Chương 2: Quản Lý Chất Lượng

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:09

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QUALITY MANAGEMENT (QM) SỐ TIẾT: 60 LỚP: XNK35 AB, EF, GH NỘI DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 2: Quản chất lượng CHƯƠNG 2.1 Lịch sử phát triển học kinh nghiệm quản chất lượng 2.2 Các phương thức quản chất lượng 2.3 Hệ thống quản chất lượng 2.1 Lịch sử phát triển học kinh nghiệm quản chất lượng 2.1.1 Lịch sử phát triển QLCL 2.1.2 Những học kinh nghiệm 2.1.1 Lịch sử phát triển QLCL  Kiểm tra sản phẩm: Chính sách chấp nhận sản phẩm     loại bỏ sản phẩm khơng chất lượng Kiểm sốt chất lượng: Tổng hợp điều kiện để đạt chất lượng Đảm bảo chất lượng: Chứng tỏ tổ chức có chất lượng ngăn chặn nguyên nhân gây tình trạng chất lượng Kiểm sốt chất lượng tồn diện: Chính sách hướng tới hiệu kinh tế, phát giảm tới mức tối thiểu chi phí khơng chất lượng Quản chất lượng toàn diện: Quan tâm đến việc quản hoạt động người, đến lợi ích người, xã hội 2.1.2 Những học kinh nghiệm  (1) QUAN NiỆM VỀ CHẤT LƯỢNG: - “Vấn đề chất lượng chỗ người đến nó, mà chỗ họ tưởng họ biết” (Philip B Crosby) - Có nhiều ý kiến khác “Quan niệm SP đạt chất lượng” - Tất khái niệm chất lượng quản chất lượng dựa quan niệm người 2.1.2 Những học kinh nghiệm  (2) CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐO ĐƯỢC, KHÔNG NẮM BẮT ĐƯỢC: -Một nhận thức sai lầm -Trong thực tế: + Có thể đo chất lượng thơng qua mức độ phù hợp SP so với yêu cầu + Chất lượng đo chi phí khơng chất lượng – SCP 2.1.2 Những học kinh nghiệm  (3) CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊI HỎI CHI PHÍ LỚN -Quan niệm sai lầm phổ biến Nhiều người, nhà lãnh đạo , giám đốc … cho rằng: muốn nâng cao chất lượng SP phải đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ, đổi trang thiết bị …  Trong hồn cảnh VN, suy nghĩ khơng phải sai, chưa hoàn toàn -Theo quan niệm nhiều nước: DRFT 2.1.2 Những học kinh nghiệm  (4) QUY LỖI VỀ CHẤT LƯỢNG KÉM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: - Sai lầm thứ cho cơng nhân, đặc biệt công nhân trực tiếp gắn liền với sx người chịu trách nhiệm vấn đề chất lượng -Thực tế thì: có đến 80% sai hỏng xét đến lỗi nhà quản - Các nhà kinh tế đưa trách nhiệm trước tổn thất chất lượng gây sau: + Giáo dục: 25% + Người thừa hành: 25% + Lãnh đạo: 50% 2.1.2 Những học kinh nghiệm  (5) CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO NHỜ KiỂM - TRA: Quan niệm sai chất lượng khơng tạo dựng qua kiểm tra Kiểm tra nhằm phân loại, sàng lọc SP Bản thân hoạt động kiểm tra cải tiến CLSP Chất lượng cần tạo từ giai đoạn trình hình thành SP 2.2 Các phương thức quản chất lượng  Khái niệm quản chất lượng Quản trị gì? Quản trị chất lượng gì?  Các phương thức quản chất lượng Quản trị chất lượng gì? Quản trò CHẤT LƯNG hoạt động cần thiết phải thực người kết hợp với tổ chức nhằm thực mục tiêu CHẤT LƯNG Quản trị chất lượng gì? Quản trò chất lượng hoạt động chức quản trò chung nhằm xác đònh sách chất lượng thực thông qua biện pháp lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng hệ thống chất lượng (ISO 8402 : 1999) Quản trị chất lượng gì? Quản trò chất lượng hoạt động phối hợp với để điều hành kiểm soát tổ chức mặt chất lượng (ISO 9000:2000) Các vấn đề DN cần nắm? 15 1/ QLCL phải đ-ợc thực suốt chu kỳ sống sản phẩm 2/ QLCL bao gồm hàng loạt vấn đề, quy định buộc DN ng-ời tiêu dùng phải tuân thủ 3/ Chuyển cách thức quản tõ MBO sang MBP Process A B Result C D 16 Các nỗ lực để cải tiến E Cách tiến hành Ủng hộ khuyến khích Kiểm tra với củ cà rốt gậy Đònh hướng P Đònh hướng R QUẢN TRỊ THEO QUÁ TRÌNH MBP Đònh hướng Đònh hướng P (Process) R (Result) QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU MBO - Tôn trọng người - Coi trọng mệnh lệnh QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU Managerment By Objectives (MBO) QUẢN TRỊ THEO QUÁ TRÌNH Managerment By Process (MBP) Công văn trình kí không lỗi Có thể soạn thảo, đánh máy, tẩy xóa nhiều lần Cuối công văn không lỗi Số lần soạn thảo Cố gắng đánh máy lần để công văn không lỗi Quyết đònh kinh doanh đạt hiệu cao Mạnh dạn đònh Khi thực hiện, có sai sót, rút kinh nghiệm để sửa, chỉnh lí lại đònh Thu thập đầy đủ giữ liệu Dự đoán có sở Thận trọng đònh, để việc chỉnh đònh Tổ chức sản xuất, cung ứng dòch vụ, sai sót Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lí Tổ chức trạm dòch vụ, bảo trì cố vấn kó thuật Bố trí công việc hợp lí sản xuất cung ứng dòch vụ, quan tâm đến phàn nàn khách hàng Quan tâm đến mục tiêu sản phẩm Quan tâm đến công việc trình Tôn trọng mệnh lệnh kế hoạch cấp đặt Coi trọng sáng tạo người, người hiểu rõ kế hoạch phải thực Một vài ví dụ minh họa MBO MBP 17 C¸c vấn đề DN cần nắm? 18 4/ Thửùc chất QCS quản trò công việc theo trình nhằm đạt tới 3P chất lượng QUẢN TRỊ CHẤT LƯNG 19 QCS 3P QUẢN TRỊ CHẤT LƯNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯNG PERFORMANCE HIỆU NĂNG PRICE GIÁ NHU CẦU PUNTUALITY CUNG CẤP ĐÚNG THI HẠN QUALITY CHẤT LƯNG 3P - QCS COST CH PHÍ SCHEDULING THỜI ĐIỂM CUNG CẤP đặc điểm QCS CHẤT LƯNG LÀ SỐ MỘT Giảm tỉ lệ phế phẩm Giảm chi phí bảo dưỡng Giảm chi phí kiểm tra Lợi nhuận tăng GOODWILL tăng 20 ĐỊNH HƯỚNG VÀO NGƯỜI TIÊU DÙNG Thực chu trình Deming Thò trường Thiết kế Sản xuất ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Người tiêu dùng ĐẢM BẢO THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG SQC, SPC Biểu đồ Pareto, Biểu đồ trình, Sơ đồ nhân quả, Phiếu kiểm tra, Biểu đồ phân bố mật độ, Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ phân tán CON NGƯỜI – YẾU TỐ SỐ MỘT TRONG QUẢN TRỊ Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật hóa Đổi tư triết lí quản trò Tự quản trò công việc Tinh thần tổ nhóm cộng đồng QUẢN TRỊ THEO CHỨC NĂNG – QUẢN TRỊ CHÉO Phương châm quản trò PPM Xây dựng hội đồng chức ... Các phương thức quản lý chất lượng  Khái niệm quản lý chất lượng Quản trị gì? Quản trị chất lượng gì?  Các phương thức quản lý chất lượng Quản trị chất lượng gì? Quản trò CHẤT LƯNG hoạt động... DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 2: Quản lý chất lượng CHƯƠNG 2.1 Lịch sử phát triển học kinh nghiệm quản lý chất lượng 2.2 Các phương thức quản lý chất lượng 2.3 Hệ thống quản lý chất lượng 2.1 Lịch sử... tiêu CHẤT LƯNG Quản trị chất lượng gì? Quản trò chất lượng hoạt động chức quản trò chung nhằm xác đònh sách chất lượng thực thông qua biện pháp lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2: Quản Lý Chất Lượng, Chương 2: Quản Lý Chất Lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay