Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phõng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh ninh thuận

139 16 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH NGUYÊN VĂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN NẮNG NÓNG, HẠN HÁN PHỤC VỤ PHÕNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH NGUYÊN VĂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN NẮNG NĨNG, HẠN HÁN PHỤC VỤ PHỊNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HUỲNH PHƯ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HUỲNH PHÖ Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày13 tháng 02 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Hoàng Hƣng Chủ tịch TS Nguyễn Quốc Bình Phản biện PGS.TS Trịnh Xuân Ngọ Phản biện TS Nguyễn Xuân Trƣờng Ủy viên TS Nguyễn Thị Phƣơng Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn GS.TS Hoàng Hƣng TP HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Nguyên Văn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1977 Nơi sinh: Phan Rang – Ninh Thuận Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng MSHV: 1641810011 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai địa bàn tỉnh ninh thuận II- Nhiệm vụ nội dung - Điều tra thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh thuận, chỉnh lý tài liệu khí tƣợng thủy văn, đồ tỉnh - Đánh giá nhân tố tự nhiên, nhân tố xã hội gây khơ hạn tỉnh Ninh Thuận - Xác định số ngày nắng nóng, hạn hán tính tốn số khô hạn, xây dựng đồ khô hạn địa tỉnh Ninh Thuận - Đề xuất giải pháp giảm nhẹ thiên tai nắng nóng, hạn hán địa bàn tỉnh III- Ngày giao nhiệm vụ: Thực Quyết định số 203 /QĐ-ĐHCN ngày 22/01 /2018 Trường Đại học Công nghệ TPHCM việc giao nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 13 tháng 02 năm 2018 V- Cán hƣớng dẫn: PGS.TS HUỲNH PHÚ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Huỳnh Nguyên Văn ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến học viên hoàn thành luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trƣờng Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Huỳnh Phú, ngƣời trực tiếp tận tâm hƣớng dẫn nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt thầy cô giáo thuộc Viện Khoa học Ứng dụng, trƣờng Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức để tơi hồn thành khóa học làm tảng cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở, Ban, Ngành tỉnh Ninh Thuận, Đài Khí Tƣợng Thuỷ văn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc khảo sát thu thập tài liệu thời gian thực luận văn Cám ơn gia đình, bạn hữu thƣờng xun động viên tơi để hồn thành tốt luận văn Vì thời gian nghiên cứu ngắn, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót, tơi sẵn sàng đón nhận góp ý thầy, cơ, đồng nghiệp để hồn thiện nội dung tốt hơn, góp phần thực chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc chiến thắng hạn hán sa mạc hóa vùng Nam Trung Bộ nói chung Ninh Thuận nói riêng TP Hồ chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Học viên thực Huỳnh Nguyên Văn iii TÓM TẮT Ninh Thuận tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ có dải đồng hẹp, địa hình phức tạp, nơi có hệ sinh thái vùng hạn kiệt, vùng có lượng mưa thấp nước, khí hậu nắng nóng, khơ hạn quanh năm Trong năm gần đây, biến đổi bất thường khí hậu tồn cầu, Ninh Thuận tình hình hạn hán ngày trở nên nghiêm trọng, gây ảnh hưởng bất lợi tới kinh tế - xã hội môi trường tỉnh Do việc tìm hiểu ngun nhân, thực trạng diễn biến q trình nắng nóng, hạn hán Ninh Thuận quan trọng, góp phần xây dựng kịch biến đổi khí hậu khu vực Quá trình thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, sách quy hoạch, nghiên cứu nước, thiệt hại kinh tế xã hội nhằm đánh giá tầm ảnh hưởng nghiêm khô hạn đến người, sinh vật tài nguyên thiên nhiên tỉnh Ninh Thuận Qua nhận thấy mức độ hiệu việc phòng chống khơ hạn quan chức Luận văn: “Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai địa bàn tỉnh Ninh Thuận” thực thu thập đánh gía số liệu lượng mưa tháng lượng bốc nhằm phục vụ cho việc tính tốn số cán cân nước K Chỉ số hạn K (chỉ số cán cân nguồn nước) số thể tỷ lệ chênh lệch lượng nước mưa lượng bốc hơi, sử dụng để đánh giá mức độ khô hạn địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp hồi quy, phương pháp GIS Kết xây dựng được: Bản đồ khô hạn đề xuất giải pháp để hạn chế tác động khô hạn nhằm hướng đến sử dụng tài nguyên bền vững Từ khóa: Nắng nóng, Khơ hạn, đồ khơ hạn, số cán cân nước K iv ABSTRACT Ninh Thuan is a province in the southern central coastal plain with narrow, complex terrain, is where the term ecosystem masterpiece, is the region with the lowest rainfall of the country, hot weather, drought year round In recent years, due to the vagaries of the global climate, in Ninh Thuan droughts becoming more severe, affecting adversely the economic - and social environment of the province Therefore the understanding of the causes, current status and evolution of the hot , drought in Ninh Thuan is very important, help build climate change scenarios in the region The process of collecting data on natural conditions, the policy planning and research at home and abroad, economic damage and to assess the social impact of the severe drought in humans, biological and natural resources present in Ninh Thuan province Thereby also noticed the extent of the effect of the drought prevention authorities Topic: "Research the assessment of the hot, drought evolution in service of the natural disaster prevention anh mitigation in Ninh Thuan province" implementation audits gather data on monthly rainfall and evaporation to serve for the calculation of the water balance index term K K index (index of water balance) as indicators of rate difference between precipitation and evaporation, so it can be used to assess the extent of drought in the provinces of Ninh Thuan Using statistical methods, regression methods, methods of GIS Results have built all kinds of maps: Map arid and propose solutions to limit the impact of drought aiming to use sustainable resources Keywords: Hot, Drought, dry maps, water balance K index v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xv ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 7.1 Ý nghĩa khoa học 7.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƢƠNG TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1 Đặc điểm địa 1.1.1 Vị trí địa 1.1.2 Đặc điểm địa hình 1.1.3 Đặc điểm khí tƣợng thuỷ văn vi 1.2 ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG SÔNG NGÕI 1.2.1 Hệ thống Sông Cái Phan Rang 10 1.2.2 Các sông suối nhỏ độc lập đáng kể khác 10 1.2.3 Đặc điểm thủy văn nguồn nƣớc 12 a Nguồn nƣớc mặt 12 b Nguồn nƣớc ngầm 13 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH, NẮNG NĨNG HẠN HÁN SA MẠC HÓA 1.3.1 Trên giới 13 1.3.2 Ở Việt Nam 15 1.3 Ở Ninh Thuận 16 1.4 KHÁI NIỆM NẮNG NÓNG, HẠN HÁN 22 1.4.1 Nắng nóng 22 1.4.2 Hạn hán 22 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN XÃ HỘI ĐẾN HẠN HÁN 2.1 LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 27 2.1.1 Theo số tài nguyên nƣớc 27 a Trong 10 ngày kiệt 28 b Trong tháng kiệt 29 c Trong tháng kiệt 29 2.1.2 Theo mức độ ảnh hƣởng tài nguyên nƣớc 30 2.1.2.1 Ảnh hƣởng tới công tác quản lý 30 2.1.2.2 Ảnh hƣởng tới dòng chảy cạn 31 2.1.2.3 Ảnh hƣởng tới cấp nƣớc chống hạn 32 2.1.2.4 Ảnh hƣởng tới việc cắt, giảm lũ cho hạ lƣu 33 2.2 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THIÊN TAI HẠN HÁN 2.2.1 Phân tích yếu tố mƣa 33 a) Phân bố lƣợng mƣa tháng năm 34 ... triển khai thực địa bàn tỉnh chƣa nhiều Vì đề tài Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ cơng tác phòng chống giảm nhẹ thiên tạ địa bàn tỉnh Ninh Thuận vơ thời sự,...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH NGUYÊN VĂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN NẮNG NĨNG, HẠN HÁN PHỤC VỤ PHỊNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... nguyên thiên nhiên tỉnh Ninh Thuận Qua nhận thấy mức độ hiệu việc phòng chống khơ hạn quan chức Luận văn: Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phõng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh ninh thuận , Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến nắng nóng, hạn hán phục vụ phõng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh ninh thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay