Bài tập môn Quản Lý Chất Lượng

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:33

BÀI TẬP BÀI TẬP Người ta sử dụng thang điểm (0,1,2,3,4,5) để xác đònh chất lượng bánh bích quy, kết sau: Chỉ tiêu chất lượng ( Ci ) Trọng số (Vi) Điểm đánh giá chất lượng Mẫu Mẫu Mẫu Màu sắc 0,15 Hình thức bề 0,10 4 Trạng thái bên 0,25 Mùi 0,125 3 Vò 0,375 4 Hãy xác đònh hệ số mức chất lượng mẫu bánh bích quy xếp theo thứ tự tăng dần chất lượng BÀI TẬP Hội đồng chuyên gia công ty Pháp, dùng thang điểm (từ đến 5) để đánh giá khả kinh doanh năm khách sạn sau: Stt Tên tiêu Trọng số Số điểm đánh giá khách sạn A B C D E Vốn thưong mại hay uy tín 2,5 2 Độ tin cậy tiếp thò 2,0 4 Thiết kế sản phẩm 2,0 4 Đội ngũ cán chuyên môn 2,5 4 Khả tài 1,5 4 Khả sản xuất 1,5 4 3 Chất lượng sản phẩm 3,0 5 Chất lượng dòch vụ khách hàng 2,5 5 Vò trí phương tiện kỹ thuật 1,0 3 10 Khả thích ứng với thò trường 1,5 4 4 BÀI TẬP Yêu cầu : 1/ Hãy xác đònh hệ số mức chất lượng khả kinh doanh khách sạn xếp theo thứ tự giảm dần? 2/ Nếu năm khách sạn công ty du lòch tỉnh A, doanh số khách sạn sau: A: 515 trieäu, B: 780 trieäu, C: 275 trieäu, D: 464 triệu E: 650 triệu Hãy xác đònh hệ số mức chất lượng khả kinh doanh Công ty 3/ Hãy xác đònh chi phí ẩn công ty phần trăm tiền BÀI TẬP Trong sơ đồ biểu thò yếu tố đặc trò ảnh hưởng đến tổn thất kinh tế sản xuất kinh doanh, ta biết: - Yếu tố người chiếm 80 phần - Yếu tố quản chiếm 45 phần - Yếu tố công nghệ, vốn chiếm 20 phần Khi thẩm đònh chất lượng kinh doanh đơn vò khác theo thang điểm 10(từ đến 10 ) yếu tố trên, có kết sau: Tên công ty Điểm đánh giá chất lượng Yếu tố1 Yếu tố Yếu tố Công ty Metropol 7 Công ty Cosmos Tổng coâng ty Todimec Vinafood XN dòch vụ xây dựng Hãy xác đònh hệ số mức chất lượng kinh doanh đơn vò xếp theo thứ tự giảm dần BÀI TẬP Điều tra chất lượng tiêu dùng năm loại quạt bàn cách đề nghò người tiêu dùng xếp thứ tự chất lượng loại quạt từ thứ đến thứ Kết thu sau: Người tiêu dùng xếp thứ tự chất lượng Tên quạt Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm (150người) (250người) (350người) (450người) (550người) Q điện Q General 2 Q đồng nai 4 1 Q Pacific 3 4 Q Gió đông 5 Hãy xác đònh hệ số mức chất lượng năm loại quạt xếp theo thứ tự tăng dần BÀI TẬP Dựa vào yếu tố chất lượng cạnh tranh thương trường, Hội đồng chuyên gia sử dụng thang điểm 10 ( từ đến 10 ) để đánh giá khả cạnh tranh ba doanh nghiệp A,B,C thuộc công ty X.Kết thu sau: (Bảng slide sau) Doanh số năm doanh nghiệp sau : DNA: 122 tỷ đồng DNB: 156 tỷ đồng DNC: 118 tỷ đồng Hãy tính: 1/ Hệ số mức chất lượng cạnh tranh doanh nghiệp A, B, C 2/ Hệ số mức chất lượng cạnh tranh công ty X 3/ Chi phí ẩn công ty phần trăm tiền Yếu tố Yếu tố Yếu tố Yếu tố Yếu tố 70 20 60 55 50 A B C 9 A 8 B 7 C 8 A 7 B C 8 7 A 7 B 7 C 8 A 8 7 B 7 C 8 Số lần lặp lại Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia BÀI TẬP BÀI TẬP Một Hội đồng chuyên gia tiến hành xếp thứ tự quan trọng tiêu chất lượng doanh nghiệp (từ thứ đến thứ bảy) Kết thu sau: Thứ tự quan trọng STT TÊN CHỈ TIÊU Vò trí thương trường Sự linh hoạt Biết thực hành Chất lượng dòch vụ Giá thành sản phẩm Năng suất Mức sinh lời 17 12 16 SỐ CHUYÊN GIA XEÁP 10 12 7 10 12 9 12 12 5 14 11 8 10 10 4 12 3 5 BÀI TẬP Hội đồng chuyên gia dùng bảy tiêu để đánh giá chất lượng cạnh tranh ba doanh nghiệp A,B,C theo thang đểm 10 (từ đến 10) sau: STT TÊN CHỈ TIÊU SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (ĐIỂM TRUNG BÌNH ) DN A DN B DN C Vò trí thương trường Sự linh hoạt Biết thực hành 7 7 8 Chất lượng dòch vụ Giá thành sản phẩm 7 Năng suất 8 Mức sinh lời BÀI TẬP Yêu cầu : 1/ Hãy xác đònh trọng số tiêu Hội đồng chuyên gia đánh giá ( đưa trường hợp Vi = 1) 2/ Hãy xác đònh mức chất lượng cạnh tranh doanh nghiệp A,B,C 3/ Hãy xác đònh mức chất lượng cạnh tranh công ty K Biết công ty K gồm ba doanh nghiệp trực thuộc A, B, C Doanh số doanh nghiệp năm kinh doanh là:DNA: 57,5 tỷ đồng, DNB: 36,8 tỷ đồng, DNC: 41,2 tỷ đồng 4/ Hãy xác đònh chi phí ẩn công ty K năm kinh doanh phần trăm tiền BÀI TẬP Cửa hàng rau bán cam, quýt, nho, táo Sau tuần kinh doanh, cho ta kết sau: Số lượng bán (kg) Đơn giá (ngàn đồng ) Loại hàng Hạng Hạng Hạng Hạng Hạng Haïng Cam 200 300 150 Quyùt 300 250 100 Nho 50 60 20 5 Taùo 100 150 80 16 14 12 Hãy xác đònh: a/ Hệ số phân hạng loại mặt hàng b/ Hệ số phân hạng thực tế loại mặt hàng c/ Hệ số phân hạng thực tế cửa hàng Tỷ lệ PP(%) BÀI TẬP Xí nghiệp dệt nhuộm sản xuất vải ka tê năm sau: Quý Số vải sản xuất (m) Tỷ lệ phế phẩm(%) Hạng Hạng Hạng Quý 125.000 70.000 20.000 3,2 Quyù 155.000 40.000 15.000 2,8 Quyù 178.000 20.000 11.000 2,5 Quyù 192.000 22.000 5.000 2,5 Toàn số vải sản xuất bán với sau: Hạng 1: 10.000 đ/m Hạng 2: 8.000 đ/m Hạng 3: 6.000 đ/m Hãy xác đònh: 1/ Hệ số phân hạng quý 2/ Hệ số phân hạng năm BÀI TẬP Để đánh giá chất lượng sản xuất áo sơ mi xuất ba đơn vò A,B,C, người ta tiến hành phân hạng sản phẩm sau sản xuất xong Kết sau: Đơn vò Hạng Số lượng (áo ) Đơn giá (USD) Hạng Số lượng (áo) Đơn giá (USD) Hạng Số lượng (áo) Đơn giá ù(USD) Phế phẩm (aùo) A 45.000 7,5 12.000 4,5 5.000 2,8 4.000 B 33.000 7,5 23.000 4,5 5.500 3,0 3.350 C 60.000 5,4 65.000 4,2 25.000 3,6 2.800 Tỷ lệ phế phẩm tính tổng sản phẩm sản xuất Hãy tính : 1/ Hệ số phân hạng sản phẩm đơn vò A,B,C 2/ Hệ số phân hạng thực tế đơn vò A,B,C 3/ Hệ số phân hạng thực tế ba đơn vò A,B,C BÀI TẬP 10 Một xí nghiệp chế biến hải sản thành phố Hồ Chí Minh mua nguyên liệu Kiên giang Tình trạng lô hàng sau: STT Tên mặt hàng Hạng Hạng Số lượng kg Đơn giá đồng Số lượng kg Đơn giá đồng 01 02 Cá Mực 93.000 75.000 4.000 6.000 37.000 45.000 2.800 4.000 03 Toâm 60.000 9.000 40.000 6.500 BÀI TẬP 10 Sau vận chuyển Thành phố Hồ Chí Minh, xí nghiệp phân hạng lại trước chế biến, kết sau: STT Tên mặt hàng Hạng Hạng Số lượng kg Đơn giá đồng Số lượng kg Đơn giá đồng 01 Cá 80.000 4.000 44.000 2.800 02 03 Mực Tôm 67.000 58.000 6.000 9.000 50.000 39.000 4.000 6.500 BÀI TẬP 10 Số nguyên liệu lại không dùng chế biến được, phải bỏ hòan tòan 20%, phần lại bán cho đơn vò khác với giá trung bình 1.500 đ/kg Hãy tính : 1/ Hệ số phân hạng sản phẩm trước vận chuyển 2/ Hệ số phân hạng sản phẩm sau vận chuyển 3/ Hệ số phân hạng chung lô hàng 4/ Xác đònh chi phí ẩn trình kinh doanh đơn vò phần trăm tiền BÀI TẬP 11 Theo dõi tình hình kinh doanh khách sạn A ta có số liệu theo bảng sau: Tên tiêu Từ 01/01/2001 Số lượng phòng Hệ số sử dụng giao Hệ số sử dụng thực tế Giá thuê phòng (đồng/ngày, đêm) Phòng Hạng Phòng Hạng Phòng Hạng 60 40 30 0,80 0,70 300.000 0,80 0,72 250.000 0,80 0,63 150.000 Từ 01/01/2002 hao mòn thiếu bảo trì nên: Số lượng phòng lại 50 48 18 BÀI TẬP 11 Yêu cầu: a/ Xác đònh tốc độ giảm hệ số phân hạng phòng sau năm kinh doanh? b/ Tính số chất lượng kinh doanh so với số giao năm 2001 hệ số hiệu sử dụng vốn 2,2%/tháng c/ Xác đònh chi phí ẩn năm kinh doanh phần trăm tiền BÀI TẬP 12 Tình hình kinh doanh mặt hàng chủ yếu công ty rau A tháng giáp tết sau: Mua vào STT Mặt hàng Lượng (kg) Đơn giá (đ) Bán Hạng Lượng (kg) Hạng Đơn giá (đ) Lượng (kg) Đơn giá (đ) Hạng Lượng (kg) Đơn giá (đ) Dưa hấu 100.000 1.500 85.000 2.500 10.000 2.000 1.000 1.700 Cam 25.000 3.500 14.000 6.000 5.000 5.000 3.500 4.000 Bắp cải 45.000 1.000 25.000 2.000 18.000 1.500 1000 1000 Caø chua 15.000 2.000 8.000 4.000 6.000 3.000 500 2.500 Bông cải 10.000 3.000 6.000 5.000 3.000 4.000 500 3.500 - Số lượng chênh lệch mua bán phần hư hỏng phải bỏ - Các chi phí khác chiếm 15% doanh số - Công ty dùng vốn tự có để kinh doanh BÀI TẬP 12 Yêu cầu : a/ Tính hệ số phân hạng thực tế công ty tháng b/ Tính số chất lượng kinh doanh công ty tháng Xác đònh phần lời ( lỗ ) công ty c/ Giả sử toàn vốn kinh doanh phải vay với lãi suất 4.5%/ tháng Hãy tính số chất lượng kinh doanh lời (lỗ) thực tế công ty BÀI TẬP 13 Hội đồng chuyên gia dùng thang điểm để đánh giá khả kinh doanh hai khách sạn A B năm sau: SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ STT TÊN CHỈ TIÊU Vi C.G C.G C.G C.G C.G5 A B A B A B A B A B Voán 1,5 3 5 3 Marketing 1,25 5 3 5 3 Thieát keá 1,25 4 5 3 Nhaân 1,75 4 4 Sản xuất 1,0 3 5 5 CLSP 1,75 5 3 5 CLDVKH 1,5 5 4 BÀI TẬP 13 Trong năm này, số phòng kinh doanh hai khách sạn là: Hạng Hạng Hạng Hạng phòng Số phòng Đơn giá Số phòng Đơn giá Số phòng Đơn giá KS.A 40 250.000 45 200.000 15 150.000 KS.B 20 200.000 35 150.000 25 100.000 - Đơn giá : giá thuê phòng tính đồng / ngày đêm - Chỉ tiêu kinh doanh giao với hệ số sử dụng phòng: Khách sạn A : 0,76 Khách sạn B : 0,74 - Thực tế hệ số sử dụng phòng: Khách sạn A : hạng1 : 0,55 - haïng : 0,66 - haïng : 0,71 Khách sạn B : hạng1 : 0,64 - hạng : 0,67 - hạng : 0,73 BÀI TẬP 13 Yêu cầu : a/ Tính hệ số mức chất lượng khả kinh doanh khách sạn hai khách sạn b/ Tính hệ số phân hạng khách sạn hai khách sạn c/ Tính số chất lượng kinh doanh so với kế hoạch giao(bỏ qua suất chiết khấu) trung bình cho hai khách sạn d/ Tính chi phí ẩn trình kinh doanh phần trăm tiền chung cho haikhách sạn ...BÀI TẬP Người ta sử dụng thang điểm (0,1,2,3,4,5) để xác đònh chất lượng bánh bích quy, kết sau: Chỉ tiêu chất lượng ( Ci ) Trọng số (Vi) Điểm đánh giá chất lượng Mẫu Mẫu Mẫu... chuyên môn 2,5 4 Khả tài 1,5 4 Khả sản xuất 1,5 4 3 Chất lượng sản phẩm 3,0 5 Chất lượng dòch vụ khách hàng 2,5 5 Vò trí phương tiện kỹ thuật 1,0 3 10 Khả thích ứng với thò trường 1,5 4 4 BÀI TẬP... dần BÀI TẬP Điều tra chất lượng tiêu dùng năm loại quạt bàn cách đề nghò người tiêu dùng xếp thứ tự chất lượng loại quạt từ thứ đến thứ Kết thu sau: Người tiêu dùng xếp thứ tự chất lượng Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn Quản Lý Chất Lượng, Bài tập môn Quản Lý Chất Lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay