đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 có lời giải

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:22

VĨNH PHÚC THPT ĐỘI CẤN ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 - LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh AB = a, BC = 2a, chiều cao SA = a Thể tích của khối chóp là: A V  a3 B V  2a3 C V  a3 2 D V  a2 2 Câu 2: Cho hai đường thẳng song song d1, d2 Trên d1 có điểm phân biệt được tô màu đỏ, d2 có điểm phân biệt được tô màu xanh Xét tất cả các tam giác được tạo thành nối các điểm đó với Chọn ngẫu nhiên một tam giác, đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là: A B C D Câu 3: Cho hàm sô y  x4  2mx2  m2  Tìm m để hàm số có điểm cực trị và các điểm cực trị của hàm số là ba đỉnh của một tam giác vuông? A m = −1 B m = −2 C m =1 D m = Câu 4: Cho dãy số  un  với un  3n Khi đó số hạng u2 n 1 A 3n.3n1 B 32 n1  C… D 32.3n  Câu 5: Hình đa diện hình vẽ bên có bao nhiều mặt? A 12 Câu 6: Phương trình x  A B C 11 D 10 3   x2  có nghiệm? x3 x3 B C D Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình  1 A  1;    2;   2  x  x 1  x 1 x  1  B  ; 1   ;  2   1 D  ;  2  1 C  ; 1   ;  2 Câu 8: Tìm tất cả giá trị của m để hàm số y  x3  mx   m2  m  1 x  đạt cực đại tại x =1 A m = −1 B m = −2 C m = D m =1 Câu 9: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số: y  x  x  A (−1; 0) và (1;+) B (0;+) C (− −; 1) và (0;1) D (−;0) Câu 10: Đồ thị dưới là của hàm số: A y  x 1 x 1 B y  2x  x C y  x 1 x D y  x 1 x Câu 11: Trong mặt phẳng tọa đợ Oxy, cho đường tròn  C  : x  y  x  y   Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 Khi đó diện tích của hình tròn (C') là: B 7 A 7 D 28 C 28 Câu 12: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, tìm khẳng định đúng: A AM  AB  2BM C AM    AB  AC  B và −2    AB  AC D AM  AB  AC Câu 13: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  A và  B AM  2x2  x  đoạn −2; 1 lần lượt bằng: 2 x C và −1 D và −2 Câu 14: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Biết SB = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A V  a3 B V  C V  2a 3 D V  a2 Câu 15: Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  2mx   m  3 x   Cm  tại điểm phân biệt A (0; 4), B và C cho diện tích tam giác MBC 4, với M (1; 3) Tìm tất cả các giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán A m = B m = m = C m = −2 m = −3 D m = −2 m = Câu 16: Hàm số y  x3  3x  x  đạt cực trị tại x1 và x2 thì tích các giá trị cực trị A −302 B −207 C 25 D −82 Câu 17: Cho bốn số a, b, c, d ,  thỏa mãn a  b, c  d Kết quả nào sau đúng? A 1  b a B ac < bd C a − d  b − c D a −c < b −d Câu 18: Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số y  ax  bx  c có hai điểm cực trị là A (1; 4), B (0; 3) A a = 1, b = 0, c = B a   , b  3, c  3 C a  1, b  3, c  3 D a  1, b  2, c  Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và đáy ABCD là hình vuông tâm O Gọi I là trung điểm của SC; Xét các khẳng định sau: OI ⊥ (ABCD) BD ⊥ SC (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD SB = SC = SD Trong bốn khẳng định số khẳng định sai là: A.1 B C D Câu 20: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A tăng lần B tăng 18 lần C tăng lần D tăng 27 lần  Câu 21: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x    x A Không tồn tại B −3  khoảng (0; +) là: C −1+ D Câu 22: Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái tivi năm Để bán được số tivi đó, cửa hàng đặt hàng từ Nhà máy sản xuất thành nhiều lần năm, số tivi đặt cho nhà máy là cho các lần đặt hàng Mỗi lần lấy hàng từ nhà máy về cửa hàng chỉ để trưng bày được một nửa, một nửa sớ hàng lại phải lưu kho Chi phí gửi kho là 10$ một cái Để đặt hàng chi phí cố định cho lần đặt là 20$ cộng thêm 9$ cái Cửa hàng đặt lần một năm và lần cái để chi phí mà cửa hàng phải trả là nhỏ nhất? A Đặt hàng 25 lần, lần 100 cái tivi B Đặt hàng 125 lần, lần 20 cái tivi C Đặt hàng 50 lần, lần 50 cái tivi D Đặt hàng 10 lần, lần 250 cái tivi Câu 23: Số các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số: y  A B x3 2 là: x2 1 C D Câu 24: Cho hàm số y  x3  x  x có đồ thị Hình Khi đó đồ thị Hình là của hàm số nào dưới đây? A y   x3  x2  x B y  x3  x  x C y  x  x  x D y  x  x  x Câu 25: Cho hàm số y  x 1 Khẳng định nào sau là khẳng định x 1 A Hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến các khoảng (−; 1) và (1; +) C Hàm số nghịch biến \ 1 D Hàm số nghịch biến các khoảng (−; 1) và nghịch biến khoảng (1; +) Câu 26: Giá trị của lim x  A − x2  là x3 B −1 C + D Câu 27: Hàm số y  x  x3  A Nhận điểm x = làm điểm cực tiểu B Nhận điểm x = làm điểm cực tiểu C Nhận điểm x = làm điểm cực đại D Nhận điểm x = làm điểm cực đại Câu 28: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A với BC = 2a, góc BAC =1200, biết SA ⊥ (ABC) và mặt (SBC) hợp với đáy một góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 A B a a3 C a3 D Câu 29: Cho hàm số y   x4  x2  có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là y1, y2 Khi đó: A y1  y2  12 B y1  y2  15 C y1  y2  D y2  y1  Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AC = 5a Hai mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một góc 60 Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD A 2a3 B 2a C 2a3 D 2a3 Câu 31: Một chất điểm chuyển động có phương trình s  2t  3t (t tính giây, s tính mét) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t0 = (giây) bằng: A 22 (m/s) B 19 (m/s) C (m/s) D 11 (m/s) Câu 32: Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x3  3x  đoạn −1; 2 là A B C −2 Câu 33: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo B Hai đường thẳng chéo thì không có điểm chung C Hai đường thẳng không song song thì chéo D Hai đường thẳng không cắt và không song song thì chéo D Câu 34: Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục D = \ {−1 và có bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên hàm số y = f (x) Khẳng định nào sau là khẳng định sai? A Giá trị nhỏ nhất của hàm số đoạn 1; 8 −2 B Phương trình f (x) = m có nghiệm thực phân biệt m −2 C Hàm số đạt cực tiểu tại x = −3 D Hàm số nghịch biến khoảng (−; 3) Câu 35: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Biết AA' hợp với đáy (ABC) một góc 600, thể tích lăng trụ là a3 A a3 C 12 3a 3 B a3 D 36 Câu 36: Cho hàm số y  x  x  a  Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số đoạn −2; 1 đạt giá trị nhỏ nhất A a =1 C Một giá trị khác B a = D a = Câu 37: Điều kiện của m để phương trình m sin x  3cos x  có nghiệm là A m  34  m  4 C  m  B 4  m    D m    Câu 38: Giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  x3   x3   x3   x3  là A B C D Câu 39: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (1;2), B (3;1),C (5;4) Phương trình nào sau là phương trình đường cao kẻ từ A của tam giác ABC? A x  y   B x  y   C 3x  y   Câu 40: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A Hai khối đa diện có thể tích thì D x  y   B Hai khối lăng trụ có chiều cao thì thể tích C Hai khối chóp có hai đáy là hai tam giác đều thì thể tích D Hai khối đa diện có thể tích Câu 41: Cho hàm số f (x) xác định và liên tục \−1 , có bảng biến thiên sau: Khẳng định nào sau là khẳng định đúng? A Cả D và C đều B Trên \{−1}, hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất C Phương trình f (x) – = có hai nghiệm thực phân biệt \{−1} D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = 2, y = 5, và một tiệm cận đứng x = −1 Câu 42: Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số A y  x3  3x B y   x3  3x C y   x  x D y  x  x Câu 43: Trong khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   a20 x 20 Giá trị của a0  a1  a2 bằng: 20 A 801 B 800 C D 721 Câu 44: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB và BC Thiết diện tạo mặt phẳng (MNI) và hình chóp S.ABCD là: A Tứ giác MNIK với K là điểm bất kỳ cạnh AD B Tam giác MNI C Hình bình hành MNIK với K là điểm cạnh AD mà IK//AB D Hình Thang MNIK với K là một điểm cạnh AD mà IK//AB Câu 47: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A (m −1; 2), B (2; 5−2m) và C (m− 3; 4) Tìm giá trị m để A, B, C thẳng hàng A m = −2 B m = Câu 49: Tìm tập xác định của hàm số y  x  x  A D =  5;0  2;5 C D =  5;5 Câu 50: Đồ thị dưới là đồ thị của hàm số nào? C m =1 D m = 25  x B D   ;0   2;   D D   5;0   2;5 A y   x4  x2  C y   x  x B y  x  x D y  x  x  ĐÁP ÁN 1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-C 8-C 9-B 10-D 11-C 12-B 13-C 14-A 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-D 21-B 22-A 23-B 24-C 25-B 26-B 27-A 28-C 29-C 30-C 31-D 32-A 33-B 34-D 35-A 36-D 37-C 38-D 39-A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C AC 4a  a  a Diện tích ABC  a2 AB AC  2 1 a a3  Thể tích của khối chóp là: V  SA.SABC  A 3 2 Câu 2: B Mỗi tam giác được tạo thành lấy điểm d1 và điểm d2, điểm d2 và điểm d1 Số tam giác được tạo thành là: C62  C42  96 Số tam giác có hai đỉnh màu đỏ là : C62  60 Vậy xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là: 60  96 Câu 3: C y  f  x   x  2mx  m2  2, TXĐ: D  x  y '  x3  4mx, y '   x3  4mx    x  m Hàm số y = f (x) có diểm cực trị  m >    Gọi A  0; m2   , B  m ; 2 , C  m ; 2   Có ABC cân tại A, AB   m ; m2 , AC   m ; m  m   L  ABC vuông  ABC vuông tại A  AB AC   m  m4     m  1 N  Vậy m =1 Câu 4: A Có un  3n Suy u2n1  32n1  3n3n1 Câu 5: D Hình đa diện có 10 mặt Câu 6: B Điều kiện xác định: x  −3 Với điều kiện trên, ta có: 4x  x  3   x2   4x   x2   x3 x3  x  4 So sánh điều kiện, ta có x = là nghiệm của phương trình Câu 7: C Câu 11: C Ta có (C) có bán kính R  (C') là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k =−2 nên (C ') có bán kính R '  2   Do đó hình tròn (C') có diện tích S     28 Câu 12: B Theo lý thuyết chọn đáp án B Câu 13: C Tập xác định y'  2 x  x 2  x \{2}  x    2;1 ; y'     x    2;1 Ta có: y  2   1; y    1; y 1   x  2 Vậy y  1 x  ; max y   2;1 2;1 x  Câu 14: A Ta có: SA  SB  AB  3a  a  a 2; S ABCD  a 1 a3 Vậy VS ABCD  SA.S ABCD  a 2.a  3 Câu 15: A - Phương trình hoành độ giao điểm của d và  Cm  là x  x3  2mx   m  3 x   x   x  x  2mx  m       x  2mx  m   1 - d cắt (Cm) tại điểm phân biệt  Phương trình (1) có nghiệm phân biệt khác  '  m  m    2  m  1   m  m   * - Khi m thỏa điều kiện (*), d cắt (Cm) tại điểm phân biệt A (0; 4), B (x1; y1) và C (x2; y2) thì x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1) y1  x1  4, y2  x2  - Rõ ràng d không qua nên ba điểm M, B, C không thẳng hàng - Ba điểm M, B, C tạo thành ba đỉnh của một tam giác có diện tích    x2  x1    y2  y1  2 BC.d  M , d    m  2  l     x2  x1     m2  m      m   N  Vậy có nhất một giá trị của m thỏa đề, đó là m = Câu 16: B -Tập xác định: - Hàm số có đạo hàm và y '  3x  x   x  1 y '   3x  x    x  Vì phương trình y’ = có nghiệm phân biệt x1  1 và x2  nên hàm số cho có điểm cực trị và hai giá trị cực trị lần lượt là y1  y  x1   y  1  9, y2  y  x2   y  3  23 Vậy tích hai giá trị cực trị của hàm số là y1 y2   23  207 Câu 17: C A, B a, b > a  b  ad  bc Ta có    d  c Câu 18: D Ta có y '  4ax3  2bx  y 1  a  b  c  a  1     b  Bài ta có  y     c   4a  2b  c    y ' 1   Câu 19: A SB  AB2  SA2  SC  AC  SA2 nên (4) sai Câu 20: D Giả sử khối hộp chữ nhật có kích thước là a, b, c có thể tích là V1 = abc Khi tăng tất cả các cạnh của khối hộp đó lên gấp thì ta có khối hộp mới với kích thước là 3a ,3b ,3c Khi đó thể tích khối hộp mới là V2  3a.3b.3c  27abc  27V1 Câu 21: B Với x  (0; +), áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có: x  2 Dấu xảy và chỉ x = x  Do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x    x   khoảng (0; +) là 2   Câu 22: A Gọi x là số tivi mà cửa hàng đặt lần  x  ,1  x  2500 Số tivi trung bình lưu kho là x x phí lưu kho là 10  x$ 2 Số lần đặt hàng năm là 2500 2500 và chi phí đặt hàng là:  20  x  $ x x   3 Tổng số chi phí mà cửa hàng phải trả là: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có: x  2500 50000  22500  20  x   5x  5x  x x 50000  1000 x Dấu xảy và chỉ x =100 Vậy cửa hàng cần đặt hàng 25 lần, lần 100 cái Câu 23: B Ta có: lim y  lim x 1 x 1  x  1 x  1  x3 2   lim x 1  x  1  x3 2    x3 2 2  0  lim  x3 2 x 1  x  1 x    vì :  lim  x  1    x 1  x  1  x   0, x  1  lim  y  lim  x  1 x 1 x  1 Câu 24: C Dựa vào Hình ta có: Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng nên hàm số của đồ thị là hàm số chẵn Loại A, B Nhận thấy phần đồ thị bên phải trục tung (với x  0) của hai hình là giống Nên x  thì hai hàm số của hai hai đồ thị là Loại đáp án D Câu 25: B TXĐ: D =  ;1  1;   Ta có y '  2  x  1  0x   ;1  1;   Vậy hàm số nghịch biến các khoảng (−;1) và (1;+) Câu 26: B 3  1 x 3 x  lim x  1  lim x  x  x3  3  3 x 1   1    x  x Ta có: lim x  Câu 27: A x 1 y '  x3  12 x  x  x  3 x  y '   x  x  3   x  Bảng xét dấu y ' Vậy hàm số y  x  x3  nhận điểm x = làm điểm cực tiểu Câu 28: C + Trong tam giác cân ABC, kẻ AM ⊥ BC  M là trung điểm BC   AM  BC Vì  nên BC⊥(SAM) SA  BC SA  ABC       Góc (SBC) và mặt đáy góc SAM  450  SA  AM + v ABM có góc BAM  600 , BM  tan 600  BC a BM a a  AM   SA  AM 3 4a 2a  a  AB  AM  BM    a   AB   3  3 2 2 SABC 1  2a   AB AC.sinBAC   sin1200  a  2  3 1 a a2 Vậy VS ABC  SA.SABC  a  3 3 Câu 29: C Ta có : y '  4 x3  x x  y '   4 x  x    x   x  1 Bảng biến thiên của hàm số: Từ bảng biến thiên, suy ra: y1  4, y2  Vậy khẳng định đúng: y1  y2  Câu 30: C  SAB    ABCD   Ta có:  SAD    ABCD   SA   ABCD    SAB    SAD   SA Vì SA   ABCD    SB,  ABCD    SBA  600 Xét SAB vuông tại A, có: tan SBA  SA  SA  AB.tan SBA  a AB Xét BAD vuông tại A,có: AD  BD2  AB   5a   a  6a Thể tích của khối chóp S.ABCD là: 1 VS ABCD  SA.S ABCD  SA AB AD  a 3.a.2 6a  2a3 3 Câu 31: D Phương trình vận tốc của chất điểm được xác định v  s '  4t  Suy vận tốc của chất điểm tại thời điểm t0 = (giây) v (2) = 4.2   11 Câu 34: D Dựa vào BBT ta thấy hàm số nghịch biến khoảng (−; −1) và (−1;3) Nên khẳng định sai là “Hàm số nghịch biến khoảng (−;3) ” Câu 35: A Ta có A’O ⊥ (ABC) (giả thiết), suy AO là hình chiếu vuông góc của AA’ lên (ABC) suy  AA ',  ABC     AA ', AO   A ' AO  600 Gọi H trung điểm BC, vì ABC đều  O là trọng tâm  AO  Xét A 'AO  A ' O  AO.tan 600  a Vậy VABC A' B 'C '  A ' O.S ABC  a a2 a2  4 Câu 36: D Xét y  x2  x  a   y '  x  y '   x  1 Ta có  x  1  a   a  Vì x   2;1   x  1  a   1  1  a   a  2 Ta có M  max y  max  a  ; a   2;1 Câu 37: C Điều kiện có nghiệm của phương trình là: m sinx  3cosx  m  m2   25   m  Câu 38: D a AH  3 Điều kiện x  −1      Ta có y  x3   x3   x3   x3     x3     x3   2 x   x 1 1 x 1 1    x3    x  3 Mà ta có x3   dấu xảy và chỉ x = −1     Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3   x3   x3   x3  là Câu 39: A Gọi AH là đường cao kẻ từ A của ABC Ta có: AH  BC  vtpt  la BC   2;3 Phương trình AH:  x  1   y     x  y   Câu 40: D * Xét đáp án A sai vì ví dụ xét khối lập phương có cạnh là và khối hộp chữ nhật có kích thước là 2;4;8, chúng có thể tích nhau, hai khối đó không * Xét đáp án B sai vì hai khối lăng trụ có chiều cao diện tích đáy khác thì thể tích của chúng không * Xét đáp án C sai vì hai khối chóp có hai đấy là hai tam giác đều đường cao của chúng khác thì thể tích của chúng không * Xét đáp án D Câu 41: C +) Phương trình f  x     f  x   có nghiệm thực phân biệt x1   ; 1 ; x2   1;   => C +) Vì lim y   y  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số x 1 +) Vì lim y    x  1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số x 1  D sai Câu 42: B Nhìn hình dáng đồ thị ta thấy: Đồ thị là đồ thị của hàm số bậc có a   Chọn B Câu 43: A 1  x  20 2 20 20 20  C20  C20 x  C20 x   C20 x  a0  a1 x  a2 x   a20 x 20  ao  C20  1, a1  2C20  40, a2  22 C20  760 Vậy: a0  a1  a2  801 Câu 44: D Hình vẽ: Ta xét ba mặt phẳng (MNI), (SAB), (ABCD) đôi một cắt theo giao tuyến song song  MNI    SAB   MN  SAB    ABCD   AB mà MN//  AB  (MNI)  (ABCD) theo giao tuyến là một đường thẳng qua I và song song với AB, cắt AD tại một điểm K: IK//=AB Vậy thiết diện cần tìm là: Hình MNIK với K là điểm cạnh AD mà IK//AB Câu 45: C a 2 a Ta có SH  a       Đặt MN  x,   x  a  ta có Ta có VS ABCD SK SN MN MN x    SK  SH  SH SB AB AB 2 a a3  a  x x3 VS MNPQ  x  Theo giả thiết VS ABCD  2VS MNPQ Vậy diện tích thiết diện S  x  Câu 46: D Xét hàm số y  s?n   +) D = R +) Vì −1 sin x  a3 2 x3 a   x 6 a2   sin x     sin x     sin x      sin x     max y  7; y   R R Câu 47: B Ta có AB    m;3  2m  , AC   2;  3  m  2k Do A, B, C thẳng hàng nên tồn tại số thực k cho AB  k AC   m2 3  2m  2k Câu 49: A  x   x   5  x  x  2x  Hàm số cho xác định        5  x  2  x  25  x  Vậy tập xác định của hàm số là: D = (−5; 0  2; 5) Câu 50: B Quan sát đồ thị ta thấy là dạng đồ thị của hàm số trùng phương: + Đồ thị hướng lên nên hệ số a dương Do đó loại A, C + Đồ thị qua gốc tọa độ O (0; 0) nên loại đáp án D x  + Xét đáp án B: Hệ số a   0; y '  x3  x  x  x  1     x  1 Đồ thị hàm số có điểm cực trị  0;0  ,  1; 1 ; 1; 1 Vậy đáp án B ... trả là nhỏ nhất? A Đặt hàng 25 lần, lần 10 0 cái tivi B Đặt hàng 12 5 lần, lần 20 cái tivi C Đặt hàng 50 lần, lần 50 cái tivi D Đặt hàng 10 lần, lần 250 cái tivi Câu 23: Số các đường... x x 50000  10 00 x Dấu xảy và chỉ x =10 0 Vậy cửa hàng cần đặt hàng 25 lần, lần 10 0 cái Câu 23: B Ta có: lim y  lim x 1 x 1  x  1  x  1  x3 2   lim x 1  x  1  x3 2... =1 D m = 25  x B D   ;0   2;   D D   5;0   2;5 A y   x4  x2  C y   x  x B y  x  x D y  x  x  ĐÁP ÁN 1- C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-C 8-C 9-B 10 -D 11 -C 12 -B 13 -C 14 -A 15 -A
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay