đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT nhã nam bắc giang lần 1 có lời giải

23 4 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:22

THPT NHÃ NAM ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 - LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hình bên hàm số x3  x  B y  x3  3x  C y   x3  3x  D y  x3  3x  A y   Câu 2: Cho A  2;5 , B 1;1 , điểm E nằm mặt phẳng tọa độ thỏa mãn AE  AB  AC Tọa độ E A  3;3 B  3; 3 C  3; 3 D  2; 3 Câu 3: 20 bơng hoa bơng hoa màu đỏ, bơng màu vàng, màu trắng: ngẫu nhiên để tạo thành bó cách chọn bó hoa đủ ba màu? A 1190 B 4760 C 2380 D 14280 Câu 4: Cho lăng trụ ABC ABC Biết góc  ABC   ABC  300 , tam giác ABC diện tích Thể tích khối lăng trụ ABC ABC C D Câu 5: Cho tứ diện ABCD Góc hai đường thằng AB CD A 600 B 900 C 450 D 300 Câu 6: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  cực tiểu mà khơng cực đại A m  B m  C m  D m  1 A B Câu 7: Cho v   3;3 đường tròn  C  : x  y  x  y   Ảnh  C  qua Tv  C phương trình A  x     y  1  2 C x2  y  8x  y   B  x     y  1  2 D  x     y  1  2 Câu 8: Tập giá trị hàm số y  2sin x  8sin x   61  A   ;   4 11 61  B  ;  4 4 21  11 61  C   ;   4  61  D  ;  4  Câu 9: Tam giác ABC AB  2, AC  1, A  600 Tính độ dài cạnh BC A BC  B BC  Câu 10: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm tung độ A y  2 B y  C BC  D BC  x2 giao điểm với trục hoành cắt trục tung x 1 C x  D y  1 Câu 11: Gọi M , N giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn 1; 2 Khi tổng M  N A B – C D – Câu 12: Tổng giá trị nguyên m để phương trình  2m  1 sin x   m   cos x  2m  vô nghiệm A B 11 C 12 D 10 x  2x  Câu 13: Đồ thị hàm số y  tiệm cận đứng đường thẳng 2x  A y  B x  C x  D x  1 Câu 14: Cho hàm số y  x  x , tính giá trị biểu thức A  y y A B C – D 2 Câu 15: Một vật chuyển động với phương trình s  t   4t  t , t  0, t tính s, s  t  tình m Tìm gia tốc vật thời điểm vận tốc vật 11 A 13m/s2 B 11m/s2 C 12m/s2 D 14m/s2 Câu 16: Cho hình chóp tam giác cạnh a, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 600 Thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 B C D 12 36 12 36 Câu 17: Trên giá sách sách toán, sách lý, sách hoa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy thuộc môn khác 37 A B C D 21 42 42 Câu 18: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác vng cân C, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, biết AB  4a, SB  6a Tính thể tích khối chóp S ABC V Tính tỉ số A 4a giá trị 3V 5 5 B C D 160 10 8 Câu 19: Thể tích khơi lăng trụ đứng tam giác tất cạnh a A a3 a3 a3 a3 B C D Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : x  y   A d2 : x  y   phép tịnh tiến biến d1 thành d A Vô số B C D  27 15  Câu 21: Cho hàm số y  x  3x  đồ thị  C  điểm A   ;   Biết ba 2 4  16 điểm M1  x1; y1  , M  x2 ; y2  , M  x3 ; y3  thuộc  C  cho tiếp tuyến  C  điểm qua A Tính S  x1  x2  x3 5 A S  B S  3 C S   D S  4 Câu 22: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác cạnh a, mặt bên tạo với đáy góc 600 Khi khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  a a 3a B C a D 2 Câu 23: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình bình hành M , N theo thứ trung V điểm SA, SB Tỉ số thể tích S CDMN VS CDAB A 1 B C D 8 Câu 24: Hình lăng trụ số cạnh số sau đây? A 3000 B 3001 C 3005 D 3007 x2 Câu 25: Cho hàm số y  Xác định m để đường thẳng y  mx  m  cắt đồ thị 2x 1 hàm số hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh đồ thị A m  B m  C m  D m  Câu 26: Nghiệm phương trình P2 x  P3 x  A A B C – D – 1  Câu 27: Số hạng chứa x khai triển  x3   x  4 A C8 x B C8 x C C85 x D C84 x Câu 28: Một cá hồi bơi ngược dòng để vượt qua khoảng cách 300km Vận tốc dòng nước 6km/h Nếu vận tốc bơi cá nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t (giờ) E  v   cv3t , c số, E tính jun Tính vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng tiêu hao A 6km/h B 9km/h C 12km/h D 15km/h Câu 29: Gọi S tập hợp giá trị tham số m cho giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  m đoạn  2; 4 16 Số phần tử S A B C D Câu 30: Biết đồ thị hàm số y   n  3 x  n  2017 ( m, n tham số) nhận trục hoành xm3 làm tiệm cận ngang trục tung làm tiệm cận đứng Tính tổng m  2n A B – C – D Câu 31: Bảng biến thiên sau hàm sô nào? x   1 y + y  +    A y   x4  x  B y  x  x  C y   x4  x  D x4  x2  Câu 32: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A  0;1 đường thẳng d phương  x   2t Tìm điểm M thuộc d biết M hồnh độ âm cách điểm A khoảng trình  y  3t  M  4;   24   A M  4;  B M   ;   C   24  D M  4;  5 M  ;     5 Câu 33: Nghiệm bất phương trình x   x  x  B C  x    Câu 34: Cho y  sin 3x  cos3x  3x  2009 Giải phương trình y  k 2  k 2  k 2 k 2 A  B  C 6 3 A   x  3 x  D  x     D k 2  k 2 Câu 35: Phương trình x2   m  1 x  9m   hai nghiệm âm phân biệt 5  A m   ;1   6;   B m  2;6  9  C m  6;   D m  2;1 Câu 36: Tìm tập giá trị T hàm số y  x    x A T  1;9 B T  0; 2  C T  1;9  D T   2; 4 Câu 37: Cho ABC A  2; 1 , B  4;5 , C  3;2  Phương trình tổng quát đường cao BH A 3x  y  37  B 5x  y   D 3x  y  20  C 3x  y  13  Câu 38: Tìm điều kiện tham số m để A  B khoảng biết A  m; m   , B  4;7  B  m  A  m  C  m  D  m  Câu 39: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  đồ thị hình vẽ Tìm m để hàm số y  f  x  2m  ba điểm cực trị   A m    ;0   B m  3;    3 C m  0;   2 D m  ;0  Câu 40: Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số y  sin x đoạn  0;   , điểm C , D thuộc trục Ox cho tứ giác ABCD hình chữ nhật CD  2 Độ dài đoạn thẳng BC A B Câu 41: Tính lim x 1 A  D C  D x  3x  x   x  17 B Câu 42: Giá trị m để hàm số y  m  A  1  m  C cot x nghịch biến cot x  m B  m      ;  4 2 C m  D m  Câu 45: Một hình hộp chữ nhật (khơng phải hình lập phương) mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 46: Cho hình lăng trụ ABC ABC đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc điểm A lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách hai đường thẳng AA BC ABC ABC A V  a3 24 B V  a3 12 a Tính theo a thể tích khối lăng trụ C V  a3 D V  a3 Câu 47: Tập xác định hàm số y  x  x   2 x  x  1  A  ;  2  B 3;   1  C 3; 4    2 D 3; 4 Câu 48: Cho khối lăng trụ ABC ABC tích V Tính thể tích khối đa diện ABCBC theo V A 3V B 2V C V D V Câu 49: Cho hàm số y  f  x  đồ thị f   x  nhưu hình vẽ bên Hàm số y  f   x  nghịch biến khoảng khoảng sau? B  0;  A  1;   C  ; 1 Câu 50: Trong hai hàm số f  x   x  x  g  x   khoảng  ; 1 ? D 1;3 x Hàm số nghịch biến x 1 A Khơng hàm số B Chỉ g  x  C Cả f  x  , g  x  D Chỉ f  x  ĐÁP ÁN 1-D 2-B 3-C 4-D 5-B 6-B 7-A 8-A 9-B 10 - A 11 - D 12 - D 13 - C 14 - C 15 - D 16 - A 17 - C 18 - A 19 - C 20 - D 21 - C 22 - D 23 - B 24 - A 25 - B 26 - C 27 - B 28 – B 29 - D 30 - C 31- A 32 - B 33 - D 34 - A 35 - A 36 - D 37 - B 38 - B 39 - A 40 - B 41 – C 42 - A 43 - A 44 - D 45 - C 46 - B 47 - C 48 - B 49 - C 50 - D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) ***** Quý thầy nhắc tin liên hệ: 03338.222.55 ***** HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Nhận xét: a  : loại câu A,C Đồ thị hàm số qua điểm tọa độ  2; 3 Câu 2: B Gọi E  x; y  Ta có: AE   x  2; y  5 AB   1; 4   AB   3; 12  AC  1; 2   2 AC   2;   x   3   x  3 AE  AB  AC     E  3; 3  y   12   y  3 Câu 3: C Chọn bó hoa gồm bơng cho bó đủ màu, gồm trường hợp - TH1: đỏ, vàng, trắng TH2: đỏ, vàng, trắng TH3: đỏ, vàng, trắng Số cách chọn là: C81.C71 C52  C81.C72 C51  C82 C71.C51  2380 Câu 4: D Gọi độ dài cạnh AA  x,  x   Xét AAM vuông A ta có: sin 300  tan 300  AA AA  AM   2x AM sin 300 AA AA x  AM   x AM tan 30 3 Xét ABC đường cao AM  AM x   2x 3 Ta có: SABC  1 AM BC   AM BC   x.2 x   x   x  2 Vậy AA  1, AB  Do V  B.h  SABC AA  22  Câu 5: B Gọi M trung điểm CD CD   ABM  nên CD  AB Do đó:  AB, CD   900 Câu 6: B Hàm số trùng phương y  ax  bx  c,  a   cực tiểu mà khơng cực đại a  nên  2m    m   ab  Câu 7: A Đường tròn  C  tâm I 1; 2  bán kính R  12   2    4     xI   xI  xv Qua phép tịnh tiến, tâm I biến thành I   Tv  I      yI   yI  yv  Do phép tịnh tiến phép dời hình nên đường tròn  C   tâm I   4;1 bán kính R  Vậy:  C :  x     y  1  2 Câu 8: A Ta có: y   sin x  4sin x    11 11   sin x    4 Từ: 1  sin x    sin x      sin x      sin x    18 2 11 61     sin x     4 Câu 9: B Ta có: BC  AB2  AC  AB AC.cos A  Câu 10: A Tiếp điểm nằm trục hoành nên y0   x0  2 Ta có: y  1  x  1 nên y  2   1 Vậy phương tình tiếp tuyến dạng y  y  2  x   2   y  2     x      x  y   y  2 Giao điểm tiếp điểm vừa tìm với trục tung thỏa mãn hệ   y  x  Câu 11: D Câu 13: C Ta có: lim x 2 x2  2x  x2  2x   ; lim   x 2 2x  2x  Vậy đường tiệm cận đứng hàm số đường thẳng x  Câu 14: C y  2x  x2  y3   2x  x2  2x  x2 y  1 x x  x2  x  x  1  x   y  2x  x  x  x  1  x   y  2x  x 1 x 2x  x2 1 x x  x2  Vậy A  y y   x  x  x  x 1  2x  x   2x  x 2x  x2 1  2x  x2  1 Câu 15: D Ta có: s  t   4t  t  v  t   s  t   8t  3t Vận tốc đạt 11 thời điểm t  v  t   8t  3t  11 10 t  1 n   3t  8t  11    t   11  l   a  t   v  t    6t  a 1  14  m / s2  Câu 16: A Ta có: Góc cạnh bên mặt phẳng đáy SAH  600 AH  2 a a AM   3 SH  AH tan 600  S ABC  a 3a a2 a a3  V  a  4 12 Câu 17: C Lấy ngẫu nhiên sách  n     C93 Gọi A: “biến cố lấy sách thuộc môn khác nhau” Ta có: n  A  C41 C31.C21  24 Vậy: P  A  24  C93 Câu 18: A 11 Ta có: SA  SB  AB  36a  16a  2a  AC  Do đó: S ABC   1 AC  2a 2  AB 4a   2a 2  4a 1 4a Vậy: V  SA.S ABC  2a 5.4a  a   3 3V 10 Câu 19: C Ta có: Sday a2 a a3   V  h.Sday  a  4 Câu 20: D Vì d1 khơng song song trùng với d nên không tồn phép tịnh tiến biến d1 thành d2 Câu 21: C Gọi M  x0 ; y0    C  Khi phương trình tiếp tuyến M  27 15   : y   x03  x0   x  x0   x04  3x02  Ta có: A   ;     nên 2 4  16 12   x0   15  27     x03  x0     x0   x04  3x02    x0  1  16   x  2   Không tính tổng quát M1  x1; y1  , M  x2 ; y2  , M  x3 ; y3  ta có: 7 x1  ; x2  1; x3  2  S      4 Câu 22: D Gọi H trọng tâm tam giác ABC , ta SH   ABC  Gọi M trung điểm BC , ta BC   SAM  Do đó, ta góc mặt phẳng  SBC  mặt đáy SMH  600 Kẻ AI  SM  I  SM   AI   SBC   AI  d  A,  SBC   Ta có: HM  a a a HM a SH AH 3a , AH  , SH   SM    AI   cos 60 SM Câu 23: B 13 Ta có: VS CDMN  VS CDM  VS CMN Mặt khác: VS CDM SM 1    VS CDM  VS CDA  VS ABCD VS CDA SA 2 VS CNM SN SM 1 1   VS CNM  VS CBA  VS ABCD VS CBA SB SA 2 4 1 VS CDMN  VS CDM  VS CMN  VS ABCD  VS ABCD  VS ABCD 8 Vậy VS CDMN  VS ABCD Câu 24: A Hình lăng trụ đáy đa giác n cạnh số cạnh 3n Vậy số cạnh hình lăng trụ phải số chia hết cho Câu 25: B Phương trình hồnh độ giao điểm: x2  mx  m   2mx   m  1 x  m   1 2x 1 Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh đồ thị phương trình (1) phải hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1    x2    2m  a  m    (1) hai nghiệm phân biệt   *   m  3  m  6m    m  1   x1  x2   2m Theo định lý Vi – ét ta có:  x x  m   2m 14  2   x1  1 x2  1   x1 x2   x1  x2        m  1  m3     1  2m 2m   4m  12  6m   2m 0 0m0 2m 2m Câu 28: B Vận tốc cá bơi ngược dòng nước v   km / h  Thời gian để cá vượt qua quãng đường 300km t  300 (giờ) v6 Năng lượng tiêu hao cá để vượt qua quãng đường E  v   cv3 Ta có: E   v   600c v2  v  9  v  6 300 (jun) v6  E   v    v  9.E    72900c Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Emin  72900c v   km / h  Câu 29: D  x  1 Cách Xét hàm số y  f  x   x3  3x  x  m y  3x  x     x  Ta bảng biến thiên sau 15 x 2 1 f  x + f  x  + m5 m2 m  20 m  27 Giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  m đoạn  2; 4 16  m   16   27  m  16  m  11  m  27  16   m   16 Vậy m  11 giá trị m thỏa mãn  x  1 Cách 2: Xét hàm số y  f  x   x3  3x  x  m y  3x  x     x  Ta có: y  2  m  2; y  1  m  5; y  3  m  27; y    m  20 Vậy max y  max  m  ; m  20 ; m  27 ; m   2;4  m  18 Xét phương trình m   16   khơng giá trị m thỏa mãn  m  14 - m = 18 max y  m   23 - m = -14 max y  m  27  41 2;4 2;4  m  36 Xét phương trình m  20  16   khơng giá trị m thỏa mãn m  - m = 36 max y  m   41 - m = max y  m  27  23 2;4 2;4 16  m  43 Xét phương trình m  27  16   giá trị thỏa mãn m  m  11 - m = 43 max y  m   48 - m = 11 max y  m  27  m   16 (thỏa mãn) 2;4 2;4  m  11 Xét phương trình m   16   giá trị thỏa mãn m  m  21 - m = 11 max y  m  27  m   16 (thỏa mãn) - m = -21 max y  m  27  56 2;4 2;4 Vậy m  11 thỏa mãn yêu cầu toán Câu 30: C lim  Ta có:  n  3 x  n  2017  n  xm3  n  3 x  n  2017  n  lim  x  xm3 x  Nên để đồ thị hàm số nhận trục Ox làm tiệm cận ngang n    n  Khi hàm số cho trở thành y  2014 2014 khơng xác định , ta lim x  xm3 xm3 m    m  3 Vậy ta có: m  2n  3  2.3  9 Câu 31: A Câu 32: B Gọi M   2m;3  m   d  m  1 Ta có: MA     2m     m   25  m  1; m   2 17 17  24   m    M  ;  5 5  Câu 33: D  x  2  x  2  x  2    x  x     x   x     x  2    x  2         2   x  1   x    x   x   ; x    3x  x      Câu 34: A 17 Ta có: y  3cos3x  3sin 3x  k 2     x 3x    k 2     4 y   cos 3x  sin 3x   sin  3x      4   x    k 2 3x    3  k 2   4 Câu 35: A Phương trình cho nghiệm âm phân biệt m      m  m   5 m   m 1    S  2  m  1   m  1    P  9m    m   m   Câu 36: D Ta có: TXĐ D  1;9 y  1  x 1  x Cho y   1    x    x  x   1;9  x 1  x Ta có: y 1  2, y    2, y  5  Vậy tập giá trị hàm số T   2; 4 Câu 37: B Đường cao BH qua B nhận véctơ AC  5;3 làm véctơ pháp tuyến Suy phương trình đường cao BH 5  x     y  5   5x  y    5x  y   Câu 38: B m   m   Để A  B    m  m  Do đó, để A  B khoảng  m  Câu 39: A x  , f   x    x   0;3 \ 1 Theo đồ thị ta có: f   x     x  18  Ta có: y   f  x  2m   x f   x  2m  x  x    x  x  2m  x  2m  Cho y      2  x  2m   x  2m   f   x  2m      x  2m   x  2m  Để hàm số điểm cực trị phương tình y  phải nghiệm bội lẻ Ta thấy x  nghiệm bội lẻ Dựa vào đồ thị y  f   x  ta thấy x  nghiệm bội lẻ (không đổi dấu), ta khơng xét trường hợp x2  2m  Suy để hàm số điểm cực trị - TH1: x  2m nghiệm phân biệt khác x2  2m  vơ nghiệm m   nghiệm kép    m  m    - TH2 x  2m + nghiệm phân biệt khác x  2m vô nghiệm  m   nghiệm kép    m0  m    Vậy hàm số điểm cực trị m    ;0   Câu 40: B Cách Vì CD  Ta có: AD  2    OD   xD  xA   y A  6 1  BC  2 Cách Gọi D  x1;0  , C  x2 ;0   x2  x1  2 Tọa độ A  x1;sin x1  , B  x2 ;sin x2  Ta có: AB  CD  sin x1  sin x2  x1  x2    x2  5  5   5  Ta có: C  ;0  , B  ;   BC     2 19 Câu 41: C Ta có: lim x 1  lim   x  1 x   x   x  17 x  3x   lim  x2  x  x   x  17 x1  x  2  x   x  17 x 1 x 1       Vì lim  x   x   x  17  36  x  1  x  x 1 Câu 42: A    Đặt t  cot x, x   ;   t   0;1 4 2 Ta có: y  t 2 t m Để hàm số y   0;1 Xét hàm số y  Để hàm số y  cot x  t 2    nghịch biến  ;  , hàm số y  đồng biến cot x  m t m 4 2 2m t 2 : y  t m t  m t 2 đồng biến (0;1) t m  m  m   0;1   1  m    y  0x   0;1 Câu 43: A Đặt t   x2  t   x2  x  t  Khi x   t  Ta có:  x2  t 2 t 2 1 lim  lim  lim  lim   2 x 0 t  t  t  x t 8 t  2t   2.2  12  t    t  2t   Câu 44: D Theo lí thuyết ta có: Hàm số y  sin  ax  b  ; y  cos  ax  b  tuần hồn với chu kì T  2 a Hàm số y  tan  ax  b  , y  cot  ax  b  tuần hồn với chu kì T   a 20 Dựa vào lý thuyết bốn hàm số cho hàm số tuần hồn với chu kì  hàm số y  cos x Câu 45: C Hình hộp chữ (khơng phải hình lập phương) ba mặt phẳng đối xứng ba mặt phẳng qua trung điểm bốn cạnh song song hình hộp chữ nhật minh họa đây: Câu 46: B Gọi M , G trung điểm BC trọng tâm G tam giác ABC Do tam giác ABC cạnh a nên S ABC   AM  BC a2   BC   AAM   AG  BC Trong mặt phẳng  AAM  kẻ MH  AA Khi đó: MH  BC BC   AAM  Vậy MH đoạn vng góc chung AA BC nên MH  Trong tam giác AAG kẻ GK  AH GK / / MH   GK  GK AG   MH AM 2 a a MH   3 Xét tam giác AAG vuông G ta có:  a 1 1 1      2 2 GK AG GA AG  a 2 a 3         36 9 a     AG  AG 3a 3a a 21 a a a3 Vậy thể tích khối lăng trụ cho V  AG.S ABC   12 Câu 47: C   x   2 x  x    x  Điều kiện:    x   2  2 x  x   1  x 4   x4 2 1  Tập xác định hàm số D  3; 4    2 Câu 48: B 1 2V Ta có: VA ABC  V  VABCBC  V  V  3 Câu 49: C Dựa vào đồ thị hàm số f   x  ta thấy f   x    x   2;    5;   f   x    x   ; 2    2;5  Xét hàm số y  f   x  y  2 f    x  Hàm số y  f   x  nghịch biến  2 f    x    f    x   1 x  2   x     2  3  x   x  1 1 5 Vậy hàm số y  f   x  nghịch biến khoảng  ; 1  ;  2 2 22 Câu 50: D Ta có: f  x   x  x  xác định , f   x   x3  x Do hàm số f  x  nghịch biến khoảng  ;0  Suy hàm số f  x  nghịch biến khoảng  ; 1 Hàm số g  x   x xác định khoảng  ; 1   1;   g   x    với x 1  x  1 x   ; 1   1;   Do hàm số g  x    1;   x đồng biến khoảng  ; 1 x 1 23 ... vật 11 A 13 m/s2 B 11 m/s2 C 12 m/s2 D 14 m/s2 Câu 16 : Cho hình chóp tam giác có cạnh a, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 600 Thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 B C D 12 36 12 36 Câu 17 : Trên giá sách có. ..  11 Xét phương trình m   16   có giá trị thỏa mãn m  m   21 - m = 11 max y  m  27  m   16 (thỏa mãn) - m = - 21 max y  m  27  56 2;4 2;4 Vậy có m  11 thỏa mãn yêu cầu toán. .. x   61  A   ;   4 11 61  B  ;  4 4 21  11 61  C   ;   4  61  D  ;  4  Câu 9: Tam giác ABC có AB  2, AC  1, A  600 Tính độ dài cạnh BC A BC  B BC  Câu 10 : Tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT nhã nam bắc giang lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT nhã nam bắc giang lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay