Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quần cầu giấy, thành phố hà nội

135 10 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG QUANG TRUNG TĂNG CƯỜNG QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG QUANG TRUNG TĂNG CƯỜNG QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN TRUNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu Luận văn hoàn toàn trung thực, tài liệu tham khảo có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Luận văn chưa cơng bố trơng cơng trình nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Quang Trung ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Tăng cường quản thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Chi cục thuế quận Cầu Giấy- Thành phố Nội”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản Đào tạo sau Đại học, khoa, phòng học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Trung doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Quang Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn 6 Kết cấu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan thuế TNDN 1.1.1 Khái niệm thuế TNDN 1.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 1.2 Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1.3 Quản thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam 11 1.3.1 Khái niệm quản thuế quản thuế thu nhập doanh nghiệp 11 1.3.2 Nội dung chủ yếu quản thuế thu nhập doanh nghiệp 13 1.4 Một số kinh nghiệm quản thuế TNDN từ chi cục thuế khác Nội 25 1.4.1 Kinh nghiệm số quận, Huyện quản thu thuế TNDN 25 1.4.2 Bài học rút cho chi cục thuế Quận Cầu Giấy 30 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 33 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.3 Các tiêu nghiên cứu 38 2.3.1 Chỉ tiêu số lượng DNNQD 38 2.3.2 Chỉ tiêu mức độ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNDN 38 2.3.3 Chỉ tiêu mức độ nộp thuế TNDN thời hạn 39 2.3.4 Chi tiêu mức độ rủi ro công tác quản thuế 39 2.4 Hệ thống tiêu phản ánh thực trạng quản thuế DNNQD 39 Chương THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY 41 3.1 Doanh nghiệp quốc doanh địa bàn quận Cầu Giấy 41 3.2 Sơ lược máy chi cục thuế quận Cầu Giấy 47 3.3 Công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh chi Cục thuế Quận Cầu Giấy 51 3.3.1 Tình hình đăng ký kê khai thuế TNDN 51 3.3.2 Tình hình toán thuế TNDN 53 3.3.3 Tình hình xử vi phạm thuế TNDN 58 3.3.4 Tình hình quản nợ thuế cưỡng chế thuế TNDN 59 3.4 Đánh giá chung công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2010-2013 64 3.4.1 Thuận lợi, khó khăn công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế quận Cầu Giấy thời gian qua 69 3.4.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 71 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY 75 4.1 Bối cảnh kinh tế xã hội yêu cầu công tác quản thuế địa bàn thời gian tới 75 4.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội nước Quận Cầu Giấy 75 4.1.2 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận Cầu Giấy đến năm 2020 78 4.1.3 Yêu cầu quản thuế TNDN địa bàn quận Cầu Giấy 81 4.1.4 Phân tích hội, thách thức việc nâng cao hiệu quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh địa bàn quận Cầu Giấy 82 4.2 Quan điểm công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp 86 4.3 Giải pháp tăng cường công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh địa bàn quận Cầu Giấy 87 4.3.1 Giải pháp nghiệp vụ quản thuế thu nhập doanh nghiệp 87 4.3.2 Tăng cường trách nhiệm quản thuế công chức thuế 88 4.3.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán thuế 89 4.3.4 Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng phận quản nợ phận có liên quan khác quản nợ đôn đốc thu nộp thuế 91 4.3.5 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối tượng nộp thuế 91 4.3.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế 92 4.4 Một số kiến nghị 93 4.4.1 Kiến nghị với quan chức xây dựng ban hành chuẩn mực quản thuế thu nhập doanh nghiệp 93 4.4.2 Hoàn thiện mơ hình tổ chức máy quản thuế 95 4.4.3 Đổi công tác xây dựng kế hoạch thu hồi nợ thuế quản cán bộ phận quản nợ cưỡng chế thuế 95 4.4.4 Sửa đổi quy định biện pháp cưỡng chế thuế Luật Quản thuế 96 4.4.5 Điều chỉnh qui định phạt nộp chậm thuế 97 4.4.6 Hoàn thiện điều kiện quy định biện pháp xử nợ thuế người nộp thuế lâm vào tình trạng giải thể, phá sản bỏ trốn, tích 97 4.4.7 Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, cản trở sản xuất kinh doanh 97 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 vii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh Nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh ĐTNT : Đối tượng nộp thuế FDI : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước GTGT : Giá trị gia tăng KBNN : Kho bạc Nhà nước NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 96 Hàng năm, Chi cục giao dự tốn thu NSNN thu từ thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh phần thu quan trọng có tỷ trọng lớn Ngoài số thuế doanh nghiệp tự nộp, công cụ tra, kiểm tra, ngành thuế thực truy thu bổ sung số thuế TNDN phải nộp tiền phạt theo quy định Trước tượng doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động, giải thể có xu hướng tăng hàng năm đòi hỏi cơng tác lập kế hoạch thu nợ phải thay đổi theo hướng: Phân loại doanh nghiệp theo tiêu thức: doanh thu, vốn điều lệ, số lượng nhân cơng,loại hình doanh nghiệp áp sát có biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu đối tượng nộp thuế nộp tiền thuế có dòng tiền hàng chuyển tài khoản cơng ty 4.4.4 Sửa đổi quy định biện pháp cưỡng chế thuế Luật Quản thuế Thông qua công tác tra, kiểm tra kịp thời phát mâu thuẫn, nội dung không phù hợp quy định hoạt động thực tế doanh nghiệp để kiến nghị lên quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung quy định quản thuế, cưỡng chế thuế Yêu cầu người nộp thuế kê khai tài khoản mở ngân hàng yêu cầu bên Ngân hàng kiểm tra hệ thống liên ngân hàng để xác nhận danh sách tài khoản người nộp thuế nhằm đề phòng người nộp thuế khơng khai báo tài khoản khó áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản Các biện pháp cưỡng chế thuế từ trước tới quan thuế thực Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động bị cưỡng chế thuế, họ lại mở doanh nghiệp khác để tiếp tục kinh doanh Nhà nước không thu thuế Do cần có vào cấp quyền, quan chức khác, quan truyền thơng để làm cho Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 97 người nộp thuê hiểu trách nhiệm nộp thuế hậu việc không nộp thuế 4.4.5 Điều chỉnh qui định phạt nộp chậm thuế Mức phạt khoản thuế nộp chậm quy định Luật quản thuế Mức phạt cần nâng cao mức lãi suất trả trậm Ngân hàng để tránh chiếm dụng thuế NNT Trong thẩm quyền, chức nhiệm vụ Chi Cục thuế quận Cầu Giấy, biện pháp phạt hành chậm nộp thuế áp dụng thêm biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế như: tạm ngừng hiệu lực hóa đơn bán hàng, yêu cầu người nộp thuế tập huấn thuế 4.4.6 Hoàn thiện điều kiện quy định biện pháp xử nợ thuế người nộp thuế lâm vào tình trạng giải thể, phá sản bỏ trốn, tích Chi Cục cần kiến nghị lên quan thuế cấp hướng dẫn quy trình nghiệp vụ xử nợ thuế người nộp thuế lâm vào tình trạng giải thể, phá sản bỏ trốn, tích để có giải cơng việc theo quy định pháp luật Mặt khác, nhu cầu giải thể doanh nghiệp nhu cầu đáng NNT, quan thuế phải có trách nhiệm giải kịp thời để doanh nghiệp không bị vi phạm quy định khác kê khai nộp thuế Kịp thời khác phục tình trạng nhiều doanh nghiệp muốn giải thể không giải thể 4.4.7 Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, cản trở sản xuất kinh doanh Căn Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ, Năm 2015 tồn ngành thuế giảm 45,5 nộp thuế để đạt 171 giờ/năm (thuế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 98 121,5 Bảo hiểm xã hội 49,5 giờ); Thời gian kê khai nộp thuế khơng q 121,5 giờ/năm; tỷ lệ DN khai thuế điện tử đạt 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng công khai sở liệu hồn thuế, bảo đảm 90% hoàn thuế theo thời gian quy định; Giải khiếu nại người nộp thuế, bảo đảm yêu cầu 90% hồ sơ khiếu nại người nộp thuế giải thời gian theo quy định pháp luật Cải cách hành khơng dừng lại hiệu hay kế hoạch cắt giảm thủ tục hành mà cần gắn trách nhiệm người đứng đầu vào công cải cách hành nhằm mang lại tiện lợi hài lòng cho người nộp thuế, tạo dựng hấp dẫn cho nhà đầu tư Để mục tiêu cải cách hành lĩnh vực thuế đạt kết quả, cần phải ứng dụng tin học đại vào công tác quản lý; lấy người nhân tố định cho thành công nghiệp cải cách Để giải pháp nêu thực ứng dụng vào thực tiễn cần có tham gia cấp uỷ Đảng, quyền Quận Cầu Giấy, tâm Lãnh đạo Chi cục thuế công tác điều hành phối hợp quan chức nhằm nâng cao nhận thức cho người nộp thuế để họ thấy trách nhiệm nộp thuế đồng thời có hoạt động tơn vinh người nộp thuế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 99 KẾT LUẬN Từ thực tiễn công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp ngồi quốc doanh với loại hình doanh nghiệp có nhiều mục đích hoạt động khác ngày gia tăng số lượng quy mô đặt vấn đề cần thiết phải tăng cường công tác quản thuế cho phù hợp với tình hình Để thực nhiệm vụ thu ngân sách, đại hóa cơng tác quản thuế vừa cắt giảm thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế kê khai nộp thuế vừa phải quản chặt sát với thực tiễn hơn, tăng cường chất lượng quản hình thức quản cần thiết phải xây dựng lực lượng cán quản thuế đáp ứng tiêu chuẩn chun mơn nghiệp vụ, bố trí lại vị trí việc làm cho đội quản để nâng tính chuyên nghiệp phận Học hỏi kinh nghiệm quản thuế nước nước với ứng dụng công nghệ quản theo hướng đại xu hướng chung thời đại Các kết nghiên cứu tác giả đề cập đến khía cạnh chống thất thu ngân sách, chống nợ đọng thuế kéo dài, tăng cường pháp chế công tác quản thuế theo hướng thực chất vấn đề nâng cao mức độ hài lòng người nộp thuế dịch vụ quan thuế đồng thời cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế cần gắn với mục tiêu tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư Ngoài ra, quan quản thuế cần nhìn nhận lại tính tự giác tn thủ luật thuế người nộp thuế để có hoạt động cụ thể vừa mang tính tuyên truyền vừa mang tính răn đe để coi việc hiểu biết, tuân thủ pháp luật trở thành điều kiện cho đời phát triển doanh nghiệp từ vừa góp phần chống thất thu NSNN vừa giảm bớt hành vi gian lận thuế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 100 giảm bớt trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn hậu mà gây cho kinh tế Các giải pháp đưa đúc kết từ hạn chế văn pháp luật thuế TNDN, công tác quản thuế Bằng kinh nghiệm làm việc thực tiễn, kết nghiên cứu phát tác giả đề xuất hướng công tác quản thuế tập trung thêm vào khía cạnh quản bị bng lỏng chưa hướng dẫn cụ thể để ngày hồn thiện cơng tác quản thuế không c ác doanh nghiệp ngồi quốc doanh mà liên quan đến loại hình doanh nghiệp khác Để nâng cao hiệu quản thuế, thu thuế, xử nợ thuế doanh nghiệp quốc doanh chi cục thuế quận Cầu Giấy cần làm rõ thêm lợi ích người nộp thuế, hiệu sử dụng tiền thuế Nhà nước, cơng tác phòng chống tham nhũng lĩnh vực cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp lĩnh vực thuế…để củng cố niềm tin cho người nộp thuế Sau thời gian học tập nghiên cứu Trường đại học kinh tế quản trị kinh doanh, hướng dẫn nhiệt tình Thầy hướng dẫn thầy cô Khoa sau đại học; giúp đỡ đồng nghiệp ngành thuế giúp tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thu thập số liệu,do trình độ thời gian nghiên cứu hạn chế, Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý thầy cô đồng nghiệp để giúp cho tác giả rút kinh nghiệm có điều kiện nghiên cứu sâu Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2014), Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 25/9/2014 hướng dẫn công tác phân cấp quản cán Bộ tài (2014), Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa thông tư liên quan đến sách thuế Chi cục thuế quận Cầu Giấy (2014), Báo cáo thống kê tình hình kê khai nộp thuế khối DNNQD chi cục thuế quận Cầu Giấy Chi cục thuế quận Thanh Xuân (2014), Báo cáo thống kê tình hình kê khai nộp thuế khối DNNQD chi cục thuế quận Thanh Xuân Chính phủ (2014), Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung 04 Nghị định thuế Chính phủ (2010), Nghị số 25/ NQ-CP ngày 2/6/2010 đơn giản hóa 258 TTHC thuộc phạm vi chức quản bộ, ngành Nghị 68/NQ-CP ngày 27/10/2010 đơn giản hóa thủ tục hành thuộc chức quản Bộ Tài Kế hoạch 146 ngày 26-12-2011 UBND quận Cầu Giấy phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 Nghị Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng Cầu Giấy Quản thuế TNDN Cục thuế tỉnh Gia Lai, (2013), tác giả Trần Phan Quốc Chương 10 Quốc hội khóa XI (2006), Luật quản thuế số 78/2006/QH1, kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2006 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 102 11 Tăng cường kiểm soát thuế TNDN Chi cục thuế Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng (2012) tác giả Trần Văn Ninh 12 Tổng cục thuế (2010), Quyết định 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 Tổng cục thuế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế 13 Tổng cục thuế, Tạp chí thuế nhà nước online: www.tapchithue.com.vn 14 Websites: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/guest/cac-khu-vuc-kinhte) 15 Websites http://www.ncseif.gov.vn/ (của Tổng cục thống kê, điều tra doanh nghiệp 2013) 16 Websites www.gdt.gov.vn (của Tổng cục thuế) 17 Websites:www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964? Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 103 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ QUẢN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (Phiếu hỏi dành cho cán công chức thuế) Anh (chị) vui lòng tích dấu (X) vào phương án trả lời dòng bảng Nội dung Rất Cần thiết Cần thiết Tách Đội Quản nợ Cưỡng chế nợ thuế thành đội độc lập để nâng mức độ chuyên trách quản phương thứchiện làm việcsang tư Thay đổiđổi tư thuế mới, coi DN khách hàng quan thuế đơn vị cung cấp dịch vụ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp, lực quản thường xuyên hơn, đáp ứng yêu cầu quản thuế đại thời kỳ hộiđổi nhập kinhtiếp tế cận ĐTNT từ việc tập Thay cách chung xử phạt, tra, cưỡng chế sang tuyên truyền, tư vấn cho ĐTNT tự nguyện tuân thủ luật thuế Quản thuế cần phân loại ĐTNT theo quy mô vốn điều lệ, thay đổi thời gian nộp tờ khai, nộp thuế TNDN theo nhóm phân loại ĐTNT, giảm áp lực cơng việc cho quan thuế, giảm rủinghiên ro Sự cần thiết cứu mở rộng tìm hiểu ĐTNT lại ln muốn trốn thuế, nộp thuế ít? Sự cần thiết đào tạo cấp chứng giám đốc cho chủ doanh nghiệp NQD Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / Không cần thiết Rất không cần thiết 104 Trân trọng cảm ơn anh (chị) dành thời gian trả lời câu hỏi PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ QUẢN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (Phiếu hỏi dành cho doanh nghiệp NQD) 1, Anh (chị) vui lòng tích dấu (X) vào phương án trả lời dòng bảng Chỉ tiêu Từ chối Miễn cưỡng Chấp nhận Cam kết Tuân thủ sách thuế kinh doanh Giám đốc phải nắm bắt tuân thủ luật thuế kinh doanh 2, Anh (chị) vui lòng tích dấu (X) vào phương án trả lời dòng bảng Rất Chỉ tiêu Hài Lòng Hài Bình lòng thường Đánh giá cơng tác quản thuế Chi Cuc thuế,đối với DN NQD Chi Cục thuế Cầu Giấy Nhận xét việc ứng dụng Tin học kê khai thuế Nhận xét buổi tập huấn sách thuế cho DN Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / Không Rất hài khơng lòng Hài Lòng 105 quan thuế tổ chức 3, Anh (Chị) vui lòng điền thơng tin thích hợp vào ô trống a, Vốn điều lệ công ty anh (chị) là: đồng b, Công ty có Dư nợ vơn vay ngân hàng, cá nhân tại: đồng c, Tỷ trọng thuế TNDN phải nộp hàng năm doanh thu là: % d, Theo anh (chị ) sau………năm quan thuế đến doanh nghiệp để kiểm tra toán thuế hợp e, Số lao động bình quân năm giai đoạn 2010 -2013 là: người Cảm ơn Anh(Chị) dành thời gian trả lời câu hỏi nêu Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / 106 Hướng dẫn ĐTNT lập hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ ĐTNT Kiểm tra hồ sơ Ghi thông tin xác định hồ sơ ĐTNT Nhập, kiểm tra, xử liệu Xác nhận mã số thuế Trả kết cho Lưu hồ sơ ĐTNT Báo cáo thay đổi ĐKT Lập danh sách ĐTNT vi phạm đăng ký thuế Sơ đồ 1: Quy trình quản đăng ký thuế, thay đổi, bổ sung Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN / Nhận tờ khai thuế Kiểm tra số tờ khai Hạch toán chứng từ nộp thuế Trả lại tờ khai khơng hợp lệ Tính nợ, nộp thừa, khấu trừ Báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế Đối chiếu số liệu phải nộp, nộp, nợ, nộp thừa với ĐTNT Nhập xử tờ khai MT Kiểm tra tờ khai Đôn đốc ĐTNT sửa lỗi Thực xử lỗi kê khai Lưu trữ tờ khai Sơ đồ 2: Quy trình xử tờ khai kế tốn thuế Xác định ĐTNT chậm nộp, không nộp tờ khai thuế Gửi thư đôn đốc nhắc nhở ĐTNT nộp tờ khai thuế Lập biên xử phạt Xử phạt đơn giản Xác định hình thức mức phạt Ra QĐ phạt ĐTNT không nộp tờ khai thuế Sơ đồ 3: Quy trình đơn đốc kê khai xử phạt vi phạm hành kê khai thuế Xác định trường hợp nợ thuế Gửi thư đơn đốc nhắc nhở Tính phạt nộp chậm tiền thuế Lập danh sách khoản nợ phải đôn đốc phân loại nợ Phân công thu nợ Báo cáo, lưu hồ sơ Theo dõi kết thu nợ Thực biện pháp thu nợ Lập nhật ký thu nợ Sơ đồ 4: Quy trình đôn đốc thu nợ cưỡng chế thuế ... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG QUANG TRUNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THU QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản. .. Khái niệm quản lý thu quản lý thu thu nhập doanh nghiệp 11 1.3.2 Nội dung chủ yếu quản lý thu thu nhập doanh nghiệp 13 1.4 Một số kinh nghiệm quản lý thu TNDN từ chi cục thu khác Hà Nội 25... TRẠNG QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THU QUẬN CẦU GIẤY 41 3.1 Doanh nghiệp quốc doanh địa bàn quận Cầu Giấy 41 3.2 Sơ lược máy chi cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quần cầu giấy, thành phố hà nội , Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quần cầu giấy, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay