đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 07 có lời giải chi tiết

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Trong pin điện hóa chuyển hóa từ lượng sau thnahf điện năng? A B Nhiệt C Thế đàn hồi D Hóa Câu 2: Đơn vị từ thông là: A Vôn B Ampe C Tesla D Vêbe Câu 3: Hai vật khối lượng m1 > m2 thả rơi tự độ cao thời đểm Trong v1, v2 tương ứng vận tốc chạm đất vật thứ vật thứ hai Chọn phát biểu đúng: A Vật tốc chạm đất v1 > v2 B Khơng sở kết luận C Vận tốc chạm đất v1 < v2 D Vận tốc chạm đất v1 = v2 Câu 4: Người ta thu quang phổ vạch phát xạ tử: A Các đám khí hay áp suất bị kích thích phát ánh sáng B Các đám khí nóng sáng áp suất thấp C Các vật rắn nhiệt độ cao bị kích thích phát ánh sáng D Các chất lỏng tỉ khối lớn bị kích thích phát ánh sáng Câu 5: Trong phản ứng hạt nhân khơng bảo tồn: A Năng lượng tồn phần B Số nuclơn C Số nơtron D Động lương Câu 6: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A Tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích B Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích C Tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích D Tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Câu 7: Tương tác nam châm với hạt mang điện hchuyeenr động là: A Tương tác từ B Tương tác hấp dẫn C Tương tác điện D Tương tác học Câu 8: Phản ứng sau phản ứng tách hạt nhân? 234 230 A 92 U 90 Th  He B 42 He 37 Li 10 B 0 n 37 37 C 17 Cl 11 H 18 Ar 10 n 235 95 D 10 n 92 U 39 Y  131 39 I  30 n Câu 9: Để đo bước sóng xạ đơn sắc thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, ta cần dụng cụ đo là: A Cân B Thước C Đồng hồ D Nhiệt kế Câu 10: Ở Trường sa, để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại: A Sóng cực ngắn B Sóng dài C Sóng ngắn D Sóng trung Câu 11: Một vật dao động điều hòa thì: A Lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ B Gia tốc vật độ lớn cực đại vật qua vị trí cân C Lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật qua vị trí cân D Động vật giá trị cực đại vật qua vị trí cân Câu 15: Một tàu hỏa chạy đường thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi 50 m/s Công suất đầu máy 1,5.104 kW Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa độ lớn là: A 300 N B 300 kN C 7,5.105 N D 7,5.108 N Câu 16: Giới hạn quang dẫn chất bán dẫn 1,88m Lấy h  6, 625.1034 J ; c  3.108 m / s 1eV  1, 6.1019 J Năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) chất là: A 2, 2.1019 eV B 1, 056.1025 eV C 0, 66.103 eV D 0,66 eV Câu 17: Một nguồn điện suất điện động điện trở E = V, r  1 Hai điện trở R1  2, R  3 mắc nối tiếp với mắc với nguồn điện thành mạch kín Hiệu điện hai đầu R1 bằng: A V B V C V D 1V 235 Câu 18: Cho hạt nhân urani 92 U phân hạch lượng trung bình 200MeV 235 Lấy NA  6,023.1023 mol1, khối lượng mol urani 92 U 235 g/mol Năng lượng tỏa 235 phân hạch hết kg urani 92 U là: A 2,56.1016 MeV B 5,12.10 26 MeV C 51, 2.1026 MeV D 2,5.1015 MeV Câu 19: Đặt điện áp u  200 cos 100t  V vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tự 250 F cuộn dây cảm độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh 3 L điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại 250 V Giá trị R là: điện điện dung C  A 192 B 96 C 150 D 160 Câu 20: Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB khoảng 100cm Tiêu cự thấu kính là: A 40 cm B 16 cm C 25 cm D 20 cm Câu 21: Để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, mức độ cường âm số khu vực nhà máy giữ cho không vượt 85 dB Biết cường độ âm chuẩn 1012 W / m3 Giá trị cường độ âm cực đại mà nhà máy quy định: A 0,5.104 W / m2 B 0,5.104 W / m2 C 3,16.1021 W / m2 D 3,16.104 W / m2 Câu 22: Trên nhãn ấm điện ghi 220 V – 1000 W Sử dụng ấm điện với hiệu điện 220V để đun sơi lít nước từ nhiệt độ 250 C Tính thời gian đun nức, biết hiệu suất âm 90% nhiệt dung riêng nước 4190 J(kgK) A 698 phút B 11,6 phút C 23,2 phút D 17,5 phút Câu 23: Cho mạch điện hình vẽ Cho biết E = 1,2 V, r  0,5; R1  R  2; R  R  4 Cường độ dòng điện chạy qua mạch là: A 0,3 A B 0,6 A C 0,2 A D 0,5 A Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm   0,5m Khoảng cách hai khe a = 1mm Tại điểm M cách vân trung tâm 2,5mm vân sáng bậc 5, để vân sáng bậc 2, phải dời đoạn bao nhiêu? Theo chiều nào? A Ra mặt phẳng chứa hai khe đoạn 1,5 m B Lại gần mặt phẳng chứa hai khe đoạn 0,15 m C Lại gần mặt phẳng chứa hai khe đoạn 1,5m D Ra xa mặt phẳng chứa hai khe đoạn 0,15 m Câu 25: Một chất khẳ phát xạ bước sóng 0,5m bị chiếu sáng xạ 0,3m Biết công suất chùm sáng phát quang 0,1 công suất chùm sáng kích thích Tỉ lệ số photon bật photon chiếu tới 1s nhận giá trị sau đây: A 0,002 B 0,060 C 0,167 D 0,667 Câu 26: Đặt điện áp u AB  U0 cos t(V) vào hai đầu đoạn mạch điện trở R thay đổi được, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Thay đổi R, điện trở giá trị R  24 cơng suất cực đai 300 W Hỏi điện trở 18 mạch tiêu thụ cơng suất bao nhiêu? A 288 W B 248 W C 168 W D 144 W Câu 27: Một nguồn sóng truyền từ nguồn O theo chiều dương trục Ox bước sóng   20cm Phương trình dao động nguồn O u  5cos10t  cm  Biết biên độ sóng truyền khơng đổi Xét hai phần tử M, N nằm trục Õ, N cách M khoảng cm theo chiều dương trục Ở thời điểm t1 li độ phần tử M 3cm Ở thời điểm t2 = ( t1 + 0,1) (s), li độ phần tử N độ lớn là: A cm B 1,5 cm C cm D cm Câu 28: Hai hạt bay vào từ trường với vận tốc theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Hạt thứ khối lượng m1  1,6.1027 kg, điện tích q1  1,6.1019 C Hạt thứ hai khối lượng m2  6, 4.1027 kg, điện tích q  3, 2.1019 C Bán kính quỹ đạo hạt thứ R1 = 7,5 cm bán kính quỹ đạo R2 hạt thứ hai là: A R2 =12 cm B R2 = 10 cm C R2 =18 cm D R2 = 15 cm Câu 29: Một chất phóng xạ  chu kì bán rã T Khảo sát mẫu chất phóng xạ ta thấy: đầu mẫu chất phóng xạ phát 1024n hạt  mẫu chất phóng xạ phát 33n hạt  Giá trị T là: A 24,0 phút B 12,0 phút C 12,1 phút D 24,2 phút Câu 30: Ba điểm O, M, N không gian tạo tam giác vng O OM = 48m, ON = 36m Tại O đặt nguồn âm điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường khơng hấp thụ âm Mức cường độ âm M 69dB Trên đoạn MN, mức cường độ âm lớn là: A 70,2 dB B 70,9dB C 71,2dB D 73,4dB Câu 31: Một điện tích q  5.108 C di chuyển hai điểm M, N cách 60mm điện trường tụ điện phẳng hiệu điện giwuax hai tụ U = 150V khoảng cách hai tụ d = 10cm Góc hợp vecto MN vectơ cường độ điện trường E   600 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích nhận giá trị sau đây? A 2, 4.1013 eV B 1, 2.106 eV C 2, 25.106 eV D 1, 4.1013 eV Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân O với vận tốc v0 Sau t1 = 0,05s vật chưa đổi chiều chuyển động vận tốc giảm lần, sau t2 = 10t1 chất điểm quãng đường 24 cm Vận tốc cực đại chất điểm là: A 20 (cm/s) B 24(cm/s) C 24  cm / s  D 20  cm / s  Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc 1  0,64m (màu đỏ) 2  0, 48m (màu lam) Trên hứng vân giao thoa, đoạn ba vân sáng liên tiếp màu với vân trung tâm số vân sáng đỏ vân sáng lam là: A vân đỏ, vân lam B vân đỏ, vân lam C vân đỏ, vân lam D vân đỏ, vân lam Câu 34: Đặt hai điện tích điểm q1  4,32.107 C q  107 C hai điểm A, B cách cm khơng khí Đặt M điện tích điểm q lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q F1 F2 với F1  6,75F2 Khoảng cách tử M đến A gần với giá trị sau đây? A 26 cm B 32 cm C 2,5 cm D 3,5 cm Câu 35: Một cưởng sản xuất hoạt động đặn liên tục ngày, 22 ngày tháng Điện lấy từ máy hạ áp điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp 220 V Điện truyền đến xưởng đường dây điện trở tổng cộng 0, 08 Trong tháng, đồng hồ đo xưởng cho biết xưởng tiêu thụ 1900,8 số điện ( số điện = kWh) Coi hệ số công suất mạch Độ sụt áp dường dây tải bằng: A 4V B 1V C 2V D V Câu 36: Một mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay, điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay  linh động Khi   300 , tần số dao động riêng mạch MHz Khi   1200 , tần số dao động riêng mạch MHz Để mạch tần số dao động riêng MHz  gần giá trị sau đây? A 190 B 560 C 640 D 840 Câu 37: Một chùm tia laze hẹp cơng suất 3mW, bước sóng 0,6m chiếu cào bán dẫn Si xảy tượng quang điện Biết hạt photon bay vào hạt bị hấp thụ sau hấp thụ, electron giải phóng khỏi liên kết Số hạt tải điện sinh sau chiếu chùm laze giây là: A 1,13.1016 B 4,53.1016 C 2, 26.1016 D 3, 2.1016 Câu 38: Đặt điện áp u  U cos  t  0   V  ( với , U không đổi) vào hai đầu doạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi Gọi M điểm nối C L Khi L = L1 điện áp hiệu dụng đoạn chứa RC U1 độ lệch pha u I 1 Khi L = L2 điện áp hiệu dụng đoạn chứa RC U2 độ lệch pha u I 2 Nếu U1 = U2 2  1   /  thì: A 2   / B 2   / C    / D 2   / 235 U hiệu suất chuyển hóa Câu 39: Giả sử nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 92 lượng hạt nhân thành điện 20% Cho hạt nhân phân hạch tỏa lượng 3, 2.1011 J Điện truyền tải đến khu công nghiệp với hiệu suất 90% Khu công nghiệp sử dụng 1000 động điện xoay chiều pha; động hiệu suất 80%, hoạt động sản công suất học kW Trong năm (365 ngày), để 235 caấp điện cho khu cơng nghiệp hoạt động lượng urani 92 U cần cung cấp cho nhà máy xấp xỉ: A 93 kg B 24 kg C 120 kg D 76 kg Câu 40: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L tụ u1  U1 cos  1t  1  V điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiểu u  U2 cos  2 t  2  V Người ta thu đồ thị cơng suất tồn mạch theo biến trở R hình vẽ Biết P2 max  x Giá trị x gần giá trị sau nhất? A 112,5 W B 104 W C 101 W D 110 W ĐÁP ÁN 1-D 2-D 3-D 4-B 5-C 6-B 7-A 8-D 9-B 10-A 11-D 12-A 13-D 14-A 15-B 16-D 17-A 18-B 19-B 20-B 21-D 22-D 23-C 24-A 25-C 26-A 27-D 28-D 29-D 30-D 31-D 32-C 33-A 34-C 35-A 36-C 37-A 38-A 39-B 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Trong pin điện hóa chuyển hóa hóa thành điện Câu 2: D Đơn vị từ thông Vêbe Câu 3: D Vận tốc rơi tự không phụ thuộc vào khối lượng vật  Vận tốc chạm đất v1 = v2 Câu 4: B Nguồn phát quang phổ vạch chất khí áp suất thấp nung đến nhệt độ cao Câu 5: C Trong phản ứng hạt nhân khơng đảm bảo nơtron Câu 6: B q q Lực tương tác hai điện tích: F  k : F tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r 2 điện tích Câu 7: A Tương tác nam châm với hạt mang điện chuyển động tương tác từ, gọi lực lozenxơ Câu 8: D Phản ứng phân tách hạt nhân phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai hật nhân số khối trung bình Câu 9: B Đo bước sóng thí nghiệm giao thoa khe Y-âng người ta dùng thước để đo D, a, I sử dụng công thức:   để tính bước sóng ánh sáng D Câu 10: A Sóng điện từ phát qua vệ tinh thuộc sóng cực ngắn Câu 11: D Độ lớn lực kéo F = k.x, F tỉ lệ với li độ: A sai Gia tốc độ lớn cực đại hai biên, a max  2A : B sai Lực kéo độ lớn cực đại biên, Fmax  kA : C sai Tại vtcb, tốc độ cực đại nên động vật cực đại: D Câu 12: A Wđ = ( m – m0) c Câu 13: D Vật chuyển động biến đổi nên vận tốc thay đổi  động động lượng thay đổi Do chuyển động thẳng theo phương ngang nên vật khơng đổi Câu 14: A Ta có: 1,5.sin 300  s?n  r  48035 Câu 15: B Lực phát động đầu máy P  F.v  F  P 1,5.104.103   300.103 N  300kN v 50 Do tàu chạy nên FC = F = 300 kN Câu 16: D Năng lượng cần thiết để giải phóng e liên kết thành e dẫn  hc 6, 625.1034.3.108   1, 057.1019 J  0, 66eV   1,88.10 Câu 17: A Cường độ dòng điện mạch chính: I  E   1A r  R1  R   Hiệu điện hai đầu R1 U1 = I.R1 = 1.2 = 2V Câu 18: B 1000 235 235 kg 92 U chứa 6, 02.1023 hạt nhân 92 U 235 Năng lượng tỏa phân hạch hết kg E  1000 , 6, 02.1023.200  5,12.1026 MeV 235 Câu 19: B ZC  120 Điều chỉnh L cho ZL  ZC  120 UC max  U.ZC 200.120  250   R  96 R R Câu 20: B Vật cho ảnh ngược chiều với vật  d  d   d  4d d d  20(cm) Ta d  d  100   d  80(cm) Tiêu cự thấu kính 1    f  16cm f d d Câu 21: D Nhiệt lượng cần làm nóng nước đến 1000 C : A  m 100  25 cnuoc  3,75.4190  942750(J) Năng lượng nồi 90%  nhiệt lượng tổng cộng nồi  A  UIt  t  A 1047500   1047,5s  17,5 (phút) UI 1000 Câu 23: C R 12  6  R123  6.2  1,5  R1234  1,5   5,5 62 942750 100%  1047500(J) 90% Cường độ dòng điện mạch chính: I  E 1,   0, 2A r  R1234 0,1  5,5 Câu 24: A Lúc đầu 5i  2,5  i  0,5mm  D  1m Để vân sáng bậc  Cần phải rời xa mặt phẳng chứa hai khe thêm đoạn AD Ta 5i  2i  5D   D  D   D  1,5m Câu 25: C Ta có: H  N2 1 N2 1 N 0,3 N2  0,1    0,167 N1 2 N1  0,5 N1 N1 Câu 26: A Khi R  24 Pmax  300W  ZL  ZC  24  R  Z  Z 2  R C  P I22 R Z12 R   L 24       P2  288W Ta có: 2 P I1 R1 Z2 R1  R   Z  Z   R 25 L C    Câu 27: D N chậm pha M góc:  2.5   20 2 x  x  Tại t1:  M    N    32  x N  52  x N  4cm  A   A  Ta có, góc quay thời gian 0,1s   0,1.10    Tại t2, li độ N độ lớn x N2  4cm Câu 28: D qvB  m  v2 mv R R qB R1 m1 q 1, 6.1027 3, 2.1019 R 7,5   0,5  R    15cm R m2 q 6, 4.1027 1, 6.1019 0,5 0,5 Câu 29: D Gọi n0 số hạt phóng xạ  ban đầu Sau , số hạt phóng xạ  lại là:  n 60 T  1024n (1) 360 Sau tiếp theo, số hạt phóng xạ lại = n T  33n (2) Chia vế vế (1) cho (2), được: 60 2T 360 T  1024  T  24, phút 33 Câu 30: D Trên đoạn MN mức cường độ âm lớn I với IO đường cao tam giác OMN Ta MN  ON2  OM2  60cm  OI  OM.ON  28,8cm MN 10LI 10LI  48   OM  Ta      LI  7,34dB  73, 4B   28,8   OI    106,9 10LM Câu 33: A Ta có: k11  k 22  0,64k1  0, 48k  4k 1 3k Các cặp vân trùng:  k1, k    0;0  ;  3;4  ;  6;8  ; Trong đoạn vân sáng liên tiếp có: ( 6+1) – =4 vân đỏ; (8+1)- = vân lam Câu 34: C F1  6,75F2  F1  F2  M nằm đường thẳng AB Nếu M nằm đoạn AB AM = x (m)  MB  0,06  x(m) F1  6, 75F2  k q.4,32.107 x2  6, 75k q.107  0, 06  x 2  4,32 x2  6, 75  0, 06  x 2  x  0, 027m  2, 7cm Nếu M nằm đoạn AB AM = x (m)  MB  0,06  x(m) F1  6, 75F2  k q.4,32.107 x2  6, 75k q.107  0, 06  x 2  4,32 x2  6, 75  0, 06  x 2 MA nhỏ nên MA=2,7cm Câu 35: A Công suất tiêu thụ xưởng: P  I A 1900,8   10,8kW  10800W t 22,8 P 10800 540   A U.cos  220.1 11  Độ sụt áp đường dây tải: U  I.R  540 0, 08  4V 11 Câu 36: C Điện dung tụ xoay C  C0  k f  2 L  C0  k   f tỉ lệ nghịch với C  C0  k 4C C2 62 C0  120k     k 2 C1 C 30k 75 f2 f12 4C0 C0   2 C C   k f 75    63, 750  640   3   2  4C0 C1 C0  120k f3 C0  120 75 Câu 37: A  x  0, 24  24cm Năng lượng hạt photon chiếu vào:   Số photon chiếu vào 5s là: N  hc 6, 625.1034.3.108   3,3125.1019 J   0, 6.10 P.t 3.103.5   4,53.1016 hạt  19  3,325.10 Cứ hạt photon bay vào giải phóng e dẫn  4,35.1016 hạt photon giải phóng: 4,53.1016.2  1,13.1016 e dẫn Câu 38: A Ta 1.3.4  R , mặt khác U1  2U2  I1ZRC  2I2ZRC Do ZRC không đổi  I1  2I2  Z2  2Z2  cos 1  2cos 2 Theo 2  1     1  0; 2  3 Câu 39: B Năng lượng cần truyền tải năm  9.103 100 100 1000 .365.24.60.60  3,942.1014 J 80 90 Năng lượng hạt nhân cần tạo để chuyển hóa thành điện  3,942.1014 Số hạt U235 cần thiết  1,971.1015 3, 2.10 Khối lượng U235 cần thiết  11 100  1,971.1015 J 20  6,16.1025 hạt 6,16.1025 6, 02.1023 235  24044g  24kg Câu 40: B Hai đồ thị giao R =a P1 = P2 Tại R  20 R = a cơng suất nên: 20.a  R lo   ZL  ZC   P1  U12 20 202   ZL  ZC   U12  100 (1) 20  a R = a R  145 cơng suất nên tương tự  P2  U 22  100 (2) 1245  a Mà P1max  U12 U12 U 22 (4)   125 (3); P2 max  ZL  ZC 20a 145a Từ (1) (2) suy a = 80 , U1 = 100 V Thay vào (2) suy U2 = 150 V Thay vào (4) suy P2 max  104, 45W ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Trong pin điện hóa có chuyển hóa hóa thành... vật dao động điều hòa thì: A Lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ B Gia tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân C Lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật. .. m Câu 25: Một chất có khẳ phát xạ có bước sóng 0,5m bị chi u sáng xạ 0,3m Biết công suất chùm sáng phát quang 0,1 công suất chùm sáng kích thích Tỉ lệ số photon bật photon chi u tới 1s nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 07 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 07 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay