Chương 4: Các Phương Pháp, Kỹ Thuật Và Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

45 10 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:49

NỘI DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 4: Các phương pháp, kỹ thuật công cụ quản lý chất lượng CHƯƠNG 4.1 Các công cụ SPC truyền thống (Statistical Process Control) 4.2 Phương pháp giải vấn đề chất lượng 4.1 Các công cụ SPC truyền thống (Statistical Process Control) 4.1.1 Phiếu kiểm tra (Check sheet) 4.1.2 Biểu đồ tiến trình 4.1.3 Biểu đồ Pareto 4.1.4 Biểu đồ nhân (Biểu đồ xương cá) 4.1.5 Biểu đồ phân bố 4.1.6 Biểu đồ kiểm soát 4.1.7 Biểu đồ phân tán 4.2 Nhóm chất lượng 4.2.2 Kỹ thuật công não ... Phiếu kiểm tra (Check sheet) 4. 1.2 Biểu đồ tiến trình 4. 1.3 Biểu đồ Pareto 4. 1 .4 Biểu đồ nhân (Biểu đồ xương cá) 4. 1.5 Biểu đồ phân bố 4. 1.6 Biểu đồ kiểm soát 4. 1.7 Biểu đồ phân tán ...CHƯƠNG 4. 1 Các công cụ SPC truyền thống (Statistical Process Control) 4. 2 Phương pháp giải vấn đề chất lượng 4. 1 Các công cụ SPC truyền thống (Statistical Process Control) 4. 1.1 Phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 4: Các Phương Pháp, Kỹ Thuật Và Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Chương 4: Các Phương Pháp, Kỹ Thuật Và Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay