nhất) 1 Mở rộng quy mô tuyển sinh Đa dạng hóa hình thức tuyển sinh đào tạo Mở rộng hình thức liên kết đào tạo 4.Tăng cường khai thác nguồn tài từ xã hội Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý Nâng cao lực đội ngũ cán giáo viên Nâng cao trình độ cán quản lý tài Tăng cường tiết kiệm kiểm sốt chi tiêu Cám ơn cộng tác Ơng/Bà Người cung cấp thơng tin Phụ lục TỔNG HỢP TRẢ LỜI CÂU HỎI KHẢO SÁT Biến đổi nguồn thu tài đơn vị đào tạo công lập năm qua Nội dung Số lượng Tăng lên 83 Giảm xuống Không đổi CỘNG SỐ LỰA CHỌN 90 Nếu tăng lên, xin cho biết tác động nhân tố chủ yếu Nội dung Số lượng Do tăng quy mô tuyển sinh 25 Đa dạng hóa đào tạo Tăng đầu tư từ NSNN 17 Tăng học phí 28 Tăng lệ phí khoản đóng góp khác 13 Huy động từ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội Khác(Ghi cụ thể) CỘNG SỐ LỰA CHỌN 83 Nếu giảm, xin cho biết lý chủ yếu Nội dung Số lượng Do quy mô tuyển sinh giảm Giảm đầu tư từ NSNN Giảm học phí Giảm lệ phí khoản đóng góp Khác(Ghi cụ thể) CỘNG SỐ LỰA CHỌN Đơn vị đào tạo công lập thường ưu tiên cho loại chi tiêu Nội dung Số lượng Ưu tên chi cho người 75 Ưu tên chi cho xây dựng sở vật chất trang thiết bị 15 Ưu tên khác (ghi cụ thể) CỘNG SỐ LỰA CHỌN 90 Mơi trường sách tài đơn vị đào tạo công lập Nội dung Số 90 30 37 22 2,88 90 34 32 22 2,82 90 36 36 12 2,67 90 29 32 28 2,96 90 34 20 35 2,98 lượng Trung bình Mức đầy đủ hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Mức đồng hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Mức hợp lý hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài Tính khả thi hệ thống văn luật pháp, chế sách thu chi tài 5.Tác dụng kích thích chế sách thu chi tài đơn vị đào tạo công lập 110 Ý kiến số quy định thu chi tài hành đơn vị đào tạo công lập Số lựa chọn Nội dung Chưa hợp lý Hợp lý Tăng Giảm Quy định mức học phí 75 15 2.Quy định thu mức lệ phí các khoản đóng góp 75 15 Quy định mức thu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 90 nghiệp vụ Quy định mức thu khoản thu nghiệp khác 75 Quy định mức trả tiền lương 90 Quy định mức công thuê khốn chun mơn 50 40 Quy định mức chi phí quản lý hành 50 40 Quy định định mức quản lý chi tiêu đầu tư xây 15 90 dựng đơn vị Đánh giá mức độ tác động nhân tố sau đến hoạt động thu chi tài đơn vị đào tạo công lập Nội dung Nhu cầu học tập người học Sự ủng hộ doanh nghiệp xã hội Quy định thu chi tài Nhà nước Thu nhập khả chi trả học phí người học Chất lượng dịch vụ đào tạo mà sở đào tạo cung ứng Quy mô địa bàn hoạt động đơn vị đào tạo Liên kết đào tạo Năng lực trình độ chun mơn đội ngũ cán đào tạo Số lượng 90 Trung bình 14 15 61 4,52 90 22 16 43 3,32 90 29 20 33 2,99 90 13 29 26 32 3,46 90 20 22 18 30 3,20 90 15 28 15 32 3,38 90 20 48 12 2,62 90 21 16 27 12 14 2,21 111 Đánh giá tình hình tổ chức quản lý hoạt động tài đơn vị đào tạo công Nội dung Số lượng Trung bình 90 25 59 2,58 90 15 15 60 2,50 90 34 56 2,62 90 30 60 2,75 Tính hợp lý máy quản lý tài đào tạo đơn vị Tính chủ động sáng tạo đội ngũ cán quản lý tài đào tạo Tính chuyên nghiệp đội ngũ cán quản lý tài đơn vị Mức độ đa dạng hóa nguồn thu tài đơn vị Hướng lựa chọn ưu tiên tăng nguồn thu đơn vị đào tạo công lập năm tới Nội dung Số lượng Tăng quy mô tuyển sinh 70 Tăng đầu tư từ NSNN 13 Tăng học phí Tăng lệ phí khoản đóng góp khác Huy động từ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội Khác(Ghi cụ thể) CỘNG 90 112 10 Lựa chọn ưu tiên cho chi tiêu đơn vị đào tạo công lập năm tới Nội dung Số lượng Tăng chi cho người 75 Tăng chi cho xây dựng sở vật chất trang thiết bị 15 Tăng khác (ghi cụ thể) CỘNG 90 11 Xếp thứ tự tầm quan trọng giải pháp sau để hồn thiện cơng tác quản lý tài đơn vị đào tạo cơng lập năm tới Nội dung Tạo đa dạng hóa hình thức tuyển sinh đào tạo Mở rộng hình thức liên kết đào Mở rộng quy mô tuyển sinh Tăng cường tiết kiệm kiểm sốt chi tiêu 5.Tăng cường khai thác nguồn tài từ xã hội Nâng cao trình độ cán quản lý tài Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý Nâng cao lực đội ngũ cán giáo viên Số lượng Trung bình 90 74 4.74 90 11 70 4,67 17 61 4,24 90 90 17 58 4,19 90 40 13 17 17 3,06 90 10 35 20 16 2,77 90 18 37 25 10 2,58 90 20 40 23 2,19 ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1.1 Khái niệm nội dung quản lý tài trung tâm giáo dục thường xuyên 1.1.1 Trung tâm giáo dục thường xuyên- ... trọng quản lý tài Trung tâm giáo dục thường xuyên .30 1.3 Thực tiễn quản lý tài số Trung tâm GDTX học cho Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương .33 1.3.1 Thực tiễn quản lý tài. .. lý 49 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG 52 3.1 Khái quát đặc điểm Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 52 3.1.1 Khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hải dương , Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay