đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 01 có lời giải chi tiết

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Âm tần số 10Hz là: A Siêu âm B Họa âm C Âm D Hạ âm Câu 2: Hình ảnh vân sáng, vân tối thu thí nghiệm khe Y – Âng kết tượng: A Khúc xạ ánh sáng B Phản xạ ánh sáng C Giao thoa ánh sáng D Nhiễu xạ ánh sáng Câu 3: Chọn câu sai: Một vật dao động điều hòa, mốc vị trí cân bằng, dạo động từ vị trí: A Biên vị trí cân động tăng B Cân vị trí biên tăng C Cân vị trí biên động tăng D Biên vị trí cân động giảm Câu 4: Trong mạch điện xoay chieuef chứa tự điện, dòng điện: A Trễ pha điện áp góc 0,5 C Sớm pha điện áp góc 0,5 B Sớm pha điện áp góc 0,25 D Trễ pha điện áp góc 0,25 Câu 5: Trong máy thu đơn giản máy phát đơn giản có: A Mạch chọn sóng B Mạch khuếch đại C Mạch tách sóng D Mạch biến điệu Câu 6: Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần theo chiều dương trục tọa độ có: A Vận tốc dương, gia tốc âm C Vận tốc dương, gia tốc dương Câu 7: Chọn câu sai Sóng điện từ: B Vận tốc âm, gia tốc âm D Vận tốc âm, gia tốc dương A Chỉ truyền chân khơng B Là sóng ngang C thể phản xạ gặp vật cản D Mang lượng Câu 8: Theo định luật Ơm cho tồn mạch (mạch kín gồm nguồn điện trở) cường độ dòng điện mạch kín: A Tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn B Tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn C Tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn D Tỉ lệ nghịch với tổng điện trở nguồn Câu 9: Xét chuyển động ném ngang chất điểm M gốc tọa độ O vị trí ném hệ trục tọa độ Oxy (Ox nằm ngang; Oy đứng thẳng) nằm mặt phẳng quỹ đạo M Gọi Mx hình chiếu M phương Ox Chuyển động Mx là: A Thẳng nhanh dần B Thẳng biến đổi C Thẳng D Rơi tự Câu 10: Một lắc lò xo với vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với chu kỳ T Thay vật m vật nhỏ khối lượng 4m chu kì lắc là: A T B 2T C 4T D T Câu 11: Đường sức từ từ trường gây dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài dạng là: A Các đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn B Các đường tròn đồng tâm, tâm nằm dây dẫn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn C Các đường cong đường tròn đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn D Các đường tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện Câu 12: Chọn đáp án sai nói dao động điều hòa với biên độ A A Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc ngược với chiều gia tốc B Khi vật từ vị trí cân biên độ lớn gia tốc tăng C Quãng đường vật phần tư chu kì dao động A D Khi vật từ vị trí biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 13: Một khung dây hình vng cạnh 20 cm nằm tồn từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ trường giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian độ lớn là: A 2,4 V B 240 V C 240m V D 1,2 V Câu 14: Khi ánh sáng truyền từ nước chiết suất tuyệt đối n=4/3 sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần giá trị gần với giá trị sau đây? A igh  410 48' C igh  620 44' B igh  48035' D igh  38026' Câu 15: Trong thi nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc với bước sóng 0,75 Khoảng cách ngắn hai vân sáng là: A 3,0 mm B 3,0 cm C 0,2 mm D 0,2 cm Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng Tần số dao động riêng mạch tính theo biểu thức: A f  2 LC B f  2 L C C f  2 LC LC D f  Câu 17: Chọn câu sai: A Lực ma sát giá tiếp tuyến với mặt tiếp xúc B Lực căng dây chất lực đàn hồi C Lực đàn hồi chiều với lực làm vật biến dạng D Lực hấp dẫn cho Mặt Trăng quay quang Trái Đất   Câu 18: Đặt điện áp u  U0 cos  t   vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ 3  dòng điện mạch i  I0 cos t  i  Giá trị i bằng: A   B   C  D  Câu 19: Độ cao âm phủ thuộc vào: A Biên độ dao động nguồn âm C Độ đàn hồi nguồn âm B Tần số nguồn âm D Đồ thị dao động nguồn âm Câu 20: Một vật nhỏ chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương trình   x1  A1 cos t  ; x2  A2 cos  t   Gọi W vật Khối lượng vật nặng 2  tính theo cơng thức: A m  2W   A12  A22  B m  2W   A12  A22  C m  W   A12  A22  D m  W   A12  A22  Câu 21: Cho đoạn mạch AB không phân nhánh, gồm tụ điện điện dung C  cảm độ tự cảm L   104 F , cuộn dây 2 H , điện trở R  100 Điện áp đặt vào đầu hai đoạn mạch dạng u  200cos 100 t  V Biểu thức cường độ dòng điện chạy mạch dạng:   A i  2cos 100 t   A 4    C i  cos 100 t   A 4  5  C x  cos  10 t     cm    B i  cos 100 t   A 4    D i  2cos 100 t   A 4    D x  cos  20 t   cm 3  Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C, với ZL  ZC Tại thời điểm t, điện áp tức thời cuộn dây giá trị cực đại 200 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng: A 100 V B 250 V C 200 V D.150 V Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox xung quanh gốc O với biên độ cm chu kì 2s Mộc để tình thời gian vật qua vị trí x = 3cm theo chiều dương Khoảng thời gian để chất điểm quãng đường 249 cm kể từ thời điểm ban đầu là: A 62/3 s B 125/6 s C 61/3 s D 127/6 s Câu 26: Đặt vật phẳng AB song song với E cách khoảng L=20cm, sau xe vật thấu kính hội tụ, cho trục thấu kính vng góc với ảnh qua đầu A vật Xê dịch thấu kính khoảng vật màn, ta thấy vị trí thấu kính ảnh vật lên rõ nét Tiêu cự thấu kính là: A f= 10 cm B f= 12,5 cm C f= 13,3 cm D f= cm Câu 27: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây không cảm tụ điện Đồ thị biểu diễn biến thiên theo thời gian điện áp hai đầu mạch dòng điện mạch Đoạn mạch chứa phần tử nào? A Cuộn dây cảm B Điện trở C Tụ điện D Cuộn dây không cảm Câu 28: Trong nguyên tử hidro, tổng bán kính quỹ đạo thứ n bình phương bán kính quỹ đạo thứ (n+7) bình phương kính quỹ đạo thứ (n+8) Biết bán kính quỹ đạo Bo r0  5,3.1011 m Coi chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Lực tương tác electron chuyển động quỹ đạo dừng thứ n gần với giá trị sau đây? A 1,6.1010 N B 1, 2.1010 N C 1,6.1011 N D 1, 2.1011 N Câu 29: Một vật thực đồng thời dao đọng điều hòa phương, tần số phương 2  2    trình x1  A1 cos  2 t  cm; x2  A2 cos  2 t  cm; x3  A3 cos  2 t  cm Tại thời      điểm t1 giá trị li độ x1  20cm; x2  80cm; x3  40cm , thời điểm t2  t1  T giá trị li độ x1  20 3cm; x2  cm; x3  40 cm Phương trình dao động tổng hợp là:   A x  50cos  2 t   cm 3    B x  40cos  2 t   cm 3    C x  40cos  2 t   cm 3    D x  20cos  2 t   cm 3  Câu 30: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15 cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp lần vật Tiêu cự thấu kình là: A 20 cm B 30 cm C 10 cm D 40 cm Câu 31: Một chất điểm bắt đầu trượt lên dốc nghiêng phẳng với tốc độ ban đầu v=2,4 m/s Mặt dốc hợp với phương ngang góc 300 Cho biết hệ số ma sát trượt mặt dốc chất điểm 0,3 g=10 m/s2 Quãng đường dài mà chất điểm lên mặt dốc giá trị xấp xỉ bằng: A 1,2 m B 0,4 m C 0,6 m D 2,4 m Câu 32: Trong thí nghiệm giao khe Y – âng khoảng cách hai khe quan sát 2m, ánh sáng đơn sắc bước sóng  Nhúng tồn hệ thống vào chất lỏng chiết suất n dịch chuyển quan sát xa mặt phẳng chứa hai khe khoảng 0,4 m thấy vị trí vân sáng bậc lúc trùng với vị trí vân sáng bậc trược thực thay đổi Giá trị chiếu suất n chất lỏng là: A 1, 65 B 1,5 Câu 33: Đồng vị phóng xạ ngày Ban đầu mẫu tạo gấp lần số hạt A 276 ngày 210 84 210 84 210 84 C 4,3 D 1, Po phân rã  biến thành đồng vị bền 206 84 Pb với chu kì bán rã 138 Po tinh khiết Đến thời điểm t, tổng số hạt  hạt nhân 206 84 Pb Po lại Giá trị t là: B 414 ngày C 828 ngày D 552 ngày Câu 34: Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1S2 a  mm , khoảng cách từ hai khe tới D= 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm xạ 1  0,4  m, 2  0,6  m với bề rộng trường giao thoa L = 21 mm, người ta quan sát thấy số vân sáng bước sóng 1 , 2 trùng là: A vân B vân C 17 vân Câu 35: Giả sử, nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu D 16 vân U Biết công suất phát điện 450 235 92 MW hiệu suất chuyển hóa lượng hạt nhân thành lượng điện 18% Cho 11 J Lấy khối lượng mol 235 hạt nhân 235 92 U phân hạch tỏa lượng 3,2.10 92 U 235g/mol Nếu nhà máy hoạt động liên tục lượng U mà nhà máy cần dùng 30 ngày gần 235 92 với giá trị sau đây? A 962 kg B 961 kg C 80 kg D 81 kg Câu 36: Cho đoạn mạch RLC mắc nối thứ tự Biết R  50 , cuộn cảm thuẩn Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U0 cos100 t  V  Đồ thị đường biểu diễn điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL, đồ thị đường biểu diễn điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RC Độ tự cảm cuộn cảm là: A L   H B L   H C L  H 2 D L  H 3 Câu 37: Một lắc lò xo treo thẳng đứng k  100N / m , khối lượng vật nặng m = 0,5 kg Ban đầu đưa vật đến vị trí lof xo khơng biến dạng thả nhẹ Khi vật qua vị trí cân bằng, người ta chồng nhẹ vật khối lượng lên vật m, lấy g = 10m/s2 Biên độ dao động hệ hai vật sau là: A 2,5 cm B cm C cm D 2,5 cm Câu 38: Trong thí nghiệm T –âng giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 (mm), ánh sáng đơn sắc bước sóng  Ban đầu, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe (mặt phẳng P) đến quan sát (màn E) D điểm M E cách vân sáng trung tâm O đoạn 5,25 (mm) người ta thấy vân sáng bậc Giữ cố định mặt phẳng P, di chuyển từ từ E dọc theo phương vng góc với mặt phẳng P theo hướng xa P dần thấy điểm M xuất vân tối lần thứ sau lại xuất vân tối lần thứ hai Khi điểm M xuất vân tối lần thứ hai E di chuyển đoạn 0,75 (m) so với vị trí ban đầu Giá trị  là: A 0,65  m B 0,60  m C 0,72  m D 0,4  m Câu 39: Trên sợi dây điểm M,N,P Khi sóng chưa lan truyền N trung điểm đoạn MP Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi vào thời điểm t1 M P điểm gần mà phần tử li độ tương ứng -6 mm, 6mm Vào thời điểm gần t2  t1  0,75s li độ phần tử M P 2,5 mm Tốc độ dao động phần tử N vào thời điểm t1 giá trị sau đây? A 4,1 cm/s B 1,4 cm/s Câu 40: Cho hệ hình vẽ bên: C 2,8 cm/s D cm/s Biết m1  500g, m2  kg, hệ số lực ma sát vật với mặt sàn 1  2    0,2 Lực kéo độ lớn F = 20N,   300 , lấy gia tốc trọng trường g  10m / s Tính lực căng dây A 2,44 N B 4,44 N C 4,84 N D 6,44 N ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-C 4-C 5-B 6-A 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-C 13-C 14-B 15-A 16-C 17-C 18-C 19-B 20-A 21-C 22-A 23-A 24-D 25-B 26-D 27-A 28-B 29-B 30-B 31-B 32-D 33-A 34-C 35-C 36-D 37-D 38-C 39-A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Âm tần số sai Lực đàn hồi ngược chiều với lực làm vật biến dạng Câu 18: C Mach chứa tụ nên u trễ pha I góc   u  i       i   Câu 19: B Độ cao âm (trầm, bổng) phụ thuộc vào tần số nguồn âm Câu 20: A x1 vng pha với x2 nên vật biên độ A2  A12  A22 Ta có: vật: W  2W m A2  m  2  A1  A22   Câu 21: C ZC  200, ZL  100, R  100  Z  1002  100  200  100 2 I0  U0 200   2A Z 100 tan   100  200    1       i  i  rad 100 4   i  cos  100 t   4  Câu 22: A   i   Một điện tích chịu lực đẩy, hợp góc 600, lực đẩy tổng hợp tác dụng lên điện tích: F  F02  F02  F02 cos600  3F0  3.106 N Câu 23: A Từ đồ thị ta dễ có: +) A = 4cm +) T 2,2    T  0,2s    10 rad / s 12 12 +) Lúc t=0; x=-2 theo chiều âm    2 2  rad  x  cos  10 t  3    cm  Câu 24: D Khi uL cực đại = 200V uR trễ pha  / so với uL nên UoC Z u   C    uC   L  50V UoL ZL 4 => Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch: u  uR  uL  uC   200  50  150V Câu 25: B Tách: 249 cm=10.(6.4)+9 cm    10 vòng 5 /  t  10T  5T 125  s 12 Câu 26: D Theo ta có: d  d '  L  d '  L  d Mặt khác: 1 1 1       d  L  d   Lf  d  Ld  Lf  * f d d' f d Ld Vì vị trí thấu kính ảnh vật lên rõ nét nên L phương trình (*) nghiệm    L2  Lf   f   cm Câu 30: B Ảnh ảo chiều với vật k>0  k   f  d'   d '  2d  30 cm d 15  30  dd '   30 cm d  d ' 15  30 Câu 31: B Định luật II Newton: P  Pms  N  ma Chiếu lên trục vng góc với mặt phẳng nghiêng: N  P.cos   N  P.cos Chiếu lên trục song song với mặt phẳng nghiêng: P.sin   Fms  ma   P.sin   .P cos  ma  a  g sin   .g.cos   10.sin300  0,3.10cos300  7,6m / s Quãng đường dài mà chất điểm lên mặt dốc: v2  v02  2aS  2,42   7,6  S  S  0,4 m Câu 32: D Nhúng hệ thống thí nghiệm vào chất lỏng chiết suất n bước sóng giảm n lần (  / n ) Vị trí vân sáng bậc trùng với vị trí vân sáng bậc trược thay đổi:  n   0,  a  .2 a  n  1,6 Câu 33: A Phương trình phóng xạ: 210 84 Po  206 84 Pb   T =138 ngày Thời điểm t: t +) Số hạt Po lại là: N  N0 T +) hạt Po phân rã tạo thành 1Pb 1  Tổng số hạt  Pb sinh bằng: t   2N  2N0   T    Đến thời điểm t, tổng số hạt  hạt nhân 206 84 Pb tạo gấp lần số hạt nhân t t t t   tức 2N0   T   6N0 T   2138  3.2138  t  276   Câu 34: C Ta có: k1.0,  k2 0,6  k1  k2  Khoảng vân trùng: iT  0, 4.106.2  1,2 mm 2.103  Số vân trùng ứng với k  Z thỏa mãn:  21 21 k  8,75  k  8,75 2.iT 2.iT Đoạn 17 giá trị k nguyên nên 17 vân sáng trùng xạ Câu 35: C Năng lượng hạt nhân chuyển thành điện trogn 30 ngày bằng: 210 84 Po lại,  450.106 100  30.24.60.60   6, 48.1015 J 18 hạt U235 tỏa 3,2.10 11 6, 48.105 J  Số hạt U235 cần dùng  N   2,025.1026 hạt 11 3,2.10 Khối lượng U235 cần dùng: m  N 2,025.1026 235  235  80000g  80kg NA 6,023.1023 Câu 36: D Từ đồ thị thấy, uRL cực đại uRC cực tiểu => chúng vng pha với nhau, ta có: tan  RC  1  ZL  ZC  1  ZL ZC  R2  502 1 R R 502  ZL2 UoRL 80    4.ZL2  9.ZC2  5.502   Lại có: 2 UoRC 50  ZC 120 Giải hệ (1) (2) ta được: ZL  100 / 3  L  H 3 Câu 37: D Biên độ dao động trước thêm vật: A  l1  mg 0,5.10   0,05 m  cm k 100 100  50 2cm / s 0,5 Khi vật VTCB O1 vật tốc độ vmax  A  Khi thêm vật, VTCB đoạn x  O1O2  cm Ngay sau đặt vật lên, áp dụng định luật bảo toàn động lượng (va chạm mềm): mvmax  2mv '  v '  vmax  25 cm / s 2     25   v'   2,5 cm Áp dụng công thức độc lập: A '  x     52    100       0,5  0,5  Câu 38: C Ban đầu M vân sáng bậc 5: 5,25.103  D 1,2.103   D  1,26.106 1 Sau dịch chuyển xa: (D+0,75):D tăng => k giảm =>vận tốc xuất lần thứ kể từ vân sáng bậc k  3,5 : 5,25.103  3,5   D  0,75 1,2.10 3    D  0,75  1,8.106   Giải hệ (1) (2) được: D  1,75 m;   0,72  m Câu 39: A Khi sóng chưa lan truyền điểm M, N, P thẳng hàng N trung điểm MP =>MN=6+6=12 mm Vào thời điểm gần li độ x M  2,5 mm  xP , N trung điểm cung MP tức N nằm vị trí biên dương (sử dụng VTLG) Biên độ sóng A  62  2,52  6,5 mm Khi sóng truyền qua coi tạm thời điểm t1 , N vị trí cân theo chiều âm, thời điểm t1 N vị trí biên dương  t2  t1  0,75  3T  T  1s    2  vNt2   2 A  41 mm / s  4,1cm / s Câu 40: D Các lực tác dụng vào hệ hình vẽ, Áp dụng định luật II Newton cho vật ta được: Vật m1 : P1  N1  F  T1  Fms1  m1 a1 Vật m2 : P2  N2  T2  Fms  m2 a2 Chiều vecto lên trục tọa độ chọn hình (với T1  T2  T; a1  a2  a ) ta được: N1  F.sin   P1  N1  P1  F.sin   +) Trục Oy:  *  N2  P2  N2  P2 F cos   Fms1  Fms  1  F cos   T  Fms1  m1a a  m1  m2 +) Trục Ox:    T  Fms  m2 a T  m a  F   ms    F  1N1  1  P1  F sin      m1g  F sin   Kết hợp (*), ta có:  ms1   Fms  2 N2  2 P2   m2 g Thay lên (1), suy a  a F cos     m1g  F sin     m2 g m1  m2   10.cos300  0,2 0,5.10  10sin 300  0,2.1.10 0,5   4, 44 m / s Từ (2) suy ra: T  m2 a   m2 g  1.4,44  0,2.1.10  6,44N ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Âm có tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 01 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 01 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay