Chương 3: Đánh giá chất lượng

74 20 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:22

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QUALITY MANAGEMENT (QM) SỐ TIẾT: 60 LỚP: XNK35 AB, EF, GH NỘI DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 3: Đánh giá chất lượng CHƯƠNG 3.1 Tổng quát đánh giá chất lượng 3.2 Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 3.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng 3.1 Tổng quát đánh giá chất lượng 3.1.1 Mục đích đánh giá chất lượng 3.1.2 Khái niệm đánh giá chất lượng 3.1.3 Các nguyên tắc đánh giá chất lượng 3.1.4 Một số lưu ý đánh giá chất lượng 3.1.5 Trình tự bước đánh giá chất lượng 3.1.6 Các phương pháp đánh giá chất lượng ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG SẢN PHẨM (QUALIMETRY) 3.1.1 Mục đích đánh giá chất lượng „ Là xác đònh mặt đònh lượng tiêu chất lượng tổ hợp chúng theo nguyên tắc đònh để biểu thò CLSP „ Trên sở đưa chiến lược SP để giải tốt vấn đề dự báo, lập kế hoạch, tối ưu hóa „ Trong sản xuất DN phải đảm bảo nhận biết SP không đạt yêu cầu để có biện pháp kiểm soát để phòng phòng ngừa việc chuyển giao vô tình cho khách hàng sử dụng 3.1.2 Khái niệm Đánh giá, lượng hóa chất lượng việc xác đònh, xem xét cách hệ thống mức độ mà sản phẩm đối tượng có khả thỏa mãn nhu cầu quy đònh (TCVN ISO 8402:2000) 3.1.3 Các nguyên tắc Nguyên tắc 1: Chất lượng xem tổng hợp tính chất, nữa, tính chất mà người tiêu thụ quan tâm 3.1.3 Các nguyên tắc Nguyên tắc 2: Trong đánh giá chất lượng cần phân biệt khái niệm đo đánh giá -Đo tính chất trình tìm trò số tiêu Ci, biểu thò giá trò tuyệt đối tính chất theo đơn vò đo lường thích hợp -Đánh giá tính chất so sánh giá trò Ci với giá trò Coi chọn làm chuẩn Kết so sánh tiêu tương đối thứ nguyên 3.1.3 Các nguyên tắc Nguyên tắc 3: Mỗi tính chất tập hợp tính chất tạo thành chất lượng đặc trưng không giá trò Ci, mà thông số Vi, thể mức độ quan trọng tính chất  Gọi Vi: hệ số trọng lượng (trọng số) chi tiêu chất lượng thứ i Hệ số phân hạng sau loại bỏ phế phẩm (thực tế): Nếu ta gọi tỷ lệ phế phẩm theo kế hoạch X’ (%) thực X (%), lúc ta tính hệ số phân hạng: K’tt = K’ph ( - X’) Vaø Ktt = Kph ( 1- X ) (kế hoạch) (khi thực hiện) Tỉ lệ phế phẩm tính cách lấy số sản phẩm hỏng chia cho tổng số sản phẩm làm (kể sai hỏng) 60 * Trường hợp 2: Cho S loại sản phẩm ( S đơn vò kinh doanh ) Theo kế hoạch K ' tts  s K ' ' ttj βj j 1 Khi thực K tts  s K j 1 ttj βj 61 3.3.3 XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CHẤT LƯNG QTKD (CHỈ SỐ CHẤT LƯNG) (Ikd) Chất lượng QTKD phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Hiệu kinh doanh đem lại cho đơn vò uy tín, tăng trưởng, học kinh nghiệm, tiền lãi Để xác đònh số chất lượng QTKD, ta tạm thời bỏ qua số yếu tố mà ý đến chi phí doanh thu doanh thu sau nộp thuế  Chỉ số chất lượng QTKD xác đònh sau : 62 * Cho loại sản phẩm ( đơn vò kinh doanh) I kd Dt   T Do (1  R) Trong đó: Dt ‟ doanh số (hoặc doanh số trừ thuế chi phí kinh doanh) thời điểm tính toán, đồng Do ‟ chi phí đầu vào, tính chuyển thời điểm tính toán, đồng R ‟ hệ số chiết khấu/suất chiết khấu (lãi suất, trượt giá, hệ số hiệu đònh mức vốn…) T ‟ thời đoạn kinh doanh (ngày, tháng, năm) 63 Từ số chất lượng QTKD ta tính lãi ( lỗ ) sản phẩm đơn vò kinh doanh : L = Do ( + R )T Ikd 64 Trong cách tính trên, giá trò Ikd liên quan đến hiệu kinh doanh đơn vò sau : Ikd > L >  đơn vò kinh doanh có lãi Ikd = L =  đơn vò hòa vốn Ikd < L <  đơn vò kinh doanh bò lỗ 65 * Cho S loại sản phẩm ( hay S đơn vò kinh doanh ) s I kd s  D j 1 s D j 1 oj j (1  R ) 1 Tj 66 Trong trường hợp Ikd S loại sản phẩm (hoặc đơn vò kinh doanh) lớn không ta áp dụng công thức tính Ikd sau: s I kds   I kd j  j j 1 67 VÍ DỤ Thời báo kinh tế SG ngày 30/1/2009 đưa tin: “Exim bank ‟ Ngân hàng CP Xuất Nhập Khẩu ‟ có vốn kinh doanh 53 tỷ đồng Sau năm kinh doanh 93 tỷ đồng, tỷ suất thu nhập 75,47%, Hội đồng quản trò bàn cách chia lãi cho cổ đông” 68 VÍ DỤ Giả sử vốn kinh doanh tính từ 1-12008 đến 31-12-2008 có 93 tỷ đồng (sau trừ tất chi phí cần thiết) Theo thông báo TPHCM hệ số trượt giá năm 2008 6%/tháng  Để biết chất lượng kinh doanh E cần xem xét Ikd 69 3.3.4 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Ngoài ra, sản phẩm có thuộc tính, công dụng khác mà hoàn cảnh người tiêu dùng chưa sử dụng hết, hay thuộc tính sản phẩm cao so với nhu cầu, hoàn toàn không thích hợp với điều kiện có người tiêu dùng… Tất phần gọi phần không phù hợp sản phẩm biểu thò phần trăm quy đổi tiền Đó chi phí ẩn sản xuất kinh doanh – SCP ( Shadow Costs of Production) 70 Caùc tiêu tổâng hợp giúp xác đònh gián tiếp SCP trường hợp: sản phẩm không đạt chất lượng, không đáp ứng nhu cầu, không phù hợp, hệ số sử dụng thấp Việc xác đònh SCP làm cho nhà quản trò nắm bắt tình hình hoạt động hệ thống mối quan hệ CL hiệu SXKD 71 Từ công thức: Chất lượng (Q) = = Sự phù hợp (3P) + Sự không phù hợp (SCP) (5 R) Nếu gọi D doanh số sản phẩm hay công ty, thông qua phù hợp biểu thò hệ số đo lường chất lượng, ta tính không phù hợp (SCP) 72 Phương pháp xác đònh SCP (Tính phần % hay tính tiền) Dựa vào mức chất lượng (MQ hay Kma) SCP(%) = – MQ hay SCP = - Kma SCP(tieàn) = (1 – MQ)D* hay SCP = (1 – Kma)D* 73 Dựa hệ số phân hạng thực tế (Ktt): SCP(%) = – Ktt SCP(tieàn) = (1 – Ktt)D* 74 ... HỌC CHƯƠNG 3: Đánh giá chất lượng CHƯƠNG 3.1 Tổng quát đánh giá chất lượng 3.2 Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 3.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng 3.1 Tổng quát đánh giá chất lượng. .. 3.1.1 Mục đích đánh giá chất lượng 3.1.2 Khái niệm đánh giá chất lượng 3.1.3 Các nguyên tắc đánh giá chất lượng 3.1.4 Một số lưu ý đánh giá chất lượng 3.1.5 Trình tự bước đánh giá chất lượng 3.1.6... lượng 3.1.6 Các phương pháp đánh giá chất lượng ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG SẢN PHẨM (QUALIMETRY) 3.1.1 Mục đích đánh giá chất lượng „ Là xác đònh mặt đònh lượng tiêu chất lượng tổ hợp chúng theo nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3: Đánh giá chất lượng, Chương 3: Đánh giá chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay