Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận

148 4 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUỐC KHOA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUỐC KHOA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: G S TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS.Võ Thanh Thu Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: STT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS.Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS.Lại Tiến Dĩnh Phản biện PGS.TS.Võ Phước Tấn Phản biện TS.Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên TS.Nguyễn Thành Long Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS.Nguyễn Phú Tụ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, lý thuyết trích dẫn có trích dẫn nguồn Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập thông qua việc phát thu hồi bảng khảo sát từ người lao động thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận Q trình phân tích thực trực tiếp viết lại kết nghiên cứu thành Luận văn Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên thực Trần Quốc Khoa ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận hỗ trợ giúp đỡ Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau đại học, Quý Thầy cô giảng dạy Ban lãnh đạo cán công nhân viên Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Thầy Cô giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (HUTECH) hỗ trợ giúp đỡ trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn GS.TS.Võ Thanh Thu hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi để thực nghiên cứu hồn thành luận văn Xin Cảm ơn Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận cung cấp thông tin, số liệu để làm sở thực hoàn tất luận văn Trân trọng Học viên thực Trần Quốc Khoa iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu thực nhằm: (1) Hệ thống hóa lý luận động lực làm việc, mơ hình lý thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp để làmnhân tố tạo động lực làm việc; (2) Phân tích nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động; (3) Xác định độ mạnh yếu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên; qua đề xuất hàm ý sách để hồn thiện công tác tạo động lực làm việc người lao động Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận Dựa sở lý thuyết động lực làm việc, nghiên cứu trước kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả xác định có sáu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên làm việc công ty bao gồm: (1) Điều kiện làm việc, (2) Môi trường làm việc, (3) Đào tạo thăng tiến, (4) Lương phúc lợi, (5) Khen thưởng, (6) Lãnh đạo trực tiếp Phương pháp nghiên cứu thực qua hai bước nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan hồi quy Tiến hành khảo sát 210 người lao động làm việc Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận làm sở liệu cho nghiên cứu Tiến hành khảo sát thực tế xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm năm nhân tố có mức độ ảnh hưởng theo với mức độ từ cao đến thấp đến động lực làm việc là: (1) Đào tạo thăng tiến, (2) Khen thưởng, (3) Điều kiện làm việc, (4) Lãnh đạo trực tiếp, (5) Lương phúc lợi Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý sách nhằm hồn thiện công tác tạo động lực làm việc người lao động Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận iv ABSTRACT This research is taken to: (1) Systematized basic theories about work motivation, the theoretical model about motivational work for the employees in the enterprise to clarify the factors motivating work (2) Analysis of factors affecting work motivation of staff (3) Specify intensity of the factors affecting work motivation of staff, which proposed a number of policy implications to enhance work motivation of employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited Based on the theory about work motivation, the previous studies combined with qualitative research, author h a v e specified s i x factors affecting work motivation of employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited: (1) Working condition, (2) Working environment, (3) Training and promotion (4) Salary and benefits, (5) Reward, (6) Direct leadership Research methodology is performed in two steps is qualitative research and quantitative research Qualitative research was undertaken to adjust and supplement observed variables for the scales Quantitative research using Cronbach's Alpha, Exploit Factor Analysis – EFA, Correlation analysis and regression Conducting a survey of 210 employees working at Phu Nhuan District Public Service Company Limited to database for this study Through survey and data processing on SPSS software, author found out five factors affecting to motivating employee: (1) Training and promotion, (2) Reward, (3) Working condition, (4) Direct leadership, (5) Salary and benefits From research results, the study author gave the implication to improve work motivation for employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.4 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý luận động lực làm việc người lao động 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc .5 2.1.2 Các lý thuyết động lực làm việc 2.1.2.1 Các lý thuyết nhu cầu 2.1.2.2 Các lý thuyết nhận thức 11 2.1.2.3 Các lý thuyết củng cố 12 2.2 Mơ hình mười nhân tố tạo động lực Kenneth A.Kovach 12 2.3 Các nghiên cứu ứng dụng mơ hình mười nhân tố Kenneth A.Kovach 13 vi 2.3.1 Nghiên cứu Simons & Enz (1995) 13 2.3.2 Nghiên cứu Wong, Siu, Tsang (1999) .14 2.3.3 Nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010) 15 2.3.4 Cơng trình nghiên cứu Lê Quang Hùng cộng (2014) 16 2.4 Lý luận công tác nâng cao động lực cho người lao động 17 2.4.1 Mục đích cơng tác nâng cao động lực cho người lao động .17 2.4.2 Vai trò cơng tác nâng cao động lực 17 2.4.3 Vai trò người quản lý nâng cao động lực cho người lao động .18 2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công tác nâng cao động lực cho người lao động 21 2.5.1 Cá nhân người lao động 21 2.5.1.1 Nhu cầu người lao động .21 2.5.1.2 Giá trị cá nhân 21 2.5.1.3 Đặc điểm tính cách 21 2.5.1.4 Khả năng, lực người 22 2.5.2 Công việc 22 2.5.2.1 Phân tích cơng việc 22 2.5.2.2 Tính hấp dẫn cơng việc .22 2.5.2.3 Khả thăng tiến 23 2.5.2.4 Quan hệ công việc 23 2.5.2.5 Sự công nhận cấp 23 2.6 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết động lực làm việc người lao động CTDVCIQPN 23 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu động lực làm việc .23 2.6.2 Giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc .25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Thiết kế nghiên cứu 33 vii 3.2.1 Nghiên cứu định tính 33 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 37 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi .37 3.3 Xây dựng thang đo 37 3.3.1 Diễn đạt mã hóa thang đo 37 3.3.2 Mã hóa biến 40 3.4 Thực nghiên cứu định lượng 40 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 40 3.4.2 Phương pháp phân tích liệu .42 3.4.2.1 Đánh giá thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 42 3.4.2.2 Phân tích nhân tố EFA .43 3.4.2.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 44 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .47 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 47 4.1.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng .47 4.1.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .48 4.2 Kết kiểm định thang đo 50 4.2.1 Kiểm định thang đo nhân tố Điều kiện làm việc 50 4.2.2 Kiểm định thang đo nhân tố Môi trường làm việc 51 4.2.3 Kiểm định thang đo nhân tố Đào tạo thăng tiến 53 4.2.4 K i ể m đ ị n h thang đo nhân tố Lương Phúc lợi .53 4.2.5 Kiểm định thang đo nhân tố Khen thưởng 54 4.2.6 Kiểm định thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp .55 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến động lực làm việc người lao động CTDVCIQPN 56 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thứ 56 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ hai (lần cuối) .59 4.3.3 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mơ hình đo lường .62 4.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 64 Nhân tố Khen thưởng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if 15.82 7.342 Deleted Item Deleted 15.76 7.228 KT1 KT2 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item 727 850 Correlation Deleted 743 847 KT3 15.98 7.464 650 869 KT4 15.80 7.443 741 848 KT5 15.74 7.216 707 855 Nhân tố Lãnh đạo trực tiếp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 877 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if 15.56 7.234 Deleted Item Deleted 15.58 6.839 LD1 LD2 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item 682 856 Correlation Deleted 724 846 LD3 15.54 7.628 586 877 LD4 15.48 6.633 792 830 LD5 15.45 6.364 759 838 II Phân tích nhân tố EFA Phân tích nhân tố EFA lần – biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlett's Sphericity Test Measure of Sampling Approx Chi-Square 892 3983.610 of df 378 Sig .000 Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % 41.062 41.062 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance 11.497 41.062 11.497 2.535 9.053 50.115 2.535 9.053 1.646 5.878 55.993 1.646 5.878 1.398 4.992 60.985 1.398 4.992 1.194 4.265 65.250 1.194 4.265 1.078 3.849 69.098 1.078 3.849 810 2.894 71.992 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Cumulative % Loadings 41.062 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.657 13.059 13.059 50.115 3.644 13.013 26.072 55.993 3.520 12.570 38.642 60.985 3.357 11.990 50.632 65.250 2.695 9.625 60.257 69.098 2.476 8.841 69.098 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component KT2 KT4 818 811 KT1 791 KT5 787 KT3 743 DTTT2 773 DTTT5 744 DTTT1 730 DTTT4 730 DTTT3 693 LPL3 811 LPL2 751 LPL1 LPL4 718 652 LPL5 590 LD2 758 LD1 735 LD4 704 LD5 589 LD3 574 DKLV5 MTLV3 777 MTLV1 MTLV2 749 748 DKLV4 DKLV2 788 DKLV3 677 DKLV1 589 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố EFA lần – biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 885 3730.928 df 325 Sig .000 Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance 10.786 41.484 41.484 10.786 41.484 2.502 9.624 51.107 2.502 9.624 1.553 5.973 57.080 1.553 5.973 1.396 5.370 62.450 1.396 5.370 1.181 4.541 66.991 1.181 4.541 1.074 4.131 71.122 1.074 4.131 787 3.026 74.148 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Cumulative % Loadings 41.484 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.642 14.009 14.009 51.107 3.569 13.728 27.737 57.080 3.529 13.573 41.310 62.450 3.090 11.884 53.194 66.991 2.378 9.148 62.342 71.122 2.283 8.780 71.122 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component KT2 KT4 819 813 KT5 793 KT1 789 KT3 741 DTTT2 778 DTTT4 744 DTTT5 737 DTTT1 731 DTTT3 686 LPL3 816 LPL2 753 LPL1 LPL4 723 657 LPL5 598 LD2 766 LD1 749 LD4 702 LD5 590 LD3 573 DKLV2 798 DKLV3 677 DKLV1 MTLV3 588 812 MTLV2 742 MTLV1 738 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố EFA - biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Measure of Sampling Approx Chi-Square Bartlett's Sphericity Test of 717 241.203 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.248 74.945 74.945 425 14.164 89.109 327 10.891 100.000 Total 2.248 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DL3 DL1 886 862 DL2 848 Phân tích tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations % of Variance 74.945 Extraction Sums of Squared Loadings DONG LUC DONG LUC Pearson Correlation Pearson Correlation DTTT LPL KT LD LUC 639** 687** 684** 543** 701** 000 000 000 000 000 210 210 210 210 210 210 639** 345** 418** 272** 499** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N DKLV DKLV Sig (2-tailed) 000 N 210 210 210 210 210 210 687** 345** 330** 202** 433** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 210 210 210 210 210 210 684** 318** 330** 204** 392** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 210 210 210 210 210 210 543** 272** 402** 404** 418** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 210 210 210 210 210 210 701** 299** 333** 492** 218** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 210 210 210 210 210 Pearson Correlation DTTT Pearson Correlation LPL Pearson Correlation KT Pearson Correlation 000 LD III Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần 210 a Dependent Variable: DONGLUC b All requested variables entered Model Summaryb Mode l R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Change Statistics R Square Change ,833a ,694 ,685 ,37004 F Change ,694 76,714 Model Summaryb Model Change Statistics df1 df2 6a Durbin-Watson Sig F Change 203 ,000 1,980 a Predictors: (Constant), LD, KT, MTLV, DKLV, DTTT, LPL b Dependent Variable: DONGLUC ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 63,028 10,505 Residual 27,797 203 ,137 Total 90,825 209 a Dependent Variable: DONGLUC b Predictors: (Constant), LD, KT, MTLV, DKLV, DTTT, LPL Coefficientsa F 76,714 Sig ,000b Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) Standardized Coefficients Beta -,508 ,216 DKLV ,217 ,056 MTLV ,094 DTTT t Sig -2,351 ,020 ,206 3,869 ,000 ,048 ,089 1,933 ,055 ,200 ,048 ,230 4,174 ,000 LPL ,141 ,061 ,140 2,303 ,022 KT ,223 ,044 ,226 5,101 ,000 LD ,203 ,061 ,200 3,332 ,001 Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) DKLV ,532 1,881 MTLV ,705 1,418 DTTT ,497 2,014 LPL ,408 2,449 KT ,769 1,300 LD ,418 2,394 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần a Dependent Variable: DONGLUC b All requested variables entered Model Summaryb Mode R R Square Adjusted R Std Error of Change Statistics l Square ,830a ,688 the Estimate ,681 R Square Change ,37252 F Change ,688 90,100 Model Summaryb Model Change Statistics df1 df2 5a Durbin-Watson Sig F Change 204 ,000 1,982 a Predictors: (Constant), LD, KT, DKLV, DTTT, LPL b Dependent Variable: DONGLUC ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 62,516 12,503 Residual 28,309 204 ,139 Total 90,825 209 a Dependent Variable: DONGLUC b Predictors: (Constant), LD, KT, DKLV, DTTT, LPL Coefficientsa F 90,100 Sig ,000b Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -,374 ,206 DKLV ,234 ,056 DTTT ,208 LPL t Sig Beta -1,814 ,000 ,222 4,188 ,000 ,048 ,240 4,351 ,000 ,155 ,061 ,155 2,548 ,012 KT ,233 ,044 ,236 5,335 ,000 LD ,214 ,061 ,211 3,494 ,001 Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) DKLV ,544 1,837 DTTT ,501 1,995 LPL ,615 2,410 KT ,780 1,282 LD ,621 2,375 IV Kiểm định khác biệt Động lực làm việc - Giới tính Group Statistics C1: tinh Gioi N Nu Mean Std Deviation Std Error Mean 69 3,7412 ,52989 ,06379 141 3,6719 ,71469 ,06019 DONGLUC Nam Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality Variances of Means F Equal assumed variances Sig 6,558 t ,011 df ,714 208 DONGLUC Equal variances assumed not ,790 175,432 Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) DONGLUC Mean Difference Std Error Difference Equal variances assumed ,476 ,06928 ,09697 Equal variances assumed ,431 ,06928 ,08770 not Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances assumed -,12188 ,26044 Equal variances not assumed -,10381 ,24237 DONGLUC Động lực làm việc – độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DONGLUC Levene Statistic 1,939 df1 df2 Sig 206 ,124 ANOVA DONGLUC Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,827 ,609 Within Groups 88,999 206 ,432 Total 90,825 209 Động lực làm việc – Thâm niên F 1,410 Sig ,241 Test of Homogeneity of Variances DONGLUC Levene Statistic 1,339 df1 df2 Sig 206 ,263 ANOVA DONGLUC Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 2,003 ,668 88,823 206 ,431 Total 90,825 209 F Sig 1,548 ,203 Động lực làm việc – Thu nhập Test of Homogeneity of Variances DONGLUC Levene Statistic 1,579 df1 df2 Sig 207 ,209 ANOVA DONGLUC Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,870 ,435 Within Groups 89,955 207 ,435 Total 90,825 209 F 1,001 Sig ,369 ... người lao động Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận làm luận văn tốt nghiệp với mục ích tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao. .. tích nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động; (3) Xác định độ mạnh yếu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên; qua đề xuất hàm ý sách để hồn thiện cơng tác tạo động lực làm. .. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUỐC KHOA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận , CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay