đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 14 có lời giải chi tiết

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 14 Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng: A Quang điện B Quang – phát quang C Tán sắc ánh sáng D Huỳnh quang Câu 2: Phát biểu sau sai? Lực từ lực tương tác A Giữa nam châm B nam châm với dòng điện C hai điện tích đứng n D hai dòng điện Câu 3: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u  Acos t Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến bằng: A Một số nguyên lần bước song B Một số lẻ lần bước sóng C Một số nguyên lần nửa bước sóng D Một số lẻ lần nửa bước sóng Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O với tần số góc  Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x là: A F  m2 x B F  mx C F  m2 x D F  mx Câu 5: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch AB dạng u  220 cos 100t  (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A 440 V B 110 2V C 220 V D 220 V Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện (lực Culơng) B Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo tồn C Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên áp suất, nhiệt độ… Câu 7: Trong tượng quang – phát quang, hấp thụ hoàn tồn photon đưa đến: A Sự giải phóng electron liên kết B Sự phát photon khác C Sự giải phóng cặp electron lỗ trống D Sự giải phóng electron tự Câu 8: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng: A U0 L B U0 2L C D U0 2 L Câu 9: Đáp án nói quan hệ hướng vector cường độ điện trường lực điện trường: A B C D E E E E hướng với F tác dụng lên điện tích thử đặt điện trường phương ngược hướng với F tác dụng lên điện tích thử đặt điện trường hướng với F tác dụng lên điện tích thử dương đặt điện trường hướng với F tác dụng lên điện tích thử âm đặt điện trường Câu 10: Hạt nhân phóng xạ  có: A Số nơtron hạt nhân mẹ B Số khối hạt nhân mẹ C Số proton hạt nhân mẹ D Số nơtron nhỏ hạt nhân mẹ đơn vị Câu 11: Tia tử ngoại dùng A Trong y tế để chụp điện, chiếu điện B Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại C Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loai Câu 12: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, đoạn mạch gồm: A Tụ điện biến trở B Điện trở tụ điện C Điện trở cuộn cảm D Cuộn dây cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng Câu 13: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ cm lắc lò xo giá trị là: A 0,6 J B 0,036 J C 180 J D 0,018 J Câu 14: Gọi u, u R , u L , u C điện áp tức thời toàn mạch, điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C đoạn mạch xoay chiều nối tiếp Ban đầu mạch tính cảm kháng, sau giảm dần tần số dòng điện qua mạch đại lượng giảm theo độ lệch pha giữa: A u L u B uL u R C u R u C D u u C Câu 15: Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường khơng đặc điểm sau đây? A Vng góc với mặt phẳng chứa vecto cảm ứng từ dòng điện B Vng góc với vecto cảm ứng từ C Song song với đường sức từ D Vng góc với dây đẫn mang dòng điện Câu 16: Phát biểu sau sai nói photon ánh sáng? A Mỗi photon lượng xác định B Năng lượng photon ánh sáng tím lớn lượng photon ánh sáng đỏ C Năng lượng photon ánh sáng đơn sắc khác nhau D Photon tồn trạng thái chuyển động Câu 17: Phát biểu sau đặc điểm tia Rơnghen (tia X)? A Tác dụng mạnh lên kính ảnh B thể qua lớp chì dày vài cen-ti-mét C Khả đâm xuyên manh D Gây tượng quang điện Câu 18: Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc vật: A Tăng hay giảm tùy thuộc vào vận tốc ban đầu vật lớn hay nhỏ B Không thay đổi C Tăng vận tốc vật tăng D Giảm vận tốc vật tăng Câu 19: Trong mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L cuộn cảm giá trị khơng đổi, điện dùng C tụ thay đổi Khi C = C1 chu kì dao động mạch 4s, C = 2C1 chu kì dao động mạch là: A 2s B 2s C 4s D 8s Câu 20: Chiếu xạ đơn sắc lượng photon  vào kim loại cơng A A   A B   A C   A D   A Câu 21: Từ thơng qua khung dây dẫn kín tăng từ đến 0,05 Wb khoảng thời gian ms Dòng điện cảm ứng xuất khung dây cường độ 2A Điện trở khung dây là: A 20 B 12,5 C 25 D 8,5 Câu 22: Một tụ điện điện dung thay đổi Ban đầu điện dung tụ điện 2000pF, mắc vào hai cực nguồn điện hiệu điện 200V Khi điện tích tụ ổn định ngắt khỏi nguồn sau tăng điện dung tụ lên hai lần, lúc hiệu điện tụ là: A 400 V B 50 V C 200 V D 100 V Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u  Uo cos  t  vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R mắc nối tiếp cuộn dây cảm hệ số tự cảm L Biết 4R  3L Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A 0,71 B 0,8 C 0,6 D 0,75 Câu 24: Điểm sáng S đặt trục thấu kính hội tụ cách quang tâm 30 cm, tạo ảnh S Biết tiêu cự thấu kính 10 cm Cố định S, di chuyển thấu kính lại gần S đoạn 15 cm (trong trình di chuyển trục thấu kính khơng đổi) Qng đường di chuyển ảnh S trình là: A 20cm B 10cm C 15cm D 0cm Câu 25: Một dải sóng điện từ chân khơng tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng chân không c  3.108 m / s A Vùng tia Rơnghen B Vùng tia tử ngoại C Vùng tia hồng ngoại D Vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 26: Cường độ điện trường E cảm ứng từ B M, nơi sóng điện từ truyền qua biến thiên điều hòa theo thời gian t với giá trị cực đại Eo Bo Vào thời điểm t, cảm ứng   từ điểm M phương trình B  B0 cos 2108 t Vào thời điểm t =0, cường độ điện trường M độ lớn bằng: A E o B 0,75E0 C 0,5E0 D 0,25E0 Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u  U0 cos  2ft  V  (trong U0 khơng đổi, tần số f thay đổi) Ban đầu f  f0 mạch xảy tượng cộng hưởng, sau tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên tất thông số khác Chọn phát biểu sai? A Cường độ hiệu dụng dòng giảm B Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng C Điện áp hiệu dụng điện áp giảm D Hệ số công suất mạch giảm Câu 28: Mạch điện AB gồm điện trở mắc hình vẽ Biết R1  10, R  R  15, hiệu điện hai đầu mạch AB UAB  28V Coi điện trở vôn kế lớn, số vôn kế là: A 16 V B 12 V C 24 V D 14 V Câu 29: Theo tiên đề Bo, nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ electron quỹ đạo K với tốc độ electron quỹ đạo N bằng: A B C D Câu 30: Chiếu chùm xạ hỗn hợp gồm xạ điện từ bước sóng 1  0, 48m, 2  450nm, 3  0,72m, 4  350nm vào khe F máy quang phổ lăng kính tiêu diện thấu kính buồng tối thu được: A vạch màu hỗn hợp xạ B vạch màu đơn sắc riêng biệt C vạch màu đơn sắc riêng biệt D vạch màu đơn sắc riêng biệt Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn 10cm Nâng vật thẳng đứng lên vị trí cân đoạn x o  3cm truyền cho vận tốc ban đầu vo  20cm / s theo phương thẳng đứng xuống Sauk hi truyền vận tốc vật dao động điều hòa, lấy g  10m / s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo A B C D Câu 32: Hình vẽ bên đồ thị phụ thuộc thời gian cường độ dòng điện hai mạch dao động LC lí tưởng (mạch đường mạch đường 2) Tỉ số điện tích cực đại tụ mạch so với mạch là: A 3/5 B 5/3 C 3/2 D 2/3 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp: Đoạn mạch AM gồm điện trở R1  50 3 cuộn dây cảm cảm kháng ZL  50 nối tiếp, đoạn mạch MB gồm điện trở R  100  tụ điện dung kháng Z C  100 nối tiếp Khi u AM  30 3V u MB  80V Giá trị cực đại dòng điện mạch là: A  A B 3(A) C (A) D 5(A) Câu 34: Một mắt cận điểm Cv cách mắt 50 cm Để nhìn rõ khơng điều tiết vật vơ cực phải đeo kính sát mắt độ tụ D1 Để nhìn rõ khơng điều tiết vật cách mắt 10 cm phải đeo kính sát mắt độ tụ D2 Tổng (D1 + D2) gần giá trị sau đây? A -4,2dp B -2,5dp C 9,5 dp D 8,2 dp Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  2ft  V  (U không đổi f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm hệ số tự cảm L ghép nối tiếp Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch tần số f thay đổi Giá trị công suất P gần với giá trị sau nhất? A 60 W B 61 W C 63 W D 62 W Câu 36: Một sóng truyền theo tia Ox sợi dây đàn hồi dài với chu kì s Hình vẽ bên hình ảnh sợi dây thời điểm t0 t1 Nếu d1 / d  / tốc độ điểm M thời điểm t  t1  4, 25s là: A 4 / 3cm / s B 2 / cm/s C 4 cm/s D 4 cm/s Câu 37: Hai cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,2kg, treo điểm hai sợi dây mảnh cách điện chiều dài  0,5m Tích điện cho cầu điện tích q nhau, chúng đẩy Khi cân khoảng cách hai cầu a = 5cm Độ lớn điện tích hai cầu xấp xỉ bằng: A q  2,.109 C B q  3, 4.107 C C q  5,3.109 C D q  1, 7.107 C Câu 38: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt tần số 2,5Hz cách 30cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,1 m/s Gọi O trung điểm AB M trung điểm OB Xét tia My nằm mặt nước vng góc với AB Hai điểm P, Q My dao động với biên độ cực đại gần M xa M cách khoảng: A 34,03cm B 53,73cm C 43,42cm D 10,31cm Câu 39: Hạt nơtron động 2MeV bắn vào hạt nhân 36 Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân tạo thành hạt  hạt T Các hạt  T bay theo trường hợp với hướng tới hạt nơtron góc tương ứng 150 300 Biết tỷ số khối lượng hạt nhân tỷ số số khối chúng phản ứng hạt nhân này: A Thu lượng 1,66MeV B Thu lượng 1,30MeV C Tỏa lượng 17,40MeV D Tỏa lượng 1,66MeV Câu 40: Hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian vận tốc hai lắc lò xo dao động điều hòa: lắc đường lắc đường Biết biên độ dao động lắc thứ cm Xét lắc 1, tốc độ trung bình vật quãng đường từ lúc t = đến thời điểm lần thứ động lần là: A 15 cm/s B 13,33 cm/s C 17,56 cm/s D 20 cm/s ĐÁP ÁN 1-A 11-B 21B 31-A 2-C 12-C 22-D 32-B 3-A 13-B 23-C 33-C 4-A 14-D 24-C 34-D 5-C 15-C 25-C 35-D 6-C 16-C 26-A 36-D 7-B 17-B 27-B 37-C 8-C 18-D 28-A 38-C 9-C 19B 29-C 39-A 10-B 20-A 30-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 2: C Hai điện tích đứng n khơng tương tác lực từ Câu 3: A M dao động với biên độ cực đại nếu: d2  d1  k Câu 4: A Lực kéo F  kx  m x Câu 5: C 2  u   i  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: U = 200V.Ta có:        UoL   I0  u  UOL  i  Câu 9: C Ta có: E hướng với F tác dụng lên điện tích thử dương đặt điện trường E ngược hướng với F tác dụng lên điện tích thử âm đặt điện trường Câu 10: B Phản ứng phóng xạ:  :A 1   A Z X  Z1 Y Hạt nhân số p nhỏ số p mẹ đơn vị, số khối số khối mẹ, số n lớn mẹ đơn vị Câu 11: B Tia tử ngoại dùng:   Phát vết nứt bề mặt kim loại, sản phẩm đúc, tiện,… Khử trùng thực phẩm dụng cụ y tế Chữa bệnh còi xương y học Câu 12: C Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn amchj mạch tính cảm kháng Khi ZL  ZC Câu 13: D 1 lắc lò xo giá trị là: W  kA2  40  0, 03  0, 018J 2 Câu 14: D Ban đầu mạch tính cảm kháng  Khi giảm tần số dòng điện xoay chiều ZC tăng ZL giảm  Đại lượng giảm theo độ lệch pha u uC Câu 15: C Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường vng góc vớ mặt phẳng chứa vecto cảm ứng từ dòng điện Đáp án sai C Câu 16: C Năng lượng photon ánh sáng đơn sắc khác khác Đáp án C sai Câu 17: B Tia X khơng thể xun qua lớp chì dày vài centimet Câu 18: D 2  a   v  Trong dao động điều hòa ta có: a  v      1 a v  max   max  Do độ lớn gia tốc vật giảm tốc độ vật tăng Câu 19: B T  2 LC  T C C tăng gấp lần T tăng gấp lần: T2  2T1  2s Câu 20: A Không xảy tượng quang điện   A Câu 21: B Suất điện động xuất khung: E  Điện trở khung: R   0, 05    25V t 2.103 E 25   12,5 i Câu 22: D Điện tích tích tụ: Q  CU  2000.1012.200  4.107 C Ngắt tụ khỏi nguồn điện tích tụ khơng đổi, sau tăng điện dung tụ lên lần hiệu Q 200 điện đầu tụ U    100V 2C Câu 23: C Z 4  Ta có: 4R  3L  L   tan   cos   cos  shift tan   0, R 3  Câu 24: C Ta có: 1    d  15cm 30 d 10 Dịch thấu kính lại gần S đoạn 15 cm, ta có: Tức ảnh S dịch chuyển đoạn 15 cm 1    d  30cm 10 d 10 Câu 25: C Tần số f  2.103 ứng với bước sóng   c  1,5.105 m f Tần số f  8.1013 ứng với bước sóng   c  0,375.105 m f Dải sóng thuộc vùng tia hồng ngoại Câu 26: A Tại t = 0: B = Bo Do E, B pha nên t = E = Eo Câu 27: B Khi tăng tần số dòng điện giữ nguyên yếu tố khác tổng trở tăng suy cường độ dòng điện mạch giảm Điện áp hiệu dụng tụ UC  ZC I  I  1  ,   UC giảm C C.2 f  Điện áp hiệu dụng điện trở: UR = IR giảm Hệ số công suất giảm Đáp án B sai Câu 28: A Vôn kế đo hiệu điện hai đầu R1: Uv = U1 Ta có: R 23  U 15 28  7,5; R123  10  7,5  17,5  I  AB   1, 6A R123 17,5 Do R1 nt R 23  I1  I23  I  1,6A  Uv  I1.R1  1,6.10  16V Câu 29: C v  VK(a 1)  o  vo  v   Ta có: v n  o   v n o V   N  a   vK  vN Câu 30: D Thu vạch màu đơn sắc riêng biệt 4  350nm xạ khơng nhìn thấy Câu 31: A  g 10   10 rad/s 2l 0,1 Ta có: A  2 3 2  20      4cm   10  Fmax   A 10     Fmin   A 10  Câu 32: B Trên đồ thị xét khoảng giao điểm đồ thị trục hoành thấy: T T T Q  T    Lại có, hai mạch I0     Q2 1 T2 2 T2 Câu 33: C Z Z Dễ thấy tan AM tan MB  L C  1  u AM  u MB R1 R    u   u  Do đó, ta có:  AM    MB      I  UoAM   U oMB   o  Io        30 80  2 50  502   I  100   1002   o    3   A Câu 34: D Khi không điều tiết vơ cực  đeo kính tiêu cự f  OCv  50cm  0,5m  D   2(dp) f Khi d  10cm  f  d  59  f  50 cm  D  Vậy D1  D2  Câu 35: D Với f1  50Hz : P  U2R R  ZL Với f  100Hz : P   160 (1) U2R R  4ZL2  100 (2)     1    Với f3  150Hz : P  U2R (3) R  9ZL Lấy (1) chia (2), được: 1,  Lấy (1) chia cho (3), được: Thay (4) vào (5), được: R  4ZL2 R  ZL  R  2ZL (4) 160 R  9ZL  P R  ZL (5) 160 4R  9ZL   P  61,54W P 4ZL2  ZL2 Câu 36: D 5  d1  d   d1    12 Ta   d1  d d    12  độ lệch pha điểm d1 d2 là:   2  d  d1     điểm to t1 li độ đối xứng qua trục hoành  x M  x d1  x d2  8cos Từ t1 M góc   4, 25. /  17 /12rad  255o đến t2 (hình vẽ)  x M3  4 2cm  vM2   A2  x  Câu 37: C 2    cm / s 3    4 Khi cầu nằm cân thì: Fd  P  T  Từ hình vẽ, ta được: Fd  P.tan  a /2 0, 05 /     mg.tan  shift sin  0,1N   0, 2.10.tan  shift sin 0,5     Mặt khác: Fd  k q2 a  0,1  9.10 q2  q  1, 7.107 C 0, 05 Câu 38: C   v / f  10 / 2,5  4cm Tại M: AM  MB  k  kM  AM  MB 22,5  7,5   3, 75   cực đại k = 1, 2, cắt My: +) P xa M ứng với cực đại k = 1: PA  PB     AM2  PM2  MB2  PM2   22,52  PM2  7,52  PM2   PM  53,73cm +) Q gần M ứng với cực đại k = 3: Tức AQ  QB  3  12  AM2  PM2  MB2  PM2  12  22,52  QM2  7,52  QM2  12  qM  10,31cm  PQ  PM  QM  53,73 10,31  43, 42cm Câu 39: A n  Li    1 T Các hạt  T bay theo trường hợp với hướng tới hạt nơtron góc tương ứng 15 300 Áp sụng định hàm sin tam giác  Ta Pn sin135o  PT sin15o  PHe sin 30o pT sin15o m K 2 2 2   T T   KT   MeV o pn sin135 mn K n 3 pHe sin 30o m K Lại   He He   K He  0, 25MeV o pn mn K n sin135 Áp dụng bảo toàn lượng  Kn  E  KHe  KT  E  1,66MeV  thu lượng 1,66MeV Câu 40: C Ta có: v2 max  A22  6  92  2  2 rad / s  T2  3s v T 10  10cm Từ đồ thị: T2  1,5T1  T1   2s  1   rad/s  A1  1max  1  1,5 Tại t = 0: v1  5  x1  cm theo chiều dương Wđ = Wt x o  5 ứng với điểm đường tròn Từ t = đến thời điểm thứ động = lần năng: +) quay 3T/4 = 1,5s   +) quãng đường S  10   20   v tb  10   20   17,56 cm/s 1,5 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Pin quang điện nguồn điện... cách mắt 50 cm Để nhìn rõ khơng điều tiết vật vơ cực phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1 Để nhìn rõ không điều tiết vật cách mắt 10 cm phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2 Tổng (D1 + D2) gần giá trị... amchj mạch có tính cảm kháng Khi ZL  ZC Câu 13: D 1 Cơ lắc lò xo có giá trị là: W  kA2  40  0, 03  0, 018J 2 Câu 14: D Ban đầu mạch có tính cảm kháng  Khi giảm tần số dòng điện xoay chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 14 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 14 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay