Phân tích các chuẩn mực đạo đức mới theo tư tưởng hồ chí minh vận dụng vào việc xây dựng và lối sống cho sinh viên hiện nay

21 36 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:38

Đề tài: Phân tích chu ẩn m ực đ ạo đ ức theo tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào việc xây dựng lối sống cho sinh viên MỤC LỤC Phần nội dung: ∗ Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già dân tộc, Người gương mẫu mực đạo đức cách mạng, quan tâm đến vấn đề đạo đức việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức “cái gốc” người cách mạng Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đồn viên, niên.Nhìn nhận đoàn viên, niên cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò.Là người tiếp sức cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắ nghiệp giai cấp dân tộc Thấm nhuần quán triệt tưởng Người, Đảng Nhà nước ta ln đề cao vai trò đoàn viên, niên, cho hệ sinh viên Coi trọng việc xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên lấy tưởng Hồ Chí Minh kim nam hệ niên tương lai Phần I: Lời mở đầu - Đạo đức hình thái ý thức xã hội,tổng hợp nguyên tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc người, tiến xã hội mối quan hệ người với người, cá nhân xã hội - Bản chất đạo đức xã hội: hình thái đặc biệt ý thức xã hội,là điều chỉnh mối quan hệ xã hội, biện pháp giải khắc phục mâu thuẫn xã hội làm cho xã hội phát triển, tiến Phần II: tưởng HCM chuẩn mực đạo đức 2.1 Khái niệm : 2.1.1Tư tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN - Là kết vận dụng sáng tạo phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể nước ta; đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người , nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh: Chủ Nghĩa Mác-Lê-Nin, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại 2.1.2 Đạo đức Đạo đức gốc cách mạng : ∗ Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức tảng sức mạnh người cách mạng, coi gốc cây, nguồn sông nước ∗ Quan niệm lấy đức làm gốc Hồ Chí Minh khơng có nghĩa tuyệt đối hố mặt đức, coi nhẹ mặt tài ∗ tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành động, lấy hiệu thực tế làm thước đo ∗ Như vậy, tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức tài, hồng chuyên,phẩm chất lực thống làm Người nhấn mạnh, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang 2.2 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức * Đạo đức gốc người cách mạng Hồ Chí Minh nhà tưởng, lãnh tụ cách mạng giới bàn nhiều vấn đề đạo đức giáo dục đạo đức - tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sâu sắc, phong phú, lý luận thực tiễn, trở thành phận vơ giá văn hố dân tộc nhân loại, sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi cách mạng Việt Nam + Khi đánh giá vai trò đạo đức đời sống, từ sớm, Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguốn sông suối – “cũng sơng có nguốn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo + Người cách mạng phải có đạo dức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” Người cho rằng, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội nghiệp vẻ vang, nhiệm vụ nặng nề “Sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạnh làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” Người nói, cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục “viết lên trán chữ cộng sản mà ta họ mến yêu Quần chúng quý mến người có tu cách, đạo đức” “Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho lồi người cơng việc to tát, mà tự khơng có đạo đức, khơng có bản, tự hủ hố, xấu xa làm việc gì?” 104 Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy Đảng xa rời sống, xa rời quần chúng, rơi vào thối hố, biến chất Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng Phảo “là đạo đức, văn minh” Người nhắc lại ý Lênin: Đảng cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm dân tộc thời đại Trong Di chúc, Người dặn: “Mỗi đảng viên va cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân” tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành dộng, lấy hiệu thực tế làm thước đo Chính Hồ Chí Minh ln đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức với tài, lời nói đơi với hành động hiêu thực tế Người nói: “phải lấy kết thiết thực góp sức cho sản xuất lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng + Hãy kiên chống bệnh nói sng, thói phơ trương hình thức, lối làm việc khơng nhằm mục đích nâng cao sản xuất” Như vậy, tưởng Hồ Chí Minh, đức tài, hồng chuyên, phẩm chất lực thống làm Trong đó; Đức gốc tài; hồng gốc chuyên; phẩm chất gốc lực Tài thể cụ thể đức hiêu hành động - Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tưởng tự giải phóng, mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản ưu tú, gương sống hành động mình, chiến đấu chitưởng trở thành thực Hồ Chí Minh cho rằng, phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng định vận mệnh lồi người khơng chiến lược sách lược thiên tài cách mạng vơ sản, mà phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch Tấm gương đạo đức sáng nhân cách vĩ đại, song đời thường Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam mà với nhân dân giới Tấm gương từ lâu nguốn cổ vũ động viên tinh thần quan trọng nhân dân ta nhân loại tiến đoàn kết đấu tranh hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội 2.3 Quan điểm HCM chuẩn mực đạo đức cách mạng ∗ Đạo đức cách mạng có vai trò quan trọng người cách mạng - Khổng Tử nói: Đức cốt quân tử - Các Mác khẳng định: Đức chất người Cộng sản - Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đức gốc người cách mạng ∗ Các chuẩn mực đạo đức gồm : - Trung với nước, hiếu với dân - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ - Thương u người, sống có tình nghĩa - Có tinh thần quốc tế sáng 2.3.1 Trung với nước, hiếu với dân ∗ “Trung” “hiếu” ruyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam quốc gia phương Đông ∗ Trung với nước: -mỗi cá nhân phải biết đặt lợi ích Đảng, Nhà nước, cách mạng lên hết, phải tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng đề ra, dù khó khăn đến đâu khắc phục, dù gian khổ đến đâu cần cố gắng; kiên định mục tiêu cách mạng đề ra; thực tốt chủ trương Đảng, sách Nhà nước đặt biệt người cán bộ; nỗ lực việc thực đường lối cách mạng Đảng Nhà nước; tuyên truyền đường lối cách mạng cho Nhà nước ∗ Hiếu với dân: + Hiếu với dân nghĩa phải khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân, biết tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân, gắn bó mật thiết với nhân dân + Tổ chức vận động nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước + Chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần nhân dân Dân có no cách mạng thắng lợi, dân có n cách mạng thành cơng, nắm rõ tưởng, quan điểm, nguyện vọng nhân dân; gần gũi quan tâm đến nhân dân 2.3.2 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ ∗ Cần siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh ∗ Kiệm tiết kiệm (tiết kiệm thời gian,tiết kiệm công sức, tiết kiệm cải…) nước, dân ∗ Liêm tôn trọng công dân Phải “trong không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng ∗ Chính thẳng thắn, đứng đắn ∗ Chí cơng vơ cơng cơng tâm khơng thiên thiên vị,làm việc khơng nghĩ đến trước, biết “vì Đảng, dân tộc” lo trước thiên hạ Vui sau thiên hạ” Chí công vô nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân 2.3.3 Thương yêu người, sống có tình nghĩa ,có tinh thần quốc tế sáng ∗ Hồ Chí Minh kế thừa phát huy truyền thống nhân ái, nhân nghĩa dân tộc kết hợp với chủ nghĩa nhân văn nhân loại đỉnh cao chủ nghĩa nhân văn cộng sản chủ nghĩa ∗ Lòng yêu thương người Bác Hồ trước hết dành cho đại đa số nhân dân lao động, người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột hành tinh ∗ Tấm lòng yêu thương người thể rõ quan hệ đồng chí, đồng đội, anh em ∗ Tình thương yêu thể rõ Di chúc Bác dặn Đảng Chính phủ việc hàn gắn vết thương sau chiến tranh “công việc người”, với cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, niên xung phong; liệt sĩ; với cha, mẹ, vợ, thương binh, liệt sĩ;phụ nữ,… Bác khơng bỏ sót đối tượng cả, thể lòng thương yêu tất người Thương yêu người, sống có tình nghĩa Một vài hình ảnh : ∗ Chủ nghĩa quốc tế sáng phẩm chất quan trọng + Nội dung chủ yếu tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tơn trọng, hiểu biết, thương u đồn kết với giai cấp vơ sản,dân tộc tồn giới, với người tiến toàn cầu + Chống lại chia rẽ, hằn thù, bất bình dẳng phân biệt chủng tộc; chống lại chủ nghĩa hẹp hòi, sơ vanh, biệt lập chủ nghĩa bành trướng bá quyền ∗ Hồ Chí Minh tốn cơng xây đắp tình đồn két hữu nghị Việt Nam với nhân dân giới, tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo văn hố hồ bình cho nhân loại Có tinh thần quốc tế sang ∗ Nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đứcXây đôi với chống ∗ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: để người tự nhận thấy việc trau dồi đạo đức cách mạng việc “sung sướng vẻ vang đời” 2.4 Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức ∗ Những nguyên tắc xây dựng đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau; nguyên tắc đạo người phấn đấu trở thành người có đức, có tài để phục vụ tốt cho việc xây dựng xã hội Việt Nam - Nói đơi với làm: + Phải nêu gương đạo đức 107 Nói đơi với làm, Hồ Chí Minh coi nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức Điều Hồ Chí Minh khẳng định từ năm 20 kỷ XX tác phẩm Đường cách mệnh Bản thân Hồ Chí Minh gương sáng tuyệt vời lời nói đơi với việc làm Nó đơi với làm đặc trưng chất tưởng đạo đức Hồ Chí Minhđạo đức cách mạng Nói đơi với làm đối lập hồn tồn với thói đạo đức giả giai cấp bóc lột, nói đằng làm nẻo, chí nói mà khơng làm Ngay sau cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh biểu thói đạo đức giả số cán bộ, “vác mặt làm quan cách mạng’, nói mà khơng làm Sau này, Ngừoi nhiều lần bàn đến việc tẩy bệnh quan liêu, coi thường quần chúng số cán bộ,đảng viên “miệng nói dân chủ, làm việc họ theo lối “quan chủ” Miệng nói “phụng quần chúng”, họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược với phương châm sách Đảng phủ”, làm tổn hại uy tín Đảng phủ trước nhân dân Nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống văn hố Phương Đơng Nói đơi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh có lần rõ: “nói chung dân tộc Phương Đơng giàu tình cảm, họ, gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên 10 truyền” Với ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh đào tạo hệ cán Việt Nam không lý luận cách mạng tiên phong, mà gương đạo đức cao Hồ Chí Minh cho rằng, lĩnh vực khác, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng “đạo làm gương” Người nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dụng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” Để làm thế, phải ý phát hiện, xây dựng điển hình người tốt, việc tốt gần gũi đời thường, lĩnh vực lao động sản xuất, chiến đấu, học tập…Bởi theo người, giọt nước chảy hướng thành suối, thành sông, thành biển Không nhận thức điều “chỉ thấy mà quên gốc” Người nói: “Người tốt, việc tốt nhiều Ở đâu có Ngành, giới, địa phương nào, lứa tuổi có” Như vậy, đạo đức xây dựng rộng lớn, vững chắc, chuẩn mực đạo đức trở thành hành vi đạo đức hàng ngày tồn xã hội -Xây đơi với chống : + Để xây dựng đạo đức mới, cần phải kết hợp chặt chẽ xây chống Trong đời sống hang ngày, tượng tốt- xấu, – sai, đạo đứcđạo đức thường đan xen nhau, đối chọi thông qua hành vi người khác nhau, chí người Chính vậy, việc xây chống lĩnh vực đạo đức rõ ràng không đơn giản Xây phải đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây Xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng trước hết phải tiến hành việc giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức Việc giáo dục đạo đức phải tiến hành phù hợp với giai đoạn cách mạng; phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, giai cấp, tầng lớp môi trường khác nhau; phải khơi dậy ý 11 thức đạo đức lành mạnh người Hồ Chí Minh rằng, “mỗi người có thiện ác lòng Ta phải 108 biết làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu bị dần đi, thái độ người cách mạng” Bản thân tự giác phẩm chất đạo đức cao quý người mối tổ chức, trước hết Đảng Xây phải đôi với chống, với việc loại bỏ sai, xấu, vô đạo đức đời sống hàng ngày, Hồ Chí Minh cho rằng, đường tới tiến cách mạng, đạo đức xây dựng thành cơng sở kiên trì mục tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, chống thói quen, tập quán lạc hậu loại trừ chủ nghĩa cá nhân Đây thực “một chiến đấu khổng lồ” tiến lạc hậu, cách mạng phản cách mạng Để giành thắng lợi chiến đấu này, điều quan trọng phải phát sớm, phải tuyên truyền, vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho lành mạnh, đạo đức - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời : + Một đạo đức xây dựng sở tự giác tu dưỡng đạo đức người Hồ Chí Minh rằng, phải làm để người tự nhận thấy việc trau dồi đạo đức việc”sung sướng, vẻ vang đời” Người nhắc lại luận điểm Khổng Tử “chính tâm,…tu thân…” rõ: “chính tâm, tu thân tức cải tạo Cải tạo phải trường kỳ gian khổ, cách mạng thân người Bồi dưỡng tưởng để đánh thắng tưởng cũ, đoạn tuyệt với người cũ để trở thành người cơng việc dễ dàng…dù khó khăn gian khổ, muốn cải tạo định thành cơng” Đạo đức cách mạng đạo đức dấn thân, đạo đức hành động độc lập, tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân Chỉ có hành động, đạo đức cách mạng bộc lộ giá trị Do vậy, đạo đức cách mạng đòi hỏi người phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn, 12 công việc, mối quan hệ mình, phải nhìn thẳng vào mình, khơng tự lừa dối, huyễn hoặc, phải thấy rõ hay, tốt, thiện để phát huy thấy rõ dở, xấu, ác để khắc phục; phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời cơng việc rửa mặt hàng ngày Hồ Chí Minh đưa lời khuyên dễ hiểu: “Đạo đức cách mạng khơng phải trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” 13 - Sinh viên học tập làm theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh: + Hồ Chí Minh cho rằng, dân tộc phương Đơng giàu tình cảm, trọng đạo lý, việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, người có vai trò vơ quan trọng Riêng với hệ trẻ, việc tu dưỡng quan trọng hơn, họ “người chủ tương lai nước nhà”; cầu nối hệ “người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai” Chính vậy, việc giáo dục đạo đức chăm lo cho việc rèn luyện đạo đức sinh viên Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm Nói chuyện với sinh viên, Người khẳng định: “thanh niên phải có đức, có tài Có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế tài giỏi lại đến thụt két khơng làm ích lợi cho xã hội, mà hại cho xã hội Nếu có đức mà khơng có tài ví ơng bụt khơng làm hại gì, khơng lợi cho lồi người” 109 Người rõ, việc thực hành tốt đạo đức cách mạng đời sống hàng ngày cá nhân khơng có tác dụng tơn vinh, nâng cao giá trị họ mà tạo sức mạnh nội sinh, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách.Người viết: “Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không sợ sệt, rụt rè, lùi bước…Khi gặp thuận lợi thành công 14 giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt không kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thần, không quan hem, không kiêu ngạo, khơng hủ hố” Nhấn mạnh vai trò đạo đức đời sống cá nhân xã hội, Hồ Chí Minh khơng phân biệt đạo đức cách mạng đạo đức đời thường, đạo đức cán đạo đức công dân Người rõ, xã hội người có cơng việc, tài vị trí khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, giữ đạo đức cách mạng người cao thượng – Kiên trì tu dưỡng theo phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh Cũng cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân khác, tầng lớp niên, sinh viên trí thức, Hồ Chí Minh sớm xác định phẩm chất đạo đức tối cần thiết để họ có phương hướng phấn đấu rèn luyện nói với Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (7 -5 – 1958), phẩm chất người tóm tắt “sáu yêu”: Yêu tổ quốc: Yêu nào? Yêu phải cho tổ quốc ta giàu mạnh Muốn cho Tổ quốc giảu mạnh phải sức lao động, sức gia sản xuất, thực hành tiết kiệm Yêu nhân dân: Mình phải hiểu rõ sinh hoạt nhân dân, biết nhân dân khổ cực nào, biết chia lo lắng, buồn vui, công tác nặng nhọc nhân dân Yêu Chủ nghĩa xã hội: Yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền yêu chủ nghĩa xã hội, có tiến lên chủ nghĩa xã hội nhân dân ngày no ấm hơn, Tổ quốc ngày giàu mạnh -Yêu lao động: + Một thật yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội phải yêu lao động, khơng có lao động lời nói sng u khoa học kỷ luật: Bởi tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có khoa học kỷ luật Theo Người, để có phẩm chất vậy, sinh viên phải rèn luyện cho đức tính như: trung thành, tận tụy, thật trực Phải xác định rõ nhiệm vụ 15 mình, “khơng phải hỏi nước nhà cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà? Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào” Trong học tập, rèn luyện phải kết hợp lý luận với thực hành, học tập với lao động; phải chống biểu chủ nghĩa cá nhân, chống tưởng háo danh, hám lợi “chống tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc chống thói quên xem thường lao động, lao động chân tay Chống lười biếng, xa xỉ chống cách sinh hoạt ủy mị chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang” Phải trả lời câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Phải xác định rõ tốt, xấu? Ai bạn, thù? Người rõ: “Đối với người, làm lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta bạn Bất làm có hại cho nhân dân Tổ quốc ta tức kẻ thù Đối với mình, tưởng hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào bạn tưởng hành động có hại cho Tổ quốc đồng bào kẻ thù… Điều phải, 110 phải cố làm cho kỳ được, dù việc nhỏ Điều trái, tránh, dù điều trái nhỏ” 16 Phần III Vận dụng TTHCM vào việc xây dựng đạo đức lối sống sinh viên giai đoạn 3.1 Thực trạng việc xây dựng đạo đức lối sống sinh viên giai đoạn ∗ Mặt tích cực: + Sinh viên có lĩnh trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam + Giữ vững đạo đức cách mạng, sống sạch, giản dị, lành mạnh, biết vươn tới giá trị chân, thiện, mỹ + Sống có hồi bão, có lý tưởng, có niềm tin tương lai tươi sáng dân tộc + Thanh niên, sinh viên Việt Nam động nhạy bén với sống cơng việc, bên cạnh họ tiếp thu phẩm chất tốt đẹp chăm chỉ, kiên trì nỗ lực + Tham gia tích cực vào phong trào tình nguyện + Có lực học tập tốt, có ý thức tiếp thu khoa học công nghệ + quan tâm nhiều đến vấn đề trị - xã hội 17 + Về mục đích sống: Đa phần thiếu niên có mục đích sống rõ ràng ∗ Mặt tiêu cực: + Một phận chạy theo lối sống cá nhân thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống từ bên ngồi, tình trạng đua xe, sống buông thả, không coi trọng giá trị đạo đức + Một vấn đề đáng lo ngại nay, đạo đức học đường phận học sinh, sinh viên bị xuống cấp + Tình trạng sống thử quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày tăng cao + Chưa quan tâm mức đến vấn đề xã hội, đạo đức… + Việc học tập thực pháp luật sinh viên hạn chế v.v.v * Về phía thân sinh viên: + Ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện phương diện tích cực lao động sản xuất, tiến vào khoa học – công nghệ tồn Đảng tồn dân thực cơng đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa hiệnđại hóa đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội cơng dân chủ văn minh + Tích cực tham gia hoạt động xã hội, phong trào thi đua, niêntình nguyện, niên lập nghiệp, tuổi trẻ học đường… + Học tập làm theo gương đâọ đức Hồ Chí Minh + Sống có lập trường quan điểm để không bị ảnh hưởng xấu môi trường xung quanh ∗ Về phía gia đình: 18 + Gia đình đóng vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách người + Sống yêu thương, nâng đỡ đùm bọc,quan tâm tới nhau, lắng nghe dạy nhân cách làm người ∗ Về phía nhà trường : + Xây dựng môi trường lành mạnh, đấu tranh chống tượng tiêu cực tệ nạn xã hội nhà trường + Phải trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học,yêu quý công,giữ kỷ luật + Ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử Thực tốt dân chủ, cơng bằng, bình đẳng giáo dục + Đưa nội dung giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào nhà trường 3.2 Vận dụng tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức lối sống cho sinh viên giai đoạn + Xã hội nên quan tâm đến giới trẻ, tạo hội cho họ, giúp họ sống theo chuẩn mực đạo đức xã hội, người lầm lỡ, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội + Tiến sĩ Tâm lý Đinh Phương Duy cho biết: “Giới trẻ ngày nay, họ không muốn sống cho người mà muốn sống tốt nữa” Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc xây dựng đạo đức lối sống cho sinh viên + Vấn đề đạo đức cách mạng tưởng Hồ Chí Minh ln có qn tính lơgic cao tinh thần cách mạng biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin, sở truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, chắt lọc tinh hoa 19 đạo đức nhân loại, Người phát triển sáng tạo giá trị tưởng đạo đức phù hợp với điều kiện Việt Nam + Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh khơng niềm tự hào người dân Việt Nam nói chung sinh viên nói riêng mà việc làm thiết thực nhiệm vụ quan trọng xã hội tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có vai trò tích cực việc nâng cao lý tưởng nhận thức sinh viên  Do đó, việc tiếp tục giáo dục đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn, cụ thể hơn, thuyết phục nhà trường cần thiết giai đoạn Phần IV : Kết luận Hồ Chí Minh phát triển, hồn thiện tưởng học thuyết MÁCXÍT vai trò sức mạnh đạo đức,về chuẩn mực đạo đức nguyên tắc xây dựng đạo đức phù hợp với Việt Nam Những tưởng người kim nam cho hành động Đảng Áp dụng cách đắn,sáng tạo linh hoạt nội dung tưởng đạo đức Người nghiệp xây dựng đạo đức, lối sống học sinh sinh viên Việt Nam có ý nghĩa to lớn đặt cho thực tiễn nước ta Để xây dựng đạo đức mới, lối sống học sinh , sinh viên cần phải phối hợp nhiều nhân tố : Sự giáo dục từ phía nhà trường, ban nghành, đồn thể, tổ chức trị; nêu gương người xã hội, gia đình, cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, cán quản lý giáo dục, hướng dẫn dư luận xã hội; việc tu dưỡng, rèn luyện sinh viên Để từ đó, xây dựng hệ trẻ vừa có tài vừa có đức, vừa ‘hồng’, vừa ‘chuyên’ – “những chủ 20 nhân tương lai đất nước, để sánh vai cường quốc năm châu” Bác mong đợi 21 ... đạo đức Hồ Chí Minh vào nhà trường 3.2 Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức lối sống cho sinh viên giai đoạn + Xã hội nên quan tâm đến giới trẻ, tạo hội cho. .. triệt tư tưởng Người, Đảng Nhà nước ta đề cao vai trò đồn viên, niên, cho hệ sinh viên Coi trọng việc xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên lấy tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam hệ niên tư ng lai... làm cho kỳ được, dù việc nhỏ Điều trái, tránh, dù điều trái nhỏ” 16 Phần III Vận dụng TTHCM vào việc xây dựng đạo đức lối sống sinh viên giai đoạn 3.1 Thực trạng việc xây dựng đạo đức lối sống sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các chuẩn mực đạo đức mới theo tư tưởng hồ chí minh vận dụng vào việc xây dựng và lối sống cho sinh viên hiện nay, Phân tích các chuẩn mực đạo đức mới theo tư tưởng hồ chí minh vận dụng vào việc xây dựng và lối sống cho sinh viên hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay