Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

110 14 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60 34 01 02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân Nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực đúc kết từ kết học tập nghiên cứu từ lý luận thực tiễn thân thời gian qua Toàn kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu phản ánh Luận văn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc rõ ràng / Học viên thực Luận văn NGUYỄN ĐĂNG HUY ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với cố gằng học tập, nghiên cứu học viên, tơi nhận giúp đỡ tổ chức cá nhân Vì vậy, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: • Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, giúp đỡ cho tơi suốt q trình học tập Trường • TS Phan Mỹ Hạnh, Cán hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn • Các chú, anh chị em cán nhân viên TPBank, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi tiếp cận, cung cấp thơng tin liên quan đến đề tài, góp ý cho nội dung luận văn tốt • Các bạn đồng nghiệp học viên khóa giúp đỡ, góp ý động viên để tơi hồn thành luận văn Trân trọng ! Học viên NGUYỄN ĐĂNG HUY iii TÓM TẮT Trong kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại với hoạt động huy động vốn, cung cấp tín dụng dịch vụ ngân hàng giữ vai trò lực lượng chủ lực tạo dòng chảy lưu thông vốn để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Vai trò ngân hàng thương mại phát huy tốt hay khơng tùy thuộc vào hiệu hoạt động kinh doanh toàn hệ thống ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, định mang lại kết tích cực cho kinh tế cho thân ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong ( TPBank) lịch sử tồn phát triển chưa đến 10 năm, lại ngân hàng thương mại cổ phần quy mơ tầm trung Việt Nam Tuy bề dày kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng chưa nhiều, TPBank bước phát triển đáng khích lệ đóng góp tích cực phát triển kinh tế xã hội vài năm trở lại Việc nghiên cứu lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, soi rọi vào thực tiễn TPBank, từ đưa giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu hoạt động TPBank cần thiết, vừa ý nghĩa to lớn lý luận khoa học vừa ý nghĩa thực tiễn Với đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên phong” luận văn chuyển tải nội dung chủ yếu sau đây: Chương1: Trình bày thuật ngữ, khái niệm hoạt động ngân hàng thương mại; Về hiệu hoạt động kinh doanh, yếu tố, tiêu đánh giá, ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đây nội dung lý luận luận văn, làm tảng để thực hiên nội dung chương 2, chương luận văn Chương giới thiệu khái quát NHTMCP Tiên Phong, sau tiến hành phân tích thực trạng hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh TPBank dựa nguồn liệu thu thập thông qua số liệu báo cáo thống kê Luận văn phân tích lý giải hiệu hoạt động kinh doanh hoạt động huy động vốn, iv hiệu hoạt động tín dụng , hiệu sử dụng tài sản, hiệu hoạt động đầu tư cuối tổng hợp tiêu hiệu tài Để đánh giá sát thực hiệu hoạt động kinh doanh TPBank, luận văn tiến hành so sánh, đối chiếu với tiêu toàn hệ thống ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại cổ phần Chương 3, sau nêu định hướng chiến lược mục tiêu phát triển đến năm 2020 TPBank, Luận văn trình bày, phân tích nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh TPBank thời gian tới Tổng hợp toàn kết nghiên cứu, Luận văn kết luận, đồng thời nêu lên nghiên cứu để góp phần gia tăng giá trị khoa học thực tiễn theo đề tài nghiên cứu./ v ABSTRACT In a market economy, commercial banks with capital mobilization, credit and banking services have always been and still are a key force in the flow of capital to promote economic growth developed society The role that commercial banks have to play well depends on the business performance of the whole banking system of commerce in general and of each commercial bank in particular Improving business efficiency of commercial banks will definitely bring positive results to the economy and the commercial banks themselves Tienphong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) has a history of less than 10 years of existence and development but is one of the medium-sized joint stock commercial banks in Vietnam Despite its richness and experience in management and banking business, TPBank has made remarkable progress and has contributed positively to the development of the social economy for several years Come back here The study of the general theory of business performance of commercial banks, illuminated the reality of TPBank, thus providing a practical solution contributing to improve the performance of TPBank is very necessary, Both have great significance in scientific reasoning and practical sense Under the topic "Improving Business Performance of Tienphong Commercial Joint Stock Bank", the dissertation transposes the following main contents: Chapter 1: Presentation of terms, concepts and activities of commercial banks; In terms of business performance, factors, indicators, and significance of improving business performance in commercial banks This is the basic content of the thesis, as the basis for the contents of chapter 2, chapter of the thesis Chapter2 introduces Tienphong Commercial Joint Stock Bank, then analyzes TPBank's performance and business performance based on data collected through statistical reporting data The essay analyzes the business performance of capital mobilization, efficiency in credit operations, asset use efficiency, investment efficiency and finally aggregates indicators on financial performance To make a more realistic assessment of the business performance of TPBank, the dissertation has compared and vi compared the indicators of the commercial banking system and joint stock commercial banks Chapter 3, after presenting TPBank's strategic orientation and development goals to 2020, has analyzed and analyzed eight groups of solutions to improve TPBank's business performance in the coming time Synthesizing the results of the study, the thesis concludes and concludes the follow-up research to contribute to the increase of scientific and practical value in the research topic vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài luận văn ( Lý chọn đề tài) 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 3.Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Dữ liệu nghiên cứu Những đóng góp luận văn ( Ý nghĩa khoa học thực tiễn) 8.Phương pháp nghiên cứu 9.Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 9.1 Các nghiên cứu nước Chương .8 SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại ( NHTM) 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2.1Nhận tiền gửi 1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ 10 1.1.2.4 Các hoạt động khác 11 viii 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM .12 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .12 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đếnhiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 14 1.2.2.1 Nhóm yếu tố chủ quan ngân hàng thương mại 14 1.2.2.2 Nhóm yếu tố khách quan 16 1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng chi phí tài sản 21 1.2.3.4 Lợi nhuận tốc độ tăng lợi nhuận 22 1.2.3.5 Tỷ suất lợi nhuận (Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời) 23 1.2.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 25 1.2.4.1 Đối với ngân hàng thương mại .25 1.2.4.2 Đối với khách hàng doanh nghiệp cá nhân 26 1.2.4.3 Đối với toàn hệ thống ngân hàng .26 1.3 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT NHTM CỔ PHẦN& BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG TIÊN PHONG 27 1.3.1Hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP(trường hợp SacomBank) .27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm TPBank .30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 Chương 32 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 32 KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG 32 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN TIÊN PHONG .32 2.1.1 Hồn cảnh đời, sứ mạng, tầm nhìn cam kết TPBank 32 2.1.2 cấu tổ chức TPBank 35 2.1.3 Quy mô hoạt động ngân hàng TPBank .37 2.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .40 2.2.1 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh TPBank .40 81 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại coi kênh tạo vốn lớn kinh tế, hoạt động đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế Muốn phát huy vai trò tác động to lớn kinh tế, hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng phải hiệu thực Hiệu phải hiệu ngân hànghiệu chung xã hội Trên tinh thần đó, đặt vấn đề nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung TPBank nghiên cứu ý nghĩa thiết thực Luận văn nghiên cứu nội dung sau: 1.Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu lý luận ngân hàng thương mại hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn: Luận văn phản ánh, phân tích đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh TPBank giai đoạn từ 2012 đến 2016 Rút thành công hạn chế hoạt động kinh doanh TPBan.k 3.Về giải pháp: Luận văn lý giải đề xuất giải pháp thiết thực để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh TPBank, góp phần cung ứng vốn dịch vụ tiện ích cho kinh tế Với kết cấu chương, luận văn giải nội dung lý luận, thực tiễn giải pháp liên quan mối liên hệ tương đối hợp lý thống Những giải pháp đề xuất dựa nghiên cứu sở lý luận thực tiễn Học viên cố gắng phân tích số liệu TPBan kvà số thơng tin tổng qt tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam để so sánh, đánh giá sát Tuy nhiên, với góc nhìn chưa thể bao quát hết khía cạnh, khả phân tích đánh giá hạn chế, kết đạt khơng hồn tồn mong muốn học viên cố gắng nghiên cứu 82 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Những nội dung lý luận hiệu kinh doanh NHTM cần tiếp tục kế thừa, phát huy bổ sung cho phù hợp với giai đoạn phát triển hệ thống tài tiền tệ số lượng chất lượng Những khái niệm mang tính chất trao đổi, học thuật, tác giả tiếp thu chọn lọc dựa quan điểm phát triển tồn diện, khơng rập khn máy móc Trên tinh thần hướng nghiên cứu là: 1/.Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích đánh giá nội dung lý luân thực tiễn luận văn Tuy phương pháp phù hợp với tính chất đề tài, nghiên cứu kết hợp với phân tích định lượng sức thu hút cao 2/ Ở phạm vi nghiên cứu rộng hơn, hướng đến nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh toàn hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Với phạm vi nghiên cứu rộng mang tầm vĩ mơ ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Tuy nhiên để nghiên cứu cấp độ cao phạm vi rộng lớn vậy, đòi hỏi tập hợp nhóm nghiên cứu gồm học viên, nghiên cứu sinh chuyên gia kinh nghiệm am hiểu lĩnh vực kinh doanh ngành ngân hàng 3/.Từ kết đạt luận văn, tác giả nghiên cứu theo hướng nâng cao cấp độ nghiên cứu, hàm lượng khoa học giá trị thực tiễn đề tài 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1].Lý Hoàng Ánh ( 2014) Giáo trình Thẩm định tín dụng NXB Kinh tế năm 2014 TP Hồ Chí minh, năm 2014 [2]Báo cáo thường niên, Báo cáo tài NHTM cổ phần Tiên Phong 2011 2016 [3].Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011 - 2015 [4].Nguyễn Thị Cành Hoàng Nguyễn Vân Trang (2009), “Các nhân tố tác động đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (Số 43, Tháng 10/2009), 24-30 [5].Nguyễn Thị Cành Nguyễn Thị Diễm Hiền (2015), “Thực trạng hoạt động mức độ lành mạnh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(2), 02-25 [6].Chính phủ (2009),Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ban hành ngày 16/07/2009 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại [7].Nguyễn Đăng Dờn (2016), Quản trị kinh doanh Ngân hàng NXB Kinh tế TP HCM [8].Võ Hồng Đức Nguyễn Đình Thiên (2013), “Đánh giá hiệu tính ổn định ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (Số 90, Tháng 09/2013), 27-37 [9].Ngơ Hướng ( 2009) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mai Trường đại học Ngân hàng TP HCM NXB Thống kê 2009 [10].Nguyễn Văn Nam ( 2009) “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng” Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội NXB Tài 2009 [11].Lê Thị Nhu Mai Vân Anh (2012),“Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (Số đặc biệt tháng 12/2012), 80-86 [12].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), TT số 02/2013/TT-NHNN “V/v Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp tích lập dự phòng rủi ro 84 việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngoài” [13].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” [14].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tư 09/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng “về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” [15].Quốc Hội ( 2012) Luật Tổ chức Tín dụng – Luật số 47/ 2010/QH 12 [16].Phạm Hữu Hồng Thái (2014), “Tác động nợ xấu đến khả sinh lợi ngân hàng”, Tạp chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng, (Số 154, Tháng 03.2015), 1-7 [17].Nguyễn Kim Thu Đỗ Thị Thanh Huyền (2014), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa Học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, (Số 04, 2014), 55-65 [18].Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng Nghệ Ngân Hàng, (Số 85, Tháng 04/2013), 11-15 [19] Nguyễn Thanh Toàn (2015) “Đánh giá hiệu tài hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Thương Tín” Luận văn cao học kinh tế [20].Website Ngân hàng hàng Nhà nước Việt Nam: www//http.sbv.gov.vn [21].Website TPBank: www.TPBank.vn Tài liệu tiếng Anh [22].Andrus,O(2009) “ Efficiency of The Financial Intermediaries and Economic” Tartu University Press [23].Berger, A.N and Mester, L.J (1997) “Inside the Black Box: What Explains Differences in the efficiencies of financial Institutions” Journal of Banking and Finance 21(7) pp 895-947 85 [24] Kamecka, M ( 2010) “ Bank Efficiency in CEE” WU vienna University of Economic and Business [25] Karligash, A K ( 2009) “ A non- Parametric Efficiency and Productivity Analysis of Transition Banking” Loughborough University Phụ lục 1: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (đến 30/6/ 2015) TT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP VỐN SỐ CN ĐIỀU & SGD LỆ Á Châu (ACB) 442 Nguyễn Thị Minh 0032/NHGP Khai, Quận 3, TP Hồ 9.377 ngày 24/4/1993 Asia Commercial Joint Stock Chí Minh Bank 81 0031/NH-GP ngày 15/4/1993 170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 4.798 An Binh Commercial Joint 1, TP Hồ Chí Minh 77/QĐ-NH5 Stock Bank ngày 15/4/1993 30 Tầng Tầng 5, Tòa 328/GP-NHNN nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, 3.150 Stock ngày quận Hoàn Kiếm, Hà 11/12/2008 Nội Bản Việt (trước Gia Toà Nhà số 112-114Định) 116-118 đường Hai 0025/ NHGP 3.000 Bà Trưng, phường ngày 22/8/1992 Viet Capital Commercial Joint ĐaKao, Quận 1, TP Stock Bank (Viet Capital Hồ Chí Minh Bank) 17 An Bình (ABB) Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint commercial Bank 0052/NHGP ngày 01/9/1994 Bắc Á (Bac A bank) 117 Quang Trung, TP 4.400 BAC A Commercial Joint Vinh, tỉnh Nghệ An 183/QĐ-NH5 Stock Bank ngày 01/9/1994 Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 91/GP-NHNN LienViet Commercial Joint Đa Kao, Quận 1, 6.460 ngày 28/3/2008 Stock Bank – Lienviet Post Thành phố Hồ Chí Minh Bank 22 Bưu điện Liên Việt (LPB) Công thương (Vietinbank) Việt 61 Nam Vietnam Bank for Industry and Trade Dầu khí tồn cầu (GP Bank) 108 Trần Hưng Đạo, 142/GP-NHNN 37.234 Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 03/7/2009 Capital Tower, số 109 1304/QĐTrần Hưng Đạo, NHNN ngày Global Petro Commercial phường Cửa Nam, 7/7/2015 quận Hoàn Kiếm, Hà Joint Stock Bank 3.018 149 13 Nội Đại Chúng (PVcomBank) Việt Nam Số 22 Ngô Quyền, 279/GP-NHNN 9.000 Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 16/9/2013 33 Public Vietnam Bank Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 10 Tháp BIDV 35 Hàng 84/GP-NHNN Vơi, Hồn Kiếm, Hà 31.481 Joint Stock Commercial Bank ngày 23/4/2012 Nội for Investment and Development of Vietnam 180 Đông Á (EAB) 11 130 Phan Đăng Lưu, 0009/NHGP Quận Phú Nhuận, TP 5.000 ngày 27/3/1992 DONG A Commercial Joint Hồ Chí Minh Stock Bank 56 Đông Nam Á (Seabank) 12 25 Trần Hưng Đạo, 0051/NHGP 5.466 Southeast Asia Commercial Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 25/3/1994 Joint Stock Bank 39 Hàng Hải (MSB) 13 The Maritime Commercial Joint Stock Bank Kiên Long (KLB) 14 Sky tower A – 88 Láng Hạ, Hà Nội 16-18 Phạm Hồng Thái, TP Rạch Giá, Kien Long Commercial Joint tỉnh Kiên Giang Stock Bank 0001/NHGP 8.000 ngày 08/6/1991 45 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 3.000 27 191 Bà Triệu, 0040/NHGP quận Hai Bà Trưng, 8.878 ngày 06/8/1993 Hà Nội Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank 62 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, 0026/NHGP 16 3.000 Nam A Commercial Joint Quận 3, TP Hồ Chí ngày 22/8/1992 Minh Stock Bank 18 15 2434/QĐNHNN ngày 25/12/2006 Kỹ Thương (TECHCOMBANK) Nam Á ( NAM A BANK) 17 Ngoại Thương (VCB) Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 198 Trần Quang Khải, 286/QĐ-NH5 26.650 Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 21/9/1996 96 Phát Triển Mê Kông (MDB) 18 248 Trần Hưng Đạo, thị xã Long Xuyên, Mekong Development Joint An Giang Stock commercial Bank 0022/NHGP ngày 12/9/1992 3.750 17 Phát triển TP Hồ Chí Minh 25 Bis Nguyễn Thị (HDBank) Minh Khai, Phường 0019/ NHGP 19 Đa Kao, Quận 1, TP 8.100 ngày 06/6/1992 Hồ Chí Minh Housing development (07/4/2011) Commercial Joint Stock Bank 45 Phương Đông (OCB) 20 2037/QĐNHNN ngày 16/9/2008 45 Lê Duẩn, Quận 1, 0061/ NHGP 3.547 TP Hồ Chí Minh ngày 13/4/1996 34 279 Lý Thường Kiệt, 0030/NHGP Quận 11, TP Hồ Chí 4.000 Southern Commercial Jiont ngày 17/3/1993 Minh Stock Bank 35 Orient Commercial Stock Bank Joint Phương Nam (PNB) 21 Quân Đội (MB) 22 Military Commercial Stock Bank Joint 21 Cát Linh, Đống 0054/NHGP 11.594 Đa, Hà Nội ngày 14/9/1994 71 Quốc Tế (VIB) Tầng 1,6,7 Tòa nhà 0060/ NHGP CornerStone số 16 23 ngày Vietnam International Phan Chu Trinh, Hoàn 25/01/1996 Kiếm, Hà Nội Commercial Joint Stock Bank 4.250 50 3.010 20 927 Trần Hưng Đạo, 238/GP-NHNN Quận 5, TP Hồ Chí ngày 14.295 Sai Gon Commercial Joint Minh 26/12/2011 Stock Bank 50 Quốc dân (NCB) 24 National Citizen bank (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) 28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0057/NHGP ngày 18/9/1995 970/QĐNHNN ngày 18/5/2006 Sài Gòn (SCB) 25 Sài Gòn Cơng Thương (SGB) 26 27 Số 2C Phó Đức 0034/NHGP 3.080 Chính, Quận 1, TP Saigon Bank for Industry & ngày 04/5/1993 Hồ Chí Minh Trade Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon-Hanoi 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Commercial 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 33 55 (không 8.866 bao gồm 02 CN Joint Stock Bank (HabuBank sáp nhập vào SHB ngày 28/8/2012) Sài Gòn Thương (Sacombank) 93/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006 Tín 266-268 Nam Kỳ 28 Khởi Nghĩa, Quận 3, Saigon Thuong TP Hồ Chí Minh Tin Commercial Joint Stock Bank 0006/NHGP Số 57, phố Lý Thường Kiệt, 29 phường Trần Hưng TienPhong Commercial Đạo, quận Hoàn Joint Stock Bank Kiếm, Hà Nội 123/GPNHNN 12.425 72 5.550 20 34A 34B, phố Hàn 12/NHGP Thuyên, phường 3.098 Joint Phạm Đình Hổ, quận ngày 09/5/2003 Hai Bà Trưng, Hà Nội 17 Tiên Phong (TPB) Việt Á (VIETA Bank) 30 Viet A Commercial Stock Bank Việt Nam (VPBank) 31 Thịnh nước ngoài) ngày 05/12/1991 ngày 05/5/2008 Vượng 72 Trần Hưng Đạo, 0042/NHGP quận Hoàn Kiếm, Hà 8.056,5 Vietnam Commercial Joint Nội ngày 12/8/1993 Stock Bank for Private Enterprise Việt Nam (Vietbank) Thương Tín 2399/QĐNHNN ngày 15/12/2006 3.000 11 0045/NHGP Petrolimex Tầng 16, 23, 24 tòa ngày 13/11/1993 nhà MIPEC số 229 33 Phố Tây Sơn, phường Petrolimex Group Ngã Tư Sở, Đống Đa, 125/QĐHà Nội Commercial Joint Stock Bank NHNN ngày 12/01/2007 3.000 16 32 47 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 44 Xăng dầu (PGBank) Tầng Tòa nhà Vincom, số 72 Lê 0011/NHGP Thánh Tôn 47 Lý 34 12.355 42 Viet nam Commercial Joint Tự Trọng, phường ngày 06/4/1992 Bến Nghé, Quận 1, Stock TP Hồ Chí Minh * Ghi chú: Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu chuyển thành Ngân hàng TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ kể từ ngày 7/7/2015 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phụ lục 2: Tổng tài sản 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Đơn vị: Tỷ VND MÃ NH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 CTG 460.420 50.530 576.368 661.132 779.112 BID 405.755 484.785 548.386 650.340 731.142 VCB 366.722 414.475 468.994 576.989 658.872 MBB 138.831 175.610 180.381 200.489 230.782 STB 141.469 152.119 161.378 189.803 218.672 ACB 281.019 176.308 166.599 179.610 204.729 TCB 180.531 179.934 158.897 175.902 200.070 SHB 70.990 116.538 143.626 169.036 193.056 EIB 183.567 170.156 169.835 161.094 169.922 114.375 109.923 107.115 104.369 118.822 MSB Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 3: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 10 NHTMCP lớn Việt Nam từ 2011 – 2015 MÃ NH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 STB 4.78% 5.34% 4.97% 4.37% 4.11% MBB 4.68% 4.57% 3.76% 3.86% 3,98% CTG 5.85% 4.02% 2,95% 2,89% 3,12% ACB 3.43% 3.74% 3.02% 3.06% 3.08% TCB 3.64% 3.31% 3.01% 3.96% 3.07% BID 3.46% 3.18% 3.07% 3.01% 3.06% VCB 3.88% 2.94% 2.55% 2.37% 2.66% SHB 3.52% 2.29% 1.85% 1.98% 2.02% EIB 3.75% 3.13% 1.80% 1.77% 1,86% MSB 1.62% 1.61% 1.82% 1.40% 1.78% Bình 3,79% 3,42% 2,95% 2,88% 2,95% quân Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 4: Hiệu sử dụng tài sản 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 MÃ NH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 STB 4.60% 4.67% 4.85% 4.70% 4.53% MBB 4.14% 4.97% 4.30% 4.36% 4.41% BID 3.99% 3.76% 3.72% 3.65% 3.62% CTG 4,86% 4.36% 3,78% 3.18% 3,20% ACB 3.15% 2.55% 3.30% 3.50% 3.18% VCB 4.41% 3.87% 3.51% 3.31% 3.15% TCB 4.03% 3.20% 3.33% 4.25% 3.14% MSB 2.10% 2.34% 2.23% 2.21% 2.12% SHB 3.65% 3.13% 1.82% 2.08% 2.01% EIB 3.96% 3.05% 1.91% 1.78% 1.29% 4,65% 3,59% 3,28% 3,30% 3,06% Bình quân Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 5: Tỷ suất ROA 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011– 2015 MÃ NH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 MBB 1.54% 1.48% 1.28% 1.31% 1.15% STB 1.36% 0.68% 1.42% 1.26% 1.14% VCB 1.25% 1.13% 0.99% 0.88% 1.12% CTG 2,03% 1.73% 1.42% 1,24% 1.08% BID 0.83% 0.75% 0.78% 0.83% 0.98% ACB 1.32% 0.34% 0.48% 0.55% 0.78% TCB 1.91% 0.42% 0.39% 0.65% 0,66% SHB 1.23% 1.80% 0.65% 0.51% 0,56% MSB 0.69% 0.20% 0.30% 0.14% 0.33% EIB 1.93% 1.21% 0.39% 0.03% 0,03% 1,41% 0,97% 0,81% 0,74% 0,79% Bình quân Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 6: Tỷ suất ROE 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ( Xếp theo thứ tự năm 2015) MÃ NH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 MBB 20.68% 20.62% 16.32% 15.79% 16.11% BID 13.16% 13.04% 13.84% 15.27% 14.86% STB 13.97% 7.10% 14.49% 12.56% 11.74% VCB 17.11% 12.61% 10.43% 10.76% 11.71% CTG 26.74% 19,92% 13.72% 10.53% 10.22% SHB 15.04% 22.00% 8.56% 7.59% 9.63% ACB 27.49% 6.38% 6.58% 7.64% 8.97% TCB MSB 28.80% 5.94% 4.84% 7.49% 8.37% 10.08% 2.44% 3.57% 1.51% 1.20% EIB 20.39% 13.32% 4.32% 0.39% 0.49% Bình quân 19,35% 12,32% 9,67% 8,95% 9,47% Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 7: Sơ đồ tổ chức máy TPBANK ... giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 8 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN... thực hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong, qua đánh giá kết tồn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong • Đề xuất giải pháp thiết thực để nâng cao. .. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại ( NHTM) Khái niệm ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay