Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer 5 0 kết nối với gis

112 8 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:14

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU VĂN TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5.0 KẾT NỐI VỚI GIS LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU VĂN TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5.0 KẾT NỐI VỚI GIS Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG VĂN HÙNG THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN - Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Chu Văn Trung ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nhận quan tâm dạy dỗ bảo ân cần thầy giáo, cô giáo, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp, động viên kịp thời gia đình người thân giúp tơi vượt qua trở ngại khó khăn để hồn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ chun ngành: Quản lý đất đai Nhân dịp này, xin bày tỏ chân thành cảm ơn tới PGS.TS Hoàng Văn H ng - Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai hướng dẫn khoa học tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, giáo sư, tiến sĩ hợp tác giảng dạy sau đại học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Xin cảm ơn Phòng Tài ngun & Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện huyện Sơn Dương, Công ty Mía đường Sơn Dương, UBND xã hộ gia đình tham gia vấn giúp đỡ việc điều tra nghiên cứu thực tế để hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, điều kiện hạn chế thời gian, nhân lực khó khăn khách quan nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Th i Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2015 Học viên Chu Văn Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài 3 Mục tiêu cụ thể đề tài Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Tiến trình đánh giá đất đai 1.1.3 Cấu trúc phân loại khả thích nghi đất đai 1.2 Tổng quan ứng dụng cơng nghệ thơng tin đánh giá thích nghi đất đai 11 1.2.1 Hệ thống thông tin địa lý GIS 11 1.2.2 Phần mềm đánh giá đất đai tự động ALES 15 1.2.3 Một số phần mềm hổ trợ khác 18 1.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS ALES đánh giá thích nghi đất đai 21 1.3.1 Trên giới 21 1.3.2 Ở Việt Nam 22 1.4 Tổng quan mía 24 1.4.1 Nguồn gốc, lịch sử phát triển 24 1.4.2 Giá trị kinh tế 25 1.4.3 Yêu cầu sinh thái 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.2.1 Đánh giá Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 29 2.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất, công tác quản lý đất đai khu vực nghiên cứu 29 2.2.3 Xác định yếu tố sinh thái tự nhiên thích nghi cho Mía, thành lập đồ chuyên đề cho tiêu làm sở đánh giá 30 2.2.4 Xây dựng tiêu chuẩn phân chia đơn vị đất đai thành lập đồ đơn vị đất đai khu vực nghiên cứu 30 2.2.5 Ứng dụng phần mền GIS kết hợp với ALES phân v ng thích nghi đất đai mía theo yếu tố tự nhiên 30 2.2.6 Sử dụng phần mềm PRIMER đánh giá mối tương quan yếu tố thích nghi 30 2.2.7 Xây đồ đề xuất quy hoạch sử dụng đất mía nhằm đưa phương án tối ưu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 30 2.3.2 Phương pháp xây dựng đồ 31 2.3.3 Phương pháp đánh giá thích nghi phần mềm ALES 31 2.3.4 Tổng hợp số liệu, đánh giá phân tích kết 31 2.3.5 Sơ đồ dự kiến bước thực hiện đề tài 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, Tài nguyên Môi trường 33 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 38 3.2 Thực trạng sử dụng đất trồng mía khu vực nghiên cứu 40 3.2.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất trồng mía 40 3.3 Kết xây dựng đồ chuyên đề 43 3.3.1 Bản đồ thổ nhưỡng 43 3.3.2 Bản đồ thành phần giới 48 3.3.3 Bản đồ phân cấp độ dốc 50 3.3.4 Bản đồ phân cấp độ sâu tầng canh tác 51 3.3.5 Bản đồ phân cấp chế độ tưới 52 3.3.6 Bản đồ đơn vị đất đai 54 3.4 Kết đánh giá thích nghi đất đai phần mềm Ales 57 3.4.1 Quy trình thực đánh giá phần mềm 57 3.5 Xác định phương án quy hoạch đất trồng mía 69 3.5.1 Bản đồ quy hoạch đất trồng mía 69 3.6 Đánh giá mối tương quan yếu tố tự nhiên 71 3.7 Một số giải pháp 73 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 75 Kết luận 75 Đề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ AEZ (Agro - Ecological Zone): V ng nông nghiệp sinh thái ALES động (Automated Land Evaluation system): Hệ thống đánh giá đất đai tự CSDL Cơ sở liệu DEM (Digital Evaluation Model): Mơ hình độ cao số FAO (Food and Agriculture Organization): Tổ chức Nông lương giới GIS (Geographic Information System): Hệ thống Thông tin Địa lý GPS Global Positioning System (Hệ thống định vị tồn cầu) LC (Land Characteristic): Đặc tính đất đai LMU (Land Mapping Unit): Bản đồ đơn vị đất đai LQ (Land Quaility): Chất lượng đất đai LS (Land Sustainability): Sự thích hợp đất đai LUR (Land Use Requirement): Yêu cầu sử dụng đất LUT Loại hình sử dụng đất LUT (Land Use Type): Loại hình sử dụng đất N (Non Suitable): Khơng thích nghi PCA (Principal Component Analysis) Phân tích thành phần S1 (High Suitable): Rất thích nghi S2 (Monderately Suitable): Thích nghi trung bình S3 (Marginally Suitable): Ít thích nghi TIN (Triangle Irregular Network) Mạng lưới tam giác không UBND Ủy ban nhân dân UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): Tổ chức Văn hóa, Giáo dục Khoa học Liên hợp quốc vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Cấu trúc phân loại khả thích nghi đất đai (FAO, 1976) [26] Bảng 3.1: Thống kê trạng dân số, kinh tế hộ gia đình 39 Bảng 3.2: Hiện trạng tiến độ phát triển v ng ngun liệu mía năm 2015 41 Bảng 3.3: Tình hình thực quy hoạch, kế hoạch phát triển đất trồng mía huyện Sơn Dương 42 Bảng 3.4: Bảng phân loại đất theo phân loại định lượng (FAO-UNESCO-WRB) khu vực nghiên cứu 43 Bảng 3.5: Mã hóa cấu loại đất 48 Bảng 3.6: Cơ cấu thành phần giới đất phạm vị nghiên cứu 49 Bảng 3.7: Cơ cấu tiêu độ dốc phạm vi nghiên cứu 50 Bảng 3.8: Cơ cấu tiêu chế độ tưới phạm vi nghiên cứu 53 Bảng 3.9: Dữ liệu thuộc tính đồ đơn vị đất đai 56 Bảng 3.10: Tổng hợp yêu cầu sử dụng đất 58 Bảng 3.11: Tổng hợp số liệu phân cấp thích nghi yếu tố tự nhiên 68 Bảng 3.12: Tổng hợp diện tích đất trồng mía đến 2020 tầm nhìn đến 2030 68 13 Trần Anh Phong (2012), Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững - tỉnh Đồng Nai 14 Nguyễn Ích Tân (2000), Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai th c có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng Đồng sông Hồng, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 15 Vũ Cao Thái, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Văn Khiêm (1997) Điều tra, đánh giá tài nguyên đất theo phương pháp FAO/UNESCO quy hoạch sử dụng đất (lấy tỉnh Đồng Nai làm ví dụ) NXB Nông nghiệp Tp.HCM 16 Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Dương Ưng Nguyễn Khang (1993), Kết bước đầu đ nh gi tài nguyên đất đai Việt Nam, Hội thảo khoa học quản lý sử dụng đất bền vững, Hà Nội 18 Hoàng Trần Trung (2014), Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 19 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (1995), Đ nh gi trạng đất theo quan điểm sinh th i ph t triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (2013), Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013-2020 21 UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (2014), Quy hoạch ph t triển kinh tế xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 22 UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (2014), Kiểm kê đất đai huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 23 UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (2014), Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 24 Smyth A Jand Dumaski (1993), FESLM An International Framework for Evaluation Sustainable Land Management, World soil Report, FAO, Rome Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 25 Arens P.L (1997), Land avalution standasds for rainged agriculture world soil resources, FAO, Rome 26 FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Rome 27 Ithaca, NY USA (1997), David G Rossiter Armand R Van Wambeke, Automated Land Evaluation System ALES Version 4.65 User’s Manual III TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE 28 http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/ 29 http://www.vienmiaduong.vn/ 30 http://www.sonsuco.com.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC 1: Một số hình ảnh LUT mía ngồi thực địa Ảnh ruộng mía trồng độ dốc 5- 10% xã Hào Phú Đậu xanh trồng xen canh với mía Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Khảo sát TPCG đất thực địa Đại diện khu vực trồng mía có điều kiện thích nghi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đến vấn hộ gia đình trồng mía xã Hào Phú Bác nơng dân làm cỏ ruộng mía trồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC 2: Bảng mã hóa yếu tố ảnh hưởng ID LMU1 LMU2 LMU3 LMU4 LMU5 LMU6 LMU7 LMU8 LMU9 LMU10 LMU11 LMU12 LMU13 LMU14 LMU15 LMU16 LMU17 LMU18 LMU19 LMU20 LMU21 LMU22 LMU23 LMU24 LMU25 LMU26 LMU27 LMU28 LMU29 LMU30 LMU31 LMU32 LMU33 LMU34 LMU35 LMU36 LMU37 LMU38 LMU39 LMU40 LMU41 LMU42 Loai dat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Thanh phan co gioi Tang sau canh tac 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Che tuoi Do Doc 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC 4: Kết đánh giá tương quan phần mềm Primer PRIMER 06/07/2015 Similarity Create triangular similarity/distance matrix Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Parameters Analyse between: Samples Similarity measure: Bray Curtis Standardise: No Transform: Square root Outputs Worksheet: Sheet1 MDS Non-metric Multi-Dimensional Scaling Similarity Matrix File: Sheet1 Data type: Similarities Sample selection: All Best 3-d configuration (Stress: 0) Sample Loai dat Thanh phan co gioi Tang sau canh tac Do Doc Che tuoi 1.17 0.07 0.54 -0.98 -0.80 -0.12 0.99 -0.49 -0.16 -0.22 0.18 -0.06 -0.27 -0.32 0.46 Best 2-d configuration (Stress: 0) Sample Loai dat Thanh phan co gioi Tang sau canh tac Do Doc Che tuoi 1.32 -0.12 0.47 -0.81 -0.86 -0.08 1.09 -0.46 -0.46 -0.10 STRESS VALUES Repeat 3D 2D Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.12 0.16 0.00 ** = Maximum number of iterations used 3-d : Minimum stress: occurred times 2-d : Minimum stress: occurred times Outputs Plot: Plot1 PCA Principal Component Analysis Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All PCA Principal Component Analysis Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Similarity Create triangular similarity/distance matrix Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Parameters Analyse between: Variables Similarity measure: Bray Curtis Standardise: No Transform: Square root Outputs Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Worksheet: Sheet2 CLUSTER Hierarchical Cluster analysis Similarity Matrix File: Sheet2 Data type: Similarities Sample selection: All Parameters Cluster mode: Group average Use data ranks: No Samples 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 LMU1 LMU2 LMU3 LMU4 LMU5 LMU6 LMU7 LMU8 LMU9 LMU10 LMU11 LMU12 LMU13 LMU14 LMU15 LMU16 LMU17 LMU18 LMU19 LMU20 LMU21 LMU22 LMU23 LMU24 LMU25 LMU26 LMU27 LMU28 LMU29 LMU30 LMU31 LMU32 LMU33 LMU34 LMU35 LMU36 LMU37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 38 39 40 41 42 LMU38 LMU39 LMU40 LMU41 LMU42 Combining 3+7 -> 43 at 100 5+8 -> 44 at 100 11+12 -> 45 at 100 13+14 -> 46 at 100 16+17 -> 47 at 100 19+20 -> 48 at 100 4+28 -> 49 at 100 22+29 -> 50 at 100 6+32 -> 51 at 100 27+40 -> 52 at 100 31+42 -> 53 at 100 41+43 -> 54 at 100 25+45 -> 55 at 100 26+46 -> 56 at 100 30+50 -> 57 at 100 44+53 -> 58 at 100 52+54 -> 59 at 100 15+47 -> 60 at 98.2 10+18 -> 61 at 97.67 36+37 -> 62 at 97.67 9+56 -> 63 at 97.52 2+49 -> 64 at 97.35 48+60 -> 65 at 97.29 33+34 -> 66 at 96.57 38+39 -> 67 at 96.57 24+57 -> 68 at 96.57 21+61 -> 69 at 96.56 51+58 -> 70 at 96.02 23+65 -> 71 at 95.86 35+62 -> 72 at 95.63 63+64 -> 73 at 95.55 55+71 -> 74 at 95.55 59+70 -> 75 at 94.8 66+72 -> 76 at 94.27 69+73 -> 77 at 93.58 68+77 -> 78 at 93.25 67+76 -> 79 at 93.13 75+78 -> 80 at 90.6 79+80 -> 81 at 89.4 74+81 -> 82 at 87.04 1+82 -> 83 at 76.28 Outputs Plot: Plot2 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MDS Non-metric Multi-Dimensional Scaling Similarity Matrix File: Sheet2 Data type: Similarities Sample selection: All Best 3-d configuration (Stress: 07) Sample LMU1 LMU2 LMU3 LMU4 LMU5 LMU6 LMU7 LMU8 LMU9 LMU10 LMU11 LMU12 LMU13 LMU14 LMU15 LMU16 LMU17 LMU18 LMU19 LMU20 LMU21 LMU22 LMU23 LMU24 LMU25 LMU26 LMU27 LMU28 LMU29 LMU30 LMU31 LMU32 LMU33 LMU34 LMU35 LMU36 LMU37 LMU38 LMU39 LMU40 LMU41 LMU42 2.55 -0.29 -0.76 -0.30 -1.16 -0.64 -0.76 -1.16 0.09 0.61 0.66 0.66 0.04 0.04 1.21 1.03 1.03 0.41 1.25 1.25 0.67 -0.14 0.95 0.22 0.66 0.04 -0.76 -0.30 -0.14 -0.14 -1.16 -0.64 -0.84 -0.38 -0.38 0.01 0.24 -0.72 -0.25 -0.76 -0.76 -1.16 0.85 -0.10 0.15 0.06 -0.23 -0.27 0.15 -0.23 -0.50 0.11 -0.54 -0.54 -0.29 -0.29 -0.17 -0.13 -0.13 0.12 0.01 0.01 0.38 -0.59 -0.60 -0.24 -0.54 -0.29 0.15 0.06 -0.59 -0.59 -0.23 -0.27 0.71 0.59 1.11 0.82 1.08 0.33 0.63 0.15 0.15 -0.23 0.10 0.66 0.48 0.17 -0.13 -0.38 0.48 -0.13 0.43 -0.38 0.39 0.39 0.11 0.11 0.28 0.08 0.08 -0.17 0.00 0.00 -0.12 -0.38 -0.55 -0.75 0.39 0.11 0.48 0.17 -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 0.32 0.05 0.10 -0.19 -0.21 -0.67 -0.87 0.48 0.48 -0.13 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Best 2-d configuration (Stress: 13) Sample LMU1 LMU2 LMU3 LMU4 LMU5 LMU6 LMU7 LMU8 LMU9 LMU10 LMU11 LMU12 LMU13 LMU14 LMU15 LMU16 LMU17 LMU18 LMU19 LMU20 LMU21 LMU22 LMU23 LMU24 LMU25 LMU26 LMU27 LMU28 LMU29 LMU30 LMU31 LMU32 LMU33 LMU34 LMU35 LMU36 LMU37 LMU38 LMU39 LMU40 LMU41 LMU42 -2.93 0.34 0.80 0.29 1.23 0.64 0.80 1.23 -0.21 -0.61 -0.77 -0.77 -0.08 -0.08 -1.28 -1.04 -1.04 -0.42 -1.29 -1.29 -0.68 0.13 -0.97 -0.18 -0.77 -0.08 0.80 0.29 0.13 0.13 1.23 0.64 0.93 0.35 0.51 -0.02 -0.26 0.83 0.61 0.80 0.80 1.23 0.65 0.26 0.38 0.12 -0.17 -0.39 0.38 -0.17 -0.06 0.30 -0.38 -0.38 -0.10 -0.10 0.07 -0.14 -0.14 0.18 -0.06 -0.06 0.41 -0.61 -0.83 -0.71 -0.38 -0.10 0.38 0.12 -0.61 -0.61 -0.17 -0.39 0.76 0.58 1.07 0.77 1.08 -0.59 -0.90 0.38 0.38 -0.17 STRESS VALUES Repeat 3D 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 2D 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.13 0.13 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 0.07 0.13 ** = Maximum number of iterations used 3-d : Minimum stress: 07 occurred 10 times 2-d : Minimum stress: 13 occurred times Outputs Plot: Plot3 Similarity Create triangular similarity/distance matrix Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Parameters Analyse between: Variables Similarity measure: Bray Curtis Standardise: No Transform: Square root Outputs Worksheet: Sheet3 Similarity Create triangular similarity/distance matrix Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Parameters Analyse between: Samples Similarity measure: Bray Curtis Standardise: No Transform: Square root Outputs Worksheet: Sheet4 CLUSTER Hierarchical Cluster analysis Similarity Matrix Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn File: Sheet4 Data type: Similarities Sample selection: All Parameters Cluster mode: Group average Use data ranks: No Samples Loai dat Thanh phan co gioi Tang sau canh tac Do Doc Che tuoi Combining 4+5 1+3 2+6 7+8 -> -> -> -> at at at at 96.09 93.06 90.17 88.85 Outputs Plot: Plot4 MDS Non-metric Multi-Dimensional Scaling Similarity Matrix File: Sheet4 Data type: Similarities Sample selection: All Best 3-d configuration (Stress: 0) Sample Loai dat Thanh phan co gioi Tang sau canh tac Do Doc Che tuoi -1.38 0.10 -0.42 0.82 0.88 -0.05 0.91 -0.43 -0.45 0.03 0.14 -0.17 -0.14 -0.20 0.37 Best 2-d configuration (Stress: 0) Sample Loai dat Thanh phan co gioi Tang sau canh tac Do Doc Che tuoi 1.36 -0.26 0.52 -0.79 -0.83 0.12 -1.07 0.23 0.53 0.18 STRESS VALUES Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Repeat 10 3D 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 2D 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 ** = Maximum number of iterations used 3-d : Minimum stress: occurred times 2-d : Minimum stress: occurred times Outputs Plot: Plot5 PCA Principal Component Analysis Worksheet File: C:\Users\Think_T420\Desktop\PRIMER 5.xls Sample selection: All Variable selection: All Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5. 0 KẾT NỐI VỚI GIS Ngành:... đề xuất đề tài: Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía số xã khu vực phía Nam huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sở ứng dụng phần mềm ALES phần mềm PRIMER 5. 0 kết nối với GIS nhằm giải vấn... vị đất đai khu vực nghi n cứu 30 2.2 .5 Ứng dụng phần mền GIS kết hợp với ALES phân v ng thích nghi đất đai mía theo yếu tố tự nhiên 30 2.2.6 Sử dụng phần mềm PRIMER đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer 5 0 kết nối với gis , Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer 5 0 kết nối với gis

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay