đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 15 có lời giải chi tiết

15 20 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 15 Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hai điện tích q1 , q2 đẩy Khẳng định sau đúng? A q1q2  B q1q2  C q1  0, q2  D q1  0, q2  Câu 2: Hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc thay đổi lực ép hai mặt tăng lên A Giảm B Không thay đổi C Không biết D Tăng lên Câu 3: Đơn vị từ thông  A Tesla (T) B Fara (F) C Henry (H) D Vêbe (Wb) Câu 4: Trong chuỗi phóng xạ: ZAG  Z A1 L  ZA14Q  ZA14Q tia phóng xạ phóng theo thứ tự A  ,   ,  B  ,   ,  C   ,  ,  D   ,  ,  Câu 5: Đối với âm họa âm thứ dây đàn phát A Tốc độ âm gấp đôi tốc độ họa âm thứ B Tần số họa âm thứ gấp đôi tần số C Họa âm thứ cường độ âm lớn cường độ âm D Tần số âm lớn gấp đôi tần số họa âm thứ Câu 6: Sóng sau khơng phải là sóng điện từ A Sóng đài phát B Ánh sáng phát từ đèn C Sóng đài truyền hình D Sóng phát từ loa phát Câu 7: Sắp xếp sau tăng dần quãng đường tia phóng xạ khơng khí A  ,  ,  B  ,  ,  C  ,  ,  D  ,  ,  Câu 8: Đáp án sau nói tương tác hai dòng điện thẳng song song A Cùng chiều hút B Ngược chiều hút C Cùng chiều đẩy nhau, ngược chiều hút D Cùng chiều đẩy Câu 9: Số đo vôn kế xoay chiều A Giá tri tức thời điện áp xoay chiều B Giá trị cực đại điện áp xoay chiều C Giá trị trung bình điện áp xoay chiều D Giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều Câu 10: Khi sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A Bước sóng điện từ giảm, bước sóng sóng âm tăng B Bước sóng sóng điện từ tốc độ truyền sóng âm giảm C Bước sóng sóng điện từ sóng âm giảm D Bước sóng sóng điện từ tăng tốc độ truyền sóng âm giảm Câu 11: Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số f, A f = LC 2 B f = 2 LC C f = 2 LC D f = 2 LC Câu 12: Trong thí nghiệm Y – âng với ánh sáng trắng, thay kính lóc sắc theo thứ tụ là: vàng, lục, tím Khoảng vân đo i1 , i2 , i3 A i1  i2  i3 B i1  i2  i3 C i1  i2  i3 D i1  i2  i3 Câu 13: Hạt proton lượng toàn phần lớn gấp lần lượng nghỉ Tốc độ hạt proton A 2.10 m / s B 3.108 m / s C 2.10 m / s D 6.108 m / s Câu 14: Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 5m/s Lấy g  10m / s A y  0, x B y  10t  5t C y  0,1x D y  10t  10t Câu 15: Khi nung nóng chất khí áp suất cao đến nhiệt đọ cao định phát quang phổ A Liên tục B Vách phát xạ C Hấp thụ vạch D Hấp thụ đám Câu 16: Một lắc đơn chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  10m / s Lấy   10 Chu kì dao động lắc A 0,5s B 2s C 2,2s D 1s Câu 17: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27s Chu kì dao động sóng biển A 3s B 2,8s C 2,7s D 2,45s Câu 18: hai tia sáng truyền qua thấu kính hình vẽ, tia (2) phần ló Chọn câu A Thấu kính hội tụ; A ảnh thật B Thấu kính hội tụ; A vật ảo C Thấu kính phân kì; A là ảnh thật D Thấu kính phân kì; A vật ảo Câu 19: Hạt nhân đơteri D khối lượng mD  2,0136u Biết khối lượng prôtôn mP  1,0073u nơtron mn  1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D xấp xỉ A 1,67 MeV B 1,86 MeV C 2,24 MeV D 2,02 MeV Câu 20: Trong thực hành, để đo điện trở RX dụng cụ, người ta mắc nối tiếp điện trở biến trở R0 vào mạch điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng khơng đổi, tần số xác định Kí hiệu u X , uR0 điện áp hai đầu RX R0 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc u X , uR0 A Đoạn thẳng B Đường elip C Đường Hypebol D Đường tròn Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y – âng thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa i1  0,08mm, i2  0,06mm Biết trường giao thoa rộng L = 9,6mm Hỏi số vị trí mà vân tối xạ 1 trung với vân sáng xạ 2 A B C D 103 F nạp lượng điện tích định Sau 2 H Bỏ qua điện nối hai tụ vào hai đầu cuộn dây cảm độ tự cảm L  5 trở dây nối Thời gian ngắn kể từ lúc nối đến lượng từ trường cuộn dây ba lần lượng điện trường tụ Câu 22: Một tụ điện điện dung C  A s 300 B s 100 C s 60 D s 400 Câu 23: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử Hiđrô, chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Biết bán kính Bo r0  5,3.1011 m, k  9.109 N m2 / C , e  1,6.10 19C Khi ngun tử hiđrơ trạng thái kích thích thứ tốc độ electron quỹ đạo gần bao nhiêu? A 1,09.106 m / s B 4,11.106 m / s C 2,19.106 m / s D 6, 25.106 m / s Câu 24: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ, cho ảnh AB  AB Khoảng cách AB A’B’ 180cm Tiêu cự thấu kính A f = 36cm B f = 40cm C f = 30cm D f = 45cm Câu 25: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều điện áp hiệu dụng khơng đổi, tần số f = 55Hz, điện trở R = 100, hệ số tự cảm L = 0,3H Điện tích cực đại tụ điện đạt giá trị lớn điện dung C tụ điện giá trị gần A 33,77 F C 14, 46 F B 1102 F D 27,9 F Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình   x  cos   t   cm (x tính cm, t tính s) 4  A Tốc độ chất điểmt vị trí cân 4cm/s B Chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài 4cm C Chu kì dao động 4s D Lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox Câu 27: Một ống Rơnghen phát tia X bước sóng ngắn 1,875.1010  m  Để tăng độ cứng tia X, nghĩa giảm bước sóng nó, ta tăng hiệu điện hai cực ống thêm 3300V Tính bước sóng ngắn ống phát A min  1, 2515.1010 cm B min  1,1525.1010 cm C min  1,1525.1010 m D min  1, 2515.1010 m Câu 28: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng bước sóng 0, 49 m phát ánh sáng bước sóng 0,52 m Người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Biết hiệu suất phát quang dung dịch Fluorêxêin 75% Số phần trăm photon bị hấp thụ dẫn đến phát quang dung dịch A 66,8% B 75,0% C 79,6% D 82,7% Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, đoạn 100  F , đoạn MB cuộn cảm AM gồm biến trở R tụ điện điện dung C   độ tự cảm điều chỉnh Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u  U cos 100 t V Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị biến trở R Độ tử cảm L0 giá trị A  H B H 2 C  H D  H Câu 30: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điệ trở dây nối, ampe kế điện trở không đáng kể, vôn kế điện trở vô lớn Biết E = 3V, R1 = 5, ampe kế 0,3A, vôn kế 1,2V Điện trở r nguồn A 0,5 B 0,75 C 1 D 0, 25 Câu 31: Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.105 kg, thể tích 10mm3 đặt dầu khối lượng riêng 800kg / m3 Chúng đặt điện trường E  4.1105V / m hướng thẳng đứng từ xuống, thấy viên bi nằm lơ lửng, lấy g  10m / s Điện tích bi A 2,5nC B – 2nC C – 1nC D 1,5nC Câu 32: Dùng proton bắn vào hạt nhân 49 Be đứng yên gây phản ứng p  49 Be    36 Li Phản ứng tỏa lượng W = 2,1MeV Hạt nhân Li hạt  bay với động 3,58MeV 4MeV Lầy gần khối lượng hạt nhân, tính theo đoen vị u, số khối Góc hướng chuyển động hạt  hạt Li gần A 450 B 1500 C 750 D 1200 Câu 33: Thực thí nghiệm Y – âng giao thoa với ánh sáng bước sóng  Trên quan sát, điểm M vân sáng Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa đoạn nhỏ 16 m M chuyển thành vân tối Dịch thêm đoạn nhỏ m M lại vân tối 35 Khoảng cách hai khe đến chưa dịch chuyển A 1,8m B 1m C 2m D 1,5m Câu 34: Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều   u AB  200 cos 100 t  V Biết công suất định mức bóng đèn dây tóc Đ (coi 3  điện trở thuần) 200W đèn sáng bình thường Điện trở cuộn dây r = 50 Biểu thức dòng điện mạch   A i  2 cos 100 t    A 3    B i  2cos 100 t    A 3    C i  2cos 100 t    A 3    D i  2 cos 100 t    A 3  Câu 35: Một lắc lò xo, vật nhỏ, dao động khối lượng m = 100g dao động điều hòa theo phương trùng với trục lò xo Biết đồ thị phụ thuộc thời gian vận tốc vật hình vẽ Độ lớn lực kéo thời điểm 11/3s A 0,123N B 0,5N C 10N D 0,2N Câu 36: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 30cm Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục chính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A’ wua thấu kính biểu diễn hình vẽ Tiêu cự thấu kính A – 10cm B 10cm C – 15cm D 15cm Câu 37: Đặt điện áp u  U cos t ( U ,  không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos  đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 240V B 165V C 220V D 185V Câu 38: Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm phát từ nguồn âm đẳng hướng đặt điểm O, thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần từ điểm M đến điểm N với ON , OMN vuông O Chọn mốc thời gian kể từ thời gia tốc 3m / s , biết OM   12m điểm máy bắt đầu chuyển động mức cường độ âm lớn mà máy đo từ M đến N thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo M 60dB A 66,02 dB thời điểm 2s B 65,25 dB thời điểm 4s C 66,02 dB thời điểm 2,6s D 61,25 dB thời điểm 2s Câu 39: Cho mạch điện hình vẽ Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch Biết U AM  U MN  5V ,U NB  4V ,U MB  3V Mỗi hộp chứa loại linh kiện số linh kiện sau: điện trở R, tụ điện C, cuộn cảm L cuộn dây khơng cảm (r,L) Tính UAN A 3V B 6V C 5V D 5V Câu 40: Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng  Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7 Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-D 4-C 5-C 6-D 7-C 8-C 9-D 10 - A 11 - D 12 - D 13 - C 14 - A 15 - A 16 - C 17 - C 18 - C 19 - C 20 - A 21 - D 22 - A 23 - C 24 - B 25 - C 26 - D 27 - D 28 - C 29 - D 30 - C 31 - B 32 - B 33 - B 34 - A 35 - A 36 - B 37 - B 38 - D 39 - C 40 - C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Hai điện tích đẩy nhay  q1q2  Câu 2: B Hệ số ma sát phụ thuộc vào vật liệu tình trạng mặt tiếp xúc nên trường hợp hệ số ma sát không đổi Câu 3: D Đơn vị từ thông  Wb Câu 4: C Thứ tự   ,  ,  Câu 5: C Tần số họa âm thứ cường độ âm lớn cường độ âm Câu 6: D Sóng phát từ loa phát sóng âm Câu 7: C Sắp xếp theo thứ tự tăng dần quãng đường tia phóng xạ khơng khí ,  , Câu 8: C Hai dòng điện thẳng song song chiều đẩy nhau, ngược chiều hút Câu 9: D Số đo vôn kế xoay chiều giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều Câu 10: A Sóng điện từ bước sóng giảm sóng âm bước sóng tăng Câu 11: D Tần số f = 2 LC Câu 12: D Khoảng vân tỉ lệ với bước sóng  i3  i2  i1 Câu 13: C Năng lượng hạt proton theo thuyết tương đối E  mc  3m0c  m0 1 v c2 c  3m0c  v  2.108 m / s Câu 14: A Chọn hệ tọa độ xOy Phương trình chuyển động vật x  v0t  5t , y  gt 2 Khử t ta có: y   x g    0, x 5 Câu 15: A Quang phổ liên tục vật rắn, chất lỏng chất khí áp suất thấp nung nóng đến phát sáng Câu 16: C Chu kỳ dao động lắc T  2 l  2, 2s g Câu 17: C Chu kuỳ dao động sóng T  t 27   2, s n 10 Câu 18: C Thấu kính thấu kính phân kỳ, A ảnh thật Đường truyền hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: Tia tới song song với trục tia ló kéo dài qua tiêu điểm Tia tới đến quang tâm tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới Câu 19: C Hạt nhân Z = số nơtron A – Z = Năng lượng liên kết hạt nhân E   ZmP   A  Z  mn  m c  1.1,0073  1.1,0087  2.0,136 931,5  2, 24MeV Câu 20: A Ta uR , uR0 pha nên đồ thị biểu diễn phụ thuộc u X , uR0 đoạn thẳng Câu 21: D Ta i2   itr  3i1  2, 4mm i1 Số vân trùng miền giao thoa 4,8  kitr  4,8  2  k   N  Câu 22: A Chu kỳ T  2 LC  s 50 Lúc đầu điện trường cực đại  Thời gian ngắn kể từ lúc nối đến lượng từ T s trường cuộn dây ba lần lượng điện trường tụ t   300 Câu 23: C Khi ngun tử hiđrơ trạng thái kích thích thứ  r  r0  5,3.1011 m Lực tương tác đóng vai trò lực hướng tâm  mv kq kq   mv   v  2,9.106 m / s r0 r0 r0 Câu 24: B Ta L = d + d’ = 180cm Lại d   Tiêu cự thấu kính f = d  d  120cm, d   60cm d d   40cm d  d Câu 25: C Ta Q = C.U  Điện tích tụ cực đại điện áp tụ cực đại Z L2  R  ZC   200,13  C  14, 46 F ZL Câu 26: D Lúc t = chất điểm li độ x = 2cm chuyển động theo chiều âm trục Ox ZC  100 Ta có: U AM  U R  ZC2 R   Z L  ZC  U  1 Z L2  2Z L ZC R  ZC2 L thay đổi để UAM không phụ thuộc vào R  Z L2  2Z L ZC   Z L  2ZC  200 L 200  H 100  Câu 30: C Ta có: U2 = I2R2 = IR2  R2  Lại có: I  1,  4 0,3 E  0,3   r  1 R1  R2  r 45 r Câu 31: B lực tác dụng lên viên bi: trọng lực P, lực điện Fd , lực đẩy Acsimet FA Do viên bi nằm lơ lửng nên P  Fd  FA  Do P = mg = 9.104 N , FA  800.10.10.10003  0,8.104 N  P Nên để tổng lực P = FA + Fd, tức Fd , hướng lên ngược chiều E  q mang điện tích âm  Fd  9.104  0,8.104  8, 2.104 N Mà Fd  q E  q  8, 2.104  2.109 C  2nC 4,1.10 Điện tích q âm  q  2nC Câu 32: B Ta có: W  W  WLi  WP  WP  W  WLi  W  5, 48MeV Định luật bảo toàn động lượng p p  p  pLi  p 2p  p2  pLi2  p pLi cos   mP WP  m W  mLi WLi  m W mLi WLi cos   cos   mP WP   m W  mLi WLi  m W mLi WLi    1500 Câu 33: B Ban đầu, M vân sáng: xM  k D a (1) 1  D  7 (2) Dịch xa m, M vân tối: xM   k  0,5   a Dịch thêm đoạn 16 m, M vân tối: xM   k  1,5 35   D a 16   35  (3) 1  Từ (1) (2), kD   k  0,5  D    2k  D  (a) 7  16   Từ (1) (3), kD   k  1,5  D     6k  15D  (b) 35   Giải hệ (a) (b) k = 4, D = 1m Câu 34: A Để bóng đèn sáng bình thường dòng điện qua bóng phải dòng định mức bóng Mà bóng đèn giá trị định mức xác định (1) Cơng suất tồn 2 UIcos =Pd  I r  200I cos   200  50I  I  4I cos    (2) Xét   b2  4ac   4cos    4.1.4  16cos2   16 (3) Theo (1) (3) nghiệm   16cos2   16   cos      : mạch xảy xa tượng cộng hưởng điện mạch  i  u   Từ (2) ta có: I  4I    I  A  I  2 A   Biểu thức dòng điện mạch i  2 cos 100 t   A 3  Câu 35: A Từ đồ thị ta thấy khoảng thời gian kể từ vật bắt đầu chuyển động vị trí v v  max  v  t v T T   s  T  0,8s    2,5  rad / s   A  max  4cm 3  vmax  chuyển động cực đại    mà vận tốc nhanh pha li độ  5 5   góc nên   X    x  4cos  2,5 t   6   Tại vị trí  v  Độ lớn lực kéo thời điểm 11/3s là: F  m x  0,02  2,5  0,1  0,12337( N ) Câu 36: B Từ đồ thị, ta thấy ảnh nhỏ vật lần ảnh ngược chiều so với vật  thấu kính thấu kính hội tụ (chỉ thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều nhỏ vật từ vật thật) 1 1  d  d   f 1     f  10cm  30 15 f  d k      d Câu 37: B Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm Z L  R  ZC2 ZC R  1  Z L   x Ta chuẩn hóa  x ZC  n Hệ số công suất mạch tương ứng cos   Kết hợp với R R   Z L  ZC   0,8  n 1 n U L max Z   U 1  C   U   R  U L max Z  1  C   R   U L max 4 1   3  120V  U  120  170V Câu 38: D Khi xác định mức cường độ âm di chuyển từ M đến N thu mức cường độ âm lớn U với I đường vng góc hạ từ O xuống MN  Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng ta tìm MI = 6cm, OI = cm Mức cường độ âm I: LI  LM  20log OM 12  60  20log  61, 25dB IM Thời gian để thiết bị chuyển động từ M đến I: t  2MI 2.6   2s a Câu 39: C Nhìn đồ thị  tan MN   u  U cos t  ,   Xét t = 2,5s   ZL    U MB  2U MN cos  MN r     8, 7V  2  400 T U0  U  8V 2 2 Nhận xét: U MN , mặt khác U AB  U AM  U MB  U MB  U NB  Y ZC, Z cuộn dây không cảm  X R mạch dạng cộng hưởng UL = UC = 4V, UR = 5V, ULr = 5V  Ur = 3V  tan MN  ZL    U MB  2.U MN cos  MN r     8, 7V  Câu 40: C Giữa A B đỉnh sóng với A, B đỉnh sóng  AB  4 Chuẩn hóa   7  4 tan    4  h h Ta có:   tan       tan C   77 77  tan   11 1 h  h h h  Từ biểu thức ta thấy góc ACB lớn h  77 Gọi M điểm AC, để M ngược pha với nguồn 2 d M    2k  1   d M   2k  1 0,5 Với khoảng giá trị tính phía C từ đường vng góc O lên AC: 5, 47  dM  8,7, kết hợp với chức Mode  ta tìm vị trí Tương tự vậy, ta xét đoạn phía A: 5, 47  d M  ta tìm vị trí  Trên AC vị trí ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Hai điện tích đẩy nhay... ảnh nhỏ vật lần ảnh ngược chi u so với vật  thấu kính thấu kính hội tụ (chỉ có thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chi u nhỏ vật từ vật thật) 1 1  d  d   f 1     f  10cm  30 15 f  d... điện thẳng song song chi u đẩy nhau, ngược chi u hút Câu 9: D Số đo vơn kế xoay chi u giá trị hiệu dụng điện áp xoay chi u Câu 10: A Sóng điện từ có bước sóng giảm sóng âm có bước sóng tăng Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 15 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 15 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay