tGA tin 6 nam 2017 2018

146 15 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:31

Ngày soạn: 23/08/2015; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tun: Tit: Bài 1: Thông tin tin häc I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp học sinh biết đợc khái niệm thông tin loại thông tin sống - Hiểu đợc hoạt động thông tin bản: tiếp nhận, xử lí, lo trửvà truyền thông tin Thái độ - ý thøc häc tËp tèt, tËp trung cao ®é II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, S Học sinh: Đọc trớc III - Phơng pháp - Đặt vấn đề + hỏi đáp minh hoạ trực quan IV - TiÕn tr×nh A - ỉn định lớp: B - Kim tra bi c ? Hàng ngày em đợc tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, kể tên số loại thông tin mà em biết C - Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NI DUNG HĐ1: Tìm hiểu thông tin Thông tin gì? GV: Nêu vấn đề + VD HS: Theo dâi SGK VÝ dơ: minh ho¹: HS: Nghe giảng ghi - Các báo, tin chép truyền hình hay đài phát cho ta biết tin tøc vỊ t×nh GV: Trong cc sèng cã HS: Suy nghĩ trả lời hình thời nớc nhiều thông tin giới không? - Tín hiệu đèn giao HS: Suy nghÜ, lÊy vÝ th«ng cho biÕt GV: Ngoài ví dụ cô dụ đợc phép đi, đa em không đợc phép cho biết thêm ví dụ khác? - TiÕng trèng trêng HS: Suy nghÜ tr¶ lêi cho em biết đến vào lớp hay chơi GV: Nhìn nồi nớc - Tấm biển đờng sôi ta biÕt níc HS: Ghi chÐp híng dÉn em đến nồi nóng Đó có nơi cụ thể phải loại thông tin không? GV: Đa khái niệm Nh vậy: Thông tin thông tin tất đem lại sù hiĨu biÕt vỊ thÕ giíi xung quanh (sù vËt, sù kiƯn…) vµ vỊ chÝnh ngêi cđa ngêi Hoạt động thông tin ngời Việc tiếp nhận, xử lí, lu trữ truyền (trao đổi) thông tin đợc gọi hoạt động thông tin * Mô hình trình xử lí thông tin HĐ2: Hoạt động thông tin GV: Đang đờng HS: Theo dõi, phố thấy đèn giao lắng nghe => thông chuyển sang Hiếu hoạt động màu đỏ thông tin biết phải dừng lại Khi ngời đôi mắt tiếp nhận thông tin não xử lí thông tin để định Đó ví dụ hoạt động thông tin Tt VO GV:Ghi định nghĩa GV:Hoạt động thông tin ngời HS: Nghe vµ ghi chia lµm ba bíc: tiÕp chÐp nhËn, xư lÝ vµ la trư => HS hiĨu (hay trun).Trong Trong hoạt khâu xử lí đóng vai động thông tin, trò quan trọng xử lí thông tin đem đến lại hiểu biết đóng vai trò cho ngời quan trọng GV: Đa mô hình trình xử lí thông tin giải thích TT RA Xử lý D - Cng c ? Nhắc lại khái niệm thông tin ? Em kể tên số loại thông tin mà em biết (ngoài ví dụ SGK) ? Hoạt động thông tin ngời bao gồm hoạt động nào? E - Hng dn v nh - Ôn lại - Trả lời câu hỏi tập 1, 2, (Trang - SGK) V RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 23/08/2015; Ngày dạy: ………… ; Lớp:……; Tuần:… ; ; Tit: Bài 1: Thông tin tin häc (T2) I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Giúp học sinh biết hiểu đợc hoạt động thông tin ngời - Học sinh biết đợc nhiệm vụ tin học máy tính công cụ giúp ngời hoạt động thông tin nh Thái độ - ý thøc häc tËp tèt, tËp trung cao ®é II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Chuẩn bị cũ, nghiên cứu trớc III - Phơng pháp - Thuyết trình minh hoạ IV - Tiến trình giảng A - ổn định lớp: B - Kiểm tra cũ ? Em nêu khái niệm thông tin cho ví dụ minh hoạ C - Bài HOT NG GIO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Ho¹t động thông tin tin học Hoạt động thông GV: Các em có biết tin tin học hoạt động thông tin - Hoạt động thông tin ngời đợc tiến ngời đợc tiến hành nhờ phận HS: Trả lời hành trớc hết nhờ không? giác quan não - Tuy nhiên khả GV: Các em lấy giác quan thêm ví dụ khác não ngời không? hoạt động thông tin chØ cã h¹n HS : LÊy vÝ dơ VÝ dụ: Ta nhìn xa hay vật nhỏ - Con ngời sáng tạo công cụ phơng tiện giúp vợt qua hạn chế giác quan não Ví dụ: Kính thiên văn để nhìn thấy xa xôi, kính hiển vi để quan sát vật nhỏ bé D - Củng cố ? Nhắc lại khái niệm hoạt động thông tin ? Các công cụ phơng tiện mà ngời sáng tạo để giúp vợt qua hạn chế giác quan não E - Hớng dẫn nhà - Ôn lại - Trả lời câu hỏi tập 4,5 (Trang - SGK) V RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 31/08/2015; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: Bµi 2: Thông tin biểu diễn thông tin I - Mục tiêu Kiến thức - Giúp học sinh biết đợc dạng thông tin máy tính Thái độ - ý thức học tập tốt, tập trung cao độ II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Chuẩn bị cũ, nghiên cứu trớc III - Phơng pháp - Nêu vấn đề trực quan IV - Tiến trình giảng A - ổn định lớp: B - Kiểm tra cũ: ? Em nêu mô hình trình xử lí thông tin, giải thích C - Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG H1: Các dạng thông tin GV: Giới thiệu Các dạng thông tin phong phú loại thông tin HS: Nghe giảng Thông tin quanh ta sống thông tin mà phong phú đa dạng máy tính xử lí đợc Chúng ta nghiên cứu ba dạng thông tin máy tin học, : văn bản, âm hình GV: Thuyết trình + VD ảnh minh hoạ yêu cầu HS: Nghe, quan sát a) Dạng văn học sinh quan sát ghi vào Những đợc ghi lại số hình vẽ SGK số, chữ GV: Em h·y kĨ tªn mét viÕt hay kÝ hiƯu sè ví dụ thông tin HS: Trả lời sách vở, báo chí, mà em biết? b) Dạng hình ảnh Những hình vẽ minh hoạ sách báo (hình ngời, vật, ảnh chụp, vẽ) c) Dạng âm Tiếng chim hót, tiếng đàn, tiếng còi xe, tiếng trống trờng, tiếng ma rơi, tiếng suối chảy D - Củng cố ? Nhắc lại ba dạng thông tin mà máy tính xử lí đợc ? Ví dụ dạng thông tin khác E - Hớng dẫn nhà - Ôn lại Trả lời câu hái vµ bµi tËp (Trang - SGK) V RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 31/08/2015; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: Bài 2: Thông tin biểu diễn thông tin (T2) I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp học sinh biết đợc cách thức mà máy tính biểu diễn thông tin - Tầm quan trọng việc biểu diễn thông tin máy tính Thái độ - ý thøc häc tËp tèt, tËp trung cao ®é II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Chuẩn bị cũ, nghiên cứu trớc III - Phơng pháp - Nêu vấn đề trực quan IV - Tiến trình giảng - ổn định lớp - Kiểm tra cũ ? Em kể tên ba dạng thông tin máy tính, cho ví dụ minh hoạ - Bài HOT NG GIO VIấN GV: Nh em học phần 1, cách thể trên, thông tin đợc biểu diễn nhiều cách kh¸c GV: Rót kÕt ln vỊ biĨu diƠn th«ng tin HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG BiĨu diễn thông tin VD1: Ngời nguyên thuỷ HS: Lắng nghe lấy dùng viên sỏi để thêm ví dụ số lợng thú săn đợc VD2: Ngời khiếm thính dùng nét mặt cử động bàn tay để thể điều HS: Lắng nghe ghi mn nãi… chÐp a) BiĨu diƠn th«ng tin BiĨu diễn thông tin cách thể thông tin GV: Thuyết trình HS: Nghe, liên hệ lấy dới dạng cụ thể minh hoạ ví dụ thêm ví dụ ghi b) Vai trò biểu chÐp diƠn th«ng tin - BiĨu diƠn th«ng tin cã vai trò quan trọng với việc truyền tiếp nhận thông tin - Biểu diễn thông tin dới dạng phù hợp cho phép lu trữ chuyển giao thông tin - Biểu diễn thông tin có vai trò định hoạt động thông tin nói chung trình xử lí thông tin nói riêng - Củng cố ? Nhắc lại khái niệm biểu diễn thông tin, ví dụ minh hoạ ? Vai trò biểu diễn thông tin 5- Hớng dẫn nhà - Ôn lại - Trả lời câu hỏi tập (Trang - SGK) V RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 6/09/2015; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: Bµi 3: em làm đợc nhờ máy tính I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt đợc khả ứng dụng MT - Những điều mà máy tính cha thể làm đợc Thái độ - ý thức học tập tốt, tập trung cao độ II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Chuẩn bị cũ, nghiên cứu trớc III - Phơng pháp - Thuyết trình kết hợp với phát vấn sử dụng học liƯu trùc quan IV - TiÕn tr×nh DẠY HỌC - ổn định lớp - Kiểm tra cũ ? Em nêu vai trò việc biểu diễn thông tin máy tính - Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN GV: ThuyÕt tr×nh + VD minh hoạ GV: Sự khác tính toán tay cầm bút viết giấy với tính máy tính? GV: Thuyết trình + VD minh hoạ, yêu cầu học sinh quan sát số hình SGK GV: Những loại thông tin máy tính cha xử lí đợc? HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Mét sè kh¶ máy tính HS: Nghe ghi vào a) Khả tính toán nhanh Máy tính tính toán với phép tính hàng HS: Trả lời trăm số b) Tính toán với độ xác cao Máy tính cho phép tính toán nhanh, độ xác cao gấp nhiều lần cách tính thông thờng c) Khả lu trữ lớn Bộ nhớ máy tính lu trữ vài chục triệu HS: Nghe, quan sát trang sách ghi vào d) Khả làm việc không mệt mỏi Máy tính làm việc không nghỉ thời gian dài Có thể dùng máy tính vào việc gì? a) Thực tính toán - Máy tính giúp giảm bớt tính toán cho ngời b) Tự động hoá công việc văn phòng - Soạn thảo, trình bày, HS: Liên hệ thực tế in ấn văn lấy ví dụ c) Hỗ trợ công tác quản lí - Thông tin đợc tập hợp tổ chức thành sở liệu để dễ dàng sử dụng d) Công cụ học tập quản lí - Học ngoại ngữ, làm toán, thực thí nghiệm, nghe nhạc, xem phim e) Điều khiển tự động robot - Điều khiển tự động dây chuyền lắp ráp, điều khiển vệ tinh, tàu vũ trụ g) Liên lạc, tra cứu mua bán trực tuyến - Mạng Internet tra cứu đợc nhiều thông tin bổ ích, mua hàng qua mạng Máy tính điều cha thể Máy tính không phân biệt đợc mùi vị, cảm giác cha có lực t - Củng cố ? Những khả máy tính ? Những loại thông tin máy tính cha xử lí đợc - Hớng dẫn nhà - Ôn lại - Trả lời câu hỏi tập 1, 2, (Trang 13 - SGK) V RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 12/09/2015; Ngày dạy: ………… ; ; Lp:; ; Tit: Bài 4: Máy tính phần mềm máy tính I - Mục tiêu Kiến thức - Giúp học sinh biết đợc mô hình trình xử lí thông tin máy tính - Cấu trúc chung máy tính Thái độ - ý thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh, sè bé phËn cđa m¸y tÝnh Häc sinh: Chn bị cũ, nghiên cứu trớc III - Phơng pháp - Thuyết trình kết hợp với phát vấn vµ sư dơng häc liƯu trùc quan IV - TiÕn trình DY HC - ổn định lớp - Kiểm tra cũ ? Đâu hạn chế lớn máy tính - Bài míi HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH GV: Thuyết trình + HS: Nghe, suy nghĩ VD minh hoạ NI DUNG Mô hình trình ba bớc Nhập (INPUT) Xư qu¸ Xt (OUTPU lÝ T) HS: LÊy vÝ dơ giải Ví dụ 1: Giặt quần GV:Ngoài ví dụ thích ví dụ áo thầy vừa nêu em + Input: Nớc, bột giặt, lấy thêm đợc quần áo bẩn ví dụ khác + Xử lí: Vò quần áo với không? bột giặt xả nớc + Output: Quần áo Ví dụ 2: Pha trà mời khách + Input: Trà, nớc sôi + Xử lí: Cho trà vào ấm, cho nớc sôi vào đợi lóc + Output: Rãt trµ cèc VÝ dơ 3: Giải toán + Input: Điều kiện cho - Máy tính cơng cụ xử lí thơng tin hữu hiệu Q + Xư lÝ: Suy nghÜ, trình xử lí thồng tin máy tÝnh to¸n thực theo mơ + Output: KÕt qu¶ hay hình trên, nờn MT cn cú đáp số nhng m nhn cỏc - Máy tính cần có chc nng trờn phận đảm nhận chức tơng ứng, HS: Trả lời, liệt kê loại phù hợp với mô hình máy tính biết đến trình ba bớc thực tế Cấu trúc chung máy tính điện HS: Nghe ghi chép tử GV: Kể tên số loại - Các loại máy tính: máy tính mà em biết? Máy tính để bàn, máy HS: Trả lời tính xách tay, siêu máy tính, máy tính bỏ tói - CÊu tróc m¸y tÝnh gåm c¸c khèi chøc năng: Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào, nhớ - Chơng trình máy 10 ? Để tạo bảng biểu ta làm ntn? vào đoạn văn cần HS: Tạo bảng thực định dạng: GV: Giải đáp thắc câu hỏi SGk + Sư dơng nót lƯnh m¾c cđa HS nÕu cã trang 107 + Sử dụng hộp thoại - Yêu cầu HS tạo Paragraph bảng gồm hàng, cột HS: Làm tập dới h- nhập liệu vào Định dạng trang in: ớng dẫn giám sát cđa File -> Page Setup… - Thùc hiƯn c©u hái GV - ChÌn h×nh: Insert -> SGK trang 107 Picture -> From File GV: Yêu cầu HS làm - “DÕ Table KÐo th¶ cht mÌn” trang 101 SGK Tạo bảng: Insert -> để chọn hàng cột - Bµi tËp “DÕ mỊn” - Cđng cè - GV nhận xét ý thức, kết làm HS - Nhấn mạnh lại kiến thức - Hớng dẫn nhà - Đọc trớc thùc hµnh sè V RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 17/04/2017; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 63 Bài thực hành danh bạ riêng em I - Mục tiêu Kiến thức - Thực hành tạo bảng, soạn thảo biên tập nội dung ô bảng - Vận dụng kĩ định dạng để trình bày ô nội dung bảng - Thay đổi độ rộng cột độ cao hàng bảng cách thích hợp Kỹ - Thực Thực thành thạo thao tác định dạng phông chữ, màu nền, chỉnh liệu 132 Thái độ - Hình thành cho học sinh thái độ tập trung, nghiêm túc, ý thøc cao giê häc II - ChuÈn bÞ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy Học sinh: Kiến thức học định dạng, tạo bảng biểu III - Phơng pháp Thực hành máy IV- Tiến trình giảng - ổn định lớp - kiểm tra cũ ? Em nêu thao tác xoá hàng cột 3- Bi mi HOT NG CA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động : MỤC ĐÍCH U CẦU Cho HS nêu mục đích u HS nêu mục đích yêu cầu cầu thực hành thực hành NỘI DUNG 1/Mục đích yêu cầu (SGK/107) Hoạt động 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH - GV cho HS nêu nội dung - Nêu nội dung thực 2/Nội dung thực hành hành a Tạo danh bạ riêng em * Thực hành tạo danh bạ riêng em theo mẫu sách giáo HS thực hành tạo bảng theo khoa NỘI DUNG chuẩn mẫu sách giáo khoa BỊ nhà - GV quan sát hướng đẫn thêm cho HS trình thực hành, uốn nắn lỗi sai HS - Quan sát sửa lỗi - Thực tạo bảng mắc phải thực máy chiếu lên Hình, học hành sinh quan sát sửa lại cần thiết Dặn dò - Chuẩn bị phần lại V RÚT KINH NGHIỆM 133 Ngày soạn: 3/04/2017; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 64 Bài thực hành danh bạ riêng em I - Mục tiêu Kin thức: Tạo bảng, soạn thảo biên tập nội dung ô bảng Kĩ năng: Vận dụng kĩ định dạng để trình bày nội dung ô bảng, thay đổi độ rọng cột, chiều cao hàng Thái độ: Nghiêm túc,làm việc khoa học II - CHUẨN BỊ Giáo viên: Máy chiếu Học sinh: Học nhà chuẩn bị trước thực hành III – PHƯƠNG PHÁP Hướng dẫn Thực hành nhóm máy IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra củ Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động : MỤC ĐÍCH U CẦU Cho HS nêu mục đích yêu cầu HS nêu mục đích yêu cầu thực hành thực hành 1/Mục đích yêu cầu (SGK/ 7) Hoạt động 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH - GV cho HS nêu nội dung thực hành * Thực hành Soạn báo cáo kết học tập em - Quan sát, hướng đẫn cần thiết - GV nhận xét buổi thực hành lưu ý số lỗi sai thao tác thực qua thực hành - Nêu nội dung thực hành 2/Nội dung - HS thực hành theo yêu cầu thực hành b Soạn báo cáo kết học tập em - HS nghe GV nhận xét, tự tìm sửa lỗi sai Dặn dò - Ôn tập lại nội dung 20, 21 chuẩn bị thực hành tổng hợp - Tiết sau thực hành V RÚT KINH NGHIỆM 134 Ngày soạn: 4/04/2017; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 65 Bµi thùc hµnh tổng hợp DU LỊCH BA MIỀN I - MỤC TIÊU - Thành thạo kĩ nhập chữ Việt, biên tập định dạng văn - Thực chiện việc chèn hình ảnh minh hoạ vào bản - Thực việc tạo bảng nhập thông tin cho bảng II - CHUẨN BỊ Giáo viên: Máy chiếu Học sinh: Học nhà chuẩn bị trước thực hành III – PHƯƠNG PHÁP Hướng dẫn Thực hành nhóm IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ Hoạt động : MỤC ĐÍCH U CẦU NỘI DUNG - Giáo viên nêu yêu cầu - Học sinh lắng nghe thực hành Hoạt động 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH - Trình chiếu nội dung tờ - Đứng chổ trả lời (có Nội dung thực hành: quảng cáo yêu cầu HS thể nhiều HS để bổ sung sinh nhận xét nội dung cho nhau): - Gõ nội dung quảng cáo cách trình bày cảu nội + Văn gồm có sửa lỗi cần thiết dung tiêu đề, bốn đoạn văn, - Định dạng kí tự định ba hình ảnh dạng đoạn văn theo mẫu bảng biểu sách giáo khoa + Tiêu đề đoạn văn bản, có màu chữ - Chèn Hình ảnh chỉnh riêng + Mỗi đoạn văn có sửa Hình ảnh tiêu đề định dạng khác nhau, hai tiêu đề - Tạo bảng, gõ định dạng nội dung trong bảng trái, tiêu đề phải; đoạn văn có chữ lớn đầu đoạn định dạng màu, cỡ chữ; thẳng hai lề + Hai hình đặt sát bên phải, hình đặt sát bên trái 135 + Bảng đặt cuối văn bản,bảng có tiêu đề cuả bảng Bảng có cột + Theo dõi yêu cầu GV để xác định nhiệm vụ phải - Nêu yêu cầu thực thực hành: + Gõ nội dung tờ quảng cáo du lịch sữa lỗi tả có + Định dạng kí tự định dạng đoạn văn Chèn hình ảnh bố trí hình ảnh văn + Tạo bảng, gõ nội dung định dạng - Yêu cầu HS quan sát tờ quảng cáo cho biết thao tác để thực hiện: - Trả lời, nhớ nhớ + Định dạng dòng chữ lại bước “DU LỊCH BA MIỀN” + Tạo chữ lớn đầu dòng cảu đoạn văn + Chèn hình ảnh + Chọn cách bố trí hình ảnh vịnh hạ long + Tạo lịch khởi hành - Hướng dẫn HS trình tự thao tác cần thực hiện: + Gõ nội dung văn + Định dạng đoạn văn theo mẫu + Gõ tiêu đề bảng + Tạo bảng với ba cột, hàng không cố định + Nhập nội dung cho bảng + Định dạng tiêu để bảng định dạng nội dung ô bảng + Chèn ba tệphình ảnh,chỉnh sửa vị trí cảu hình ảnh + Tạo chữ đầu đoạn có màu chữ khác cỡ chữ lớn nội dung đoạn 136 - Nhận xét buổi thực hành – Dặn dò - Về nhà tìm hiểu thêm nội dung thực thực hành hoàn thành tập MT vào tiết học sau V RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 29/04/2017; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 66 Bµi thùc hµnh tổng hợp DU LỊCH BA MIỀN I - MỤC TIÊU - Thành thạo kĩ nhập chữ Việt, biên tập định dạng văn - Thực chiện việc chèn hình ảnh minh hoạ vào bản - Thực việc tạo bảng nhập thông tin cho bảng II - CHUẨN BỊ Giáo viên: Máy chiếu Học sinh: Học nhà chuẩn bị trước thực hành III – PHƯƠNG PHÁP Hướng dẫn Thực hành nhóm IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động : MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Giáo viên nêu yêu cầu - Học sinh lắng nghe thực hành NỘI DUNG Hoạt động 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH -Yêu cầu HS thực hành hoàn - Độc lập thực hành thành nội dung tập theo trình theo gợi ý GV Nội dung thực hành: tự bước nêu tiết 65 - Gõ nội dung quảng - Thực hành theo nhóm cáo sửa lỗi cần - Nhận xét buổi thực hành lưu ý thiết số lỗi sai thao tác thực học sinh.Chấm cho - Định dạng kí tự điểm để độngviên khuyên khích định dạng đoạn văn theo mẫu sách giáo khoa - Chèn Hình ảnh chỉnh sửa Hình ảnh 137 - Tạo bảng, gõ định dạng nội dung trong bảng – Dặn dò - Đưa đề cương ơn tập cho học sinh - Ôn tập kĩ thực hành thực hành thêm nhà tiết sau kiểm tra thực hành V RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 22/05/2017; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 67 KIỂM TRA THỰC HÀNH I – MỤC ĐÍCH - Đánh giá học sinh kĩ soạn thảo văn II - CHUẨN BỊ GV: Giáo án, máy chiếu, phòng máy tính HS: Học ơn tập kiến thức , kĩ soạn thảo văn III – PHƯƠNG PHÁP Học sinh làm máy tính IV – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận Thông Vận dụng biết hiểu Cấp độ thấp Chủ đề Gõ chỉnh - Gõ văn theo mẫu sửa văn chữ việt Số điểm Tỉ lệ % 20% Định dạng - Định dạng văn theo mẫu văn Số điểm Tỉ lệ % 30% Chèn bố trí hình ành Số điểm Tỉ lệ % 138 Cấp độ cao Cộng 20% 30% Chèn bố trí hình ành 20% 20% Tạo bảng Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Tỉ lệ % - Tạo bảng, nhập nội dung định dạng nội dung ô theo mẫu 30% 80% 20% 30% 10 100% V- ĐỀ: Khởi động Word, tạo mẫu sau lưu với tên tệp baikiemtra.doc Mẫu 1: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC Hàng năm vào cuối thu, đường rụng nhiều khơng có mây bàng bạc lòng tơi lại náo nức với nhữnh kỉ niệm man mác buổi tựu trường… Buổi mai hôm ấy, buổi mai đầy sương thu gió lạnh, mẹ âu yêm nắm lấy tay dẫn đường dài hẹp… Mẫu 2: STT DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BI THIÊN TAI KHÓI TIỀN SÁCH VỞ VI – ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Mẫu 1: - Gõ nội dung: điểm - Định dạng đẹp, phù hợp: điểm - Chèn bố trí hình ảnh phù hợp: điểm Mẫu 2: - Tạo bảng số hàng, số cột: 1,5 điểm - Nhập nội dung định dạng phù phợp theo mẫu: 1,5 điểm VII RÚT KINH NGHIỆM 139 Ngày soạn: 15/05/2016; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 69 ÔN TẬP I- MỤC TIÊU Kiến thức: Soạn thảo văn Kĩ năng: Soạn thảo, chỉnh sửa định dạng văn theo mẫu Thái độ: Thái độ làm việc tập trung II - CHUẨN BỊ Giáo viên: Máy chiếu Học sinh: Học nhà chuẩn bị trước thực hành III – PHƯƠNG PHÁP Hướng dẫn, giảng giải IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động : NỘI DUNG ÔN TẬP - Nhắc nhở cho học sinh - Lắng nghe Những kĩ cần kĩ thực hành cần ôn tập nhớ: - Gõ chỉnh sửa văn - Định dạng kí tự, đoạn văn - Chọn lề cho trang in - Chèn Hình ảnh chỉnh sửa vị trí Hình ảnh - Tạo bảng, trình bày NỘI DUNG bảng Hoạt động 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH - Quan sát, hướng đẫn cần - Thực hành theo nhóm Nội dung thực hành: thiết - Trình bày văn theo - GV chiếu lên máy - Quan sát sau hồn chỉnh mẫu chiếu thực thao tác thực hành định dạng - Nhận xét buổi thực hành nhắc - Lắng nghe nhở học sinh kĩ thực hành Chế độ ăn uống không đầy đủ vị thiếu kiêng kem nhiều Chế độ ăn uống không cân đối thiếu hiểu biết, bổ sung thêm, thói quen kiêng cư?, bệnh Nhu cầu vitamin gia tăng trẻ lớn, người hút thuốc, phụ nư? mang thai, cho bú 140 Một số Vitamin cần thiết B1 B2 B5 B6 A D E B12 C PP Dặn dò Ơn tập lý thuyết thực hành thêm, tuần sau tiết thi lý thuyết, tiết thi thực hành V RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 16/05/2016; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tuần:… …… Tiết: 69 KIỂM TRA HỌC KỲ I MỤC ĐÍCH Kiến thức: Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức phần soạn thảo văn Cụ thể - Biết vai trò phần mềm soạn thảo văn bản, lệnh New, Open, Save - Biết thao tác cần thiết để chỉnh sửa văn - Định dạng, chèn hình ảnh , tạo bảng trình bày để trang văn in đẹp hợp lý Kỷ năng: Rèn cho HS kỷ tư duy, làm việc xác, thành thạo thực thao tác Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc, chủ động làm II Hình thức đánh giá: - Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận - Thời gian làm bài: 45 phút - HS làm lý thuyết giấy II MA TRẬN Mức độ Nội dung Soạn thảo chỉnh sửa Vb Nhận biết TNKQ Thông hiểu TL TNKQ TL Biết Word PM soạn thảo, số lệnh W Biết cách gõ qui tắc gõ vb Biết chức phím 141 Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL So sánh thao tác chép di chuyển Cấp độ cao TNKQ TL Tống số xoá Số câu Số điểm câu 2đ Đinh dạng văn Phân biệt Biết hộp thoại công cụ định dạng đoạn định dạng với văn khác Số câu Số điểm câu 0.5 đ câu 0.5đ câu 1đ câu 4.5 đ=45 % câu 1đ Thực thao tác định dạng câu 2đ câu 0.5 câu đ=30 % Biết cách xem Trình bày in để ktra trước trang tính in câu 0.5đ= 5% Số câu Số điểm câu 0.5đ Tìm kiếm thay Nhận biết hộp thoại Tim thay thé Số câu Số điểm câu 0.5 đ Chèn ảnh tạo bảng Biết nút lệnh tạo bảng Biết bước thực chèn ảnh xoá hàng Số câu Số điểm câu 0.5 đ câu 1đ Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ % câu 4đ 40% câu 0.5đ= 5% câu 3.0 đ 30% câu 3.0 đ 30% IV ĐỀ KIỂM TRA Phần 1: Trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án Phần mềm Microsoft Word dùng để: a) Soạn thảo văn c) Học nhạc b) Luyện tập chuột d) Quan sát Trái Đất Trong câu đây, câu gõ quy tắc soạn thảo văn bản: a Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) b Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) c Ngày quốc tế phụ nữ(8-3 ) d Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) Để định dạng đoạn văn bản, ta sử dụng hộp thoại: a) Font b) Paragraph c) Page Setup 142 d) Find and Replace câu 1.5đ= 15% 13 câu 10 đ Để xem văn hình trước in, ta dùng nút lệnh nào? A B C D Để tìm thay em sử dụng hộp thoại: a) Font b) Paragraph c) Page Setup d) Find and Replace Cho bước chèn hình ảnh vào văn bản: 1/ Nháy nút Insert 2/ Đưa trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh 3/ Chọn tệp hình ảnh cần chèn 4/ Chọn lệnh Insert  Picture  From File… Thứ tự là: a) 1, 2, 3, b) 4, 3, 2, c) 2, 4, 3, d) 2, 3, 4, Em sử dụng nút lệnh để tạo bảng văn bản? a) b) c) Để xóa hàng bảng ta thực hiện: a) Table  Delete  Rows c) Table  Delete  Table Thanh Word? d) b) Table  Delete  Columns d) Table  Delete  Cells… a) Thanh bảng chọn b) Thanh tiêu đề c) Thanh dọc dạng C©u 10: Nèi cét A víi cét B cho phï hỵp A d) Thanh định B 1) Nót lệnh New a) Mở tệp có máy 2) Nút lệnh Save b) Mở tệp văn c) Lu văn vào máy 3) Nút lệnh Open tính Phần 2: Tự luận Nêu chức phím Backspace phím Delete Em so sánh giống khác cách thực chép di chuyển? Giả sử em cần định dạng từ “Biển đẹp” có kiểu chữ đậm kiểu lề giữa, nêu bước thực để định dạng theo yêu cầu V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A Phần trắc nghiệm: (6 điểm) 143 Từ câu 1-câu 9: 4.5 điểm – câu 0,5 điểm) Câu Đáp án a b b b d c b a d Câu 10: (1.5 điểm- ý 0.5 điểm) Nối cột A B: 1-b 2-c 3-a B Phần tự luận: (4 điểm) Câu (1 điểm- ý 0.5đ): Chức phím phím xố: - Backspace: Xoá ký tự đứng trước trỏ soạn thảo - Delete: Xoá ký tự đứng sau trỏ soạn thảo Câu 2: (1 điểm- giống 0.5 điểm; khác 0.5 điểm): So sánh bước thực thao tác chép di chuyển: - Giống nhau: B1: Chọn phần vb B3: Đưa trỏ soạn thảo đến vị trí B4: Chọn lệnh Paste - Khác B2: + Thao tác chép chọn lệnh Copy + Di chuyển chọn lệnh Cut Câu (2 điểm- ý định dạng điểm ): - Định dạng từ “Biển đẹp” có kiểu chữ in đậm: B1: Chọn từ “Biển đẹp” B2: Nháy chọn nút lệnh B công cụ định dạng - Định dạng từ “Biển đẹp” có kiểu lề giữa: B1: Chọn từ “Biển đẹp” B2: Nháy chọn nút lệnh công cụ định dạng VI RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 17/05/2016; Ngày dạy: ………… ; ; Lớp:……; ……; Tiết: 70 KIỂM TRA THỰC HÀNH I – MỤC ĐÍCH - Đánh giá học sinh kĩ soạn thảo văn II - CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, phòng máy tính Học sinh: Học ôn tập kiến thức , kĩ soạn thảo văn III – PHƯƠNG PHÁP Học sinh làm máy tính IV – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận Vận dụng 144 Tuần:… …… biết Chủ đề Thôn g hiểu Gõ chỉnh sửa văn chữ việt Số điểm Tỉ lệ % Định dạng văn Số điểm Tỉ lệ % Chèn bố trí hình ành Số điểm Tỉ lệ % Tạo bảng Cấp độ thấp Cấp độ cao - Gõ văn theo mẫu Cộng 20% 20% - Định dạng văn theo mẫu 30% 30% Chèn bố trí hình ành 20% - Tạo bảng, nhập nội dung định dạng nội dung ô theo mẫu 30% 80% 20% Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Tỉ lệ % V- ĐỀ Câu 1: Soạn văn sau: THÀNH PHỐ NHA TRANG Nha Trang thành phố ven biển trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật du lịch tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Trước trở thành phần đất Việt Nam, Nha Trang thuộc Chiêm Thành Các di tích người Chăm nhiều nơi Nha Trang Nha Trang Thủ tướng phủ Việt Nam công nhận đô thị loại vào ngày 22 tháng năm 2009 Đây đô thị loại trực thuộc tỉnh Việt Nam Nha Trang mệnh danh ngọc biển Đơng, Viên ngọc xanh giá trị thiên nhiên, sắc đẹp khí hậu Hạ Long – Quần Đảo Tuần Châu (Chữ in đậm màu đỏ) Đến Hạ Long bạn tham quan cơng viên Hồng Gia, tham gia trò chơi lướt ván, canoeing Đi tham quan vịnh Hạ Long, ta chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên tuyệt vời hàng ngàng đảo nhấp nhơ mặt nước xanh Câu 2: Kẻ bảng sau: Thời khóa biểu lớp em 145 20% 30% 10 100% Tiết Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chào cờ Thể dục Sử Âm nhạc Văn Toán Địa Mỹ thuật Toán Văn Văn Anh Tốn Văn (Lưu ý mà Tốn chọn chữ màu đỏ màu vàng, Văn chữ màu trắng ô màu xanh da trời) Yêu cầu : - Định dạng văn bản, hình ảnh theo mẫu - Căn lề trái, phải, cm - Làm xong lưu lại với tên học sinh ổ D VI ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 2: - Gõ nội dung chỉnh sửa nội dùng: điểm - Địng dạng văn theo mẫu: điểm - Chèn bố trí hình ảnh phù hợp : điểm Câu 3: - Kẻ bảng theo mẫu nhập nội: điểm - Định dạng hình ảnh theo mẫu: điểm VI RÚT KINH NGHIỆM 146 ... - Gõ phìm hàng số theo mÉu: 10 10 10 2222 3333 23 32 49 49 94 86 86 68 68 12 12 21 21 34 43 54 45 94 94 49 49 57 57 75 75 67 67 76 78 h) Gâ kÕt hỵp phím kí tự toàn bàn phím maul mud muff mug mam... tiÕp nhËn th«ng tin - BiĨu diƠn th«ng tin díi dạng phù hợp cho phép lu trữ chuyển giao thông tin - Biểu diễn thông tin có vai trò định hoạt động thông tin nói chung trình xử lí thông tin nói riêng... niệm thông tin cho ví dụ minh hoạ C - Bài HOT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Hoạt động thông tin tin học Hoạt động thông GV: Các em có biết tin tin học hoạt động thông tin - Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: tGA tin 6 nam 2017 2018, tGA tin 6 nam 2017 2018, - kiểm tra bài cũ, IV. Tiến trình bài giảng, Viết được đường dẫn tới tệp tin/thư mục. Quan hệ me con, Sao chép thư mục, tệp tin, A. Trắc nghiệm (6 điểm), IV TIN TRèNH DY HC, 2- kiểm tra bài cũ, Bài thực hành tng hp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay