Quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam, chi nhánh bắc giang

129 9 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN VĂN LỢI QUẢN RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN VĂN LỢI QUẢN RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cù Chí Lợi THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đoàn Văn Lợi ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Quản rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang", nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đai hoc Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Cù Chí Lợi Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu thầy , cô giáo Trường Đai hoc Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Văn Lợi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 10 1.2 Quản rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm cần thiết quản rủi ro cho vay ngân hàng thương mại .13 1.2.2 Mục tiêu tầm quan trọng quản rủi ro cho vay hoạt động NHTM .15 1.2.3 Nội dung quản rủi ro cho vay .16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 29 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 29 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan .31 1.4 Một số học kinh nghiệm quản rủi ro cho vay số ngân hàng .33 1.4.1 Kinh nghiệm quản rủi vo cho vay số ngân hàng thương mại 33 1.4.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam .35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.2 Phương pháp xử số liệu .38 2.2.3 Phương pháp phân tích 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .40 2.3.1 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng Chi nhánh .40 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực .40 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quy trình nghiệp vụ 40 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG 41 3.1 Khái quát ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang 41 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 41 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 42 3.1.3 Cơ cấu tổ chức .43 3.1.4 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 45 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang .55 3.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay Agribank Bắc Giang 55 3.2.2 Thực trạng quản rủi ro cho vay Agribank Bắc Giang 60 3.3 Đánh giá thực trạng quản rủi ro cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang 78 3.3.1 Kết đạt .79 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 82 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG 87 4.1 Định hướng hoạt động quản rủi ro cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang đến năm 2015 87 4.1.1 Định hướng hoạt động Agribank Bắc Giang 87 4.1.2 Định hướng quản rủi ro cho vay 90 4.2 Giải pháp tăng cường quản rủi ro cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang 90 4.2.1 Xây dựng hạn mức tín dụng cho ngành, cán tín dụng chi nhánh 90 4.2.2 Quy trình cho vay phân trách nhiệm khâu nghiệp vụ .92 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử thông tin khách hàng 93 4.2.4 Đo lường rủi ro cho vay để xác định tổn thất 95 4.2.5 Giải pháp phân tán rủi ro .96 4.2.6 Nâng cao lực đạo đức đội ngũ cán tín dụng 98 4.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 99 4.2.8 Nâng cao hiệu bảo đảm tiền vay 100 4.2.9 Hoàn thiện giải pháp xử rủi ro, nợ xấu .101 4.3 Kiến nghị 103 4.3.1 Kiến nghị quan Nhà nước Chính phủ .103 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .104 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 106 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Bắc Giang: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bắc Giang KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng Thương mại TCTD : Tố chức tín dụng KBNN : Kho bạc Nhà nước TCKT : Tổ chức kinh tế DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn IPCAS : Hệ thống toán nội kế toán khách hàng (hệ thống phần mềm hạch tốn) Agribank CBTD : Cán tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các nguy rủi ro khách hàng 18 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Agribank Bắc Giang 46 Bảng 3.2: Tình hình cho vay Agribank Bắc Giang 49 Bảng 3.3: Tình hình kinh doanh ngoại tệ toán quốc tế Agribank Bắc Giang 52 Bảng 3.4: Kết thu nhập từ hoạt động dịch vụ Agribank Bắc Giang 53 Bảng 3.5: Kết kinh doanh Agribank Bắc Giang 54 Bảng 3.6: Tình hình cho vay doanh nghiệp 2010 – 2014 55 Bảng 3.7: Tình hình cho vay hộ gia đình, cá nhân 2010 – 2014 57 Bảng 3.8: Tình hình cho vay theo loại hình sản xuất khách hàng 59 Bảng 3.9: Số lượng đội ngũ cán quản rủi ro tín dụng Chi nhánh 61 Bảng 3.10: Phân loại nợ theo kết chấm điểm xếp hạng KH 68 Bảng 3.11: Tình hình phân loại nợ Agribank Bắc Giang 69 Bảng 3.12: Tình hình nợ xấu Agribank Bắc Giang .71 Bảng 3.13: Tỷ lệ trích lập dự phòng Agribak Bắc Giang 75 Bảng 3.14: Tình hình sử dụng dự phòng để xử rủi ro cho vay Agribank Bắc Giang giai đoạn 2010 -2014 .77 Bảng 3.15: Tỷ lệ nợ xấu Agribank Bắc Giang 79 100 Kiểm tra, kiểm toán nội giữ vai trò quan trọng hoạt động NH, hoạt động cho vay Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội phát kịp thời sai sót việc thực qui trình nghiệp vụ tín dụng, khoản nợ có dấu hiệu xảy rủi ro KH suy giảm khả tài chính, trây ỳ có dấu hiệu lừa đảo Cho nên việc tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm toán nội bối cảnh cần thiết Để tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm toán nội cần làm tốt vấn đề sau: - Ngoài nội dung kiểm tra, kiểm tốn theo chương trình Agribank, Agribank Bắc Giang phải yêu cầu chi nhánh loại trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra hoạt động cho vay chi nhánh, năm từ đến kiểm tra - Agribank Bắc Giang phải chủ động xây dựng đề cương kiểm tra hoạt động cho vay chia nhỏ theo chuyên đề như: kiểm tra cho vay doanh nghiệp, kiểm tra cho vay theo hạn mức tín dụng, kiểm tra cho vay có bảo đảm tài sản, kiểm tra cho vay hộ sản xuất nông, lâm nghiệp qua tổ vay vốn, kiểm tra cho vay cầm cố giấy tờ có giá, kiểm tra cho vay cầm đồ… - Bố trí đội ngũ cán kiểm tra, kiểm toán chi nhánh đủ số lượng theo quy định Agribank; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để cán kiểm tra, kiểm tốn nội có đủ khả độc lập phân tích đánh giá chất lượng khoản vay - Khơng ngừng đổi hồn thiện phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra, tuỳ thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích việc kiểm tra 4.2.8 Nâng cao hiệu bảo đảm tiền vay Thông thường khoản vay xác định nguồn trả nợ từ kết dự án sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, nhiều mà đến hạn người vay vốn khơng trả nợ Vì cần phải có bảo đảm tiền vay để bù đắp kinh doanh người vay vốn bị rủi ro, mặt khác nâng cao trách nhiệm người vay, hạn chế lừa đảo vay vốn Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 Trong điều kiện khuôn khổ pháp bảo đảm tiền vay chưa hoàn chỉnh (khả chuyển nhượng thấp, quyền sử dụng đất chưa cấp giấy chứng nhận đầy đủ, giá trị tài sản nhỏ) phải thực coi trọng khâu thẩm định, kết hợp chặt chẽ quyền, đồn thể q trình cho vay Từ thực tế cho thấy, quyền, tổ chức đồn thể, đặc biệt tổ chức Hội nông dân, Hội phụ nữ phối hợp có hiệu với NH thực cho vay qua tổ tín chấp Các cấp quyền địa phương, tổ chức đồn thể có vai trò quan trọng việc giúp NH lựa chọn đối tượng cho vay, xác định tài sản chấp, ngăn ngừa sử dụng vốn sai mục đích Vì trường hợp cho vay khơng có bảo đảm tài sản, cần hỗ trợ tích cực từ phía đồn thể, quyền địa phương 4.2.9 Hồn thiện giải pháp xử rủi ro, nợ xấu  Phân tích khả thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử rủi ro: Các khoản nợ xấu, nợ xử rủi ro tín dụng Agribank Bắc Giang chiếm tỷ trọng đáng kể (như trình bày chương 2), việc phân tích đánh giá khả thu hồi giao kế hoạch thu hồi nợ cho CBTD phải việc làm thường xuyên Để làm tốt vấn đề này, cần tập trung vào nội dung sau: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi ro toàn chi nhánh Agribank Bắc Giang theo năm, chia quý; giao tiêu thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi cho chi nhánh loại trực thuộc, tiêu bắt buộc thực sở định việc chi lương kinh doanh đơn vị Thứ hai, tăng cường quản nợ xấu, nợ xử rủi ro, giải pháp sau: Hội sở tỉnh thành lập tổ giúp việc cho Giám đốc đạo chi nhánh trực thuộc phân tích nợ xấu, nợ xử rủi ro giải kịp thời khó khăn vướng mắc chi nhánh; chi nhánh loại trực thuộc thành lập tổ phân tích nợ xấu, nợ xử rủi ro đến KH vay lãnh đạo phụ trách kinh doanh làm tổ trưởng, sở phân tích khoản nợ khó đòi để giao tiêu thu nợ cho CBTD Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 Thứ ba, đề nghị với quan bảo vệ pháp luật, quyền địa phương tiếp tục phối hợp thu hồi khoản nợ đọng, nợ khó đòi ngun nhân KH có dấu hiệu lừa đảo, trây ỳ (kể việc khởi kiện) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 Thứ tư, sau phân tích đánh giá khoản nợ xấu, nợ xử rủi ro làm việc trực tiếp với KH, nhiều KH trả phần xây dựng kế hoạch trả dần tương lai Do NH phải xử dụng biện pháp động viên, phối hợp, tiếp tục hỗ trợ để khôi phục lực sản xuất người vay, cứu lấy người vay để họ trả nợ cho NH Để làm điều phía NH cán phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức kinh tế xã hội đặc biệt phải có q trình làm việc, am hiểu lịch sử KH Về phía KH vay vốn phải hội đủ điều kiện: phải người thành thật, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, có ý thức trả nợ NH; người vay có số tài sản có giá trị, tổ chức sản xuất kinh doanh để tạo lợi nhuận, đủ để trả nợ cũ nợ vay (nếu có) Cách làm phù hợp tiến hành thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi ro hộ gia đình, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nơng lâm nghiệp Đây cách làm vừa có hiệu kinh tế xã hội, vừa có tính nhân văn sâu sắc  Tăng cường biện pháp thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi ro: Sau phân tích, xây dựng kế hoạch thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử rủi ro, công việc phải tổ chức thực kế hoạch xây dựng Để thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử rủi ro tốt Agribank Bắc Giang phải tiếp tục tiến hành bước công việc sau: - CBTD phải thường xuyên bám sát KH, yêu cầu KH trả nợ giám sát việc thực kế hoạch trả nợ KH, KH xuất nguồn thu phải kịp thời yêu cầu KH trả nợ NH - Các chi nhánh loại trực thuộc, thành lập tổ chuyên trách gồm cán có lực, có kinh nghiệm để phối hợp, hỗ trợ CBTD việc xử thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi ro Đối với khoản nợ có dấu hiệu lừa đảo, trây ỳ khẩn trương đề nghị quyền địa phương, quan bảo vệ pháp luật phối hợp giải - Thành lập ban đạo Agribank Bắc Giang để giải khó khăn vướng mắc trình thu hồi nợ xấu, nợ xử rủi ro từ cấp phản ảnh nên, đồng thời báo cáo xin ý kiến đạo cấp Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104  Bán khoản nợ xấu Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 Bằng việc tham gia thị trường mua bán nợ, NH xem xét bán khoản nợ xấu cho công ty mua bán nợ, NH chủ thể kinh tế khác theo quy định hành Việc bán khoản nợ xấu giúp NH nhanh chóng xử nợ xấu, thu hồi nợ vay tối đa, tập trung cho cơng việc kinh doanh mình, thực biện pháp phòng ngừa nợ xấu hiệu mà không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc giải nợ tồn đọng với KH Hơn nữa, chủ thể pháp luật cho phép thực việc mua lại khoản nợ thị trường mua bán nợ hoạt động cách chuyên nghiệp tận dụng lợi thông tin, quy mô, quyền hạn… đặc biệt qua NH đạt hai mục đích: thứ chuyển rủi ro sang đối tượng khác, thứ hai tiết kiệm nguồn lực người, thời gian cho công việc khác, tăng tốc độ khối lượng công việc thực Chính phủ thành lập Cơng ty Quản tài sản Việt Nam (VAMC), mục tiêu VAMC góp phần xử nợ xấu TCTD mức an toàn; thêm khả tái tạo vốn chi TCTD để thúc đẩy nguồn cho vay kinh tế, góp phần giảm lãi suất cho vay Agribank NHNN chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Quản nợ Khai thác tài sản, công ty thực hoạt động như: tiếp nhận, quản tài sản bảo đảm nợ vay (tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh, tài sản gán nợ, tài sản Tòa án giao cho NH theo định, án…) liên quan đến khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh Chủ động bán tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt NH theo giá thị trường (giá bán tài sản cao thấp giá trị nợ tồn đọng) theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật; Xử tài sản bảo đảm nợ vay biện pháp thích hợp: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh tài sản để thu hồi nợ Đây điều kiện thuận lợi để chi nhánh bán khoản nợ xấu thị trường mua bán nợ phổ biến 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị quan Nhà nước Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật chủ động trước phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến thành phần có tác động để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế Chính phủ cần phối hợp với ngành có liên quan q trình xử vấn đề pháp phức tạp như: Đăng kí tài sản đảm bảo, quản đất đai, quy hoạch xây dựng, xử nợ xấu, tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn thủ tục phát mại tài sản Chỉ đạo quan thi hành luật pháp phải đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án liên quan đến tài sản chấp, tránh dây dưa, kéo dài, nâng cao hiệu lực Cơ quan thi hành án nhằm thực nghiêm túc, quy định cưỡng chế, buộc người vi phạm phải thi hành án 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước  Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành NHNN đóng vai trò quan điều hành, quản vĩ mơ lĩnh vực tiền tệ, tín dụng Vì vậy, NHNN cần nâng cao vai trò định hướng quản tư vấn cho NHTM thơng qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách cho vay cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần xây dựng hoàn thiện định chế công cụ bảo hiểm tín dụng để NHTM áp dụng cách chuẩn xác, kịp thời như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn tín dụng cơng cụ phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm cho vay, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động cho vay  Tăng cường tra hoạt động cho vay ngân hàng Công tác tra hoạt động cho vay cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động cho vay không NH mà hệ thống  Nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tín tín dụng (CIC) điều kiện cần thiết để thực quản rủi ro tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin ngày cao rủi ro kinh doanh tổ chức tín dụng ngày giảm Thơng tin tín dụng phải đầy đủ, kịp thời Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống Cán làm công tác quản mạng CIC am hiểu công nghệ, khả thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp Hiện nay, NH chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin KH để cạnh tranh NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích quy định dần NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin NH, đồng thời có biện pháp xử kiên quyết, kịp thời NH vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 Đồng thời, khuyến khích NH sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay  Phối hợp với Bộ Tài Chính hồn thiện ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát NH theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, phát triển thống cơng thức giám sát KH sở lí luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản rủi ro nội tổ chức tín dụng Thúc đẩy phát triển thị trường tài chính, trước hết thị trường liên NH, thị trường tiền tệ, thị trường sản phẩm phái sinh, thị trường mua bán nợ thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán, giảm thiểu rủi ro hoạt động NH Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế toán theo chuẩn mực quốc tế tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Một là, hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng Thực chất xếp hạng tín dụng nội việc sử dụng phương pháp công cụ để đánh giá, xếp loại KH dựa tiêu chuẩn định để từ đề sách cho vay biện pháp quản khác phù hợp với KH nhóm KH nhằm nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay NH Nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực xếp hạng tín dụng theo định kỳ trì cách liên tục để làm sở xây dựng sách KH giới hạn tín dụng, áp dụng hình thức đảm bảo tiền vay thích hợp, định hướng tín dụng với KH Xếp hạng tín dụng cơng cụ hiệu quả, mang tính khoa học quản rủi ro tín dụng thơng qua lượng hóa đánh giá đưa định phù hợp Hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐHTN 109 xếp hạng tín dụng KH NH Việt Nam ứng dụng thời gian gần nhiều trải nghiệm để sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Do đó, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội công việc trọng tâm để nâng cao chất lượng tín dụng Trong quản rủi ro tín dụng NH hệ thống xếp hạng tín dụng nội có vai trò quan trọng vừa sở để định cho vay phù hợp với điều kiện KH vay vốn, vừa sở để phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Theo định 493/2005/QĐ-NHNN quy định thời gian tối đa 03 năm kể từ định 493 có hiệu lực (tức tối đa đến tháng 06/2008) TCTD phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đến tháng 10/2007, Agribank xây dựng xong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, giai đoạn hoàn thiện Để nâng cao chất lượng quản rủi ro cho vay Chi nhánh Bắc Giang, Agribank nói chung Chi nhánh Bắc Giang nói riêng cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, bên cạnh hệ thống xếp hạng tín dụng cần phải xây dựng bổ sung với nội dung sau: + Đối tượng xếp hạng: áp dụng với tất KH, nhiên phân biệt theo nhóm KH có dặc điểm hoạt động khác nhau, chẳng hạn như: Đối với KH doanh nghiệp: xây dựng bảng điểm cần ý đến tiêu tài (khả tốn, khả tự tài trợ, khả sinh lời, tiêu hoạt động ) tiêu phi tài (mức độ tín nhiệm với TCTD, tình hình SXKD, điều kiện ảnh hưởng tới SXKD ) Các tiêu tài phần lớn dựa vào báo cáo tài mà KH cung cấp, nhiên báo cáo tài thực khơng đáng tin cậy, cần ý đến tiêu phi tài Đổi với KH cá nhân: đối tượng khơng có báo cáo tài nên phân tích cần quan tâm đến vấn đề như: tiền án tiền sự, tuổi tác, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời gian làm việc tại, thu nhập hàng năm Có thể phân chia KH cá nhân thành nhóm KH có chung đặc điểm để tiện cho việc xếp hạng KH có sách tín dụng phù hợp + Tiêu chí xếp hạng: trình bày trên, tiêu chí xếp hạng bao gồm chi tiêu tài phi tài chính, nhiên không nên cho nhiều tiêu phi tài Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 Điều xuất phát từ thực trạng, NH thu thập thông tin từ khách hảng, số thông tin khơng đầy đủ dẫn đến tình trạng cán chấm điểm tiêu theo cảm tính, ảnh hưởng tới định cấp tín dụng, khó kiểm sốt rủi ro tiềm ẩn từ KH Thiết nghĩ, tiêu phi tài nên tập trung vào: uy tín KH khứ, mặt hàng kinh doanh, thị trường tiêu thụ, đối thủ cạnh tranh, thông tin ông chủ tuổi tác, thâm niên công tác, trình độ văn hóa điều kiện khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Hai là, phòng kiểm tra, kiểm sốt nội nên trực tiếp Trụ sở quản trực thuộc Ban kiểm sốt hội đồng quản trị, theo chi nhánh khơng tồn phòng kiểm tra nội Việc chì nhánh khơng quản trực tiếp phòng kiểm tra, kiểm sốt nội mà Trụ sở quản góp phần cho kết kiểm tra trở nên khách quan đáng tin cậy hơn, không bị chi phối ban lãnh đạo chi nhánh Ba là, cần xây dựng văn cho quản hạn mức tín dụng phù hợp với ngành, sản phẩm, nhóm KH tiến tới quản hạn mức tín dụng theo CBTD Hồn thiện máy quản rủi ro tín dụng từ Hội sở đến chi nhánh với phân cấp ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phận, đồng thời xây dựng sách quản rủi ro tín dụng, sách phân bổ tín đụng, sách KH, xây dựng danh mục đầu tư Bốn là, việc đánh giá xếp loại KH sở để NH xây dựng sách tín dụng hợp Với sách tín dụng nay, tiêu chí để chấp nhận KH chung chung, chưa phân biệt đối tượng chấp nhận đối tượng bị từ chối cho vay Năm là, Trụ sở có Ban tín dụng doanh nghiệp Ban tín dụng HSX, cá nhân, Trung tâm phòng ngừa xử rủi ro Để quản dễ dàng Trụ sở chính, góp phần chun mơn hóa mảng nghiệp vụ, tăng cường cơng tác quản rủi ro chi nhánh, Agribank cho phép chi nhánh thành lập phòng quản trị rủi ro, đồng thời tách phòng tín dụng thành 02 tổ: tổ tín dụng cá nhân tổ tín dụng doanh nghiệp Cụ thể phòng quản trị rủi ro có nhiệm vụ sau: + Trực tiếp tham gia, theo dõi đánh giá việc thực chiến lược sách quản trị rủi ro tài Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 109 + Trực tiếp tham gia, theo dõi đánh giá việc thực chiến lược sách quản rủi ro chi nhánh + Rà soát đề xuất CBTD đảm bảo tn thủ quy định quy trình tín dụng, lập báo cáo thẩm định rủi ro tín dụng + Hỗ trợ cho CBTD việc phát kiểm soát dấu hiệu rủi ro + Thực phân loại nợ xử rủi ro theo quy định Sáu là, để nâng cao lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro hoạt động Agribank cần phải sửa đổi quy chế tuyển dụng, bố trí nhân viên theo yêu cầu quản mới, nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán bộ, tập trung trước hết vào lĩnh vực chủ yếu như: nghiệp vụ quản chiến lược, quản rủi ro, kế toán, kiểm toán, quản sản phẩm Là phận trực tiếp tạo thu nhập lớn cho NH thu nhập CBTD không khác so với cán phận nghiệp vụ khác Đề nghị Agribank điều chỉnh hệ số tính điểm, bổ sung hệ số trách nhiệm cho CBTD để đánh giá đóng góp phận nghiệp vụ hoạt động NH Bảy là, bước xây dựng định vị thương hiệu NH, trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tăng thu phí dịch vụ, giảm dần tỷ lệ thu từ sản phẩm dịch vụ tín dụng truyền thống Tám là, tại, chi nhánh thành lập tổ xử nợ theo đạo Agribank, đạt kết bước đầu xong thực chưa hiệu quả, với tình hình thực tế cần hoàn thiện theo hướng: + Thành lập tổ xử nợ tách khỏi phận cho vay: theo mơ hình cũ, phận xử nợ chung với phận cho vay, thành viên tổ xử nợ CBTD Vì vậy, thành viên làm việc với KH nợ xấu không khách quan Việc tách khỏi phận cho vay thể chun mơn hóa, đồng thời tổ xử nợ làm việc khách quan + Có chế độ thưởng phạt cho tổ xử nợ: quy định phụ cấp cho tổ trưởng, trích tỷ lệ phần trăm cho thành viên tổ xử nợ thu hồi nợ xấu Ngược lại, hàng quý giao kế hoạch thu hồi nợ, không đạt tạm giữ lương thu hồi nợ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 KẾT LUẬN Trong kinh doanh NH Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập NH Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch không đầy đủ, trình độ quản rủi ro nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán NH chưa cao Do đó, u cầu xây dựng mơ hình quản rủi ro cho vay có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cho vay, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản rủi ro phù hợp với môi trường hội nhập Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ kinh tế, đề tài “Quản rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang” tập trung làm nội dung sau: Một là, sở tổng hợp luận rủi ro cho vay, nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay Đồng thời công cụ quản rủi ro cho vay Hai là, phân tích thực trạng rủi ro cho vay cơng tác quản rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang, kết đạt hạn chế, đồng thời tìm nguyên nhân hạn chế Ba là, sở phân tích thực trạng nguyên nhân rủi ro này, kết hợp với luận, đề tài đưa giải pháp tăng cường công tác quản rủi ro cho vay chi nhánh Đồng thời, đề tài nêu số kiến nghị, đề xuất với cấp để hỗ trợ tích cực cho chi nhánh Agribank giảm thiểu rủi ro cho vay Mặc dù tác giả cố gắng để nội dung đề tài đảm bảo tính luận thực tiễn cao, song đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề phức tạp, đề lại thực điều kiện biến động chế, sách hạn chế thời gian, nguồn tài liệu tham khảo số liệu nghiên cứu nên tránh khỏi khiếm khuyết định Do đó, tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp để đề tài hồn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh PGS TS Nguyễn Liên Hà (2008), “Hiệp ước Basel vấn đề kiểm sốt rủi ro NHTM”, Tạp chí phân tích kinh tế PGS TS Phan Thị Thu Hà (chủ biên) (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông Vận tải Lê Văn Hùng (2011), “Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng - nhìn từ góc độ đạo đức”, Tạp chí Ngân hàng, (l6), Tr.33-35 Trịnh Thanh Huyền (2007), “Để Ngân hàng vươn biển lớn Điều trị “căn bệnh” nợ xấu NHTM”, Tạp chí tài chính, (tháng 5), Tr.20-22,28 Frederic S.Mishkin (1999), Giáo trình Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bùi Thị Kim Ngân (2005), “Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (Số chuyên đề), Tr.29-3 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/04/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoại động ngân hàng TCTD 10 Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN, ngày 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 11 Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng KH 12 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang (từ 2010 - 2014), báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng, lưu hành nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang (2010-2014), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam (2004), “Sổ tay tín dụng” - Lưu hành nội 15 Peter S.Rose (2004), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Tiến (2011), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro Kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG 87 4.1 Định hướng hoạt động quản lý rủi ro cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển. .. cứu: Quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi. .. dụng ngân hàng Ngân hàng có điều kiện tương tự Agribank chi nhánh Bắc Giang Kết cấu đề tài Tên đề tài Quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam, chi nhánh bắc giang , Quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam, chi nhánh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay