Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

155 11 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒNG MẠNH THẮNG KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG MẠNH THẮNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Mơ hình nghiên cứu mà xây dựng kết quả, số liệu nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Thắng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học - TS Nguyễn Chiến Thắng Trong suốt trình nghiên cứu, Thầy hướng dẫn nhiệt tình, động viên tơi hồn thành tiến độ Sự hiểu biết sâu sắc khoa học kinh nghiệm Thầy tiền đề giúp đạt kết nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy cô giáo khoa Quản lý kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh giúp đỡ nâng cao kiến thức chuyên môn suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Có kết nghiên cứu này, tơi bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln đồng hành ủng hộ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực để thực đề tài cách tốt không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Hội đồng bạn đồng nghiệp để Luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Thắng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 65 1.1 Lý luận chung Chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 65 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 65 1.1.2 Vai trò chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 98 1.1.3 Nôi dung chi đâu tư xây dưng ban t Ngân sách Nhà nước 109 1.1.4 Quy trình chi đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước1514 1.2 Kho bạc Nhà nước Kiểm soát Chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 1615 Số hóa b i T rung tâm H ọc liệu - ĐHT N http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 1.2.1 Hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam 1615 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 1.2.2 Chức nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước KSC đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1918 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 2019 1.3 Lý luận chung Kiểm soát Chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 2423 1.3.1 Khái niệm kiểm soát cấp phát toán chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 2423 1.3.2 Nguyên tắc kiểm soát cấp phát toán chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 2524 1.3.3 Quy trình nội dung kiểm sốt cấp phát toán chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 3129 1.4 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB giới Việt Nam3433 1.4.1 Bài học kinh nghiệm số nước giới 3433 1.4.2 Bài học kinh nghiệm số địa phương Việt Nam 3634 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Lâm Thao, tỉnh PhúThọ 3837 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4039 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 4039 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 4039 2.2.1 Cơ sở phương pháp luận 4039 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 4039 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 4140 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 4140 2.2.4 Phương pháp điều tra, vấn 4241 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 4342 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LÂM THAO, PHÚ THỌ 4544 3.1 Giới thiệu huyện Lâm Thao Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao 4544 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lâm Thao, Phú Thọ.4544 3.1.2 Kho bạc nhà nước huyện Lâm Thao, Phú Thọ 4847 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 5049 3.2.1 Phân tích số liệu sơ cấp tình hình kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN nước KBNN huyện Lâm Thao 5049 3.2.2 Tổ chức thực quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN nước KBNN huyện Lâm Thao 5351 3.2.3 Áp dụng công nghệ thông tin kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Huyện Lâm Thao 7271 3.3 Đánh giá việc kiểm soát chi NSNN đầu tư XDCB KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 7271 3.3.1 Kết đạt 7271 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân kiểm soát chi NSNN đầu tư XDCB XDCB KBNN huyện Lâm Thao vấn đề đặt cần giải 7877 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ 9593 Số hóa b i T rung tâm H ọc liệu - ĐHT N http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 4.1 Quan điểm định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 9593 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 4.1.1 Quan điểm kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 9593 4.1.2 Định hướng hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi qua KBNN 9694 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 9694 4.2.1 Đổi mơ hình kiểm sốt chi đầu tư XDCB theo chế “một cửa” 9694 4.2.2 Hoàn thiện quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN 9997 4.2.3 Giải pháp khắc phục tồn chế quản lý vốn đầu tư 10510 4.2.4 Chỉ đạo điều hành cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư thống 106 104 4.2.5 Nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư 111109 4.2.6 Tăng cường đầu tư, triển khai đại hố cơng nghệ thông tin 113111 4.2.7 Cải tiến chế độ thông tin báo cáo nâng cấp chương trình kiểm sốt vốn đầu tư 114112 4.2.8 Phối hợp chặt chẽ KBNN cấp việc kiểm soát chi NSNN đầu tư XDCB 116114 4.3 Một số kiến nghị 117115 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 117115 4.3.2 Kiến nghị với KBNN Trung ương 118116 4.3.3 Kiến nghị với ban ngành hữu quan huyện 119117 KẾT LUẬN 120118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123120 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ khó khăn vướng mắc trình triển khai thực hiện, từ đề biện pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư Đồng thời thơng qua cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư phát huy có hiệu vai trò tham mưu lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng KBNN Sáu là: Rà soát, xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu đầy đủ, khoa học theo công trình, dự án lần tốn, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện tài liệu thiếu chưa đủ tính pháp lý như: giấy đề nghị toán, văn liên quan dự án dấu đen… Kiên không nhận hồ sơ tài liệu không ghi đầy đủ yếu tố, khơng đủ tính pháp lý, thiếu logic trình tự thời gian… Khi nhận hồ sơ, tài liệu dự án chứng từ toán, phát hồ sơ thiếu chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ phải nhanh chóng thống báo kết tiếp nhận hồ sơ cho chủ đầu tư; từ chối tốn phải thơng báo văn cho chủ đầu tư (các mẫu quy định thống theo Quyết định 686/QĐ-KBNN) Hướng dẫn chủ đầu tư đầy đủ, rõ ràng thủ tục, hồ sơ, tài liệu, chứng từ toán, thời gian tốn vốn cho cơng trình, dự án theo quy định, vướng mắc cần nêu rõ lý rõ theo quy định văn Tuyệt đối không tự ý yêu cầu chủ đầu tư gửi thêm tài liệu ngồi quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư hành 4.2.5 Nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư Cũng hoạt động khác, chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư, yếu tố người ln đóng vai trò định Cơ chế kiểm sốt, quy trình kiểm sốt đưa có phát huy tác dụng, hiệu hay không phụ thuộc vào việc người thực Cơ chế kiểm sốt quy trình kiểm sốt chặt chẽ lực chun mơn cán kiểm sốt tốn khơng đáp ứng u cầu cơng việc hiệu cơng tác kiểm sốt tốn khơng đạt mục tiêu đề Do vậy, http://www.lrc.tnu.edu.vn/ việc nâng cao trình độ chuyên môn cán làm công tác kiểm soát toán yêu cầu cần thiết Để làm tốt yêu cầu trước hết phải từ tập trung nỗ lực, ý thức tự giác thân người cán kiểm soát toán tiếp đến quan tâm hỗ trợ cấp lãnh đạo KBNN Cơ chế quản lý, kiểm sốt tốn vốn đầu tư thay đổi nhiều, đòi hỏi cán làm nhiệm vụ kiểm soát toán vốn phải nghiên cứu chế độ, học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiểm sốt tốn vốn đầu tư, có ý thức thường xun cập nhật kiến thức làm việc theo quy định mới, từ bỏ lối làm việc theo kinh nghiệm đơn thuần, theo nếp cũ, thói quen cũ lạc hậu khơng phù hợp với tình hình Cán kiểm sốt tốn khơng phải nắm vững nghiệp vụ Kho bạc, mà phải có kiến thức lĩnh vực XDCB, nắm bắt thay đổi quy định Nhà nước Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… văn hướng dẫn có liên quan Vì vậy, cần tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn kiến thức thuộc lĩnh vực XDCB Cần tiếp tục có biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút người tài vào làm việc hệ thống KBNN, đặc biệt phòng Kiểm sốt chi NSNN Để làm điều này, KBNN cần kiến nghị cấp có thẩm quyền có chế ưu đãi tuyển dụng, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối tượng Cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán KBNN theo hướng chuyên nghiệp, đủ tiêu chuẩn lực phẩm chất đạo đức Bên cạnh đó, cần thường xuyên đào tạo lại, cập nhật thông tin, kiến thức để cán công chức nắm bắt yêu cầu, nhiệm vụ tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Có thể thực nhiều hình thức như: - Cơ quan cử học đài thọ toàn kinh phí; http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Cơ quan tạo điều kiện thời gian hỗ trợ phần kinh phí; - Cơ quan tạo điều kiện thời gian, cán tự chi trả kinh phí; - Cán tự xắp xếp thời gian tự lo kinh phí… Tăng cường rèn luyện đạo đức người cán bộ, đề cao lương tâm trách nhiệm người cán công chức giải cơng việc; giáo dục lòng u ngành, yêu nghề, tinh thần làm việc tận tụy, không sách nhiễu, vụ lợi để xứng đáng với lòng tin khách hàng, nhân dân Định kỳ, thực luân phiên công việc, không để người làm việc lâu vị trí dẫn đến tiêu cực làm việc trì trệ Thường xuyên, đột xuất kiểm tra cán để thơng qua đánh giá lực, phẩm chất cán bộ, phát sớm sai phạm, lệch lạc để có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời… Tóm lại, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, KBNN cần phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác củng cố, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán công chức KBNN sạch, chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm việc có kỷ luật, kỷ cương, thực văn minh, văn hóa nghề kho bạc Đồng thời thường xuyên phát động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, động, khai thác trí tuệ khả sáng tạo tiềm tàng đội ngũ cán bộ, công chức 4.2.6 Tăng cường đầu tư, triển khai đại hố cơng nghệ thơng tin Đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cán KBNN điều kiện tiền đề cho việc tăng cường đầu tư, triển khai đại hố cơng nghệ quản lý tiên tiến KBNN Các giải pháp có ý nghĩa quan trọng hoạt động kiểm sốt chi NSNN Số hóa b i T rung tâm H ọc liệu - ĐHT N http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Các trang thiết bị làm việc phục vụ chun mơn nghiệp vụ như: Hệ thống máy vi tính với chương trình quản lý ngân sách tiên tiến, thiết bị văn phòng thơng tin liên lạc…là công cụ quản lý nghiệp vụ quan http://www.lrc.tnu.edu.vn/ trọng, có giá trị kiểm sốt thơng tin liệu hồ sơ lớn hoạt động KBNN Tuy nhiên, năm qua, KBNN có nhiều cố gắng trang bị trang bị với việc triển khai, kể triển khai thí điểm triển khai sâu rộng chương trình phần mềm quản lý, chương trình hệ thống thơng tin quản lý ngân sách - Kho bạc (TABMIS), song hệ thống máy vi tính thiết bị phục vụ chuyên môn khác thiếu số lượng giảm sút tính tác dụng sử dụng Hệ thống TABMIS thức bước vào vận hành từ năm 2009 triển khai địa bàn Hà Nội tháng năm 2011 Đây dự án có khả tích hợp, kết nối xử lý tạp trung liệu toàn nghành tài từ trung ương đến địa phương số Bộ chủ quản Vai trò chủ chốt quản lý hệ thống KBNN Do vận hành triển khai thí điểm, nên hệ thống bộc lộ số lỗi kỹ thuật nghiệp vụ nguyên nhân khách quan, chủ quan Song, sở đạo Bộ Tài chính, KBNN cần xây dựng kế hoạch có lộ trình triển khai hệ thống phù hợp với điều kiện thực tế toàn ngành Muốn vậy, KBNN cấp cần phải chuẩn bị đầy đủ yếu tố, điều kiện trang bị máy móc, đào tạo đội ngũ cán vận hành hệ thống TABMIS, thời gian, công sức để hệ thống TABTMIS vận hành hiệu quả, góp phần đắc lực cho cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN nói riêng, quản lý tài ngân sách nói chung kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập kinh tế quốc tế 4.2.7 Cải tiến chế độ thông tin báo cáo nâng cấp chương trình kiểm sốt vốn đầu tư * Cải tiến chế độ thông tin báo cáo Rà sốt chế độ thơng tin báo cáo chi NSNN đầu tư XDCB để giảm trừ mẫu biểu báo cáo trùng lắp, không cần thiết, khả khai http://www.lrc.tnu.edu.vn/ thác ít, gần khơng đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, đạo KBNN, Bộ Tài Bổ sung, sửa đổi để hồn chỉnh chế độ thơng tin báo cáo chi NSNN đầu tư XDCB phạm vi tổng thể đặt mối quan hệ chế độ báo cáo chung tồn hệ thống KBNN, tích hợp quy chế thơng tin báo cáo chung tồn hệ thống KBNN, tích hợp quy chế thơng tin báo cáo vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN nội ngành Tài theo Quyết định 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chế độ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN Thơng tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 Bộ Tài ban hành việc hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), giai đoạn dự án TABMIS đưa vào vận hành tồn quốc đòi hỏi chế độ thông tin báo cáo phải vừa phục vụ mục tiêu điều hành quản lý nhà nước vốn đầu tư XDCB, vừa phải đảm bảo phù hợp với hệ thống TABMIS có cơng tác thơng tin báo cáo thuận lợi nhanh chóng đảm bảo xác phục vụ kịp thời u cầu thơng tin báo cáo * Nâng cấp chương trình kiểm sốt chi NSNN đầu tư XDCB Để phục vụ công tác kiểm sốt chi , kiến nghị chương trình kiểm sốt chi NSNNvề đầu tư XDCB phải hồn thiện theo hướng sau: Một là, Phải quản lý chi tiết đến dự án kết nối từ phòng tốn vốn đầu tư đến Phòng Kế tốn để đảm bảo việc đối chiếu số liệu phòng Hai là, Phải có sở liệu dùng chung để từ kết xuất báo cáo phục vụ công tác tra cứu liên quan đến việc kiểm soát chi , http://www.lrc.tnu.edu.vn/ phục vụ công tác thông tin báo cáo thường xuyên định kỳ báo cáo toán vốn đầu tư XDCB hàng năm theo quy định (vì mẫu biểu thay đổi theo quy định thời điểm) Ba là, Đảm bảo kết nối quan KBNN quan tài để kịp thời cập nhật số liệu nguồn vốn số chi vốn đầu tư, phục vụ mục tiêu điều hành cấp thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu nguồn vốn đầu tư XDCB 4.2.8 Phối hợp chặt chẽ KBNN cấp việc kiểm soát chi NSNN đầu tư XDCB Hiện mối quan hệ KBNN cấp triển khai thực tốt, nhiên đơi thơng tin chậm, chưa kịp thời, không đầy đủ, việc kiểm tra chấp hành quy định chưa thường xun dẫn đến tình trạng có nhiều vấn đề phát sinh khơng giải kịp thời; việc điều chỉnh điều hoà kế hoạch thường chậm dẫn đến tình trạng có kế hoạch điều chỉnh giảm KBNN cấp cấp vượt số giảm KBNN cấp phải phân công làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư theo dõi việc triển khai thực kiểm soát chi vốn đầu tư KBNN cấp Quy định định kỳ phải kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ KBNN cấp dưới, đồng thời gắn trách nhiệm giao theo dõi với kết triển khai thực nhiệm vụ KBNN KBNN cấp phải thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc, phát sinh q trình kiểm soát chi vốn đầu tư để giải đáp, hướng dẫn kịp thời Nghiên cứu kỹ hướng dẫn KBNN phương pháp lập báo cáo, chấp hành tốt chế độ thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất chất lượng thời gian quy định http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Lâm Thao giai đoạn 2012 - 2014; quán triệt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu KBNN chiến lược phát triển ngành KBNN đến năm 2020 định hướng lớn tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN giai đoạn mới, luận văn đề xuất giải pháp cần thiết nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Các giải pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau; thực tốt giải pháp sở, điều kiện thúc đẩy thực tốt giải pháp Vì vậy, cần phải thực đồng giải pháp trình tiến hành cơng tác kiểm sốt chi NSNNvề đầu tư XDCB XDCB qua KBNN Lâm Thao năm tới, góp phần hoàn tốt nhiệm vụ giao KBNN 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước - Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy quản lý đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, thống ổn định Sửa đổi số điều luật Đầu tư, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Xây dựng chưa thống Hồn chỉnh hệ thống văn hướng dẫn luật ban hành quản lý đầu tư theo hướng hạn chế chồng chéo, loại bỏ nội dung mâu thuẫn, không thống không đồng Trước mắt cần xử lý sớm vướng mắc chưa có thống Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu - Bổ sung quy định thực cam kết chi qua KBNN theo hướng tất khoản chi NSNN phải cam kết chi qua KBNN trước thực toán http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Luật NSNN cần thay đổi phương thức kiểm soát toán chi NSNN mà hướng đến cơng tác kiểm sốt chi theo kết đầu - Cần quy định lại mức độ quyền hạn, trách nhiệm KBNN cơng tác kiểm sốt chi để phù hợp với việc kiểm soát chi theo mức độ rủi ro khoản chi nhằm nâng cao trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách hiệu cơng tác kiểm sốt chi KBNN - Cơ chế tạm ứng vốn kiến nghị cần có quy định trường hợp nhà thầu có nhu cầu tạm ứng cao mức 30% kế hoạch vốn năm người định đầu tư định Mức tạm ứng tối đa không 50% giá trị hợp đồng kế hoạch vốn giao Vì số gói thầu thiết bị đặc biệt thiết bị nhập việc tạm ứng tổng hợp đồng 30% kế hoạch vốn gây khó khăn cho chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu nước 4.3.2 Kiến nghị với KBNN Trung ương Một là, hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư điều kiện áp dụng TAMIBS thực cam kết chi - Hồn thiện lại Quy trình giao dịch “Một cửa” Trong công tác triển khai thực Quy trình giao dịch cửa, đề nghị KBNN Trung Ương cần nghiên cứu, tham khảo từ kết thực tế từ KBNN toàn quốc để ban hành Quy trình thực hợp lý mặt thời gian để cán thực giải công việc cách hiệu thuận tiện cho khách hàng giao dịch Cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi NSNN theo hướng thống quy trình (vốn đầu tư XDCB, vốn trái phiếu phủ, vốn ngân sách xã) đảm bảo đơn giản rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ; đại hóa cơng nghệ thơng tin, http://www.lrc.tnu.edu.vn/ thực kiểm soát chi cửa xây dựng chuẩn ISO để áp dụng hoạt động - Đẩy nhanh tiến trình đại hóa KBNN Hiện đại hóa cơng nghệ KBNN điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung chế KSC vốn đầu tư XDCB qua KBNN nói riêng Hiện ngành Tài vận hành hệ thống TABMIS giai đoạn hồn thiện đáp ứng phần thơng tin nhanh nhạy, ổn định từ trung ương đến sở truyền tải thông tin hoạt động cần thiết, phục vụ công tác quản lý, điều hành Tuy nhiên nhiều bất cập cần phải hồn thiện : đường truyền, thiết bị quan Tài Kho Bạc chưa đồng bộ, nên đơi lúc xảy tình trạng Kho bạc truy vấn khơng có số dư, Tài báo nhập kế hoach vốn ; đơi Tài đăng nhập chương trình khơng đươc, Kho bạc đăng nhập bình thường Vì điều kiện cho phép, cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hóa hệ thống KBNN sở đồng Tài chính, Kho bạc đơn vị sử dụng ngân sách - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đơn vị Kho bạc nhà nước cấp việc thực nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, qua kịp thời phát vướng mắc trình thực hiện, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền để sửa đổi chế cho phù hợp với thực tế 4.3.3 Kiến nghị với ban ngành hữu quan huyện - Hoàn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư cơng trình, dự án cho UBND huyện, thị xã - Chỉ đạo sở, ban, ngành: Trên sở văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB, tập hợp thành cẩm nang sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đầu tư XDCB hồn chỉnh, cơng bố ban hành để chủ đầu tư địa bàn áp dụng thực thống http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Soát xét kỹ việc giao chủ đầu tư hình thức quản lý dự án phù hợp với lực chủ đầu tư Ban QLDA; cương thay chủ đầu tư không đủ lực quản lý điều hành dự án, kiện toàn lại số Ban QLDA đảm bảo đủ lực quản lý dự án - Đề cao vai trò trách nhiệm chủ đầu tư tồn q trình sử dụng vốn, chịu trách nhiệm toàn gia đoạn đầu tư Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB năm đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm đơn vị, địa phương Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư - Tổ chức giao ban thường xuyên đầu tư XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời … KẾT LUẬN Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trò, ý nghĩa quan trọng, vừa để tạo sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất xã hội, vừa công cụ để điều chỉnh kinh tế Do nhu cầu vốn cho trình phát triển kinh tế đất nước ngày lớn, nguồn vốn ngân sách có giới hạn, nên quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB tiết kiệm, hiệu có ý nghĩa lớn Vì vậy, cơng tác kiểm soát chi đầu tư XDCB NSNN qua KBNN phải trú trọng để đảm bảo vốn sử dụng mục đích, chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu đồng vốn Trong năm qua, công tác kiểm soát toán vốn đầu tư qua KBNN thực tốt, hàng năm nhiều cơng trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần cho nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước Cùng với thay đổi chế quản lý đầu tư xây dựng, nhằm tổ chức tốt cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB, KBNN nhiều lần ban hành, sửa đổi thay quy trình kiểm sốt http://www.lrc.tnu.edu.vn/ toán vốn đầu tư cho phù hợp Tuy nhiên, thực tế, tồn tại, hạn chế chế quản lý đầu tư XDCB nói chung kiểm soát toán vốn đầu tư NSNN qua KBNN nói riêng Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB, hạn chế thất thốt, lãng phí đầu tư XDCB đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư Đề tài “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ” tác giả nghiên cứu nhằm đáp ứng cho yêu cầu Luận văn tập trung giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận ngân sách nhà nước, kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước - Làm rõ thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ qua đánh giá mặt mặt hạn chế q trình thực kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Luận văn rút học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao, góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN Mặc dù luận văn nghiên cứu đưa đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí vốn dự tốn XDCB Song lĩnh vực chi đầu tư XDCB lĩnh vực phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; với hạn chế thời gian, điều kiện nghiên cứu khả nhận thức, nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế Với tinh thần cầu thị, mong dẫn tham gia ý kiến thầy, cô giáo, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn./ http://www.lrc.tnu.edu.vn/ http://www.lrc.tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Luật NSNN (sửa đổi) văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Phú Thọ Bộ Tài (2007), Thơng tư 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 hướng dẫn quản lý, toán, toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2008), Thơng tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi Ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2010), Thơng tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 quy định việc lập dự toán, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài (2011), Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phi quản lý dự án đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2011), Thơng tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2013), Thông tư 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ Bộ xây dựng (2010), Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí xây dựng cơng trình http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 125/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 12 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng 13 Kho bạc Nhà nước (2007), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/8/2007 Về việc ban hành Quy chế thực cửa kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 14 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ- KBNN ngày 20/4/2012 việc ban hành quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 15 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách Nhà nước, số 01/2002/QH11, 16 Quốc hội (2005), Luật đấu thầu, số 61/2003/QH11 17 Quốc hội (2005), Luật đầu tư, số 59/2003/QH11 18 Quốc hội (2003), Luật xây dựng, số 16/2003/QH11 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ... THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LÂM THAO, PHÚ THỌ 4544 3.1 Giới thiệu huyện Lâm Thao Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao ... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 65 1.1 Lý luận chung Chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước ... CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung Chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện lâm thao, tỉnh phú thọ , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay