đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT ngô sỹ liên bắc giang lần 1 có lời giải

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:22

THPT NGÔLIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 - LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm x  x0 f '  x0  Mệnh đề sau sai? A f '  x0   lim f  x0  x   f  x0  x 0 C f '  x0   lim h 0 x f  x0  h   f  x0  h B f '  x0   lim f  x   f  x0  x  x0 x  x0 D f '  x0   lim f  x  x0   f  x0  x  x0 x  x0 x2 1 Câu 2: Giá trị lim x 1 x  A -1 B -2 C D Câu 3: Gọi S tập giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  m  1009 tiếp tuyến song song với trục Ox Tổng giá trị S A 2016 B 2019 C 2017 1 2  Câu 4: Giá trị biểu thức P  A B 81 .3 D 2018 C D Câu 5: Cho khối chóp S.ABC đáy tam giác cạnh a, SA  a 3, cạnh bên SA vng góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 6: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm liên tục khoảng (a;b) chứa x0 Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Nếu f '  x0   hàm số đạt cực trị x = x0 B Nếu hàm số đạt cực tiểu x = x0 f '  x0   C Nếu hàm số đạt cực trị x = x0 f '  x0   D Hàm số đạt cực trị x = x0 f '  x0   Câu 7: Tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2 là: x 1 A y  2; x  B y  1; x  C y  2; x  D y  1; x  2 Câu 8: Giá trị lớn hàm số y  x   x  [0;3] A 250 B C 250 27 D 125 27 Câu 9: Đồ thị hàm số A y  x  x  Câu 10: Biến đổi P  A P  x9 B y  x x4 x  x  C y  x  x  4 D y   x  x  với x > thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta B P  x3 C P  x D P  x Câu 11: Cho hàm số y   x  3x  đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục tung phương trình A y  3x  B y  3x  C y  3x  13 Câu 12: Số giá trị nguyên m để phương trình phân biệt A B D y  3x  x  x  m   x  hai nghiệm C D Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục [-2;2] đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực tiểu điểm A x = B x = -2 C x = D x = -1 Câu 14: Cho khối chóp S.ABCD cạnh bên SA vng góc với đáy, đáy ABCD hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, SA = 3a Thể tích khối chóp S.ABCD A 6a3 B a3 C 2a3 D a3 Câu 15: Phương trình 2cosx  tập nghiệm    A   k 2, k        B   k 2, k        C   k 2, k  ;  12, l   3      D   k 2, k  ;   12, l     Câu 16: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến 1;  ? A y  x  x  B y   x  3x  3x  x3 C y   x  3x  D y  x  Câu 17: Hàm số y  x3 x   6x  A Đồng biến (-2;3) B Nghịch biến (-2;3) C Nghịch biến  ; 2  D Đồng biến  2;   Câu 18: Cho hàm số y  2x 1 đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến với (C) điểm M(0;-1) 2x 1 A B C D -4 Câu 19: Đồ thị hàm số y   x  3x  dạng A B C D Câu 20: Cho hàm số f  x   x  x xác định tập D  0;1 Mệnh đề đúng? A Hàm số f  x  giá trị lớn giá trị nhỏ D B Hàm số f  x  giá trị lớn khơng giá trị nhỏ D C Hàm số f  x  giá trị nhỏ khơng giá trị lớn D D Hàm số f  x  khơng giá trị lớn giá trị nhỏ D 3 n x  n  Câu 21: Giá trị lim A B C -1 D -3 1  Câu 22: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai điểm M(1;0) N(0;2) Đường thẳng qua A  ;1  2  song song với đường thẳng MN phương trình A Khơng tồn đường thẳng đề yêu cầu B x  y   C x  y   D x  y   Câu 23: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm I(1;1) đường thẳng  d  : 3x  y   Đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng (d) phương trình A  x  1   y  1  2 B  x  1   y  1  25 2 2 D  x  1   y  1  C  x  1   y  1  2 Câu 24: Cho hàm số y  x  3x  Một yieeps tuyến đồ thị hàm số vng góc với đường thẳng y   x  2018 phương trình 45 A y  45x  83 B y  45x  173 C y  45x  83 D y  45x  173 Câu 25: Cho cấp số cộng 1, 4, 7, Số hạng thứ 100 cấp số cộng A 297 B 301 C 295 D 298 Câu 26: Cho hàm số y  x  3mx  x  Hàm số điểm cực đại x  1, giá trị tham số m thỏa mãn A m   1;0  B m   0;1 C m   3; 1 D m  1;3 Câu 27: Giá trị tổng S    32   32018 A S  32019  32018  B S  Câu 28: Biết đồ thị hàm số y  C S  32020  D S  32018  ax  đường tiệm cận đứng x = đường tiệm cận bx  ngang y = Tính giá trị a + b? A B C D Câu 29: Cho số thực a > Mệnh đề sau sai? A a  a B a3  a C a2018  a2019 D a  a Câu 33: Cho hàm số y  A m  mx  Giá trị m để hàm số đồng biến  2;  là? xm  m  2 B  C m  2 D m < -2 m  Câu 34: Tổng nghiệm sin2 x  2cos2 x  2sin x  2cos x  thuộc khoảng  0;3 phương trình  Câu 35: Cho khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Mặt phẳng  BDD ' B '  chia khối lập phương thành A Hai khối lăng trụ tam giác B Hai khối tứ diện C Hai khối lăng trụ tứ giác D Hai khối chóp tứ giác    Câu 36: Cho hàm số y  x sin x, số nghiệm thuộc   ;2 phương trình y '' y    A B C D Câu 37: Cho khối chóp tam giác S.ABC cạnh đáy a, góc cạnh bên đáy A 3 B  C  D 300 Thể tích khối chóp S.ABC bằng: a3 a3 a3 a3 B C D 18 36 18 36 Câu 38: Cho khối chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vng tâm O cạnh a, a , thể tích khối chóp S.ABCD bằng: đường cao SO Biết SO  a3 a3 a3 a3 A B C D A Câu 39: Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x 1 mx  3mx  bốn đường tiệm cận phân biệt C m  9 B m  A m  D m  , m  Câu 40: Với giá trị dương m phương trình x  m2  x  m ln số nghiệm A B C D Câu 41: Giá trị lim x3  x2   x2 A B C -1 D Câu 42: Lớp 12A 10 học sinh giỏi nam nữ Lớp 12B học sinh giỏi nam nữ Cần chọn lớp học sinh giỏi dực Đại hội Thi đua Hai cách chọn cho học sinh chọn nam nữ? A 1155 B 3060 C 648 D 594 x 0 Câu 43: Gọi I tâm đường tròn  C  :  x  1   y  1  Số giá trị nguyên m để 2 đường thẳng x  y  m  cắt đường tròn (C) hai điểm phân biệt A, B cho tam giác IAB diện tích lớn A B C D x2 Câu 44: Gọi  tiếp tuyến điểm M  x0 ; y0  , x0  thuộc đồ thị hàm số y  cho x 1 khoảng cách từ I(-1;1) đến  đạt giá trị lớn nhất, x0, y0 A -2 B C -1 D Câu 45: Cho khối chóp S.ABC AB = cm, BC = 4cm, CA = 7cm Các mặt bên tạo với mặt phẳng đáy (ABC) góc 300 Thể tích khối chóp S.ABC 3 3 A B C D cm cm cm cm 3 Câu 46: khối gỗ dạng hình chóp O.ABC OA, OB, OC đơi vng góc với nhau, OA = 3cm, OB = 6cm, OC = 12cm Trên mặt (ABC) người ta đánh dấu điểm M sau người ta cắt gọt khối gỗ để thu hình hộp chữ nhật OM đường chéo đồng thời hình hộp mặt nằm mặt tứ diện (xem hình vẽ) Thể tích lớn khối gỗ hình hộp chữ nhật bằng: A 8cm3 B 24 cm3 C 12 cm3 D 36 cm3 Câu 47: Cho khối chóp tam giác S.ABC cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng (ABC), đáy tam giác ABC cân A, độ dài trung tuyến AD a, cạnh bên SB tạo với đáy góc 300 tạo với mặt phẳng (SAD) góc 300 Thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 48: Cho hàm số y  2x4  4x2  Giá trị thực m để phương trình  m2  m  nghiệm thực phân biệt là: 2 A  m  B  m  C  m  D  m  Câu 49: Giá trị lớn hàm số f  x   x    x   x  1  x   x4  x2  A Không tồn B D  2 C Câu 50: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f '  x    x  1    x2  x  , với x  Số giá trị nguyên tham số m để hàm số g  x   f x  3x  m điểm cực trị A B C D ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-B 5-D 6-C 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-D 13-D 14-C 15-A 16-B 17-B 18-D 19-C 20-A 21-A 22-A 23-C 24-D 25-D 26-B 27-A 28-C 29-B 30-A 31-C 32-B 33-A 34-A 35-A 36-D 37-D 38-A 39-D 40-B 41-B 42-C 43-C 44-D 45-B 46-A 47-D 48-B 49-C 50-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) ***** Quý thầy nhắc tin liên hệ: 03338.222.55 ***** HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: C  x  1 x  1  lim x   x2 1  lim   x 1 x 1 x  x 1 x 1 lim Câu 3: B Tiếp tuyến song song với trục Ox nên hệ số góc tiếp tuyến x  Do ta y '  x  x    x   x  1 Với x = phương trình tiếp tuyến y = m – 1009 Với x  1 phương trình tiếp tuyến y  m  1010 Dễ thấy hai tiếp tuyến phân biệt nên để tiếp tuyến song song với Ox  m  1009   m  1009  Suy S  1009;1010 tiếp tuyến trùng với Ox tức   m  1010   m  1010 Vậy tổng giá trị S 2019 Câu 4: B 1 2  Ta P  3  31   1  34  81 Câu 5: D 1 a2 a3  Ta V  SA.S ABC  a 3 4 Câu 6: C Đáp án A sai chẳng hạn xét hàm số f  x   x f '  x   3x  f '    hàm số không cực trị x = Đáp án B hiển nhiên sai ta cần f '  x   f '  x0   Đáp án C hiển nhiên Theo đáp án A D sai Câu 7: B x2 x  suy đường thẳng y = tiệm cận ngang đồ Ta lim y  lim  lim x  x  x  x  1 x thị hàm số 1 Do lim  x     0; lim  x  1  0, x   0, x  x 1 x 1 x2   nên đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  x   lim y  lim x 1 Câu 8: C Ta y  x  20 x  25x  y '  12 x  40 x  25   x   0;3 y'     x   0;3   5   250 Ta y    0; y    0; y    ; y  3  2   27   250 Vậy max y  y    0;3   27 Câu 9: C Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị dạng đồ thị hàm số trùng phương hệ số a > 0, điểm cực đại (0;-1) điểm cực tiểu (-2;-5) (2;-5) Vì a > nên loại đáp án D Thay điểm cực tiểu vào đáp án A, B, C đáp án C thỏa mãn Câu 10: C Ta có: P  x x4  x x  x  x Câu 11: D Gọi M giao điểm (C) với trục tung  M  0; 2  10 1 V  SA AB AD  3a.a.2a  2a3 3 Câu 15: A cos x    cos x    cos    x   k 2  k    x    k 2   Câu 16: B Xét câu B Ta có: y   x3  3x  3x   y '  3x  x  Cho y '   3x  x    x  x y' y   -  Khi hàm số nghịch biến  nên hàm số nghịch biến 1;   Câu 17: D Tập xác định: D  x  Ta y '  x  x      x  2 Bảng biến thiên x y' y  + -2 97 12 -  +  51 Dựa vào bảng biến thiên suy hàm số cho nghịch biến (-2;3)   12 Câu 18 :D Tập xác định: D  Ta y '   1  \   2   x  1 Hệ số góc tiếp tuyến với (C) điểm M(0;-1) y '    4 Câu 19: C Vì lim y    Loại đáp án B x  Thay x = ta y = đáp án C thỏa mãn đáp án lại Câu 20: A Ta f  x   x  x  f '  x   1 2x ; f '  x    x   0;1 2 x  x2 1 Ta f    0; f 1  0; f    2 Vậy max y  0;1 x  1 x  , y   0;1 x  Câu 21: A 3  3  n   1  n  1 3 n n     lim  lim  lim  1  x    x  n  x   n 1   1    n  n Câu 22: A MN   1;2  1  Đường thẳng (d) qua A  ;1  nhận MN   1;2  làm véc tơ phương: 2   d  :  x   1  y    x  y   1  Thử lại: thay tọa độ M vào (1) nghiệm (1) Suy loại (1) Vậy không tồn đường thẳng đề yêu cầu 13 Câu 23: C Đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng (d) bán kính R  d  I ,d   3.1  4.1  2 4 1 Vậy đường tròn phương trình là:  x  1   y  1  2 Câu 24: D Kí hiệu d tiếp tuyến đồ thị hàm số (x0;y0) tọa độ tiếp điểm Ta có: d vng góc với đường thẳng y   1 x  2018 nên y '  x0    45 45  45  x0   3x02  x0  45    x0  3 Với x0   y0  52  phương trình tiếp tuyến đồ thị là: y  45  x  5  52  45x  173 Với x0  3  y0  52  phương trình tiếp tuyến đồ thị là: y  45  x  3  52  45x  83 Câu 25: D Cấp số cộng 1,4,7, số hạng đầu u1 = công sai d = Câu 28: C Với b  b  2a, đồ thị hàm số y  ax  nhận đường thẳng x  làm tiệm cận đứng bx  b 14 Theo đề bài: x = tiệm cận đứng đồ thị nên  Với b  0, đồ thị hàm số y   b  b ax  a nhận đường thẳng y  làm tiệm cận ngang bx  b Theo đề bài: y = tiệm cận ngang đò thị hàm số nên a   a  3b  a  b Vậy a + b = Câu 29: B a  Áp dụng tính chất:   am  an m  n  1 a   Với  1  a  a  a  a mệnh đề sai   3 Câu 30: A log2 5.log5 64  log2 64  log2 26  Câu 31: C Hình bát diện 12 cạnh Câu 32: B TH1: chọn sách Văn, sách Toán Chọn Văn Văn khác C62 cách Chọn Toán 10 Toán khác C10 cách  150 Áp dụng quy tắc nhân, C62 C10 TH2: chọn sách Tốn, sách Văn Chọn Văn Văn khác C61 cách Chọn Tốn 10 Tốn khác C10 cách  270 Áp dụng quy tắc nhân, C61.C10 Vậy số cách chọn sách loại 150 + 270 = 420 15 Câu 33: A Điều kiện xác định hàm số x  m Đạo hàm y '  m2   x  m Hàm số cho đồng biến  2;  m  m  2  m     y '  0, x   2;        m  2    m  2  m   m  2;     m  m  2    Vậy m > hàm số cho đồng biến  2;   Câu 34 :A Phương trình cho tương đương với   2sin x.cos x  cosx  2sin2 x  2sin x    cosx  sinx 1  4sin2 x  2sin x    cos x  sinx 1   sinx 1 4sin x    sinx    sinx  1 cosx  4sinx      2 cosx 4sin x  6 Phương tình 2cos x  4sin x  6 vơ nghiệm a2  b2  20  36  c2 sinx   x    k 2  k     0   k 2  3    Lại x   0;3     k  0;1  x   ;  2  2   k  Tổng nghiệm là:     2  3 2 Câu 35: A 16 Câu 36: D Ta y '  sinx cosx y ''  cos x  cos x  x sin x  2cos x  x sin x Do    x   k 2 y '' y   cos x   cos x    k   x     k 2  Trường hợp Với x    k 2  k      5    Do x    ;2 nên    k 2  2    k  12   Suy k = ta x    Trường hợp Với x    k 2  k        Do x    ;2 nên     k 2  2    k  12    5 Suy k = ta x   ; k  ta x  3 17   5    Vậy nghiệm thuộc   ;2 phương trình y '' y  x  ; x   ; x  3   Câu 37: D Gọi H hình chiếu S lên (ABC) Khối chóp S.ABC nên H trọng tâm tam giác (ABC) a a Xét tam giác ABI: AI  AB2  BI  a2     2 Vì H trọng tâm tam giác ABC nên: AH  2a a AI   3 Lại có: AH hình chiếu SA lên (ABC)   SA,  ABC     SA, AH   300 Xét tam giác SAH: SH  tan 300 AH  Diện tích tam giác ABC: SABC  a a 3 1 a a2 AI BC  a  2 1 a2 a a3 Vậy VS ABC  SABC SH  3 36 Câu 38: A 18 Ta có: S ABCD  a2 1 a 2 a3 Suy ra: VS ABCD  SO.S ABCD  a  3 Câu 39: D x 1 Đồ thị hàm số y  bốn đường tiệm cận phân biệt  Đồ thị hàm só mx  3mx  đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang phân biệt Đồ thị hàm số y  x 1 mx  3mx  đường tiệm cận ngang phân biệt  lim y;  lim y m   x   x     lim y  lim y lim y  lim y   x   x  x   x  Với m > 0, ta có: lim y  lim x  x  x lim y  lim x  x  x  1  1  1 x 1   x 1   1  x  x  x     lim  lim  x  x  3m 3m 3m m m  x m  m  x x2 x x2 x x2  1  1  1 x 1   x 1   1  x  1 x  x     lim  lim  x  x  3m 3m 3m m m  x m    m  x x2 x x2 x x2  lim y  lim y (luôn đúng)  m  (1) x  x  19 Đồ thị hàm số y  x 1 mx  3mx  đường tiệm cận đứng phân biệt  mx  3mx   nghiệm phân biệt khác m  m   m   m  m        m  (2)     9m2  8m        x   m     m  3m     m  m   m  Từ (1) (2) ta  m  Câu 40: B Với giá trị dương m Ta  x  m x  m x  m  x  m2  x  m      x  m   2 x  m x  m  x  m xm  m        Vậy phương trình ln nghiệm x = m Câu 41: B lim x3  x2   x 0 x2  lim x3  x2   x 0    x  x   1   x 1   x 0   x  x   1    lim Câu 42: C Trường hợp 1:ở lớp 12A, học sinh giỏi nam, học sinh giỏi nữ Chọn lớp 12B, học sinh giỏi nam, học sinh giỏi nữ Số cách chọn C11.C91.C61.C21  108 (cách) Trường hợp 2:ở lớp 12A, học sinh giỏi nữ Chọn lớp 12B, học sinh giỏi nam Số cách chọn C92 C62  540 (cách) Vậy 108 + 540 = 648 (cách) Câu 43: C 20 Gọi: d : x  y  m  0; tâm (C) I(1;1), để d   C  hai điểm phân biệt đó:  d  I; d     2m     m   2 (*) 1 Xét IAB có: SAIB  IA.IB.sin AIB  R2 sin AIB  R2 2 Dấu “=” xảy khi: sin AIB   AIB  900  AB  2  d  I; d    2m  m  0(TM)  2  m  4(TM) Câu 44: D  a2 Gọi A  a;    C  a  0; a  1 Phương trình tiếp tuyến (C) A là:  a 1  y  y '  a  x  a   d  I; d   2a   a  1    a2 a2 y x  a   x   a  1 y  a2  4a    d   a 1 a 1  a  12  a 1  a  1  d   a  1  AM  GM  a  14   a  12    a  12  a  0( L)  Max d  Dấu “=” xảy  a  1     M  2;0   a  2( TM ) Suy x0  2; y0   x0 y0  Câu 45: B 21 Gọi H chân đường cao khối chóp S.ABC Lần lượt gọi hình chiếu H cạnh AB, BC, CA D, E F Khi ta có, góc mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCA) với mặt đáy (ABC) SDH, SHE, SFH SDH  SEH  SFH  300 Từ suy DH = HE = HF Suy H tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC Ta p AB  BC  CA   cm  , SABC  p  p  5 p   p     p.r  r   cm  2 Do SH    2 tan 300  cm3  cm  Suy VS ABC   2 3 Suy chọn B Câu 46: A Gọi khoảng cách từ điểm M đến mặt bên (OAB), (OBC), (OCA) a, b, c 22 Khi VO ABC  VM.OAB  VM.OBC  VM.OAC Hay 1 1 1 3.6.12  a .3.6  b .6.12  c .3.12  12  a  4b  2c 3 Thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật theo đề V = abc 1  a  b  2c  123 Ta abc  a.4b.2c     (Theo bất đẳng thức Cô-sin)  8 27    Vậy V = abc đạt giá trị lớn cm3 a  4b  2c  a  4(cm), b  1(cm), c  2(cm) Câu 47: D Đặt SA  x  Ta BD   SAD  BSD  300 , SBA  300 Ta có: AB  SA.cot 300  x 3, SB  SA2  AB2  x,BD  AB2  AD2  3x  a2 Xét tam giác vng SBD, ta sin BSD  Khi đó: SA  BD a   x  a2  x  x  SB 2 a a2 , BC  BD   a2  a 2 1 a a3 a.a  Vậy V  SA.SABC  3 2 Câu 48: B x  Ta bảng biến thiên hàm số sau: Ta y '  x  x; y '     x  1 23 x  -1 - y' y 0 +  - +    Từ bảng biến thiên ta thấy, phương trình x  x   2  m2  m  nghiệm thực  m  m   phân biệt    m2  m    m  1 m2  m    2 Câu 49: C Điều kiện:  x  Đặt t  x    x , t  Ta t   x   x  Do  x  1  x   0x  1;5 nên  x  1  x   t2  t2    t  2 x  t2 x  Ta  x  1  x   x  1;5 nên  x  1  x     t2  2t2 2 t  2  x    x  x  Vậy t  2;2  t2  t  2t  14 5 Khi ta hàm số g  t   t  với t  2;2  2 Ta g '  t   t   0t  2;2  suy Maxg  t   g    t2;2  24 Vậy Maxf  x    x1;5 x  x   x  1  x     Câu 50: A TXĐ: D = R     Ta g '  x   3x  x x  3x  m  x  3x  m x  3x  m    x  0; x    x  3x  m (1) g ' x    x  3x  m  (2)  x  3x  m  (3)  Ta thấy (1), (2), (3) nghiệm chung x3  3x  m    0x  R Để hàm số g(x) cực trị (1), (3) ba nghiệm phân biệt khác x  Xét hàm số h  x   x3  3x , x  R h '  x   3x  x; h '  x   3x  x    x  Ta BBT: x  h' x + hx  -   + -4 Từ BBT để (1), (3) ba nghiệm phân biệt khác 4  m  0  m    2m4 4  m   2  m  25 Mà m  nên m = 26 ... B C -1 D Câu 42: Lớp 12 A có 10 học sinh giỏi có nam nữ Lớp 12 B có học sinh giỏi có nam nữ Cần chọn lớp học sinh giỏi dực Đại hội Thi đua Hai có cách chọn cho học sinh chọn có nam nữ? A 11 55 B... 6-C 7-B 8-C 9-C 10 -C 11 -D 12 -D 13 -D 14 -C 15 -A 16 -B 17 -B 18 -D 19 -C 20-A 21- A 22-A 23-C 24-D 25-D 26-B 27-A 28-C 29-B 30-A 31- C 32-B 33-A 34-A 35-A 36-D 37-D 38-A 39-D 40-B 41- B 42-C 43-C 44-D 45-B... 10 09 ;10 10 tiếp tuyến trùng với Ox tức   m  10 10   m  10 10 Vậy tổng giá trị S 2 019 Câu 4: B 1 2  Ta có P  3  31   1  34  81 Câu 5: D 1 a2 a3  Ta có V  SA.S ABC  a 3 4 Câu 6: C Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT ngô sỹ liên bắc giang lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT ngô sỹ liên bắc giang lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay