Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

141 11 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KHAMLA CHAMPA QUẢN LY BỒI DƯỠNG NGHIỆP VU PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRƯƠNG CAO ĐĂNG PHAM LUÔNG NẶM THA - CÔNG HOA DÂN CHU NHÂN DÂN LAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KHAMLA CHAMPA QUẢN LY BỒI DƯỠNG NGHIỆP VU PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRƯƠNG CAO ĐĂNG PHAM LUÔNG NẶM THA - CÔNG HOA DÂN CHU NHÂN DÂN LAO Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Hưu Tham THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn KHAMLA CHAMPA Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm Giáo dục, trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn TS Phan Hữu Tham, thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp tài liệu học tập nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trương Cao đăng pham Luông N ặm Tha nước Công hoa dân chu nhân dân Lao động viên tạo điều kiện giúp tơi q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2015 Học viên KHAMLA CHAMPA Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn/ MUC LUC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thê đối tượng nghiên cứu Nhiêm vu nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới han, phạm vi nghiên cứu Phương phap nghiên cứu Cấu truc cua luân văn Chương CƠ SỞ LY LUẬN VÊ QUẢN LY HOẠT ĐỘNG BÔI DƯỠNG NGHIỆP VU PHẠM CHO GIANG VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM 1.1 Tông quan vấn đê nghiên cứu 1.2 Môt sô khái niêm đề tài 1.2.1 Quản 1.2.2 Khái niệm bồi dưỡng 14 1.2.3 Nghiệp vụ phạm 17 1.2.4 Bồi dưỡng Nghiệp vụ phạm 18 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iii 1.3 Trường Cao đăng phạm hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.3.1 Vi trí, chức năng, nhiêm vu cua Trường Cao đăng phạm 19 1.3.2 Vi trí, vai tro, nhiêm vu va yêu câu đối v ới giang viên Tr ường Cao đăng phạm 20 1.3.3 Vi tri chức nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Cao đăng phạm 22 1.4 Môt sô vân đê vê bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm 23 1.4.1 Mục đích bồi dưỡng nghiêp vu phạm cho giảng viên 23 1.4.2 Nôi dung bôi dưỡng nghiêp vu phạm cho giảng viên 23 1.4.3 Phương phap bôi dưỡng nghiêp vu phạm cho giảng viên 25 1.4.4 Hình thức bơi dưỡng nghiêp vu phạm 26 1.5 Môt sô vân đê vê quan ly hoat đông bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giang viên Tr ường Cao đăng S phạm đáp ứng muc tiêu đổi m ới Ngành Giáo dục - Thê thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 27 1.5.1 Lâp kê hoach bôi dưỡng nghiêp vu phạm cho giảng viên 27 1.5.2 Chi đạo thực hiên hoat đông bôi dưỡng nghiêp vu phạm cho giảng viên 29 1.5.3 Tô chức triên khai th ực hiên kê hoach bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên 30 1.5.4 Kiêm tra , đanh gia kêt qua bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên 30 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm 32 1.6.1 Yếu tố chủ quan 32 1.6.2 Yếu tố khách quan 33 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Kêt luân chương 33 Chương THỰC TRANG QU ẢN LY H OAT ĐÔNG BÔI D ƯỠNG NGHIÊP VU S Ư PHẠM CHO GIẢNG VI ÊN TR ƯỜNG CAO ĐĂNG PHẠM LUÔNG NẶM THA - CÔNG HOA DÂN CHU NHÂN DÂN LAO 36 2.1 Khái quát Trường Cao đăng S phạm Luông Nặm Tha Cộng hòa dân chu nhân dân Lao 36 2.1.1 Vê vi tri chức năng, nhiêm vu cua nha trường 36 2.1.2 Vê câu tô chức cua nha trường 39 2.1.3 Vê tinh hinh Đôi ngu giảng viên nhà trường 39 2.1.4 Vê kêt qua đao tao cua trường năm hoc v ừa qua năm học 2012-2013 năm học 2013-2014 43 2.2 Khảo sát thực trạng 44 2.2.1 Mục đích khảo sát 44 2.2.2 Nội dung khảo sát 44 2.2.3 Đối tượng khảo sát 44 2.2.4 Phương pháp khảo sát 44 2.2.5 Kết khảo sát 44 2.3 Thực trang hoat đông bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm Luông Nặm Tha 45 2.3.1 Thực trạng thực nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm Luông Nặm Tha 45 2.3.2 Thực trạng thực chương trình kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trường Cao đăng S phạm Luông Nặm Tha 47 2.3.3 Về thực phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm Luông Nặm Tha 48 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2.3.4 Về hình thức bồi dưỡng nghiệm vụ phạm cho giảng viên 49 2.3.5 Một số điêm bật công tác bồi dưỡng nghiệp vụ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn/ phạm cho giảng viên nhà trường 50 2.4 Thực trang quan ly hoat đông bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm Luông Nặm Tha 52 2.4.1 Nhận thức cán quản Trường Cao đăng S phạm Luông Nặm Tha công tác quản hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên 53 2.4.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên 54 2.4.3 Thực trạng công tác chi đạo hoạt động bồi dưỡng nghiệm vụ phạm cho giảng viên 57 2.4.4 Thực trạng tổ chức thực bồi d ưỡng NVSP cho giảng viên 59 2.4.5 Thực trạng công tác kiêm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng NVSP cho giảng viên 61 2.5 Đánh giá thực trang quan ly hoat đông bôi d ưỡng nghiêp vu s phạm cho giảng viên Trường Cao đăng phạm Luông Nặm Tha 64 2.5.1 Thuận lợi khó khăn 64 2.5.2 Mặt mạnh mặt yếu quản bồi dưỡng NVSP cho giảng viên 65 2.5.3 Nguyên nhân 67 Kết luận chương 69 Chương MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY HOAT ĐÔNG BÔI DƯỠNG NGHIÊP VU S Ư PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TR ƯỜNG CAO ĐĂNG S Ư PHẠM LUÔNG NẶM THA , CÔNG HOA DÂN CHU NHÂN DÂN LÀO 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống 72 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 73 3.1.3 Nguyên tắc tính toàn diện 73 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo chất lượng 73 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn/ học, chuyên đề, thời gian bồi dưỡng kinh phi đê bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên Lập dự án trình Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn đê thực thi tất Trường Cao đăng nước 2.3 Đối với Chủ nhiệm khoa, tô trưởng bô môn trường Các khoa (Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm) người sát cả, nắm vững tâm tư nguyện vọng đội ngũ giáo viên, giảng viên đội ngũ giảng viên tre, giảng viên nữ, nên tạo điều kiện có thê từ cấp sở giúp cho đội ngũ giảng viên có hội tham gia vào lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phạm đê giúp họ tự tin, vững vàng lên lớp, đứng bục giảng 2.4 Đối với đội ngũ giảng viên Hãy coi nhiệm vụ không thê thiếu việc giảng dạy người giáo viên, giảng viên, tự tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu tham khảo, học hỏi thầy cô trước, bạn đồng nghiệp phương pháp giảng dạy, tích cực lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, Tích cực đổi phương pháp dạy học, tham gia đầy đủ có trách nhiệm vào lớp học bồi dưỡng trường tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bậc cao đăng 94 TAI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Thê thao Lào (2006), Kê hoạch chiến lược đào tạo phạm năm (2006 - 2015) kê hoạch thực tư năm 2006 - 2010 Bộ Giáo dục Thê thao Lào (2011), Kê hoạch thực trạng đào tạo phạm năm 2011- 2015 Chính phủ (2001), Quyêt định của Thu tướng Chính phu duyệt (chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 Chính phủ nước CHDCND Lào (1993), Tổ chức Bộ Giáo dục Thê thao số 61/CP ngày 10/04/1993 Chính phủ nước CHDCND Lào (1993), Luật Lao động số 02/94 ngày 14/03/1994 Chính phủ nước CHDCND Lào (2005), Luật Chính phủ nước CHDCND Lào số 01/95 ngày 08/03/1995 Chính phủ nước CHDCND Lào (2008), Luật Giáo dục của nước CHDCND Lào Chương trình phát tiên phạm vi tri giáo viên Luông Nặm Tha (2010), Phương pháp làm việc của nhà Trương Cao đăng pham Nguyễn Minh Đường (Chủ nhiệm) (1991), Vấn đề bồi dưỡng đào tạo lại loại hình lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế- xa hợi Đề tài KX-07-14 (Thuộc Chương trình cấp Nhà nước KX07), 1991- 1995 10 Phạm Minh Hạc (1984), Tâm ly giáo dục, NXB giáo dục, Hà Nội 11 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yêu của quản lý, NXB Khoa học Ky thuật Hà Nội 12 Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản ly giáo dục, Nxb Đại học phạm Hà Nội 95 13 Hạn chế vai trò quản giáo dục Trương Cao đăng S pham Bộ giáo dục thê thao nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2000 14 Kết chiến lược thay đổi giáo dục Quốc gia năm 2006-2015 Lào 15 Kế hoạch thực trạng Quốc gia Giáo dục Thê thao quần chúng đến năm 2015 Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 16 Kế hoạch phát triển trường Cao đẳng phạm Luông Nặm Tha giai đoạn năm 2006 - 2010 17 Trần Kiêm (1977), Quản ly giáo dục nhà trường, Viện khoa học giáo dục Hà Nội 18 Nguyễn Kỳ (1984), Bùi Trọng Tuân, Mợt số vấn đề của lí ḷn quản lí giáo dục, Trường Cán Quản Giáo dục, Hà Nội 19 Lịch sử nhà Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha năm 2001 20 Luật giáo dục Cộng hòa Dân chu Nhân dân Lào (bản củng cố), số 04/QH ngày 03 tháng năm 2007 21 Hồ Chi Minh (1996), Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, t.8, tr.184 22 Hà Thế Ngữ (2001), Tư điển Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Nhà phạm - người góp phần đổi mới quản ly dạy học, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Bá Sơn (2000), Một số vấn đề bản khoa học quản lý, NXB Chính tri Quốc gia, Hà Nội 25 Trần Quốc Thành (2013), Đề cương giảng đổi mới lãnh đạo quản ly nhà trường, Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên 26 Theo kế hoạch phát triển nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha năm 2006-2015 27 Tổng kết thực trạng kế hoạch pháp triển trường Cao đẳng phạm Luông Nặm Tha năm 2012- 2014 28 Nguyễn Quốc Tri - Nguyễn Thi My Lộc (1996), Đại cương khoa học quản lý, Trường cán Quản Trung ương I, Hà Nội 29 Viện Ngôn ngữ học (1994), Tư điển tiếng Việt, NXB GD 96 30 Trang web: http://www.unesco.org.vn 97 PHU LUC Phụ lục 1: PHIỂU TRƯNG CẦU Y KIẾN VÊ BÔI DƯỠNG NGHIỆP VU PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM LUÔNG NẶM THA (Dành cho giảng viên) Để bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha nhằm nâng cao chất lượng hiệu qua đào tạo, giảng viên phát triển nhà trường, xin thầy cô vui lòng cung cấp thông tin tham gia đóng góp y kiến của mình bằng cách điền vào chô trống ( ) những nội dung cụ thể theo yêu cầu của câu hỏi đánh dấu  vào ô phu hợp với y kiến của mình Thầy (cô giáo) cho biết : Thực trạng thực chương trình kế hoạch boofi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha đạt mức độ ? Đánh dấu vào tương ứng theo ý kiến Mức độ đánh giá STT Nội dung đánh giá Thực đầy đủ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Xây dựng chương trình bồi dưỡng NVSP sát đối tượng người học Thực kế hoạch bồi dưỡng NVSP đáng tiến độ Tài liệu bồi dưỡng cho học viên Nề nếp lên lớp cán đạy bồi dưỡng Nề nếp học tập giảng viên học bồi dưỡng Thực kiêm tra kết học bồi dưỡng nghiêm túc,đáng yêu cầu Đánh giá kết học bồi dưỡng khách quan, công bắng Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Thầy (cô giáo) cho biết: Thực trạng thực nội dung bồi dưỡng Nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha đạt mức độ nào? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến STT Nội dung bồi dưỡng Tâm học lưa tuổi học sinh Tâm học dạy học Tâm học giáo dục đào đức Ky giáo tiếp phạm Phương pháp dạy học môn học Ky dạy học Ky dụng phương tiện dạy học Phương tiện giáo dục học sinh Ky nghiên cứu khoa học giáo dục 10 Phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học 11 Tin học ứng dụng trọng dạy học 12 Kiến thức thực tế giáo dục phổ thông 13 Tiếng Anh 14 Tiếng Việt 15 Tiếng Trung quốc Mức độ đánh giá Rất Bình Chưa Tốt tốt thường tốt Thầy (cơ giáo) cho biết: Các hình thức bồi dưỡng NVSP cho giáng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm thực mức độ nào? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến Mức độ đánh giá STT Rất tốt Hình thức bồi dưỡng Tốt Bình thường Chưa tốt Bồi dưỡng ngắn hạn Bồi dưỡng tập trung dài hạn Cử đào tạo, bồi dưỡng nước Tổ chức dự thường xuyên cho giảng viên Tổ chuyên môn đánh giá, rút kinh nghiệm Giờ dạy giảng viên Tổ chức Hội thảo theo chư đề NVSP Tổ chức tham quan, thực tế giáo dục Mời chuyên gia báo cáo, trào đổi với giảng viên Tự bồi dưỡng giảng viên Thầy (cô giáo) cho biết: Các phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha thực nào? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến STT Phương pháp bồi dưỡng Sử dụng phương pháp thuyết trình Sử dụng phương pháp diễn giảng Sử dụng phương pháp kê chuyện Sử dụng phương pháp đàm thoại Sử dụng phương pháp trình bày trưc quan Dạy học theo giáo án điện tử Bồi dưỡng giảng viên phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học, đọc sách, nghiên cứu tài liệu Mức độ đánh giá Bình Rất tốt Tốt Chưa tốt thường Phụ lục 2: PHIỂU TRƯNG CẦU Y KIẾN VÊ BÔI DƯỠNG NGHIỆP VU PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM LUÔNG NẶM THA (Dành cho cán bô quản lý) Để bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha nhằm nâng cao chất lượng hiệu qua đào tạo, giảng viên phát triển nhà trường, xin thầy cô vui lòng cung cấp thơng tin tham gia đóng góp y kiến của mình bằng cách điền vào chơ trống ( ) những nội dung cụ thể theo yêu cầu của câu hỏi đánh dấu  vào ô phu hợp với y kiến của mình I phần thông tin bản thân: Đơn vi công tác……………………………………………………………… Chức vụ quao lý……………………………………………………………… Tuổi Giới tính Học vị: Tiến si Thạc si Cử nhân đại học Nam Nữ Cử nhân cao đẳng Thâm niên công tác quản lý………………………………………………… II Phần câu hỏi Xin thầy (cô) đánh giá chất lượng đô ngũ giảng viên tại trường (Số1 lực rất kém; số yếu; số trung bình; số tốt; rất tốt) STT Nội dung Năng lực chuyên môn Năng lực phạm Năng lực nghiên cứu khoa học Năng lực giao tiếp xã hội Đánh giá vê chất lương độ ngũ giảng viên Rất Trung Yếu yếu bình Tốt Rất tốt Năng lực hoạt động thực tiễn Thầy, cô giáo viên cho biết: Trong công tác quản hoạt động bồi dưỡng Nghiệp vụ phạm cho giảng viên, nội dung quản cần thiết hoạt động bồi dưỡng Trương Cao đăng pham Luông Nặm Lựa cho cách trả lời vào ô trống Y kiến lựa chọn STT Nội dung kiến thức Quản mục tiêu bồi dưỡng NVSP Quản chương trình bồi dưỡng Quản nội dung bồi dưỡng Quản xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Quản tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng Chi đạo thực kế hoạch, nội dung, chương trình bồi dưỡng Quản kiể m tra, đánh giá kết bồi dưỡng Quản sở vật chất, trang thiết bi phục vụ hoạt động bồi dưỡng Quản hồ sơ, kết bồi dưỡng giảng viên 10 Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng NVSP cho giảng viên Cần thiết It cần thiết Không cần thiết Thầy (cô giáo) cho biết: Thức trạng việc lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha thực mức độ nào? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến Đánh giá thực STT Nội dung đánh giá Cụ thê hóa nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho khoa Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giảng viên khoa Xây dựng quy trình lập kế hoạch bồi dưỡng Xây dựng quy định cụ thê kế hoạch bồi dưỡng Khoa củatrường Xây dựng kế hoạch khái quát bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch chi tiết bồi dưỡng Các khỏa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên nghiệp vụ phạm Trường tổng hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Thầy (cơ giáo) cho biết: Thức công tác chi đạo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha thực mức độ ? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến Đánh giá thực STT Nội dung đánh giá Chi đạo khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ phạm giảng viên Chi đạo xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Chi đạo xây dựng triên khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Chi đạo tổ chức thực nội dung chương trình bồi dưỡng Chi đạo thực kế hoạchbồi dưỡng nghiệp vụ phạm tiến độ Chi đạo việc huy động phối hợp nguồn lực cho công tác bồi dưỡng Chi đạo công tác kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡngnghiệp vụ phạm cán dạy bồi dưỡng Chi đạo việc dụng, bảo quản sở vật chất, trang thiết bi dạy học trình dạy học bồi dưỡng Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Thầy (cô giáo) cho biết: Thức trạng tổ chức thực nội dung chương trình kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha đạt mức độ ? Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến STT Nội dung đánh giá Tổ chức khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ phạm giảng viên Tổ chực xây dựng nội dung chương trình kế hoạch bồi dưỡng phu hợp Xác định trọng tâm nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Cử cán có trình độ, có lực tham gia dạy bồi dưỡng Yêu cầu cán dạy bồi dưỡng nắm vứng nội dung chương trình, kế hoạch bồi dưỡng Triển khai thực nội dung chương trình kế hoạch bồi dưỡng Tổ chức phối hợp phân liên quan tham gia thực chương kế hoạch Tổ chứctrình cácvàhoạt động bồi dạydưỡng học bồi dưỡng phu hợp với thực tiễn nhà trường Cử cán giám sát việc thực chương trình kế hoạch bồi dương cán dạy bồi dưỡng Đánh giá thực Rất Bình Tốt Chưa tốt tốt thường Thầy (cơ giáo) cho biết: thực trạng công tác kiêm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha thực mức độ nào? Đánh dấu vào tương ứng theo ý kiến Đánh giá thực STT Nội dung đánh giá Kiểm tra đánh giá việc xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Kiểm tra đánh giá việc xây dưng kế hoạch tổng thê chi tiết cho hoạt động bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá việc triên khai thực kế hoạch bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá việc thực nội dung chương trình dưỡng cán dạy bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá thực nề nếp dạy học bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá kết dạy học bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Đánh giá toàn diền hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng nghiệm vụ phạm cho giảng viên nhà trường Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Thầy (cô giáo) cho biết: Tính khả thi biển pháp quản hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng pham Luông Nặm Tha Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến Tính khả thi STT Tên biện pháp Nâng cao nhận thức cán quản giảng viên bồi dưỡng nghiệp vụ phạm đáp ứng mực tiêu đào tạo giáoviên nhà trường Đổi nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Đổi công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng giảng viên đạt kết tốt Hoàn thiên chê phối hợp trọng QL đê thực tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giảng viên Rất Khả thi Khả thi Không khả thi Thầy (cô giáo) cho biết: Mức độ cần thiết biển pháp quản hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Trương Cao đăng phạm Luông Nặm Tha Đánh dấu vào ô tương ứng theo ý kiến Mức độ cần thiết STT Tên biện pháp Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cán quản giảng viên bồi dưỡng nghiệp vụ phạm đáp ứng mục tiều đào tạo giáo viên nhà Đổi nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Đổi công tác kiểm tra- dánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng giảng viên đạt kết tốt Hoàn thiện chê phối hợp QL đê thực tốt nhiện vụ bồi dưỡng giảng viên Cần It cần Không thiết thiết cần thiết ... hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trường Cao đăng S phạm Luông Nặm Tha 47 2.3.3 Về thực phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trường Cao đăng Sư phạm Luông. .. nghiêp vu s phạm cho giảng viên Trường Cao đăng Sư phạm Luông Nặm Tha 45 2.3.1 Thực trạng thực nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trường Cao đăng Sư phạm Luông Nặm Tha 45... hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trương Cao đăng Sư phạm Luông Nặm Tha 47 Bảng 2.9 Kết khảo sát việc thực phương pháp bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm cho giảng viên Trương Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay