Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận

137 18 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CAO QUÝ KHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 60340301 TP HCM, tháng , Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CAO QUÝ KHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN VĂN TÙNG TP HCM, tháng , Năm 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN VĂN TÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Phản biện PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh TS Phạm Ngọc Toàn Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: CAO QUÝ KHƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1977 Nơi sinh: Nam Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1641850011 I - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận II - Nhiệm vụ nội dung: 1– Nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng quan tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị hành nghiệp; từ xác định nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận; đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận – Nội dung: Kết cấu Luận văn gồm chương: Bao gồm Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS TRẦN VĂN TÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Ch Minh, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN CAO QUÝ KHƯƠNG LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến q Thầy Cơ Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS TRẦN VĂN TÙNG tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Ch Minh, ngày tháng năm 2017 Tác giả Cao Quý Khương TÓM TẮT Kể từ tháng năm 2012, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận thức tham gia vào hệ thống thơng tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) theo chương trình đại hóa Kho bạc Nhà nước Bộ Tài TABMIS với mục tiêu cụ thể phạm vi dự án là: Xây dựng triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc tích hợp với hiệu tồn hệ thống Kho bạc Nhà nước Kết nối với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ sử dụng ngân sách, quan tài cấp Trong tương lai, TABMIS kết nối đến đơn vị sử dụng ngân sách, tạo điều kiện phát huy hết hiệu hệ thống quản lý tích hợp với quy trình ngân sách khép kín, tự động, thơng tin quản lý tập trung, cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời minh bạch Kiến trúc TABMIS dựa khn mẫu quản lý tài ngân sách kiểm chứng thực tế tuân thủ theo chuẩn mực Kế toán quốc tế Việc tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn có tác động lớn đến thơng tin báo cáo tài có tác dụng việc quản lý điều hành mơ Ngân sách Nhà nước việc tìm hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán yếu tố quan trọng cần nghiên cứu Kết nghiên cứu xác định yếu tốảnh hưởng đến việc cơng tác tổ chức kế toán tại đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức Hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, nhân tốảnh hưởng lớn Phần mềm kế toán (β = 0.437) Tiếp theo nhân tố Hệ thống thông tin (β = 0.285), nhân tố Hệ thống văn pháp lý (β = 0.260), nhân tố Hoạt động kiểm tra giám sát (β = 0.199), nhân tố Trình độ kế toán (β = 0.182) nhân tố Nhận thức lãnh đạo (β = 0.179) Thông qua kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, nhằm giúp đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận đạt mục tiêu ABSTRACT Since August 2012, the State Treasury of Binh Thuan has officially joined the Treasury and Budget Management Information System (TABMIS) under the State Treasury modernization program of the Ministry of Finance TABMIS with specific objectives within this project is: Develop and implement the Treasury and Budget Management Information System integrated with effectiveness in the whole system of State Treasury To connect with the Ministry of Planning and Investment, the ministries using the budget and the finance agencies at all levels In the future, TABMIS will be linked to budget-using units, enabling them to maximize the effectiveness of an integrated management system with self-contained, automated budgeting and management information systems Focusing, providing full, comprehensive, timely and transparent reports TABMIS architecture is based on proven financial and budget management templates and is compliant with international accounting standards The organization of the accounting information system has a great impact on the information on the financial statements that are effective in managing and operating the macro budget of the State Therefore, it is important to study the influence of factors influencing the organization of the accounting information system The results of the study identified factors affecting the organization of accounting at state treasury units in Binh Thuan province, among factors affecting the organization of the system accounting information in the units of State Treasury of Binh Thuan, the most influential factor is accounting software (β = 0.437) The information system elements (β = 0.285), Factor of legal document system (β = 0.260), factor of monitoring activity (β = 0.199), factor of succession math (β = 0.182) and the cognitive factor of the leader (β = 0.179) Through the research results, the author proposes some recommendations to improve the quality of accounting information system organization at state treasury units in Binh Thuan province to help provincial state treasury units Binh Thuan has achieved its goal MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH xi DANH MỤC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC HÌNH VẼ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Ðặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Muc tiêu nghiên cứu 3.1.Mục tiêu chung 3.2.Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Ðối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.1 Ðối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 7.1.Về khía cạnh khoa học 7.2.Về khía cạnh thực tiễn Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét xác định khe hổng nghiên cứu 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20 41 Tiêu Thị Hồng Loan Kế toán viên KBNN Tuy Phong - BT 42 Trương Tấn Trung Chuyên viên KBNN Tuy Phong - BT 43 Dương Mộng Lâm Kế toán viên KBNN Tuy Phong - BT 44 Trần Văn Toại Kế toán viên KBNN Tuy Phong - BT 45 Nguyễn Văn Năm Giám đốc KBNN Hàm T.Bắc BT 46 Phan Thị Hoa Phó Giám đốc KBNN Hàm T.Bắc BT 47 Ngô Thị Thu Trúc Kế tốn trưởng KBNN Hàm T.Bắc BT 48 Hồng Xn Học Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 49 Nguyễn Thị Hoa Nhi Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 50 Nguyễn Thị Sâm Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 51 Nguyễn Văn Vy Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 52 Võ Thị Ngọc Mai Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 53 Hồ Anh Toàn Chuyên viên KBNN Hàm T.Bắc BT 54 Nguyễn Thị Hồng Sen Kế toán viên KBNN Hàm T.Bắc BT 55 Kiều Ngọc Tài Giám đốc KBNN Hàm.T.Nam BT 56 Lê Thị Thu Cúc Phó Giám đốc KBNN Hàm.T.Nam BT 57 Lê Ngọc Thọ Kế toán trưởng KBNN Hàm.T.Nam BT 58 Lục Tân Hậu Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 59 Nguyễn Thị Mỹ Thoa Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 60 Nguyễn Văn Thu Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 61 Nguyễn Văn Tám Chuyên viên KBNN Hàm.T.Nam BT 62 Phạm Văn Thịnh Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 63 Đinh Thị Phương Thảo Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 64 Đinh Xuân Hiệu Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 65 Dương Minh Nhật Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 66 Lê Thị Mỹ Nhiệm Kế toán viên KBNN Hàm.T.Nam BT 67 Cao Nhật Thanh Giám đốc KBNN Hàm Tân - BT 68 Lê Việt Hồng Phó Giám đốc KBNN Hàm Tân - BT 69 Phạm Xuân Tiến Kế toán trưởng KBNN Hàm Tân - BT 70 Cao Thị Nữ Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 71 Nguyễn Đăng Trình Kế tốn viên KBNN Hàm Tân - BT 72 Nguyễn Thùy Trang Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 73 Nguyễn Văn Vũ Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 74 Phan Thị Lan Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 75 Phạm Thị Mỹ Loan Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 76 Phạm Thanh Long Chuyên viên KBNN Hàm Tân - BT 77 Trần Minh Cảnh Kế toán viên KBNN Hàm Tân - BT 78 Nguyễn Khỏe Giám đốc KBNN Đức Linh - BT 79 Phạm Thị Ngọc Hữu Phó Giám đốc KBNN Đức Linh - BT 80 Nguyễn Thị Hằng Kế toán trưởng KBNN Đức Linh - BT 81 Lữ Chí Phước Kế tốn viên KBNN Đức Linh - BT 82 Nguyễn Thị Hồng Thu Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 83 Nguyễn Thị Phương Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 84 Phan Đức Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 85 Phạm Thị Thanh Thảo Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 86 Đào Duy Lợi Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 87 Đăng Thị Hồng Chuyên viên KBNN Đức Linh - BT 88 Lương Văn Lễ Chuyên viên KBNN Đức Linh - BT 89 Nguyễn Rân Kế toán viên KBNN Đức Linh - BT 90 Nguyễn Xuân Lợi Giám đốc KBNN La Gi – BT 91 Nguyễn Văn Quang Phó Giám đốc KBNN La Gi – BT 92 Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên KBNN La Gi – BT 93 Dương Ngọc Thái Kế toán viên KBNN La Gi – BT 94 Lê Thị Hoa Kế toán viên KBNN La Gi – BT 95 Nguyễn Thế Nhang Kế toán viên KBNN La Gi – BT 96 Nguyễn Văn Thơng Kế tốn viên KBNN La Gi – BT 97 Ngơ Quang Thuận Kế tốn viên KBNN La Gi – BT 98 Phan Thị Xuân Cúc Chuyên viên KBNN La Gi – BT 99 Đỗ Anh Ngọc Chuyên viên KBNN La Gi – BT 100 Nguyễn Kim Phượng Kế toán viên KBNN La Gi – BT 101 Lương Hồng Phước Trưởng phòng KBNN Bình Thuận 102 Đồn Thị Thu Hà Chun viên KBNN Bình Thuận 103 Hồ Thị Thanh Hải Chuyên viên KBNN Bình Thuận 104 Phạm Thị Thu Sương Chuyên viên KBNN Bình Thuận 105 Nguyễn Văn Vinh Trưởng Phòng KBNN Bình Thuận 106 Lê Thị Mỹ Hạnh Phó phòng KBNN Bình Thuận 107 Nguyễn Thị Tố Nga Phó phòng KBNN Bình Thuận 108 Hồ Nhật Bình Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 109 Nguyễn Thị Kim Thoa Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 110 Huỳnh Thị Kim Loan Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 111 Trần Văn Mai Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 112 Trương Văn Hun Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 113 Lê Nữ Tuyết Trinh Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 114 Nguyễn Hồng Nhung Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 115 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng Phòng KBNN Bình Thuận 116 Trần Tân Hương Phó phòng KBNN Bình Thuận 117 Nguyễn Vân Tiên Phó phòng KBNN Bình Thuận 118 Nguyễn Duy Khiêm Chuyên viên KBNN Bình Thuận 119 Nguyễn Thị Phúc Chuyên viên KBNN Bình Thuận 120 Trịnh Văn Tín Chun viên KBNN Bình Thuận 121 Nguyễn Mộng Chun viên KBNN Bình Thuận Trang Thị Trinh 122 Nguyễn Thị Thu Hằng Chun viên KBNN Bình Thuận 123 Đồn Thị Thu Loan Chuyên viên KBNN Bình Thuận 124 Nguyễn Duy Trinh Chuyên viên KBNN Bình Thuận 125 Nguyễn Trọng Hùng Chuyên viên KBNN Bình Thuận 126 Võ Thị Quế Ngọc Chun viên KBNN Bình Thuận 127 Trần Thị Bích Thảo Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 128 Nguyễn Thanh Kế tốn viên KBNN Bình Thuận T Huyền 129 Đỗ Thị Quế Phương Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 130 Huỳnh Thanh Trúc Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 131 Võ Thị Xn Phương Trưởng Phòng KBNN Bình Thuận 132 Lê Việt Phương Phó phòng KBNN Bình Thuận 133 Bùi Thị Bảy Phó phòng KBNN Bình Thuận 134 Trần Lê Hồng Hạnh Chuyên viên KBNN Bình Thuận 135 Nguyễn Sỹ Bắc Chuyên viên KBNN Bình Thuận 136 Vũ Đình Tuy Chuyên viên KBNN Bình Thuận 137 Nguyễn Văn Chúc Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 138 Nguyễn Trúc Kế tốn viên KBNN Bình Thuận Ngọc Giang 139 Nguyễn Huỳnh Phong Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 140 Trần Hồng Hà Trưởng phòng KBNN Bình Thuận 141 Nguyễn Văn Linh Chun viên KBNN Bình Thuận 142 Vương Thị Tốn Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 143 Trần Thị Bích Thu Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 144 Thiềm Quốc Thái Trưởng phòng KBNN Bình Thuận 145 Nguyễn Đăng Khoa Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 146 Bùi Thị Yến Nhi Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 147 Nguyễn Văn Hiến Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 148 Nguyễn Thanh Vũ Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 149 Nguyễn Thị Nguyệt Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 150 Vũ Ngọc Tiên Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 151 Nguyễn Đức Hiệp Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 152 Nguyễn Văn Dương Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 153 Nguyễn Ngọc Lý Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 154 Lê Văn Mơ Kế tốn viên KBNN Bình Thuận 155 Lê Tú Hương Trưởng Phòng PGD Thuận KBNN Bình 156 Nguyễn Ngọc Quang Phó phòng PGD KBNN Bình KBNN Bình KBNN Bình KBNN Bình KBNN Bình KBNN Bình KBNN Bình Thuận 157 Nguyễn Ngọc Duy Kế toán trưởng PGD Thuận 158 Lê Thùy Minh Kế toán viên PGD Thuận 159 Trương Xuân Tường Kế tốn viên PGD Thuận 160 Nguyễn Văn Tình Kế tốn viên PGD Thuận 161 Bùi Ngọc Diễm Kế toán viên PGD Thuận 162 Vũ Hồng Hà Kế toán viên PGD Thuận PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU PMKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 858 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted PMKT1 16.06 2.866 660 831 PMKT2 16.09 2.812 743 811 PMKT3 16.10 2.885 665 830 PMKT4 16.10 2.865 623 841 PMKT5 16.12 2.750 679 827 HTTT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted HTTT1 11.98 3.857 625 823 HTTT2 11.98 3.751 686 796 HTTT3 11.91 3.694 715 783 HTTT4 12.09 3.849 683 798 VBPL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted VBPL1 12.94 3.444 704 806 VBPL2 12.93 3.828 612 843 VBPL3 12.96 3.222 789 767 VBPL4 12.98 3.559 665 822 TDKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 859 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted TDKT1 16.57 4.371 671 831 TDKT2 16.60 4.291 710 821 TDKT3 16.51 4.239 694 825 TDKT4 16.47 4.362 634 841 TDKT5 16.47 4.313 670 831 NTLD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 819 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted NTLD1 15.49 5.220 561 814 NTLD2 15.33 6.110 650 776 NTLD3 15.23 6.165 683 771 NTLD4 15.40 5.843 629 778 NTLD5 15.38 5.752 609 784 KTGS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 727 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted KTGS1 13.99 1.118 528 663 KTGS2 13.36 1.599 447 721 KTGS3 13.66 1.108 647 584 KTGS4 13.80 1.116 515 673 HTTTKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 712 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted HTTTKT1 12.36 780 472 666 HTTTKT2 12.36 705 530 630 HTTTKT3 12.36 742 500 649 HTTTKT4 12.35 751 493 653 KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 805 Approx Chi-Square 2067.591 Df 351 Sig .000 Total Variance Explained Comp Extraction Sums of onent Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings % of Tota Varianc l e Cumulativ e% Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 6.239 23.107 23.107 6.239 23.107 23.107 3.514 13.015 13.015 3.045 11.279 34.386 3.045 11.279 34.386 3.463 12.827 25.843 2.790 10.333 44.718 2.790 10.333 44.718 2.819 10.442 36.285 2.223 8.233 52.951 2.223 8.233 52.951 2.787 10.321 46.606 2.105 7.796 60.747 2.105 7.796 60.747 2.750 10.184 56.790 1.298 4.807 65.554 1.298 4.807 65.554 2.366 8.763 65.554 874 3.237 68.790 804 2.977 71.768 785 2.906 74.674 10 650 2.408 77.082 630 2.334 79.416 583 2.159 81.574 13 498 1.846 83.420 14 489 1.811 85.232 15 457 1.694 86.925 16 449 1.664 88.589 17 417 1.546 90.135 18 359 1.328 91.464 19 350 1.295 92.758 20 330 1.223 93.982 21 302 1.119 95.101 22 281 1.041 96.141 23 251 929 97.071 11 12 d imension0 24 246 912 97.983 25 190 704 98.687 26 183 679 99.366 27 171 634 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PMKT2 PMKT3 PMKT5 PMKT4 PMKT1 TDKT2 TDKT3 TDKT1 TDKT5 TDKT4 VBPL3 VBPL1 VBPL4 VBPL2 HTTT3 HTTT2 HTTT4 HTTT1 NTLD1 NTLD2 NTLD5 NTLD3 NTLD4 KTGS3 KTGS1 KTGS4 KTGS2 814 783 757 731 701 794 783 780 773 724 894 854 799 761 855 827 819 778 751 726 692 646 596 819 731 715 684 HTTTKT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 755 Approx Chi-Square 108.765 Df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.146 53.660 53.660 656 16.395 70.056 621 15.516 85.572 577 14.428 100.000 Total % of Variance 2.146 53.660 Cumulative % 53.660 d imension0 Component Matrixa Component HTTTKT2 760 HTTTKT3 734 HTTTKT4 728 HTTTKT1 708 Model Summaryb Model Std Error of the R d R Square 831a Adjusted R Square 691 Estimate 679 Durbin-Watson 15574 1.826 imension0 a Predictors: (Constant), KTGS, VBPL, HTTT, TDKT, PMKT, NTLD b Dependent Variable: HTTTKT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 8.393 1.399 Residual 3.759 155 024 12.153 161 Total 57.679 000a a Predictors: (Constant), KTGS, VBPL, HTTT, TDKT, PMKT, NTLD b Dependent Variable: HTTTKT Coefficientsa Model Standardized Unstandardized Coefficients B Std Error 1(Constant) 520 222 PMKT 291 036 HTTT 124 VBPL Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 2.336 021 437 8.022 000 671 1.490 020 285 6.285 000 968 1.033 117 020 260 5.727 000 968 1.033 TDKT 098 027 182 3.587 000 772 1.295 NTLD 084 027 179 3.063 003 582 1.718 KTGS 154 036 199 4.252 000 912 1.097 a Dependent Variable: HTTTKT ... cơng tác tổ chức kế tốn tại đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức Hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, nhân tố có ảnh hưởng lớn... giá nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhận diện yếu tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế toán đơn vị kho bạc nhà nước. .. Nghiên cứu tổng quan tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị hành nghiệp; từ xác định nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Thuận; đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận , Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay