Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh

138 5 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học :TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu TS Lê Quang Hùng TS Phạm Phi Yên PGS TS Hoàng Đức Phan Thị Minh Châu Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Ngày,tháng, năm sinh: 26/07/1990 Nơi sinh: Gia Lai Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh .MSHV: I- TÊN ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung dành cho người thu nhập thấp quận Phân tích số liệu đo lường để tìm mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung thu dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh Từ kết phân tích, đề xuất kiến nghị cho chủ đầu tư tham gia vào phân khúc thị trường hộ thu nhập thấp Quận TP Hồ Chí Minh III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Ngày tháng năm 2016 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày 25 tháng năm 2017 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CHUNG DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI QUẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Học viên thực Luận văn Trần Thị Kim Chi ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên cho xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học truyền đạt cho tơi kiến thức q báu để tơi hồn thành luận văn Tiếp theo tơi xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành sâu sắc đến Thầy giáo TS Nguyễn Ngọc Dương, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Thầy tận tình động viên hướng dẫn tơi từ định hướng đến chi tiết để tháo gỡ khó khăn trình nghiên cứu, từ cách viết, cách trình bày, cách thu thập, phân tích xử lý số liệu Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn đến cô, chú, anh, chị, em bạn bè giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát gia đình tạo điều kiện vật chất tinh thần để thực nghiên cứu Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp Công ty CP Phát triển Bất Động Sản Sunny World chia sẻ thông tin đóng góp ý kiến để Luận văn hồn chỉnh Trân trọng! Trần Thị Kim Chi iii TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm: (1) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hộ chung dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh; (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua hàng khách hàng, kiểm tra xem có khác biệt ý định mua hàng theo yếu tốnhân (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống làm việc, nghề nghiệp); (3) Những giải pháp nhằm nâng cao sức bán chủ đầu tư sức mua khách hàng Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng thực thông qua phiếu khảo sát ý kiến gửi đến khách hàng để xây dựng mơ hình nghiên cứu kiểm định thang đo Phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0, excel sử dụng để phân tích liệu Kết phân tích nhân tố đưa mơ hình nhân tố tác động đến ý định mua chung dành cho người thu nhập thấp quận 2, Tp.HCM bao gồm yếu tố so với yếu tố ban đầu: Uy tín - chất lượng, Thu nhập, Mơi trường sống, Giá Đặc điểm cá nhân Các nhân tố ảnh hưởng ý định mua hàng khách hàng Kết hồi quy cho thấy yếu tố Giá có tác động mạnh đến ý định mua hộ chung dành cho người thu nhập thấp (0.423) Uy tín có tác động thấp (0.121) Kết kiểm định cho thấy khơng có khác biệt yếu tốnhân ảnh hưởng đến ý định mua hộ dành cho người thu nhập thấp người dân quận cụ thể yếu tố Độ tuổi, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Tình trạng nhân, Địa bàn sinh sống làm việc, Giới tính Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho chủ đầu tư thấy yếu tố mức độ tác động đến ý định mua hộ chung dành cho người thu nhập thấp quận người dân TP Hồ Chí Minh , từ đưa giải pháp cần thiết, kịp thời phù hợp để nâng cao hiệu kinh doanh để phục vụ cho công ty thời kỳ hội nhập cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp iv ABSTRACT This study was conducted to: (1) Identify the factors that affect the decision to buy apartment for low income citizens in D.2 of HCMC; (2) Measure the impact of these factors on the purchase decision, check if have any difference in purchasing decisions by personal factors (age, gender, education level, working place and living place, career); (3) Solutions to enhance the selling ability of the investor and the purchasing power of customers Qualitative research was conducted to adjust and add the observation variables for maesuring scales Quantitative research was conducted by getting customers’ answers for the questionnaire to build research model and validation of measuring scales SPSS 20.0 and excel software was used to analyze the data The results of factors analysis suggests the model of the factors affecting the low income customers’ purchase decision of apartments The model consists of factors comape to the original factors: Prestige - quality, income, living environment, price and personality All of these factors affect customers' purchase decisions The regression results show that price factor has the strongest impact on the purchase decision of apartment for low income people (0.423) while prestige factor has the weakest impact (0.161) The testing results also show that there is no difference between the individual factors (age, education level, career, marital status, working place and living place) affecting purchase decisions of customer In practice, the research helsp investors to know these factors and their impacts on the low income customers’ purchase decision of apartment in D.2, thus provide essential, timely and proper solutions to improve company’s business performance to compete with other in the very competitive environment of a lot of companies v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu 1.5 Kết cấu đề tài 1.6 Giá trị thực tiễn đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát lĩnh vực nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm kinh tế, xã hội Tp Hồ Chí Minh 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 2.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Hành vi tiêu dùng 2.2.2 Lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng 12 2.2.3 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng người tiêu dùng 2.3 .13 Một số nghiên cứu nước 17 2.3.1 Nghiên cứu nước 17 2.3.2 Nghiên cứu nước 18 2.4 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu luận văn 21 2.4.1 Các giả thuyết .21 vi 2.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 24 2.4.3 Quan điểm nhà cho đối tượng có thu nhập thấp .25 2.4.4 Quan điểm đối tượng thu nhập thấp 28 2.4.5 Kinh nghiệm nhà cho người thu nhập thấp số nước giới 29 2.5 Thực trạng thị trường hộ thu nhập thấp Thành phố Hồ Chí Minh 31 TĨM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Nghiên cứu định tính 38 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 38 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 39 3.2.2.1 Kết thảo luận nhóm 39 3.2.2.2 Kết phát triển thang đo 42 3.2.2.3 Kết vấn sâu .42 3.3 Nghiên cứu định lượng 43 3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu 43 3.3.2 Thu thập thông tin mẫu nghiên cứu 43 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu 44 3.3.3.1 Đánh giá thang đo 44 3.3.3.2 Phân tích hồi qui .45 TÓM TẮT CHƯƠNG 47 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Đánh giá thang đo 48 4.1.1 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Uy tín_Chất lượng Chủ đầu tư (UT) 49 4.1.2 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Thu nhập (TN0029 .50 4.1.3 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường (MT) .50 4.1.4 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Giá (GC) 51 4.1.5 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Vị trí (VT) 51 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compo % of Cumulative Total % of Cumulativ Variance e% Cumulati Variance ve % nent Total Variance % 8.521 31.560 31.560 8.521 31.560 31.560 3.206 11.874 11.874 2.164 8.013 39.573 2.164 8.013 39.573 2.666 9.876 21.749 1.787 6.619 46.191 1.787 6.619 46.191 2.513 9.306 31.056 1.637 6.063 52.254 1.637 6.063 52.254 2.421 8.965 40.021 1.466 5.430 57.684 1.466 5.430 57.684 2.249 8.331 48.352 1.267 4.692 62.377 1.267 4.692 62.377 2.162 8.006 56.358 1.110 4.113 66.489 1.110 4.113 66.489 2.020 7.482 63.840 1.025 3.795 70.284 1.025 3.795 70.284 1.740 6.444 70.284 926 3.430 73.715 10 856 3.171 76.886 11 797 2.951 79.837 12 675 2.501 82.337 13 602 2.230 84.567 14 577 2.136 86.702 15 501 1.857 88.559 16 438 1.623 90.182 17 412 1.527 91.709 18 362 1.341 93.050 19 325 1.206 94.256 20 294 1.089 95.345 21 255 945 96.290 22 219 809 97.099 23 193 715 97.814 24 186 688 98.503 25 161 597 99.099 26 134 497 99.596 27 109 404 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Rotated Component Matrixa Component GC3 783 GC4 771 CG2 669 GC1 656 CT2 262 768 CT1 257 726 238 253 -.224 436 226 324 716 220 CT3 514 402 UT4 451 TN5 -.330 237 279 806 TN4 211 795 TN3 285 602 TN2 370 385 261 268 294 766 TN1 274 280 693 UT5 318 311 653 MT3 254 233 239 816 MT4 303 494 662 507 MT1 788 VT1 218 VT2 333 MT2 241 224 326 593 240 223 518 -.378 331 512 UT1 UT3 233 CT4 VT4 220 439 879 226 268 662 -.220 557 275 UT2 534 233 UT6 518 282 634 371 553 VT3 408 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Component Matrixa Component UT1 382 302 325 466 -.038 267 332 -.283 UT2 476 587 291 161 012 -.085 241 -.022 UT3 556 080 217 453 -.050 207 -.125 -.249 UT4 434 -.216 211 367 181 -.019 055 -.047 UT5 600 352 137 -.282 -.214 -.032 -.131 240 UT6 625 526 001 034 100 -.292 -.253 046 TN1 483 377 -.044 -.328 -.150 275 024 291 TN2 459 456 169 033 244 219 056 428 TN3 644 -.003 167 -.294 149 -.047 -.179 -.207 TN4 554 -.297 178 -.451 116 278 -.050 -.236 TN5 520 085 272 -.529 -.077 203 -.045 -.272 MT1 446 -.272 -.133 252 272 426 -.147 228 MT2 519 102 -.451 267 161 164 -.253 -.182 MT3 528 043 -.409 -.119 292 -.299 288 -.207 MT4 510 245 -.257 -.088 354 -.010 282 -.022 GC1 666 -.062 -.132 -.185 -.375 111 169 -.173 CG2 618 -.196 100 131 -.489 077 -.175 005 GC3 600 -.108 -.202 184 -.468 -.005 160 120 GC4 612 -.146 -.326 070 -.403 -.171 082 064 VT1 580 -.186 -.279 -.040 346 096 -.210 082 VT2 491 -.391 -.145 -.027 080 338 290 196 VT3 721 116 -.260 055 -.002 -.287 -.214 -.034 VT4 609 -.051 -.384 -.029 -.045 -.051 220 -.029 CT1 644 -.394 317 075 043 -.134 -.184 259 CT2 620 -.230 284 111 041 -.404 045 198 CT3 709 -.184 230 050 100 -.177 -.191 -.197 CT4 358 -.400 381 -.147 189 -.219 409 100 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 2.2.2 Ma trận xoay Lần cuối (lần 14) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 727 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 1377.673 91 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component CT1 792 321 CT2 744 279 CT4 726 CT3 624 301 816 GC4 785 295 736 TN5 TN4 291 279 261 814 417 TN1 742 308 616 247 UT1 858 UT2 855 MT3 MT4 217 GC3 CG2 234 230 835 242 732 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.3 Kết chạy hồi quy 2.3.1 Thống kê thơng số mơ hình Model Summaryb Change Statistics Mo del R R R Adjusted of the Square F Square R Square Estimate Change Change 532 41573 539 73.993 734a Std Error 539 Sig F Durbin- df2 Change Watson 253 000 2.157 df1 a Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI b Dependent Variable: YD Kết phân tích phương sai 2.3.2 • Lần 1: Model Summaryb Change Statistics Std R Model R Error of R the Square Adjusted Square R Square Estimate Change 735a 540 531 41620 F Change 540 Sig F Durbin- df2 Change Watson 252 000 df1 59.149 2.164 a Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI b Dependent Variable: YD ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square Regression 51.154 12.788 Residual 43.727 253 173 Total 94.881 257 F 73.993 a Dependent Variable: YD b Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN Sig .000b • Lần 2: Khi loại biến CHIEUTHI Model Summaryb Change Statistics Std R Model R Error of R the Square Adjusted Square R Square Estimate Change 734a 539 532 41573 F Change 539 Sig F Durbin- df2 Change Watson 253 000 df1 73.993 2.157 a Predictors: (Constant), MOITRUONG, UYTIN, GIACA, TN, CHIEUTHI a Dependent Variable: YD Kết phân tích hồi qui 2.3.3 • Lần 1: Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Model B (Constant) 465 217 CHIEUTHI 030 045 GIACA 333 TN UYTIN MOITRUO NG Std Error Beta t Sig Tolerance VIF 2.145 033 035 660 510 649 1.540 041 411 8.027 000 697 1.434 118 051 114 2.304 022 747 1.339 093 036 119 2.607 010 877 1.140 323 045 343 7.215 000 808 1.238 a Dependent Variable: YD • Lần 2: (khi loại biến CHIEUTHI) Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) 469 217 GIACA 343 038 TN 127 UYTIN MOITRUO NG Std Error Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF 2.163 031 423 8.956 000 815 1.227 050 122 2.549 011 795 1.257 095 035 121 2.673 008 883 1.133 328 044 348 7.416 000 828 1.208 a Dependent Variable: YD 2.3.4 Kết điểm trung bình yếu tố a Yếu tố Uy tín Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum Mean Std Deviation UT1 258 1.00 5.00 919.00 3.5620 88108 UT2 258 1.00 5.00 977.00 3.7868 86720 UT3 258 1.00 5.00 936.00 3.6279 87836 UT4 258 1.00 5.00 931.00 3.6085 86762 UT5 258 1.00 5.00 1049.00 4.0659 81303 UT6 258 1.00 5.00 1016.00 3.9380 82991 Valid N (listwise) 258 b Yếu tố Thu nhập Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum Mean Std Deviation TN1 258 2.00 5.00 1006.00 3.8992 70952 TN2 258 1.00 5.00 978.00 3.7907 88809 TN3 258 2.00 5.00 992.00 3.8450 75835 TN4 258 1.00 5.00 974.00 3.7752 80117 TN5 258 1.00 5.00 1004.00 3.8915 74583 Valid N 258 (listwise) c Yếu tố Môi trường Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Sum Mean Std Deviation MT1 258 1.00 5.00 884.00 3.4264 88459 MT2 258 1.00 5.00 1021.00 3.9574 82879 MT3 258 1.00 5.00 1012.00 3.9225 77522 MT4 258 1.00 5.00 1024.00 3.9690 73212 Mean Std Deviation Valid N (listwise) 258 d Yếu tố Giá Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum GC1 258 2.00 5.00 981.00 3.8023 74049 CG2 258 1.00 5.00 896.00 3.4729 97898 GC3 258 1.00 5.00 950.00 3.6822 81316 GC4 258 1.00 5.00 996.00 3.8605 90174 Valid N (listwise) 258 2.4 Kiểm tra khác biệt c Giới tính Group Statistics gioi tinh YD N Mean Std Std Error Deviation Mean nam 139 3.8302 57530 04880 nu 119 3.8941 64405 05904 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Sig (2F Sig t 195 659 df tailed) Std 95% Confidence Error Interval of the Differe Differe nce nce Difference Lower Upper Y Equal D variance s -.842 256 401 -.06390 07593 -.21342 08562 -.834 238.937 405 -.06390 07659 -.21479 08698 assumed Equal variance s not assumed d Nơi sinh sống Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 1.022 df1 df2 252 Sig .405 ANOVA YD Sum of Squares Between df Mean Square 1.540 308 Within Groups 93.341 252 370 Total 94.881 257 Groups F 832 Sig .528 Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum QUAN 60 3.9367 64360 08309 3.7704 4.1029 2.00 5.00 QUAN 45 3.8889 65443 09756 3.6923 4.0855 2.00 5.00 THU DUC 24 3.6583 64735 13214 3.3850 3.9317 2.60 4.60 70 3.8200 58696 07016 3.6800 3.9600 2.00 5.00 GO VAP 21 3.8667 64910 14165 3.5712 4.1621 2.60 5.00 KHAC 38 3.9000 47134 07646 3.7451 4.0549 3.00 5.00 258 3.8597 60761 03783 3.7852 3.9342 2.00 5.00 BINH THANH Total e Thu nhập Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 3.693 df1 df2 253 Sig .006 ANOVA YD Sum of Squares Between df Mean Square 4.052 1.013 Within Groups 90.828 253 359 Total 94.881 257 Groups F 2.822 Sig .026 Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean Std Deviatio Std Lower Upper Minim Maxi n Error Bound Bound um mum N Mean 177 3.8983 59967 04507 3.8094 3.9873 2.00 5.00 9-15 48 3.8458 48508 07002 3.7050 3.9867 3.00 4.80 16-20 19 3.4421 80437 18454 3.0544 3.8298 2.60 5.00 21-25 4.1000 18516 06547 3.9452 4.2548 4.00 4.40 >25 3.8333 95847 39129 2.8275 4.8392 2.00 4.60 258 3.8597 60761 03783 3.7852 3.9342 2.00 5.00
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ,  Mô hình hành vi người tiêu dùng, Hình 2.4: Mô hình chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 4.17: Các thông số thống kê trong mô hình hồi qui bằng phương pháp Enter, Bảng 4.21: Kết quả đánh giá nhân tố ảnh hưởng qua yếu tố giá cả, CHƯƠNG 5: CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ, Hình 5.1: Mô hình nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 (cuối cùng)., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay