Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

147 9 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG DUY HƯNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG DUY HƯNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luân văn “Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Đề tài hồn tồn trung thực chưa đươc sư dung đê bao vê môt hoc vi nao Các thông tin sử dụng đề tài đa đươc chi ro nguôn gôc, tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ, giúp đỡ cho viêc thưc hiên luân văn đa đươc cam ơn Tác giả đề tài Đặng Duy Hưng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài cố gắng, nỗ lực thân, tơi ln nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thu Thương, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi thực hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo khoa chun mơn, phòng ban Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập nghiên cứu trường Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Phòng thống kê huyện Phú Lương, Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện Phú Lương, Trung tâm dạy nghề Ban bồi thường giải phóng mặt huyện Phú Lương; Cấp ủy, quyền tổ chức xã hội xã Sơn Cẩm, Thị trấn Đu, xã Động Đạt tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp thơng tin hữu ích phục vụ nghiên cứu Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Đặng Duy Hưng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU, HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho nông dân vùng bị thu hồi đất 1.1.1 Nông dân, hộ nông dân đặc điểm kinh tế hộ nông dân 1.1.2 Khái niệm lao động việc làm 1.1.3 Thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội 15 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới giải việc làm cho người nông dân 25 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 25 1.2.2 Điều kiện kinh tế 27 1.2.3 Điều kiện xã hội 27 1.3 Cơ sở thực tiễn giải việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất 29 1.3.1 Kinh nghiệm số tỉnh việc giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất Việt Nam 29 1.3.2 Kinh nghiệm số huyện việc giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tỉnh Thái Nguyên 31 1.3.3 Bài học rút cho việc giải việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất huyện Phú Lương 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 34 2.2.2 Thu thập liệu 35 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu phân tích thơng tin, số liệu 37 2.3 Hê thông chi tiêu nghiên cưu t ạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất huyện Phú Lương 38 2.3.1 Hệ thống tiêu đo lường thực trạng lao động, việc làm 38 2.3.2 Các tiêu đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất tới việc làm nông dân 38 Chương THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤTHUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 40 3.1 Tổng quan huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.3 Đánh giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội Phú Lương tới lao động việc làm 51 3.2 Thực trạng tạo việc làm cho người nông dân sau bị thu hồi đất Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014 54 3.2.1 Thực trạng thu hồi đất huyện Phú Lương 54 3.2.2 Thực trạng lao động việc làm người nông dân bị thu hồi đất huyện Phú Lương 55 3.2.3 Thực trạng tạo việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất huyện Phú Lương 63 3.3 Đánh giá chung giải việc làm cho nông dân khu vực thu hồi đất huyện Phú Lương thời gian qua 74 3.3.1 Đánh giá chung 74 3.3.2 Những hạn chế, yếu nguyên nhân hạn chế giải việc làm cho nông dân thu hồi đất huyện Phú Lương 76 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤTHUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu giải việc làm cho người nông dân thu hồi đất nông nghiệp huyện Phú Lương 80 4.1.1 Quan điểm giải việc làm cho người nông dân Phú Lương thu hồi đất nông nghiệp 81 4.1.2 Phương hướng mục tiêu Phú Lương tạo việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất đến năm 2020 82 4.2 Một số giải pháp huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên việc giải việc làm cho người nông dân thu hồi đất 84 4.2.1 Khuyến khích phát triển đa dạng loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh giải việc làm 84 4.2.2 Đẩy mạnh xuất lao động 86 4.2.3 Tiếp tục định hướng, khuyến khích khơi phục phát triển làng nghề truyền thống địa bàn huyện 87 4.2.4 Phát triển nâng cao hiệu thông tin thị trường lao động nông thôn để người lao động tiếp cận kịp thời nhu cầu việc làmhội 88 4.2.5 Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề địa bàn huyện 89 4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nơng thơn 91 4.2.7 Hồn thiện sách hỗ trợ tín dụng cho người nơng dân tìm tự tạo việc làm 92 4.2.8 Người lao động cần nâng cao tính chủ động tự tạo, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho thân gia đình sau thu hồi đất nông nghiệp 95 4.2.9 Nâng cao lực, vai trò lãnh đạo, quản lý Nhà nước việc thực mục tiêu giải việc làm 95 4.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH CN : An sinh xã hội CHXHCN : Cơng nghiệp ĐH, CĐ : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa TTCN : Đại học, cao đẳng XD : Tiểu thủ công nghiệp CNH : Xây dựng HĐH : Cơng nghiệp hóa ĐTH : Hiện đại hóa GQVL : Đơ thị hóa GTSX : Giải việc làm KT - XH : Giá trị sản xuất KHKT : Kinh tế - Xã hội LLLĐ : Khoa học kỹ thuật TH : Lực lượng lao động THCS : Tiểu học PTTH : Trung học sở UBND : Phổ thông trung học QLNN : Ủy ban nhân dân VL : Quản lý nhà nước XKLĐ : Việc làm : Xuất lao động vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số mẫu điều tra 36 Bảng 3.1: Thực trạng sử dụng đất huyện Phú Lương 43 Bảng 3.2: Tình hình dân số huyện Phú Lương 44 Bảng 3.3: Cơ cấu lao động độ tuổi lao động Phú Lương, Thái Nguyên 45 Bảng 3.4: Giá trị tốc độ tăng trưởng GTSX địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014 47 Bảng 3.5: Chuyển dịch cấu GTSX theo ngành Phú Lương 49 Bảng 3.6: Cơ cấu LLLĐ huyện Phú Lương theo trình độ văn hóa năm 2012-2014 52 Bảng 3.7: Cơ cấu LLLĐ huyện Phú Lương theo trình độ chun mơn kỹ thuật năm 2012 - 2013 53 Bảng 3.8: Tình trạng chuyển đổi nghề nơng dân làm nông nghiệp 56 Bảng 3.9: Tổng hợp số liệu thu hồi đất năm 2014 58 Bảng 3.10: Trình độ văn hóa người nơng dân theo giới tính 59 Bảng 3.11: Trình độ chun mơn người nơng dân theo giới tính 60 Bảng 3.12: Trình độ người nơng dân phân theo độ tuổi 62 Bảng 3.13: Việc làm người lao động sau thu hồi đất 68 Bảng 3.14: Đánh giá tác động sách đào tạo nghề đến chuyển đổi việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất .69 Bảng 3.15: Đánh giá tác động sách đào tạo nghề đến việc làm ngành người nông dân nông thôn vùng thu hồi đất 73 Bảng 3.16: Tổng hợp kết GQVL năm 2014 74 Bảng 3.17: Mục đích sử dụng tiền đền bù nơng dân thu hồi đất nông nghiệp 79 địa bàn; có biện pháp chế phù hợp để thu hút em địa phương vào làm việc, tránh tình trạng có số cơng ty khơng nhận em địa phương Năm là, Ðối với hộ dân có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp, dịch vụ, thương mại cần có sách hỗ trợ người dân làm hạ tầng, hỗ trợ tiền làm đường giao thông, hệ thống điện Sáu là, người độ tuổi lao động doanh nghiệp cần có sách phát triển nghề phụ, xây dựng quỹ phúc lợi từ doanh nghiệp đóng địa bàn để hỗ trợ cho người này, ưu tiên giao đất dịch vụ để ổn định sống Bảy là, huyện cần có kế hoạch cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, thị trường, việc làm, nguy xảy sau đất nông nghiệp cho người dân Có sách tư vấn phương án sử dụng tiền bồi thường có kế hoạch cho người dân bị đất nơng nghiệp, tránh tình trạng sử dụng tiền bồi thường tùy tiện Tám là, cần thực nghiêm túc, đầy đủ quy trình bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, cơng khai đến người dânđất bị thu hồi, tránh tình trạng thu hồi đất khơng có kế hoạch, người dân bị động trước việc giải phóng mặt Cần bảo đảm việc cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật hành Tránh tình trạng vội vàng chạy theo phong trào, thu hút đầu tư để giải phóng mặt vấn đề bồi thường, tái định cư, hướng nghiệp ổn định sống người dân chưa giải Chín là, nhanh chóng triển khai việc bồi thường đất nông nghiệp đất dịch vụ Các địa phương cần có quy hoạch vị trí đất làm dịch vụ gắn với quy hoạch đất khu công nghiệp, khu đô thị, sở tham khảo ý kiến nhân dân, tránh tình trạng dành vị trí đẹp, mặt tiền cho xây dựng khu cơng nghiệp, lại phần đất phía bố trí đất dịchvụ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mười là, quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cần quy định rõ việc lấy ý kiến đóng góp nhân dân (những người có đất bị thu hồi) từ có chủ trương xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị (đặc biệt khu vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình nơng dân, lấy nhiều đất lúa nước, đất tốt cho sản xuất nơng nghiệp), tránh tình trạng cấp quy hoạch cấp phải tuân theo, khắc phục việc lấy ý kiến cấp sở ý kiến nhân dân hình thức./ KẾT LUẬN Với mục tiêu xây dựng huyện Phú Lương phát triển kinh tế bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với công xã hội, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống dân cư, bước nâng cao thu nhập chất lượng sống cho nhân dân mục tiêu quan trọng định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất huyện Phú Lương không công việc xúc trước mắt, mà vấn đề mang tính chiến lược Dựa vấn đề lý luận thực tiễn VL cho người lao động thu hồi đất huyện Phú Lương, luận văn đưa kết luận sau: Việc làm bền vững hoạt động có thu nhập hợp pháp, tương xứng với lao động bỏ ổn định đời sống cho người lao động, có nơi làm việc an toàn, bảo đảm mặt xã hội, có triển vọng phát triển cá nhân gia định, có hội bình đẳng đối xử bình đẳng GQVL cho người lao động thu hồi đất q trình tạo lập mơi trường pháp lý, điều kiện kinh tế xã hội cần thiết, xây dựng thực chi sách hỗ trợ đào tạo đào tạo lại nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ nhằm đảm bảo thu nhập hợp pháp, ổn định sống lâu dài cho người lao động thu hồi đất Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Quan điểm GQVL cho người lao động bị thu hồi đất: Đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống VL cho người lao động sau thu hồi đất nhiệm vụ quan trọng, vừa thường xuyên cấp bách trước mắt, vừa nhiệm vụ lâu dài kế hoạc phát triển kinh tế - xã hội; Việc làm, thu nhập đời sống cho lao động trình CNH trách nhiệm cấp ủy, quyền huyện người dân có liên quan; Phát huy tính chủ động, động sáng tạo người dân học nghề, tự tạo VL tham gia thị trường lao động Đặc điểm người lao động bị thu hồi đất yếu tố khiến cho việc giải việc làm trở nên cần thiết Với người lao động bị thu hồi đất sản xuất, đất tựa họ việc làm, sau thu hồi họ khó chuyển đổi nghề nghiệp, chất lượng lao động thấp trình độ văn hố lẫn chun mơn kỹ thuật Nhiều người lao ñộng sống ỷ lại vào khoản tiền trợ cấp đền bù, phần lớn số tiền đền bù người dân sử dụng vào việc sửa sang, xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện lại, việc học tập cháu Tuy nhiên, gia đình dành tiền đền bù đầu tư cho việc học nghề cháu, đầu tư vào việc mở rộng sản xuất kinh doanh Ngoài ra, phần lớn người dân bị thu hồi đất cảm thấy chưa thật hài lòng với sách đền bù giải tỏa hỗ trợ chuyển đổi việc làm Nhưng lý tồn tình trạng thiếu công công tác đền bù Hiện nay, đứng quy định sách cũ mới, mức giá đền bù chênh đáng kể Nhiều người dân bị thu hồi đất trước trở nên thiệt thòi Trước tình trạng đó, huyện Phú Lương sử dụng nhiều biện pháp để giải việc làm cho người lao động thực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ giải việc làm, chương trình xuất lao động, chấn chỉnh nâng cao hiệu hoạt động dạy nghề, dịch vụ việc làm, thông tin thị trường sức lao động… Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 Tóm lại, giải việc làm cho người nông dân vùng thu hồi đất sách quan trọng địa phương, tiền đề để sử dụng có hiệu nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Ban bồi thường giải phóng mặt huyện Phú Lương (2012), Báo cáo tổng kết cơng tác Bồi thường giải phóng mặt năm 2012 - 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Chính Phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ - CP Chính phủ Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính Phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính Phủ (2006), Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg quy định giải pháp hỗ trợ dạy nghề VL cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp Bùi Đức Hồng (2009), Nghiên cứu giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, Luận văn Th.S, Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Võ Thanh Long (2011), Giải việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất sản xuất q trình thị hóa địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Th.S, Đại học Đà Nẵng Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Phú Lương (2012), Báo cáo tổng kết công tác Lao động Thương binh Xã hội năm 2012 - 2014 Nguyễn Văn Thắng (2014), Chính sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi đất Hà Nội, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học kinh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 tế quốc dân B Trang website quan, tổ chức nước 10 Bộ Kế hoạch Đầu tư http://www.mpi.gov.vn 11 Bộ Lao động - Thương binh xã hội http://www.molisa.gov.vn 12 Bộ Tài Chính http://www.mof.gov.vn (nội http://www.btc.vn) 13 Bộ Tài nguyên Mơi trường http://www.monre.gov.vn 14 Cải cách hành Bộ Nội Vụ http://www.caicachhanhchinh.gov.vn 15 Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG NÔNG THƠN THUỘC HỘ CĨ ĐẤT BỊ THU HỒI Để kiến nghị với Đảng Nhà nước sách việc làm cho người nông dân khu vực nông thôn thuộc Hộ có đất bị thu hồi, xin Ơng (bà) vui lòng trả lời số vấn đề phiếu điều tra Xin trân trọng cám ơn cộng tác Ơng (bà) Họ tên: Giới tính: Nam /Nữ: Trình độ văn hóa (Lớp): Tuổi: Dân tộc: /12 Trình độ chun mơn: (đánh dấu X vào tương ứng) - Chưa qua lớp đào tạo - Đang học có sơ cấp nghề - Đang học có trung cấp kỹ thuật - Đang học có Cao đẳng, Đại học Vị trí Ơng (bà) gia đình (đánh dấu X vào ô tương ứng) Chủ hộ: Phụ thuộc: Tham gia tổ chức trị: Đảng viên , Đồn viên Câu Hộ Ơng (bà) thuộc ngành nghề nào? (Khoanh tròn vào ô phù hợp) Thuần nông Hộ ngành nghề Hộ dịch vụ Hộ hỗn hợp Câu Theo tiêu chí mới, kinh tế gia đình Ơng (bà) xếp vào loại nào? (Khoanh tròn vào phù hợp) Hộ giàu Hộ Hộ trung bình Hộ cận nghèo 5.Hộ nghèo Câu Tình hình nhân lao động gia đình Ông (bà)? Stt Tiêu chí Tổng số người gia đình Trong đó: Số người tuổi lao động > 60 tuổi Số người độ tuổi lao động (18-60 tuổi) Số người từ 15-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay