Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh

121 11 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HỒNG ĐÌNH SƠN NÂNG CAO HIÊU QUA SƯ DUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HỒNG ĐÌNH SƠN NÂNG CAO HIÊU QUẢ SƯ DUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ VĂN HAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày … tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Đình Sơn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao hiêu qua sư dung trang thiết bị Y tế bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Nhât la tập thể cán nhân viên y bác si tại bệnh viện Bãi Cháy Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đai hoc Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Ngô Văn Hai Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đai hoc Kinh t ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí tại địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày … tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hồng Đình Sơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học luận văn 5 Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Cơ sở lý luận hiệu sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện 1.1.1 Khái niệm đặc điểm trang thiết bị Y tế 1.1.2 Phân loại trang thiết bị y tế theo chức hoạt động 1.1.3 Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh 1.1.4 Khái niệm hiệu 10 1.1.5 Bản chất hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện 15 1.1.6 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh 16 1.1.7 Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu trang thiết bị y tế bệnh viện 17 1.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh 19 1.2 Cơ sở thực tiễn hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh 22 1.2.1 Các văn sách qui định sử dụng trang thiết bị y tế 22 1.2.2 Những thành tựu đạt việc đầu tư đổi v nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viên nước 22 1.2.3 Những hạn chế sử dụng trang thiết bị y tế việt Nam 24 1.2.4 Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện 26 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu đặt 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 29 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 30 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu khảo sát 31 2.3 Hệ thống tiêu sử dụng đánh giá nghiên cứu đề tài 31 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh trạng TTBYT 31 2.3.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng TTBYT tại Bệnh viện 31 Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 34 3.1 Khái quát bệnh viên Bãi Cháy 34 3.1.1 Lịch sử hình thành 34 3.1.2 Chức nhiệm vụ bệnh viện Bãi Cháy 34 3.1.3 Tổ chức máy 36 3.1.4 Nguồn nhân lực 38 3.1.5 Kết hoạt động tài bệnh viện Bãi Cháy 41 3.2 Thực trạng sử dụng hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy 41 3.2.1 Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy 41 3.2.2 Đánh giá hiệu sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy 58 3.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy 65 3.3.1 Nhân tố bên 65 3.3.2 Nhân tố bên bệnh viện 66 3.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy 78 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 3.4.1 Những kết đạt 78 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 79 Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƯ DUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 82 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy 82 4.1.1 Định hướng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy 82 4.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy 83 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sư dung tr ang thiết bị tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh 84 4.2.1 Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng trang thiết bị y tế chủ yếu tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh 84 4.2.2 Giải pháp Thực đầy đủ nguyên tắc quản lý sử dụng TTBYT 86 4.2.3 Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ sử dụng TTB Y tế 87 4.2.4 Giải pháp 4: Tăng cường đổi đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến ngành 89 4.2.5 Giải pháp 5: Huy động nguồn vốn để mua sắm TTB y tế bệnh viện 90 4.3 Kiến nghị 90 4.3.1 Đối với Bộ y tế 90 4.3.2 Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh 91 4.3.3 Đối với Bệnh viện Bãi Cháy 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp KCB : Khám chữa bệnh TBYT : Thiết bị y tế TCCB : Tổ chức cán TMCP : Thương mại cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định TTBYT : Trang thiết bị y tế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp số mẫu khảo sát 29 Bảng 3.1 Tình hình cán viên chức bệnh viện qua năm 39 Bảng 3.2 Phân bổ nhân lực Bệnh viện năm 2014 40 Bảng 3.3 Một số tiêu kết hoạt động tài Bệnh viện Bãi Cháy 41 Bảng 3.4 Chủng loại TTBYT trang bị khả đáp ứng bệnh viện Bãi Cháy 42 Bảng 3.5 Tình hình đầu tư trang thiết bị chủ yếu khoa Ngoai tổng hợp khoa Ngoại chấn thương 44 Bảng 3.6 Nguồn vốn mua sắm TTBYT bệnh viện Bãi Cháy qua năm 49 Bảng 3.7 Trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn NSNN Bệnh viện Bãi Cháy 52 Bảng 3.8 Tỷ lệ khấu hao hạn mức khấu hao loại TTBYT chủ yếu tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 54 Bảng 3.9 Kết kiểm tra tỷ lệ khấu hao mức khấu hao số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 55 Bảng 3.10 Kết hiệu sử dụng trang thiết bị y tế qua việc thực nhiệm vụ tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 59 Bảng 3.11 Tần suất sử dụng số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 61 Bảng 3.12 Đánh giá chất lượng TTBYT Bệnh viện Bãi Cháy 62 Bảng 3.13 Hiệu sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy 64 Bảng 3.14 Chất lượng lao động khoa lâm sàng 67 Bảng 3.15 Chất lượng lao động khoa cận lâm sàng 68 Bảng 3.16 Chỉ tiêu khảo sát tình hình sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy (n: 52) 69 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ truyền dịch, Bơm tiêm điện Khoa YHCT-PHCN chưa sử dụng lần tháng đầu năm 2014 bệnh nhân phải định dùng khơng co Ngồi để tăng cường tần suất sử dụng TTBYT tại BV Bãi Cháy cần sửa chữa kịp thời số TTBYT như: Máy thở Vela khơng có nhà cung cấp vật tư thay thế, 02 máy Monitor, Máy điện tim cần Fukuda, Máy xét nghiệm huyết học Beckmen, Máy sinh hóa tự động Erba, Máy xét nghiệm khí máu, Máy đo tốc độ lắng máu, Máy nội soi tiêu hóa Pentax, máy đo loãng xương X-quang, Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon, Monitor theo dõi sản khoa Đồng thời số trang thiết bị y tế chưa đưa vào sử dụng Bộ nội soi hậu môn trực tràng thiếu Bàn soi hình; Máy X quang răng, Máy đo xơ vữa động mạch Bệnh viện trình sửa chữa, nâng cấp, sử chữa xong cần đưa vào khai thác sử dụng Từ nâng cao hiệu sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy 4.2.2 Giải pháp Thực đầy đủ nguyên tắc quản lý sử dụng TTBYT Một công cụ quan trọng sử dụng TTBYT tại bệnh viện nói chung việc đảm bảo nguyên tắc sử dụng hoàn trả TTBYT sau lần sử dụng Điều đòi hỏi phải ghi rõ tên người sử dụng cho lần sử dụng hay ghi rõ thời gian lần sử dụng sổ đăng ký, theo dõi đặc biệt cần nắm bắt tình trạng máy, TTBYT sau lần sử dụng để xác định vai trò, trách nhiệm cá nhân việc quản lý, bảo quản sử dụng TTBYT bệnh viện Tuy nhiên, kết quan sát nghiên cứu nhận thấy hầu hết tiêu chí q trình sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy chưa thực Mới có 23,08% số thiết bị có ghi rõ tên người sử dụng cho lần sử dụng, 19,23% số thiết bị ghi rõ thời gian lần sử dụng 13,46% số thiết bị có sổ đăng ký, theo rõi sử dụng Chưa kể đến số thiết bị ghi rõ tình trạng sau lần sử dụng ít, chưa đầy 12% số thiết bị quan sát Điều cho thấy, Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ tiêu chí quan trọng khâu quản lý sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy nhiều bất cập cần giải Đây yếu cần khăc phục sớm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý TTBYT tại bệnh viện thời gian tới Công tác quản lý trang thiết bị y tê cần phải tuân thủ sau: - Thành lập Hội đồng mua sắm trang thiết bị y tế xây dựng Quy trình mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế - Thành lập Bộ phận thiết bị y tế thuộc Phòng KHTH để quản lý tồn trang thiết bị y tế ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tê - Lập Sổ tài sản cố định Bệnh viện cập nhật đầy đủ trang thiết bị y tế có Bệnh viện - Các khoa chưa mở sổ theo dõi tài sản, hầu hết khoa chưa tổ chức kiểm kê trang thiết bị định kỳ theo quy định - Giám đốc Bệnh viện cần có định giao trang thiết bị, máy móc cho cá nhân tại khoa phòng sử dụng - Các trang thiết bị y tê phải có lý lịch máy, quy trình vận hành đầy đủ - Việc theo dõi hoạt động trang thiết bị y tế: Tại số khoa việc ghi chép hoạt động cần thường xuyên ghi chép theo dõi hoạt động xác với lý lịch máy 4.2.3 Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ sử dụng TTB Y tế Bệnh viện Bãi Cháy cần xây dựng mơ hình hệ thống tổ chức quản lý sử dụng trang thiết bị y tế cần bổ sung sách đãi ngộ, thu hút cán có chun mơn cao theo loại TTBYT Mặc dù năm qua Bộ Y tế tích cực phối hợp với sở đào tạo, đưa nội dung kỹ thuật công nghệ, kỹ sử dụng trang thiết bị y tế vào chương trình đào tạo, mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng đào tạo Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán đào tạo yếu, Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tại sở y tế Đặc biệt, nhân lực phụ trách công tác trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, phần lớn kiêm nhiệm, không chuyên nghiệp không đào tạo Bệnh viện Bãi Cháy năm số Cụ thể giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy sau: - Để nâng cao hiệu quản lý trang thiết bị y tế, đội ngũ cán kỹ thuật phải cập nhật kiến thức chuyên môn trang thiết bị y tế qui định pháp luật Đồng thời, phải nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò phòng vật tư- thiết bị y tế tại bệnh viện nhằm khai thác sử dụng có hiệu vật tư, trang thiết bị y tế - Kết hợp với trường Ðại học kỹ thuật nước trung tâm đào tạo chuyên ngành nước để đào tạo cán đại học sau đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế - Ðưa nội dung quản lý, kỹ thuật - công nghệ, kỹ sử dụng trang thiết bị y tế vào chương trình đào tạo cán đại học trung học Y, Dược - Nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật thiết bị y tế - Ban hành sách phù hợp để sở y tế có điều kiện tiếp nhận cán kỹ thuật đào tạo như: kỹ sư y sinh học, cử nhân công nhân kỹ thuật thiết bị y tế - Tạo điều kiện thuận lợi thu hút kỹ sư tốt nghiệp trường ĐH kỹ thuật đạt loại giỏi có nguyện vọng vào làm việc ngành TTBYT xét tuyển thẳng rút ngắn thời gian tập việc, ấn định thời gian cụ thể vào biên chế - Khơng đòi hỏi u cầu cao nhân viên kỹ thuật làm việc ngành kỹ thuật y tế, đặc biệt kỹ sư trường Theo kinh Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ nghiệm với kỹ sư tốt nghiệp đạt loại trung bình phải sau 3-5 năm trải qua thực tế có khả giải vấn đề bảo trì, sửa chữa chuyên ngành lĩnh vực TBYT - Động viên, khuyến khích nhân viên kỹ thuật trực tiếp sử dụng TTBYT bệnh viê n học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh để đọc tài liệu kỹ thuật thiết bị công nghệ cao 4.2.4 Giải pháp 4: Tăng cường đổi đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến ngành Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, việc tăng cường sở vật chất, đại hoá trang thiết bị khám chữa bệnh cần thiết nhằm nâng cao chất lượng KCB việc làm có ý nghĩa Trong q trình thực giải pháp cần ý tới số vấn đề sau: * Việc mua sắm tài sản phải cân nhiệm vụ giao, đặc biệt máy móc, chuyên môn cần theo chiến lược sử dụng Công nghệ thích hợp: Cơng nghệ mới, đại nhng giá phải chăng, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nguồn nguyên liệu cho hoạt động máy móc phải đa dạng, có ngun liệu thay * Hiện đại hố TTB làm việc khơng có nghĩa mua sắm thiết bị đắt tiền mà cung cấp đầy đủ TTB cần thiết phục vụ hoạt động cho bệnh viện Đảm bảo thiết bị tối cần thiết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh theo hướng tiết kiệm, hiệu Vì cần tiến hành rà soát lại trang thiết bị y tế có tại đơn vị, thiết bị phục vụ cho công tác điều tri + Các thiết bị chưa đưa vào sử dụng phải có kế hoạch sơm đưa vào sử dụng phục vụ cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân + Các thiết bị hỏng phải sửa chữa kịp thời Các trang thiết bị hư hỏng khơng khả sửa chữa không sử dụng yêu cầu đơn vị tiến hành xử lý theo quy định Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ + Có kế hoạch nâng cao hiệu sư dung trang thiêt bi y tê - Căn theo yêu cầu trang thiết bị, xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiêt bi dành kinh phí thích hợp cho công tác 4.2.5 Giải pháp 5: Huy động nguồn vốn để mua sắm TTB y tế bệnh viện Trang thiết bị y tế lĩnh vực chuyên dụng đắt tiền đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe kỹ thuật cao, xác, an tồn ổn định Nhu cầu kinh phí để trang bị trì hoạt động liên tục trang thiết bị lớn Vì phải huy động tích cực loại nguồn vốn để đầu tư thêm TTBYT mới, cần thiết Trong quản lý TTBYT, sư khó khăn nguồn kinh phí thực trạng chung bệnh viện Bởi vậy, việc xác định hạng mục ưu tiên mua sắm trước điều cần thiết Trong thời gian tới, Bệnh viện Bai Chay c ần trọng đầu tư ưu tiên vào TTBYT có nhu cầu cần thiết - Để thực kế hoach mua sắm cần có huy động kết hợp nguồn vốn bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, dự án ODA, vốn vay ưu đãi thực xã hội hoá công tác đầu tư trang thiết bị y tế - Thực lồng ghép chương trình, dự án, nguồn viện trợ tổ chức quốc tế, quốc gia tổ chức phi phủ - Xây dựng chế thu hồi vốn để trì hoạt động tái đầu tư trang thiết bị y tế - Ban hành quy định kinh phí dành cho công tác kiểm chuẩn, bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y tế hàng năm 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Bộ y tế - Hàng năm nên tổ chức hội chợ giới thiệu thiê t bị mẫu sớm thông báo đơn giá thiết bị để bệnh viện chủ động việc phân bổ dự toán năm Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ - Có chế để mở rộng mối liên kết bệnh viện, viện nghiên cứu, sở sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi việc sản xuất TTBYT phù hợp với thực tiễn - Cần có sách tạo điều kiện thuận lợi việc nhập TTBYT, giảm thiểu tối đa thủ tục nhập nhằm rút ngắn thời gian việc sửa chữa, thay mua TTBYT bệnh viện - Tăng cường công tác đào tạo cán quản lý TTBYT, dần gỡ bỏ chế kiêm nghiệm quản lý TTBYT tại bệnh viện 4.3.2 Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh - Cần xây dựng đề án đầu tư xây dựng sở vật chất, TTBHY bệnh viện cấp, trình Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh phê duyệt để bệnh viện có sở triển khai thực huy động nguồn lực đầu tư - Tăng cường công tác tra, kiểm tra TTBYT - Trong chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán y tế hàng năm nên dành lượng thời gian định để bồi dưỡng kỹ sử dụng TTBYT cho cán tại trung tâm y tế nói chung bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy nói riêng - Thường xuyên tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý TTBYT - Cung cấp tài liệu kỹ thuật TTBYT 4.3.3 Đối với Bệnh viện Bãi Cháy - Quy trình hố số biện pháp quản lý TTBYT Ban giám đốc, cán quản lý bệnh viện - Trong xây dựng tra mua sắm TTBYT không nên đầu tư dàn trải, cần đầu tư có trọng tâm ưu tiên TTBYT cần thiết - Tổ chức nghiên cứu thực bước thực giải pháp tăng cường công tác quản lý TTBYT tại bệnh viện Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ - Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố quản lý TTBYT, huy động tối đa kinh phí từ nguồn khác xã hội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống TTBYT, đáp ứng nhu cầu sử dụng y bác si người bệnh - Thực quy trình quản lý TTBYT, đặc biệt cơng tác sử dụng cần ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu - Cần quan tâm đến việc tuyển dụng cán có chun mơn, trình độ phù hợp vào phận quản lý TTBYT Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN 1.Trang thiết bị y tế (TTBYT) loại hàng hóa đặc biệt, chủng loại đa dạng, cập nhật ứng dụng tiến khoa học công nghệ mới, hệ công nghệ thay đổi TTBYT ba yếu tố quan trọng: Thuốc - Thầy thuốc - TTBYT, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc cơng tác phòng bệnh khám chữa bệnh Do nâng cao trình độ sử dụng TTBYT yêu cầu quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng TTBYT tại sở y tế nước, từ góp phần bảo đảm cơng tác khám chữa bệnh Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc nâng cao hiệu sử dụng TTBYT tại sở y tế, bệnh viện, luận văn góp phần hệ thống hóa đưa khái niệm TTBYT, sử dụng TTBYT, hiệu nâng cao hiệu sử dụng TTBYT BV , đưa nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu sử dụng TTBYT BV tiêu đo lường hiệu sử dụng TTBYT BV Đồng thời tổng kết kinh nghiêm nước hiệu sử dụng TTBYT BV 3.Về thực trạng hiệu sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy cho thấy: Đối với Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế: Bệnh viện Bãi Cháy thực theo trình tự quy định Bộ y tế điều lệ thành lập Viện Có tham gia nhiều thành phần khâu lập kế hoạch mua sắm TTBYT cho bệnh viện Nguồn mua sắm TTBYT bệnh viện huy động nguồn chủ yếu là: Quỹ phát triển hoạt động nghiệp; Ngân sách Nhà nước; Liên doanh, liên kết; Tài trợ, viện trợ Trong nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động nghiệp dần trở thành nguồn chủ yếu Đặc biệt, việc sử dụng trang thiết bị y tế: Thiếu TTBYT trở ngại lớn việc bố trí sử dụng khoa bệnh viện Hiện có Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ nhiều thiết bị chưa ghi rõ đầy đủ thông tin theo quy định trình sử dụng Hiệu sử dụng TTBYT BV Bãi Cháy đánh giá tiêu mức độ sử dụng cho mục đích so với kế hoạch đặt ra, tần suất sử dụng TTBYT, tiêu tính tốn cụ thể sức sinh lời TTBYT, hệ số đổi TS, Hệ số HMTS… Nói chung tiêu tăng qua năm gần cho thấy trình độ sử dụng TTBYT bệnh viện Bãi Cháy tốt, có hiệu cao Bên cạnh đó, nhiều hạn chế công tác quản lý sử dụng trang thiết bị cần phải nâng cao, sửa đổi như: Trình độ đội ngũ cán quản lý, sử dụng thấp, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao; Thiếu TTBYT khiến việc bố trí sử dụng khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn; Thiếu vốn đầu tư mua sắm TTBYT; Thiếu tài liệu kỹ thuật Để nâng cao hiệu sử dụng TTBYT bệnh viện Bãi Cháy, luận văn đưa giải pháp cụ thể Các giải pháp là: (1) Nâng cao tần suất sử dụng trang thiết bị y tế chủ yếu BV (2) Thực đầy đủ nguyên tắc quản lý sử dụng TTBYT (3) Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ sử dụng TTB Y tế (4) Tăng cường đổi đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến ngành (5) Huy động nguồn vốn để mua sắm TTB y tế bệnh viện Thực tốt giải pháp hy vọng nâng cao hiệu sử dụng TTBYT bệnh viện Bãi Cháy, phát huy ưu để hồn thành tốt chức nhiệm vụ giao khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt kết cao Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng trường cán quản lý y tế, Kế hoạch quản lý, NXB trị quốc gia 2003 Bộ Tài (2008), Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC, ngày 29 tháng năm 2008 việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan Nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước Bộ Y Tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất y học, Hà Nội Bộ Y Tế (2002), Chính sách quốc gia trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 – 2010, văn pháp quy Bộ Y Tế (2004), Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã túi y tế thôn Bộ Y Tế (2007), Tổ chức quản lý y tế, Nhà xuất Y học, Hà Nội trang 187 – 188 Bộ Y Tế (2010), Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ nhất: Đổi chế tài y tế - Thực trạng giải pháp, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư số 24/2011/TT – BYT ngày 21/6/2011 việc hướng dẫn nhập TTBYT Trần Thị Trung Chiến (2002) Cung cấp tài cho y tế Bộ Y tế 10 Chiến lược chăm sóc sức khoẻ bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 20012010, Bộ Y tế 2001 11 Giáo trình Quản lý kinh tế, NXB trị quốc gia 2003 12 Giáo trình Quản trị kinh doanh, Học Viện hành quốc gia, Hà Nội 2003 13 Nhiều tác giả, Những vấn đề kinh tế y tế, NXB Y học Hà Nội 2001 14 Nhiều tác giả, Những quy định sách xã hội hố hoạt động lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, NXB Lao động 2001 15 Thông tư liên tịch Bộ Y tế- Bộ Nội vụ số11/2005/TTLT-BYT BNV 16 Nguyễn Thông Tin, Lê Văn Công, Phạm Cự Long (2013), Những yếu tố rủi ro, an toàn Quản lý Thiết bị y tế 17 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (2011), Giáo trình Quản lý tổ chức y tế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 18 Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Tổ chức Quản lý y tế Bài giảng Quản lý Chính sách y tế Hà Nội, 2002 19 Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Khoa y tế công cộng Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế (2004), Bài giảng Tổ chức - Quản lý y tế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 97 PHỤ LỤC Bảng Tình hình đầu tư trang thiết bị Khoa Hồi sức Nguồn: Tổng hợp từ phòng VT-TB Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 97 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số lượng Nguyên giá Số lượng Nguyên giá Số lượng Nguyên giá Tên & ký hiệu, qui cách tài sản (Chiếc) (đồng/chiếc) (Chiếc) (đồng/chiếc) (Chiếc) (đồng/chiếc) - KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC 89.950.000 152.727.000 169.800.000 Máy truyền dịch 65.950.000 Máy sốc tim có tạo nhịp 84.747.000 Monotor theo dõi BN Nhật 159.800.000 Bơm tiêm điện tự động 24.000.000 Bơm tiêm điện thường 10.000.000 Máy thở Vela 67.980.000 - KHOA TAI MŨI HỌNG 29.700.000 55.950.000 7.000.000 Ghế khám TMH CS-35 16.200.000 Bộ soi quản ZHJF Fa hangzhou 55.950.000 Bộ soi thực quản TQ 7.000.000 Tủ sấy dụng cụ JP-800, Nhật 13.500.000 - KHOA NỘI TIM MẠCH 56.500.000 24.800.000 19.950.000 Máy siêu âm chuyên tim 56.500.000 Máy đo SPO2 cầm tay 58.600.000 Bơm tiêm điện TE331, Nhật 24.800.000 - KHOA NỘI TỔNG HỢP 35.000.000 0 Bơm tiêm điện TOP 5300 - Nhật 35.000.000 7- KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 6.000.000 0 0 Súng cắt tri Đức 6.000.000 98 Bảng Tình hình đầu tư trang thiết bị Khoa Lây, Khoa mắt Khoa Răng hàm mặt Tên ký hiệu qui cách model tài sản Năm 2012 Nguyên giá (đồng/chiếc) 60.000.000 60.000.000 39.758.000 10.000.000 7.417.200 4.112.000 1 3.780.000 2.850.000 3.980.000 7.618.800 17.000.000 Số lượng (Chiếc) Năm 2013 Nguyên giá (đồng/chiếc) 77.500.000 32.000.000 45.500.000 26.646.550 1 9.618.000 5.156.550 4.112.000 3.780.000 3.980.000 0 17.000.000 Nguồn: Tổng hợp từ phòng VT-TB Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ Số lượng (Chiếc) Năm 2014 Nguyên giá (đồng/chiếc) 128.000.000 128.000.000 45.344.550 2.850.000 10.424.400 1 2 1 6.964.650 11.235.000 7.203.000 6.667.500 250.000.000 250.000.000 98 - KHOA LÂY Máy thở chức cao Mỹ Máy tạo oxy từ khí trời Monitor theo dõi BN Máy đo độ bão hồ ơxy - Mỹ - KHOA MẮT Máy làm nhiễn thuỷ tinh thể Alcon Kéo giác mạc A1990 - Đức Panh xe bao D-7316 , Đức Vành mi E-10405, Đức Kìm mang kim B-3647, Đức Hộp đựng dụng cụ để hấp nhiệt độ cao X19200, Đức Panh trực thẳng có mấu D7791, Đức Kéo cắt bao A2540, Đức Panh xe bao D-7317 , Đức Panh giác mạc cong có mấu D1830, Đức Nỉa mắt có mấu D-7570, Đức Panh xe bao D-7317 , Đức Kìm mang kim vi phẫu cong B-3613, Đức Kéo giác mạc tù A1812 - Đức - KHOA RĂNG HÀM MẶT Ghế ý số PM4 Tủ sấy số Thuỵ Điển Số lượng (Chiếc) 99 Bảng Tình hình đầu tư trang thiết bị Khoa: Tai mũi họng, Tim mạch, Nội tổng hợp Y học cổ truyền Tên ký hiệu qui cách model tài sản Số lượng (Chiếc) - KHOA TAI MŨI HỌNG Ghế khám TMH CS-35 Năm 2012 Nguyên giá (đồng/chiếc) 28.700.000 Số lượng (Chiếc) Năm 2013 Nguyên giá (đồng/chiếc) 55.950.000 55.950.000 Bộ soi thực quản TQ Máy điện tim 12 cần 46.149.000 Máy bơm tiêm điện - Nhật 19.950.000 Máy khí dung siêu âm 33.000.000 10 - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN Súng cắt tri - Đức 34.800.000 20.000.000 20.000.000 0 195.000.000 6.000.000 Máy Laze Hene nội tuỷ Máy điều trị sóng ngắn xung & liên tục Máy điện xung ĐX - – VN 34.800.000 33.000.000 6.000.000 1 Máy tạo oxy Bơm tiêm điện TOP 5300 - Nhật 7.000.000 12.500.000 36.099.000 - KHOA NỘI TỔNG HỢP 40.000.000 6.510.000 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 99 - KHOA NỘI TIM MẠCH Năm 2014 Nguyên giá (đồng/chiếc) 7.000.000 16.200.000 Bộ soi quản ZHJF Fa hangzhou Tủ sấy dụng cụ UM-400, Đức Số lượng (Chiếc) 100 Nguồn: Tổng hợp từ phòng VT-TB Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ... bệnh viện Bãi Ch y 41 3.2 Thực trạng sử dụng hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Ch y 41 3.2.1 Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Ch y. .. dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện 15 1.1.6 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh 16 1.1.7 Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu trang thiết bị. .. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƯ DUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CH Y 82 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Ch y 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh , Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay