đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 12 có lời giải chi tiết

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 12 Tên mơn: VẬT12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Tác dụng nhiệt tính chất bật tia sau đây? A Tia hồng ngoại Câu 2: Hạt nhân B Tia  C Tia X D Tia tử ngoại U tạo thành hai loại hêt: 238 92 A Electron poozitron B Nơtron electron C Prôtôn nơtron D Pôzitron prôtôn Câu 3: Với quy ước thông thường sách giáo khoa, gia tốc rơi tự vật gần mặt đất tính cơng thức: A g  GM R2 B g  GM  R  h C g  GMm R2 D g  GMm  R  h Câu 4: Điện trở quang điện trở đặc điểm đây? A giá trị lớn B giá trị nhỏ C giá trị khơng đổi D giá trị thay đổi Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Khi pha dao động chất điểm  / kết luận sau đúng? A Động vật cực đại B Lực kéo giá trị cực đại C Thế vật cực đại D Gia tốc vật cực đại Câu 6: Để đo bước sóng ánh sáng đơn sắc người ta sử dụng thí nghiệm vật sau đây? A Thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng B Thí nghiệm máy quang phổ lăng kính C Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Newton Câu 7: Một vật lúc đầu nằm mặt phẳng nhám nằm ngang Sau truyền vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần có: A Phản lực B Lực tác dụng ban đầu C Lực ma sát D Quán tính Câu 8: Hạt nhân bền vững có: A Số nuclơn lớn B Năng lượng liên kết lớn C Số protôn lớn D Năng lượng liên kết riêng lớn Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t  ( U ,  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch tụ điện điện dung C Cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch tính theo cơng thức: A I  U C B I  U C C I  C D I  CU Câu 10: Một kim loại cơng thoát A  5, 23.1019 J Biết số Plăng h  6,625.1034 Js, tốc độ ánh sáng chân không c  3.108 m / s Giới hạn quang điện kim loại là: A 0, 64 m B 0, 75 m C 0, 27 m D 0,38 m Câu 11: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O theo phương trình x  A cos t    , A, ,  số Đại lượng  đơn vị là: A rad/s B độ C Hz D rad Câu 12: Trong chân không, xạ điện tử xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X B Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại D Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Câu 13: Trong phát biểu sau, phát biểu sai? A Trong chân không, photon bay dọc theo tia ánh sáng với tốc độ x  3.108  m / s  B Mọi xạ hộng ngoại gây tượng quang điện chất quang dẫn C Một ứng dụng quan trọng tượng quang điện pin quang điện D Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét lên biển báo giao thông chất lân quang Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R   cuộn cảm cảm kháng Z L Z L  R mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A 0,87 B 0,5 C D 0,71 Câu 15: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp (có N1 vòng dây) máy hạ áp lí tưởng điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A U N1   U1 N B U N2   U1 N1 C U N2   U1 N1 D U N1   U1 N Câu 16: Vật thật, cao 4cm đặt vng góc với trục thấu kính, qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật Ảnh cao 3cm Số phóng đại ảnh giá trị là: A B 2 D  C Câu 17: Một chất phát quang kích thích ánh sáng bước sóng 0, 26 m phát ánh sáng bước sóng 0,52 m Biết cơng suất chùm sáng phát quang 20% cơng suất chùm sáng kích thích Tỉ số phơtơn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian là: A 2/5 B 1/5 C 4/5 D 1/10 Câu 18: Một chất điểm thực chuyển động thẳng với phương trình vận tốc theo thời gian dạng v  15  3t  m / s; s  Quãng đường mà chất điểm kể từ t = đến v = là: A 37,5 B 33,3 m C 2,5 m D 22,5 m Câu 19: Một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp 2200 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 220V Mạch thứ cấp mắc với bóng đèn hiệu điện định mức 6V Để đèn sáng định mức cuộn dây thứ cấp số vòng dây là: A 100 vòng B 200 vòng C 60 vòng D 80 vòng Câu 20: Khi thực thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng khơng khí, khoảng vân đo i Khi thực thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng mơi trường suốt chiết suất n > khoảng vân i’ đo là: i A i  n B i  ni C i  i ni D i  2i n Câu 21: Hai điện tích điểm q1  1,5.107 C q2 đặt chân không cách 50cm lực hút chúng 1,08.103 N Giá trị điện tích q2 là: A 2.107 C B 2.103 C C 2.103 C D 2.107 C Câu 22: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật AB Tiêu cự thấu kính là: A f = - 30cm B f = 15 cm C f = 30 cm D f = - 15 cm Câu 23: Cho máy phát dao động điện từ mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm L  mH tụ điện C  nF Biết tốc độ sóng điện từ chân không   c  3.10 m / s Bước sóng điện từ mà máy phát là: A 1200m B 38 km C km D 764 m Câu 24: Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u  100cos100 t V  cường độ qua   đoạn mạch i  2cos 100 t    A Công suất tiêu thụ đoạn mạch giá trị là: 3  A P = 100W B P = 50W C P = 50 W D P = 100 W Câu 25: Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt từ trường cảm ứng từ B  5.104 T  , véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300 Từ thơng qua khung dây giá trị là: A 5, 2.107  Wb  B 3.103  Wb  C 3.107  Wb  D 5, 2.103  Wb  Câu 26: Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng  Nếu điểm M quan sát vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến M độ lớn bằng: A 3 B 2 C 1,5 D 2,5 Câu 27: Biết cường độ âm chuẩn 1012 W / m2 Khi mức cường độ âm điểm 80dB cường độ âm điểm bằng: A 1010 W / m2 B 2.1010 W / m2 C 2.104 W / m2 D 104 W / m2 Câu 28: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Tần số điện áp xoay chiều A 60Hz B 55Hz C 50Hz D 45Hz Câu 29: Một đèn ống loại 40W chế tạo để cơng suất chiếu sáng đèn dây tóc loại 75W Biết giá tiền điện 1500 đồng/kWh Nếu sử dụng đèn ống trung bình ngày 30 ngày số tiền điện giảm so với sử dụng đèn dây tóc nói thời gian là: A 26,5 đồng B 1575 đồng C 7875 đồng D 9450 đồng Câu 30: Mắc biến trở R vào hai cực nguồn điện chiều suất điện động E điện trở r Đồ biểu diễn hiệu suất H nguồn điện hình vẽ Điện trở nguồn điện giá trị bằng: A 0,75    B    C    D    Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t V  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 32    tụ điện điện dung C Gọi uR , uC tương ứng với điện áp tức thời hai đầu phần tử R C Biết 625uR2  256uC2  1600  V  Điện dung tụ điện giá trị là: A 103 F 2 B 104 F 2 C 103 F 5 D 104 F 5 T Biết chu kì sóng T, biên độ sóng 4mm khơng đổi q trình truyền sóng Tại thời điểm t, li độ sóng M 2mm li độ sóng N –2 mm Tại thời điêm (t+ t ) phần tử sóng M tới biên lần thứ Khoảng thời gian t ngắn là: Câu 32: Một sóng truyền từ N đến M theo phương truyền sóng khoảng thời gian A 5T B T C 2T D 4T Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t  (V) (U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch,  độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc  theo dung kháng ZC tụ điện C thay đổi Giá trị R là: A 86,6 B 100 C 141, 2 D 173,3 Câu 34: Cho mạch điện hình vẽ Biết ampe kế 0,5A r  10, R1  R2  R3  40, R  30, RA  Nguồn điện suất điện động là: A 18V B 36V C 12V D 9V Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính vị trí cân O Từ thời điểm t1  đến thời điểm t2 cầu lắc quãng đường s chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động lắc giảm từ giá trị cực đại 0,096J Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 , chất điểm thêm đoạn đường 2s mà chưa đổi chiều chuyển động động lắc thời điểm t3 0,064J Từ thời điểm t3 đến t4 , chất điểm thêm đoạn đường 4s động chất điểm vào thời điểm t4 bằng: A 0,100J B 0,064J C 0,096J D 0,036J Câu 36: Đặt điện áp u  U cos t    (U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Hình bên sơ đồ mạch điện phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp uMB hai điểm M,B theo thời gian t K mở K đóng Biết điện trở R  2r Giá trị U là: A 187,1V B 122,5V C 136,6V D 193,2V Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn giống A B, cách 8cm, doa động với phương trình u A  uB  acos  200 t  (cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 0,8m/s Một điểm M mặt chất lỏng cách điểm A,B khoảng 8cm Trên đường trung trực AB, điểm M1 gần M nhất, dao động pha với M cách M khoảng A 6cm B 0,91 cm C 7,8 cm D 0,94 cm Câu 38: Cho hai mạch dao động LC tần số Điện tích cực đại tụ mạch thứ thứ hai Q1 Q2 thỏa mãn Q1 + Q2 = 8.106 C Tại thời điểm mạch thứ điện tích cường độ dòng điện q1 , i1 , mạch điện thứ hai điện tích cường độ dòng điện q2 , i2 thỏa mãn q1i2  q2i1  6.109 Giá trị nhỏ tần số dao động hai mạch là: A 38,19 Hz B 63,66 Hz C 76,39 Hz D 59,68 Hz Câu 39: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T nới thêm trường ngoại lực độ lớn F theo phương ngang Nếu quay phương ngoại lực góc   00    900  mặt phẳng thẳng đứng giữ nguyên độ lớn chu kì dao động T1 = 2,4s T2 = 1,8s Chu kì T gần với giá trị sau đây? A 1,99s B 2,19s C 1,92s D 2,28s Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây độ tự cảm L  C 104  1,5  H , điện trở r  50 3 tụ điện điện dung F Tại thời điểm t1 , điện áp tức thời hai đầu cuộn dây giá trị 150V, đến thời điểm t1  ( s) điện áp hai đầu tụ điện 150V Giá trị U bằng: 75 A 150 V B 100 V C 300 V D 150 V ĐÁP ÁN 1-A 2-C 3-A 4-D 5-A 6–A 7–C 8-D 9-C 10 - D 11 - D 12 - D 13 - B 14 - B 15 - D 16 - D 17 - A 18 - A 19 - C 20 - A 21 - A 22 - B 23 - A 24 - B 25 - C 26 - D 27 - D 28 - C 29 - D 30 -D 31 - C 32 - A 33 - B 35 - B 36 - B 37 - B 38 - D 39 - A 40 - B 34 - A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tác dụng nhiệt tính chất bật tia hồng ngoại Câu 2: C Hạt nhân U tạo thành hai loại hạt proton nơtron 238 92 Câu 3: A Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất là: g  GM R2 Câu 4: D Điện trở quang điện trở thay đổi ánh sáng chiếu vào Câu 5: A Khi pha dao động chất điểm  / động vật cực đại Câu 6: A Để đo bước sóng ánh sáng, người ta dùng thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng Câu 7: C Lực chuyển động chậm dần ma sát Câu 8: D Hạt nhân bền vững lượng liên kết riêng lớn Câu 9: C Cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch là: I  U  UC ZC Câu 10: D Giới hạn quang điện kim loại 0  A  3,8 m hc Câu 11: D Đại lượng  đơn vị rad Câu 12: D Các xạ điện tử xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Câu 13: B Chỉ số xạ hồng ngoại gây tượng quang điện chất quang dẫn Câu 14: B Hệ số công suất đoạn mạch là: cos   R  Z R R  Z L2  0,5 Câu 15: D Vì máy hạ áp nên N2 U N     N1 U1 N1 Câu 16: D Vật qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật  d   Số phóng đại ảnh k   d AB   d AB Câu 17: A PPQ  0, PKT  N PQ Câu 18: A N hc hc 0,52  0, 2.N KT  PQ  0,  6 6 0,52.10 0, 26.10 N KT 0, 26 Từ phương trình vận tốc: v0  15m / s, a  3m / s Quãng đường chất điểm kể từ t =  v0  15m / s  đến v = là: v  v02  2aS  S  v  v02 02  152   37,5m 2a  3 Câu 19: C Để đèn sáng định mức U  6V  N  U2 N1  60 vòng U1 Câu 20: A Ta có:     i  i  n n Câu 21: A Vì lực hút nên ta có: q2   F  k q1q2  q2  2.107 C r Câu 22: B Tiêu cự thấu kính f  d .d  15cm d  d Câu 23: A Bước sóng điện từ   c.T  c.2 LC  1200m Câu 24: B   Công suất tiêu thụ đoạn mạch giá trị P  U I cos   50 2.cos    50W 3 Câu 25: C Từ thông qua khung dây   BS cos   12.104.5.104.cos 600  3.107 Wb Câu 26: D Tại M vân tối thứ ba  d2  d1   k  0,5   2,5 Câu 27: D Cường độ âm là: I  I 010L  1012.108  104 W / m2 Câu 28: C Dựa vào đồ thị  T  1.102  T  2.102 s  f  50 Hz Câu 29: D Số tiền điện giảm so với sử dụng đèn dây tóc T   75  40 6.30.1500  9450 1000 đồng Câu 30: D Khi R  6  H  0,75 Ta R H   0, 75  r  2 Rr 6r Câu 31: C 625uR2  256uC2  1600   uC2 uR2  1 642 1002 u0 R  64V Biểu thức cho thấy biểu thức độc lập với thời gian uR  uC   u0C  100V  I0  u0 R 64 u 103   A  ZC  0C  50  C   F R 32 I0 50.100 5 Câu 32: A Do N, M lệch T/6  N, M chuyển động theo chiều âm đường tròn Khoảng thời gian t ngắn  5T Câu 33: B Khi    cos    R R   Z L  100  Khi    /  cos    2  Z L  100 (1) R R   Z L  273,3 (2) Thay (2) vào (1):  R R  100  273,3 2  R  100 Câu 34: A Vẽ lại mạch R4//((R1//R2)nt R3) R12  40 1  20  R123  20  40  60  Tổng mạch trở ngoài:    R  20 R 30 60 R1  R2  I1  I , lại R1 nt R2  I3  I1  I  2I1  I123  2I1 U  U123  I 30   2I1  60  I  4I1  Cường độ dòng điện mạch I  I123  I  6I1  I1  I Tại A có: I  I A  I1  0,5   I  0, A E = I(R+r) = 0,6.(20+10) = 18V Câu 35: B Tại t1 động cực đại  x1  Từ t1  t2  x2  S  , t2  t3  2S  x3  3S  vật chưa đổi chiều chuyển động  x3  3x2  Wt3  9Wt1 Bảo toàn năng: W2  W3  Wt2  0,096  9Wt2  0,064  Wt2  4.103 J năng: W  Wt2  Wd2  4.103  0,096  0,1J x22 4.103 A 3A Ta có:    x2  S   x3  3S  W A 0,1 5 Wt2 4A 2A 2A   , tức vật từ x3 2A/5 biên đổi chiều 5 tiếp 2A/5 đến x4  x3 (nhưng ngược chiều chuyển động) Từ x3 thêm quãng đường 4S  Do đó, x4 vật động x3 : Wd  Wd  0,064 J Câu 36: B Khi K đóng (mạch gồm RLr) uMB sớm pha 600 so với uMB K mở Vì U MB ( d )  U MB ( m)  50 2V (1)  r  Z L2 R  r  Z L2  r   Z L  ZC   R  r    Z L  ZC  2  ZC  2Z L  Z m  Z d  I m  I d  U Rd  U Rm (2) Điện áp AB không đổi U  U Rd  U MBd  U Rm  U MBm nên ta giản đồ vectơ điện áp hình bên Từ (1) (2)    600 ,   1200 U MB U sin1200 Áp dụng định sin tam giác:   U  50  122,5V sin1200 sin 300 sin 300 Câu 37: B Một điểm M mặt chất lỏng cách hai điểm A,B khoảng 8cm  MAB cân M M trễ pha nguồn góc 2 d M   20 rad  Gọi N điểm gần M pha với M  N trễ pha nguồn góc N  22 rad Ta có: 2 d AN   22  d AN  8,8cm 2  AB   AB  Ta  NO  AN     7,83cm  MO  AM     3cm      MN  NO  MO  0,91cm Câu 38: D Giả sử điện tích hai mạch dao động biến đổi theo quy luật:  QQ q1  Q1 cos t  1   q1q2  cos 1  2  cos  2t  2    q2  Q2 cos t  2  Thấy: q1i2  q2i1   q1q2   Q1Q2 cos 1  2  sin  2t  2  q1q2      Q1Q2 cos 1  2  sin  2t  2  Tần số góc nhỏ mẫu số lớn nhất, hàm lượng giác cực đại Hơn nữa: Q1  Q2  Q1Q2  Q1Q2  Vậy min   q1q2   Q1  Q2   6.109 8.106   Q1  Q2    Q1Q2 max   Q1  Q2   375  f  59, 68Hz Câu 39: A Ngoại lực quay góc  nghĩa F xoay lên xuống 2 TH1: F xoay lên: ghd  g  a  ga.sin  Do T T g hd ga.sin     1 (1) g T1 g g  a2 2 TH2: F xoay xuống: ghd  g  a  ga.sin  Tương tự T4 ga.sin  (2)  1 T2 g  a2 T4 T4 T4 T4    T  1,998s Cộng vế với vế (1) với (2) suy ra:    T1 T2 2, 44 1,84 Câu 40: B Z L  150, ZC  100, r  50 3  Z  100  U 0C  U  Zd  100 3  U 0d  3U 0C  U tan d  ZL   d  600  ud nhanh pha 5 / so với uC r Ta t  2T 4 s    Biểu diễn thời điểm đường tròn 75 3 u2 u2 4 5  1502 1502    uC  ud  c22  d21    U 0C U d U0 U0     U  100 3V ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tác dụng nhiệt tính chất... R4//((R1//R2)nt R3) Có R12  40 1  20  R123  20  40  60  Tổng mạch trở ngoài:    R  20 R 30 60 R1  R2  I1  I , lại có R1 nt R2  I3  I1  I  2I1  I123  2I1 U  U123  I 30  ... U MBd  U Rm  U MBm nên ta có giản đồ vectơ điện áp hình bên Từ (1) (2)    600 ,   120 0 U MB U sin1200 Áp dụng định lý sin tam giác:   U  50  122 ,5V sin1200 sin 300 sin 300 Câu 37:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 12 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 12 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay