Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không việt nam công ty cổ phần (acv) đến năm 2030

126 4 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÁI HÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN (ACV) ĐẾN NĂM 2030 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÁI HÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN (ACV) ĐẾN NĂM 2030 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Dương Cao Thái Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng TS Võ Tấn Phong TS Nguyễn Thành Long TS Lại Tiến Dĩnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thái Hà Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1980 Giới tính: Nữ Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820021 I- Tên đề tài: Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đến năm 2030 II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn nhiệm vụ nội dung sau: Nhiệm vụ luận văn: Phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh đến chiến lược phát triển ACV, xây dựng chiến lược phát triển ACV đến năm 2030 đề xuất giải pháp thực chiến lược lựa chọn Nội dung luận văn: Gồm 03 chương Chương 1: sở lý luận hoạch định chiến lược Chương 2: Giới thiệu tổng quan cơng typhân tích, đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh đến chiến lược phát triển ACV Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển ACV đến năm 2030 giải pháp thực chiến lược III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thái Hà ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Cao Thái Ngun tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, tơi cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), nhiên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 03 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thái Hà iii TÓM TẮT Chiến lược thuật ngữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực kinh doanh Trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay, cơng ty khó thành cơng khơng chuẩn bị tốt cho cơng tác hoạch định chiến lược đơn vị Dựa sở lý thuyết, nghiên cứu phân tích đánh giá yếu tố bên ngồi bên cơng cụ ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE), ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) hình ảnh cạnh tranh Trên sở phân tích mơi trường kinh doanh, nghiên cứu xác định danh mục hội, nguy cơ, điểm mạnh điểm yếu Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đo lường hiệu chiến lược công ty yếu tố thời gian qua Thông qua công cụ ma trận điểm mạnh - điểm yếu – hội – nguy (SWOT), ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) mục tiêu đến năm 2030, nghiên cứu phối hợp thông tin ma trận EFE IFE để hình thành lựa chọn chiến lược phù hợp Kết chiến lược lựa chọn chiến lược thâm nhập thị trường; chiến lược kết hợp theo chiều ngang, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ, chiến lược nhân Nghiên cứu khuyến nghị số giải pháp phù hợp để thực tốt chiến lược lựa chọn ACV iv ABSTRACT Strategy is a term widely used in many business fields In the context of today's competition, a company is unlikely to succeed unless it is well prepared for its strategic planning Based on the theory, the research analyzed and assessed external and internal factors using the External Factor Evaluation Matrix (EFE), Internal Factor Evaluation Matrix (IFE) and Competive Profile matrix tools Based on the business environmental analysis, the research identified a list of opportunities, threats, strengths and weaknesses of Airports Corporation of Vietnam (ACV) and the measurement of the effectiveness of ACV company's strategy for these factors during the past time Through the SWOT matrix and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), and targets for 2030, the research coordinated the information in EFE and IFE matrix to form and select the appropriate strategy The research result has four strategies chosen as market entry strategies; horizontal integration strategy, product differentiation strategy, and personnel strategy The research also recommended a number of suitable measures for the successful implementation of the selected strategy for ACV v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1 Tổng quan chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Các cấp chiến lược doanh nghiệp 1.1.2.1 Chiến lược cấp công ty 1.1.2.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 1.1.2.3 Chiến lược cấp chức 10 1.2 Năng lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh lực cốt lõi 10 1.2.1 Năng lực cạnh tranh 10 1.2.2 Lợi cạnh tranh 11 vi 1.2.3 Năng lực cốt lõi 12 1.3 Quy trình xây dựng chiến lược 17 1.3.1 Phân tích mơi trường bên 19 1.3.1.1 Môi trường vĩ mô 20 1.3.1.2 Môi trường vi mô 22 1.3.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 24 1.3.2 Phân tích mơi trường bên dựa vào chuỗi giá trị 25 1.3.2.1 Các hoạt động chủ yếu 26 1.3.2.2 Các hoạt động hỗ trợ 30 1.3.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 32 1.3.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 33 1.3.3 Xác định tầm nhìn sứ mạng tổ chức 34 1.3.3.1 Sứ mạng doanh nghiệp 34 1.3.3.2 Tầm nhìn doanh nghiệp 35 1.3.3.3 Thiết lập mục tiêu hàng năm 35 1.3.4 Phân tích lựa chọn chiến lươc 36 1.3.4.1 Hình thành chiến lược 36 1.1.1.1 Lựa chọn chiến lược 37 1.4 Tóm tắt chương 39 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TYPHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP (ACV) 40 2.1 Giới thiệu tổng quan ACV 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 44 2.1.3 Công ty con, công ty liên kết 45 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 46 97  Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo: Hạn chế cần đề cập số liệu cho nghiên cứu hạn chế, đặc biệt số liệu dự báo vĩ mô dự báo ngành Hạn chế việc đánh giá yếu tố bên bên tham khảo ý kiến chuyên gia Các chuyên gia cho kết hồn tồn theo trực giác chất lượng đánh giá phụ thuộc vào phán đoán kinh nghiệm chuyên gia Trong phần QSPM, tác giả vào trực giác kinh nghiệm cho điểm nên phần chủ quan kết nghiên cứu ảnh hưởng tương đối đến tính xác 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt (1) Lê Anh (2014) VN thị trường hàng không phát triển nhanh thứ giới [online], viewed 11 March, 2018, from: (2) Kim Dung (2017) Nhu cầu lại máy bay toàn cầu tăng cao [online], viewed 02 Jan, 2018, from: (3) Lê Thế Giới & Nguyễn Thanh Liêm & Trần Hữu Hải (2007) Quản trị chiến lược Nhà xuất Thống kê, Đà Nẵng (4) Thanh Hà (2015) Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 6,67% [online], viewed 12 March, 2018, from: (5) Nguyễn Viết Lâm (2014) 'Bàn phương pháp xác định lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam' Kinh tế & Phát triển, 206(8/2014), 4753, viewed from: (6) H.Mạnh (2011) Ổn định trị hấp dẫn nhà đầu tư vào Việt Nam [online], viewed 15 Jan, 2017, from: (7) Hằng Nga & Thanh Xuân (2017) Dự báo kinh tế Việt Nam đứng thứ 20 giới?! [online], viewed 12 March, 2018, from: (8) Rongviet Securities (2017) TCT Cảng Hàng Không Việt Nam – CTCP (ACV-UPCOM), http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoC ao/ACV_200117_VDSC.pdf 99 (9) Tổng cục Thống Kê (2009) Dự báo dân số Việt Nam 2009-2034, https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=13086 (10) Ngơ Kim Thanh (2013) Giáo trình Quản trị chiến lược Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (11) Nguyễn Xuân Thành (2014) Khung lý thuyết: Định nghĩa lực cạnh tranh yếu tố định lực cạnh tranh [online], viewed 14 Feb, 2017, from: (12) Thư viện học liệu mở Việt Nam_VOER (2018) Ảnh hưởng qua lại hàng không phát triển thương mại giới [online], viewed 11 March, 2018, from: (13) Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (2015) Dự báo kinh tế giới đến năm 2020 tác động tới triển vọng kinh tế Việt Nam [online], viewed 12 March, 2018, from: (14) Vietnam+ (2017) Ngành hàng khơng Việt đóng góp 23 tỷ USD vào GDP năm 2035 [online], viewed 11 March, 2018, from: (15) Vietstock (2018) Thơng tin tài ACV [online], viewed 11 March, 2018, from: Tài liệu tiếng Anh (16) Ahuja, G & Katila, R (2004) 'Where resources come from? The role of idiosyncratic situations' Strategic management journal, 25(8‐9), 887-907, viewed 26 Feb, (17) Barney, J (1991) 'Firm resources and sustained competitive advantage' Journal of management, 17, 99-120, viewed from: (18) Coff, R W & Lee, P M (2003) 'Insider trading as a vehicle to appropriate rent from R&D' Strategic management journal, 24(2), 183-190, viewed 26 Feb, 2018, from: (19) Chandler Jr, A D (1962) 1998, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise: Cambridge, MA: MIT Press (20) David, F R (2011) Strategic Management: Concepts and Cases Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (21) Ethiraj, S K & Kale, P & Krishnan, M S & Singh, J V (2005) 'Where capabilities come from and how they matter? A study in the software services industry' Strategic management journal, 26(1), 25-45, viewed 26 Feb, 2017, from: (22) Grant, R M (1991) 'The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation' California Management Review, 33(3), 114-135, viewed 20 July 2017, from: (23) Hill, C W L & Jones, G R (2010) Strategic Management Theory: An Integrated Approach 9th ed, Cengage Learning, South-Western (24) Hitt, M A & Ireland, R D & Hoskisson, R E (2009) Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts and Cases) 8th ed, South-Western Cengage Learning, USA (25) Jacobides, M G & Winter, S G (2005) 'The co‐ evolution of capabilities and transaction costs: Explaining the institutional structure of production' 101 Strategic management journal, 26(5), 395-413, viewed 26 Feb, 2018, from: (26) Johnson, G & Scholes, K (1999) Exploring Corporate Strategy 5th ed, Prentice Hall, Europe (27) Mayer, K J & Salomon, R M (2006) 'Capabilities, contractual hazards, and governance: Integrating resource-based and transaction cost perspectives' Academy of Management Journal, 49(5), 942-959, viewed 15 Jan, 2017, from: (28) Mintzberg, H & Quinn, J B & Voyer, J (1995) The Strategy Process Collegiate Ed, Prentice Hall (29) OECD (2014) Competency Framework [online], viewed 14 Feb, 2017, from: (30) Porter, M E (1998b) The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 2nd ed, The Free Press, New York (31) Prahalad, C K & Hamel, G (1990) 'The core competence of the corporation' Harvard Business Review, 68(3), viewed 15 Jan 2017, from: (32) Quinn, J B (1980) Strategies for change: Logical inscrementalism Irwin, Homewood, Illinois (33) Schwab, K & Savier, S (2015) The Global Competitive Report 20152016, www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2 015-2016.pdf (34) Wheelen, T L & Hunger, J D (2012) Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability 13th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (35) Zott, C (2003) 'Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance: insights from a simulation study' Strategic 102 management journal, 24(2), 97-125, viewed 22 Feb, 2018, from: PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐỐI TƯỢNG CHUN GIA Kính thưa Q ơng/bà, tơi …………………… Hiện thực luận văn “Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đến năm 2030” Kết khảo sát phục vụ cho việc học thuật mà khơng phục vụ cho mục đích khác Rất mong q ơng/bà giúp tơi cách đọc kỹ điền thông tin cần thiết vào câu hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn Q1 Xin ông/bà cho biết:  Mức độ quan trọng yếu tố bên thành công tất doanh nghiệp ngành cảng hàng khôngPhân loại mức phản ứng ACV yếu tố bên tương ứng Ứng với mức phản ứng chọn cho biết chiến lược kinh doanh công ty tận dụng hội (nếu yếu tố ơng/bà đọc hội) khắc chế nguy (nếu yếu tố ông/bà đọc nguy cơ) hiệu Mức độ quan trọng Phân loại Khơng quan trọng Phản ứng Ít quan trọng Phản ứng trung bình Tương đối quan trọng Phản ứng trung bình Khá quan trọng Phản ứng tốt Rất quan trọng Mức độ quan trọng Các yếu tố bên chủ yếu Phân loại hội O1: Kinh tế Thế giới Việt Nam mức tăng trưởng cao trung dài hạn O2: Lạm phát kiểm soát mức phù hợp (51 7%) O3: Lãi suất cho vay thị trường xu hướng 4 Mức độ quan trọng 5 5 5 Các yếu tố bên chủ yếu giảm O4: Việt Nam tham gia nhiều hiệp định, cộng đồng ASEAN giúp kinh tế hội nhập tốt O5: Vốn đầu tư FDI vào Việt Nam ngày cao O6: Khách du lich quốc tế đến Việt Nam ngược lại tăng cao hàng năm O7: Nhận thức lại máy bay dành cho người giàu thay đổi O8: Thu nhập bình qn đầu người nên nhiều dư địa phát triển O9: Việt Nam nằm khu vực vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển cảng hàng không O10: Quyền thương lượng nhà cung cấp đầu không đáng kể Phân loại 4 4 4 Nguy 5 5 5 T1: Lực lượng lao động Việt Nam yếu kiến thức, kỹ tính chun nghiệp cơng việc T2: u cầu khách hàng chất lượng dịch vụ ngày cao T3: Tội phạm công nghệ gia tăng gây áp lực cao cho an ninh hàng không T4: Cạnh tranh cảng hàng không phạm vi khu vực quốc tế gia tăng T5: Đối thủ tiềm ẩn lĩnh vực cảng hàng không nhiều lên Việt Nam hội nhập sâu rộng T6: Sản phẩm thay lĩnh vực kinh doanh ACV nhiều T7: Thị trường hàng không tăng trưởng nhanh so với lực phục vụ doanh nghiệp Q2 Xin ông/bà cho biết: 4 4 4  Mức độ quan trọng yếu tố bên thành công tất doanh nghiệp ngành cảng hàng khôngPhân loại: Điểm yếu – Điểm mạnh ACV yếu tố tương ứng Mức độ quan trọng Phân loại Khơng quan trọng Điểm yếu lớn Ít quan trọng Điểm yếu nhỏ Tương đối quan trọng Điểm mạnh nhỏ Khá quan trọng Điểm mạnh lớn Rất quan trọng Mức độ quan trọng Các yếu tố bên chủ yếu Hệ số phân loại YT1: Đảm bảo an ninh hàng không 4 YT2: Tần suất cất hạ cánh 4 YT3: Tình hình đầu tư, nâng cao hiệu hạ tầng hàng không YT4: Cơng tác cổ phần hóa, thoái vốn 4 YT5: Hiệu công tác quản trị 4 YT6: Chất lượng nguồn nhân lực 4 YT7: Chất lượng dịch vụ 4 YT8: Chi phí sản xuất kinh doanh 4 YT9: Tiềm lực tài 4 YT10: Mức độ linh động giá dịch vụ hàng không 4 YT11: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 4 YT12: Hình ảnh danh tiếng cơng ty 4 YT13: Doanh thu dịch vụ phi hàng không 4 YT14: Công nghệ áp dụng quản lý vận hành Q3 Xin ông/bà cho biết:  Mức độ quan trọng yếu tố thành công tất doanh nghiệp ngành cảng hàng không (Mức độ quan trọng mối yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả cạnh tranh doanh nghiệp ngành đó)  Hệ số phân loại mức phản ứng công ty yếu tố quan trọng tương ứng Hệ số phân loại mức phản ứng phản ánh chiến lược của công ty tận dụng cải thiện yếu tố hiệu để nâng cao khả cạnh tranh Mức độ quan trọng Hệ số phân loại Không quan trọng Rất yếu Ít quan trọng Yếu Tương đối quan trọng Trung bình Khá quan trọng Mạnh Rất quan trọng Rất mạnh Mức độ quan trọng Hệ số phân loại Các yếu tố thành công quan trọng ACV (1-5) Chất lượng dịch vụ Hình ảnh danh tiếng cơng ty Chất lượng nguồn nhân lực Hiệu quản trị Tiềm lực tài Đảm bảo an ninh hàng không Đầu tư nâng cao hiệu hạ tầng hàng không Cổ phần hóa thối vốn Chân thành cảm ơn Quý ông/bà Malaysia Thailand Changi Airport Airport Airport (1-5) (1-5) (1-5) PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU MA TRẬN EFE, IFE, HÌNH ẢNH CẠNH TRANH TỪ PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Bảng tính điểm mức độ quan trọng (Ma trận EFE) YẾU TỐ (YT) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 3 5 42 0,07 3 3 3 4 32 0,05 3 3 3 4 33 0,05 4 4 5 42 0,07 4 4 4 4 41 0,06 4 5 5 43 0,07 5 5 3 41 0,06 4 3 4 36 0,06 4 3 3 4 34 0,05 2 3 2 2 23 0,04 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 33 42 38 36 43 41 33 633 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 1,00 Bảng tính điểm mức độ phân loại (Ma trận EFE) YẾU TỐ (YT) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM HỆ SỐ PHÂN LOẠI 3 2 4 3 31 2 2 3 3 27 3 2 3 28 2 2 3 2 23 3 4 3 3 32 3 3 4 33 2 3 27 3 4 4 32 3 3 3 30 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 27 26 28 31 31 28 3,1 2,7 2,8 2,3 3,2 3,3 2,7 3,2 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,8 3,1 3,1 2,8 Bảng tính điểm mức độ quan trọng (Ma trận IFE) YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 YT9 YT10 YT11 YT12 YT13 YT14 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM 4 5 4 41 3 3 4 29 5 5 43 3 5 38 4 5 5 46 5 5 4 42 5 5 40 4 33 5 4 5 44 3 3 4 34 3 4 3 30 4 4 35 4 4 35 5 4 4 5 45 535 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 0,08 0,05 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 1,00 Bảng tính điểm mức độ phân loại (Ma trận IFE) YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 YT9 YT10 YT11 YT12 YT13 YT14 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM 3 3 3 3 30 4 3 29 2 3 3 26 3 2 2 2 24 3 3 3 3 3 30 3 2 3 2 24 2 2 3 2 3 24 3 3 3 3 27 4 3 3 33 2 2 2 3 23 4 3 3 4 35 3 3 3 3 3 30 3 2 2 1 19 3 3 3 3 29 HỆ SỐ PHÂN LOẠI 3,0 2,9 2,6 2,4 3,0 2,4 2,4 2,7 3,3 2,3 3,5 3,0 1,9 2,9 Bảng tính điểm mức độ quan trọng (Ma trận Hình ảnh cạnh tranh) YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM 4 4 5 41 4 4 4 4 38 4 4 3 40 5 5 5 4 46 4 4 4 5 44 5 4 5 5 45 4 4 4 41 5 4 4 4 43 338 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 0,12 0,11 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 1,00 Bảng tính điểm hệ số phân loại ACV YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 3 3 3 3 3 30 3 4 3 32 3 3 3 3 29 3 3 4 34 3 3 3 3 4 32 4 4 35 3 3 3 3 32 3 2 2 28 3,0 3,2 2,9 3,4 3,2 3,5 3,2 2,8 Bảng tính điểm hệ số phân loại Malaysia Airport YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 4 3 4 36 4 4 4 3 37 3 3 37 3 4 4 40 3 4 4 39 3 4 4 35 3 4 37 4 4 4 4 38 Bảng tính điểm hệ số phân loại Thailand Airport 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 3,5 3,7 3,8 YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 4 5 39 4 4 4 39 5 5 4 41 5 4 3 4 39 4 4 4 4 40 4 4 4 39 3 36 4 5 37 3,9 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9 3,6 3,7 Bảng tính điểm hệ số phân loại Changi Airport YẾU TỐ (YT) YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 TỔNG CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 TỔNG ĐIỂM MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 4 5 4 4 42 4 5 4 4 42 4 4 4 4 41 4 4 4 42 4 4 4 5 41 4 4 4 40 5 4 4 41 4 5 3 41 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Trần Thị Kim Xuyến Nguyễn Thành Tài Nguyễn Đức Việt Trần Thị Hiền Anh Hoàng Thị Thanh Thảo Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Quốc Tuấn Trần Đăng Khoa Trần Thị Thu Thủy 10 Trần Đăng Quân 11 Đinh Quốc Cường 12 Nguyễn Hải Đức 13 Nguyễn Sỹ Kiên 14 Đặng Bằng Lăng 15 16 17 18 19 20 Nguyễn Chiến Thắng Trần Lê Hoàng Việt Lê Ngọc Anh Đào Khánh Tuyền Lâm Quốc Hoàng Trần Quang Hạnh Dung Chức vụ Chánh VP Cảng Cán Khai thác cảng hàng không Chuyên viên Khai thác cảng hàng không Cán An ninh hàng không Nhân viên An ninh hàng không Cán Kết cấu hạ tầng cảng hàng không Chuyên viên Kết cấu hạ tầng cảng hàng không Cán Tài Cảng vụ HKVN Cán Quản lý CảngCảng vụ HKVN Cán Kinh doanh & Phát triển thị trường Chuyên viên Kinh doanh & Phát triển thị trường Phó Giám đốc Cảng hàng khơng Ban Quản lý dự án nhà ga hành khách cảng hàng không Ban Quản lý dự án nhà ga hành khách cảng hàng không Cán Kế hoạch Đầu tư Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư Cán Pháp chế Chun viên Pháp chế Cán Tài Kế tốn Chun viên Tài Kế tốn Điện thoại 0965 867 299 0903 919 275 0903 242 383 0987 026 181 0963 094 311 0909 263 878 0949 618 396 0902 426 826 0906 788 567 0938 098 789 0909 740 918 0913 426 427 0906 883 456 0985 455 223 0903 090 999 0938 705 366 0908 705 225 0934 662 828 0983 478 345 0933 767 077 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÁI HÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (ACV) ĐẾN NĂM 2030 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên... DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP ĐẾN NĂM 2013 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 77 3.1 Tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu chiến lược ACV đến năm 2030. .. "Chiến lược phát triển tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đến năm 2030" để nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Tổng quan nghiên cứu liên quan Nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không việt nam công ty cổ phần (acv) đến năm 2030 , Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không việt nam công ty cổ phần (acv) đến năm 2030

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay