23 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung

105 31 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:54

Tổng hợp 23 câu hỏi của môn Kiến thức chung trong bộ đề thi công chức cập nhật nhất. Những câu hỏi này được tổng hợp là những câu quan trọng trong bộ đề thi môn KIẾN THỨC CHUNG của đề thi công chức. Các bạn tải về là có thể dùng và ôn tập được ngay. Trang / 30 Đang tải… Object 1 Trang / 30 23 CÂU HỎI ĐÁP ÁN MÔN: KIẾN THỨC CHUNG Câu 1: Anh (chị) trình bày hành yếu tố cấu thành hành Nhà nước? Nội dung đáp án Nền hành Nhà nước Nền hành nhà nước (HCNN) khái niệm để chủ tổng hợp bốn yếu tố: Thể chế hành chính; Tổ chức máy hành chính; Cơng chức, cơng vụ Tài cơng Giữa yếu tố có mối quan hệ quy định, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, đóng vai trò thiếu đảm bảo cho hoạt động HCNN Các yếu tố cấu thành hành nhà nước - Thể chế hành nhà nước + Thể chế hành hệ thống gồm luật, văn pháp quy luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho quan HCNN hoạt động, quản lý nhà nước cách hiệu Các yếu tố cấu thành thể chế HCNN bao gồm: + Thể chế tổ chức hoạt động máy HCNN: Hệ thống văn pháp luật quy định cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền quan HCNN từ trung ương đến sở + Thể chế quản lý HCNN lĩnh vực (thể chế kinh tế, thể chế văn hoá ): Hệ thống văn Nhà nước điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội phương diện, đảm bảo xã hội phát triển ổn định, an toàn, bền vững + Thể chế quy định công chức hoạt động công vụ + Hệ thống thủ tục hành nhằm giải mối quan hệ quan nhà nước với tổ chức công dân + Hệ thống chế định tài phán hành nhằm giải tranh chấp hành cơng dân với hành nhà nước - Tổ chức máy hành nhà nước Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ Bao gồm: Trang / 30 - Bộ máy HCNN TW Chính Phủ Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ - Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ cấu tổ chức bao gồm Sở, Ban ngành cấp tỉnh + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành Phố, thị xã trực thuộc tỉnh Cơ cấu tổ chức bao gồm Phòng, Ban cấp huyện + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương - Đội ngũ cán bộ, công chức hành hoạt động cơng vụ Đội ngũ cán bộ, cơng chức hành người có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành hành thực thi cơng vụ HCNN Đây chủ thể mang quyền lực nhà nước, trực tiếp thực thi thẩm quyền hành pháp nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống quan HCNN để quản lý xã hội Công chức hành Việt Nam cơng dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh định, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Số lượng công chức lớn, chất lượng phân loại theo trình độ đào tạo Cơng chức hành chia theo nhóm cơng việc, theo lĩnh vực phân loại thành ngạch, bậc Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công chức pháp luật quy định cụ thể Công chức phải thực hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng - Tài cơng Tài cơng tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích tồn xã hộicấu tài cơng gồm: Trang / 30 - Ngân sách nhà nước; - Tài quan HCNN; Tài đơn vị nghiệp nhà nước; - Tài doanh nghiệp nhà nước hoạt động cơng ích; - Các quỹ tài ngồi ngân sách nhà nước Tài cơng sở, nguồn lực vật chất quan trọng để máy HCNN vận hành thực chức mình, đáp ứng nhu cầu lợi ích + Thơng tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; + Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước; + Nghị liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội; + Thông tư liên tịch Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ; + Nghị Hội đồng nhân dân; + Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân Câu 20: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước? Nêu yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành chính? Nội dung đáp án Trang 27 / 30 27 Nội dung thứ nhất: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước Thể thức văn quản lý nhà nước toàn phận cấu thành văn nhà nước quy định Bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể số loại văn định Nội dung thứ hai: yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành Các yếu tố thể thức văn quản lý nhà nước cụ thể kỹ thuật trình bày văn quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ, cụ thể Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Các yếu tố thể thức: - Quốc hiệu; - Tên quan ban hành văn bản; - Số ký hiệu văn bản; - Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản; - Tên loại trích yếu nội dung văn bản; - Nội dung văn bản; - Thẩm quyền ký dấu quan tổ chức; - Nơi nhận văn Ngoài yếu tố thể thức có yếu tố như: - Các yếu tố dẫn phạm vi lưu hành; - Địa quan, tổ chức, email, số điện thoại, số Fax, Website…(đối với CV) - Dấu mức độ khẩn, mật; - Tên viết tắt người đánh máy số lượng phát hành Câu 21: Trình bày Thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn bản? Nội dung đáp án Nội dung thứ nhất: Thủ tục ban hành văn - Thủ tục trình, chuyển giao văn đến: Trang 28 / 30 28 + Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải + Văn phải gửi tuyến, không vượt cấp, địa quan tên người nhận + Khi chuyển giao văn phải kèm theo phiếu xử lý tài liệu - Thủ tục trình ký, ký văn bản: + Cá nhân, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn Trường hợp khơng có hồ sơ phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký + Phải có chữ ký tắt Chánh Văn phòng (hoặc cấp phó) vào văn trình ký Người ký văn phải chịu trách nhiệm pháp lý văn ký - Thủ tục sao, lưu văn bản: + Sao văn phải có đầu đủ yếu tố thể thức Trong phần nội dung cần phải ghi rõ hình thức (sao y chính, lục, trích sao) + Đối với văn đến, lưu phận thừa hành theo dõi việc Văn phải lưu 02 bản, gốc lưu phận văn thư, lưu hồ sơ phận soạn thảo Nội dung thứ hai: Thủ tục sửa đổi bãi bỏ văn - Các văn quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức phải sửa đổi Các văn không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không sử dụng văn hành thơng thường để sửa đổi bãi bỏ văn Câu số 22: Trình bày khái niệm công chức cách phân loại công chức? Nội dung đáp án Nội dung thứ nhất: khái niệm công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị Trang 29 / 30 29 thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Nội dung thứ hai: cách phân loại công chức * Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân loại sau: - Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương; - Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên * Căn vào vị trí cơng tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Trang 30 / 30 30 Câu 23: Chuyển ngạch nâng ngạch cơng chức gì? Nội dung đáp án Chuyển ngạch nâng ngạch công chức Ngạch tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức Thực chuyển ngạch cơng chức cơng chức thay đổi vị trí việc làm theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức giữ không phù hợp với u cầu ngạch cơng chức vị trí việc làm Cơng chức có lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao ngạch cơng chức giữ ngành chun mơn nâng ngạch Việc nâng ngạch cho cơng chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định {"id": "1EX3uMVnfaXrFiluK76GY0o4Id8YvgKDE", "title": "\x5bThuvienhanhchinh\x5d 23 Cau hoi va dap an KIEN THUC CHUNG.doc", "mimeType": "application\/msword"} [Thuvienhanhchinh] 23 Cau hoi va dap an KIEN THUC CHUNG.doc [Thuvienhanhchinh] 23 Cau hoi va dap an KIEN THUC CHUNG.doc Mở Giải nén Mở Thay đổi Á Đông Dịch Thuật dichthuatadong@gmail.com Hồ sơ Google+–Bảo mật Tài khoản Google Á Đông Dịch Thuật dichthuatadong@gmail.com (mặc định) Nguyễn Thành Tâm dichthuatdaiviet68@gmail.com Nguyễn Thành Tâm dichtienganhgiare@gmail.com pham thi phuong phuongthuy144248@gmail.com Tất tài khoản thương hiệu bạn » Thêm tài khoản Đăng xuất Chi tiết Nhận xét Thơng tin chung Loại Word Kích thước Kích thước 220 KB Thời lượng Vị trí Đã sửa đổi 02:29 thg Đã tạo 02:20 thg Được mở Chia sẻ Bất kỳ Có thể xem Dũng Ngơ Quốc Chủ sở hữu Mơ tả Khơng có mơ tả Quyền tải xuống Người xem khơng thể tải xuống Menu Tài khoản Google Á Đông Dịch Thuật dichthuatadong@gmail.com Trang 18 / 30 Trang 16 / 30 Trang 11 / 30 Trang / 30 Trang / 30 Trang / 30 Trang / 30 Trang / 30 Object 2 Object 3 Object 4 ... Trang / 30 Câu 4: Theo anh (chị) để tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình cần phải làm gì? Nội dung đáp án Để tiếp... ngũ cán bộ, cơng chức sạch, có lực đáp ứng u cầu tình hình mới: - Rà sốt, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền cán bộ,... quyền hạn công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức quy định pháp luật khác có liên quan Câu 7: Anh (chị) trình bày nghĩa vụ cơng chức ? Nội dung đáp án Đối với Đảng, Nhà nước nhân dân + Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung, 23 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay