Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp hồ chí minh

106 10 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ KIM NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hờ Chí Minh tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ KIM NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINHTP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Những yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hờ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có ng̀n gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Kim Nga -ii- LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Minh Hà tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hờ Chí Minh, tháng Tác giả Nguyễn Thị Kim Nga năm 2017 -iii- TÓM TẮT Trong xu hội nhập phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên môn sâu sắc chuyên nghiệp tay nghề Nhưng khơng phải doanh nghiệp có đội ngũ chun mơn với chuyên nghiệp phận doanh nghiệp Chính vậy, nhu cầu việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ cho phận chuyên mơn ngày nhiều lựa chọn từ phía chủ doanh nghiệp – đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa TP.Hờ Chí Minh trung tâm kinh tế đứng đầu nước việc phát triển nhanh chóng số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “hậu cần” đứng sau, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán số loại hình dịch vụ phát triển Tổng hợp nghiên cứu trước dựa vào các đặc điểm hoạt động các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, tác giả xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hờ Chí Minh gờm 06 nhân tố nhân tố ảnh hưởng định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng mạnh đến việc định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM với Beta = 0,437; nhân tố giá ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.285; nhân tố uy tín ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.260; nhân tố đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0.199; nhân tố Chất lượng nhân viên ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0,173 Cuối nhân tố sở vật chất với hệ số Beta = 0,179 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có các giải pháp giúp cho DN cung cấp DV kế tốn có thêm bằng chứng để có điều chỉnh chính sách hoạt động hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu KH góp phần làm cho thị trường DV kế tốn phát triển Ngồi có giải pháp giúp DNNVV lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp -iv- ABSTRACT In the current trend of integration and development requires the enterprise must have a profound professional team and professional in their own workmanship But not every business has professional teams with professional in every department at the business Therefore, the demand for using service providers for specialized departments is increasingly gaining a lot of choice from business owners - especially small and medium enterprises And Ho Chi Minh City is one of the leading economic centers in the country for the rapid development of the number of aftermarket logistics providers and accounting firms Is one of the types of services are developing today Compiling previous studies and relying on the operational characteristics of the accounting service providers, the authors identify the factors that influence the decision to select the accounting service provider of the Small and Medium Enterprises TP Ho Chi Minh City consists of six factors and among factors influencing the decision to choose the accounting service provider of small and medium enterprises in HCMC, the quality of service factor strongly influences the decision To choose the accounting service provider of small and medium enterprises in HCMC with Beta = 0.437; The second most powerful price factor with Beta = 0.285; The third strong prestige factor with Beta = 0.260; The next major factor affecting small and medium size businesses is the fourth one with a beta of 0.199; Employee Quality Factor influencing the fifth factor with Beta = 0.173 Lastly, the physical basis factor was Beta = 0.179 From the above results, the author has proposed some solutions that directly affect the factors in order to have solutions to help accounting service providers have more evidence to make adjustments as well The policy of reasonable operation to meet the needs of the KH and contribute to the development of accounting services There are also solutions to help SMEs choose service providers more suitable with the business -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THÚT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 2.1.1 Khái niệm dịch vụ kế toán 2.1.2 Các sản phẩm các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 2.1.3 Điều kiện hành nghề DV kế toán Việt Nam 2.2 Các mơ hình lý thuyết 2.2.1 Quá trình định mua tổ chức 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Kotler (2003) -vi- 2.2.3 Mơ hình định mua hàng tổ chức Robinson 12 2.2.4 Mức độ ảnh hưởng yếu tố định mua Bharadwaj (200)14 2.2.5 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến định mua tổ chức Bonoma Zeltman (2011) 15 2.2.6 Lý thuyết B2B (Business to business) 16 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 18 2.3.1 Chất lượng dịch vụ 18 2.3.2 Giá 20 2.3.3 Uy tín 21 2.3.4 Chất lượng nhân viên 21 2.3.5 Cơ sở vật chất 23 2.4 Các nghiên cứu trước 25 2.4.1 Các nghiên cứu nước 25 2.4.2 Các nghiên cứu nước 29 2.5 Mơ hình nghiên cứu 32 KẾT LUẬNCHƯƠNG 33 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Thiết kế nghiên cứu 34 3.1.1 Nguồn liệu 34 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 35 3.2 Nghiên cứu sơ 36 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 36 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 36 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 36 3.3 Nghiên cứu thức 40 3.3.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 40 3.3.2 Thu thập liệu 40 -vii- 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 40 3.3.3.1 Phân tích mơ tả 40 3.3.3.2 Kiểm định đánh giá thang đo 40 3.3.3.3 Phân tích hồi quy bội 42 3.3.3.4 Xây dựng giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hờ Chí Minh43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Kết thống mô tả 45 4.1.1 Kết thống mô tả các đối tượng vấn 45 4.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo 48 4.2.1Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha 48 4.2.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chất lượng dịch vụ” 49 4.2.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Giá”49 4.2.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Uy tín”50 4.2.14 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chất lượng nhân viên” 50 4.2.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Cơ sở vật chất” 51 4.2.1.6 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ” 52 4.2.1.7 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp” 52 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 4.2.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 53 4.2.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM” 56 4.3 Phân tích hời quy 57 -viii- 4.3.1.Phương trình hời quy tuyến tính 57 4.4 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hời quy 60 4.4.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 60 4.4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 61 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 61 4.4.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 61 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hời quy bội 62 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 62 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 63 4.6 Bàn luận kết nghiên cứu 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 5.2.1 Về phía cơng ty dịch vụ kế tốn 69 5.2.1.1 Chất lượng dịch vụ 69 5.2.1.2 Giá 70 5.2.1.3 Uy tín 71 5.2.1.4 Chất lượng nhân viên 72 5.2.1.5 Cơ sở vật chất 72 5.2.1.6 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 5.2.2 Đối với các quan ban ngành 74 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Tôi tên Nguyễn Thị Kim Nga Hiện tại, học viên cao học chuyên ngành Kế toán thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hờ Chí Minh” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp trả lời số câu hỏi để tơi có sở phù hợp cho phần trình bày thực trạng giải pháp Luận văn nghiên cứu Câu trả lời Anh/Chị nhằm mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân bảo mật Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thông tin chung Họ tên : …………………………Giới tính  Nam  Nữ Cơng ty làm việc:………………………………………… Tuổi: Dưới 25 Từ 26 đến 35 Vị trí cơng việc: Nhân viên Quản lý cấp trung/ cấp thấp Trưởng phòng/Phó phòng Phó GĐ/Giám đốc Trình độ Phổ thơng Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học Từ 36 đến 45 Trên 45 Phần - Nội dung khảo sát Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hờ Chí Minh (1)Rấtkhơngđờngý-(2)Khơngđờngý (3)Bìnhthường-(4)Đờngý-(5)Rấtđờngý STT I Chất lượng dịch vụ Chỉ tiêu Mức độ đồng ý Đầy đủ dịch vụ Dịch vụ cung cấp đổi Phục vụ nhanh chóng Mức độ bảo mật thông tin 5 Giải tốt vấn đề khách hàng Khuyến hấp dẫn Có ưu đãi cho khách hàng thân thiết 5 Uy tín cơng ty dịch vụ kế toán biết đến rộng rãi Thời gian hoạt động công ty Công ty tham gia nhiều hoạt động cộng đồng II Giá Giá phí hợp lí mà đảm bảo đáp ứng hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp Sử dụng dịch vụ kế tốn, kiểm tốn giúp cơng ty tiết kiệm chi phí III Uy Tín Ln có chiến lược xây dựng tạo lập hình ảnh, uy tín cơng Nhân viên phục vụ chu đáo Nhân viên giải thích thủ tục, quy định liên quan đến kế tốn, Nhân viên có trình độ chun mơn giỏi Thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao lực làm việc 5 5 5 5 ty theo phong cách riêng IV Chất lượng nhân viên thuế Nhân viên thân thiện, vui vẻ V Cơ sở vật chất Cơng ty dịch vụ kế tốn ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại q trình thực dịch vụ kế tốn Địa điểm văn phòng cơng ty DV kế toán thuận tiện cho khách hàng Phần cứng có cấu hình phù hợp với chương trình phần mềm ứng dụng Đặc điểm hệ thống trang thiết bị sở hạ tầng kỹ thuật có Cơ chất khang dẫn đơnsở vị;vật máy chủ, máytrang trạm,hấp mạng máy tính, Internet,… VI Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Công tác kế toán đơn giản Bộ máy kế toán có vài nhân viên Phải công bố các báo cáo tài chính tổng quát cho người sử 5 dụng ngồi cơng ty Xu hướng phổ biến sử dụng dịch vụ kế toán tổ chức công tác kế toán Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dich vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hồ Chí Minh Khách hàng hài lòng DV kế tốn mà cơng ty DV kế toán 5 5 cơng ty DV kế tốn Khả cung cấp thông tin chính xác cho các đối tượng sử cung cấp Khả tiếp tục sử dụng DV kế toán khách hàng dụng báo cáo mà công ty cung cấp dịch vụ kế toán cung cấp Tuân thủ đầy đủ chuẩn mực, các quy định nghề nghiệp Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát PHU LỤC 2: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH Descriptive Statistics N Minimum QDLC 162 Valid N (listwise) 162 Maximum 3.25 Mean 5.00 Std Deviation 4.1204 27474 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QDLC 162 3.25 5.00 4.1204 27474 CLDV 162 3.00 5.00 4.0235 41367 GIA 162 3.00 5.00 3.9969 63233 UYTIN 162 2.00 5.00 4.3179 60985 CLNV 162 3.00 5.00 4.1309 51042 CSVC 162 2.20 5.00 3.8407 58983 DDDN 162 3.75 5.00 4.5679 35468 Valid N (listwise) 162 CLDV Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 858 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CLDV1 16.06 2.866 660 831 CLDV2 16.09 2.812 743 811 CLDV3 16.10 2.885 665 830 CLDV4 16.10 2.865 623 841 CLDV5 16.12 2.750 679 827 GIA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted GIA1 11.98 3.857 625 823 GIA2 11.98 3.751 686 796 GIA3 11.91 3.694 715 783 GIA4 12.09 3.849 683 798 UYTIN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted UYTIN1 12.94 3.444 704 806 UYTIN2 12.93 3.828 612 843 UYTIN3 12.96 3.222 789 767 UYTIN4 12.98 3.559 665 822 CLNV Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 859 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CLNV1 16.57 4.371 671 831 CLNV2 16.60 4.291 710 821 CLNV3 16.51 4.239 694 825 CLNV4 16.47 4.362 634 841 CLNV5 16.47 4.313 670 831 CSVC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 819 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CSVC1 15.49 5.220 561 814 CSVC2 15.33 6.110 650 776 CSVC3 15.23 6.165 683 771 CSVC4 15.40 5.843 629 778 CSVC5 15.38 5.752 609 784 DDDN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 727 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted DDDN1 13.99 1.118 528 663 DDDN2 13.36 1.599 447 721 DDDN3 13.66 1.108 647 584 DDDN4 13.80 1.116 515 673 QDLC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 712 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted QDLC1 12.36 780 472 666 QDLC2 12.36 705 530 630 QDLC3 12.36 742 500 649 QDLC4 12.35 751 493 653 KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 805 2067.591 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues nent Total dimension0 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 6.239 23.107 23.107 6.239 23.107 23.107 3.514 13.015 13.015 3.045 11.279 34.386 3.045 11.279 34.386 3.463 12.827 25.843 2.790 10.333 44.718 2.790 10.333 44.718 2.819 10.442 36.285 2.223 8.233 52.951 2.223 8.233 52.951 2.787 10.321 46.606 2.105 7.796 60.747 2.105 7.796 60.747 2.750 10.184 56.790 1.298 4.807 65.554 1.298 4.807 65.554 2.366 8.763 65.554 874 3.237 68.790 804 2.977 71.768 785 2.906 74.674 10 650 2.408 77.082 11 630 2.334 79.416 12 583 2.159 81.574 13 498 1.846 83.420 14 489 1.811 85.232 15 457 1.694 86.925 16 449 1.664 88.589 17 417 1.546 90.135 18 359 1.328 91.464 19 350 1.295 92.758 20 330 1.223 93.982 21 302 1.119 95.101 22 281 1.041 96.141 23 251 929 97.071 24 246 912 97.983 25 190 704 98.687 26 183 679 99.366 27 171 634 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CLDV2 814 CLDV3 783 CLDV5 757 CLDV4 731 CLDV1 701 CLNV2 794 CLNV3 783 CLNV1 780 CLNV5 773 CLNV4 724 UYTIN3 894 UYTIN1 854 UYTIN4 799 UYTIN2 761 GIA3 855 GIA2 827 GIA4 819 GIA1 778 CSVC1 751 CSVC2 726 CSVC5 692 CSVC3 646 CSVC4 596 DDDN3 819 DDDN1 731 DDDN4 715 DDDN2 684 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations QDLC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 755 Approx Chi-Square 108.765 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.146 53.660 53.660 656 16.395 70.056 621 15.516 85.572 577 14.428 100.000 Total % of Variance 2.146 53.660 Cumulative % 53.660 dimension0 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QDLC2 760 QDLC3 734 QDLC4 728 QDLC1 708 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summaryb Model Std Error of the R dimension0 R Square 831a Adjusted R Square 691 Estimate 679 Durbin-Watson 15574 1.826 a Predictors: (Constant), DDDN, UYTIN, GIA, CLNV, CLDV, CSVC b Dependent Variable: QDLC ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 8.393 1.399 Residual 3.759 155 024 12.153 161 Total Sig 57.679 000a a Predictors: (Constant), DDDN, UYTIN, GIA, CLNV, CLDV, CSVC b Dependent Variable: QDLC Coefficientsa Model Standardized Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) 520 222 CLDV 291 036 GIA 124 UYTIN Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 2.336 021 437 8.022 000 671 1.490 020 285 6.285 000 968 1.033 117 020 260 5.727 000 968 1.033 CLNV 098 027 182 3.587 000 772 1.295 CSVC 084 027 179 3.063 003 582 1.718 DDDN 154 036 199 4.252 000 912 1.097 a Dependent Variable: QDLC ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN THỊ KIM NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC... vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hờ Chí Minh gờm 06 nhân tố nhân tố ảnh hưởng định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Tp. HCM nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng. .. vừa TP Hờ Chí Minh - Mục tiêu cụ thể: + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hờ Chí Minh + Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp hồ chí minh , Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay