Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh

116 9 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Ngọc Dƣơng TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Võ Tấn Phong Phản biện TS Nguyễn Thành Long Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hậu Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1985 Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820029 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng sinh viên trƣờng Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Phân tích yếu tố chất lƣợng đào tạo để hình thành mơ hình nghiên cứu Thu thập liệu để hiểu tác động yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng sinh viên HUFI Đƣa hàm ý quản trị nâng cao hài lòng cho Sinh viên HUFI III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/04/2018 V- Cán hƣớng dẫn:TS Nguyễn Ngọc Dƣơng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Ngọc Dƣơng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu cá nhân thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Dƣơng Các số liệu đề tài đƣợc thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn khơng chép luận văn chƣa đƣợc trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trƣớc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hậu ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn này, xin đƣợc chân thành gửi lời cảm ơn đến: TS Nguyễn Ngọc Dƣơng, thầy hƣớng dẫn tận tình để hiểu rõ phƣơng pháp khoa học nội dung đề tài để hoàn thành luận văn Quý thầy cô trƣờng Đại học Công nghệ Hutech TP Hồ Chi Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu làm sở vững để hoàn thành luận văn nhƣ phục vụ cho công việc sau Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ mặt tinh thần, tạo điều kiện, tạo động lực hỗ trợ cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2018 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Hậu iii TÓM TẮT Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh” nhằm xác định yếu tố ảnh hƣởng hài lòng sinh viên tác giả đƣa giải pháp cho Ban lãnh đạo nhà trƣờng nhằm nâng cao hài lòng sinh viên Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Nghiên cứu dùng phƣơng pháp nghiên cứu định tính định lƣợng Nghiên cứu định tính nhằm tìm khái niệm yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm sở thang đo SERVQUAL Parasuraman et al (1988) Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực thông qua khảo sát 508 sinh viên theo học sở Trƣờng Kết phân tích hồi quy rút trích đƣợc nhân tố thực ảnh hƣởng đến hài lòng sinh viên là: Hoạt động hỗ trợ học tập, Cam kết Khoa, Sự tương xứng học phí chất lượng đào tạo có ảnh hƣởng mạnh đến hài lòng Đây sở quan trọng để tác giả đề hàm ý quản trị cho trƣờng Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh có điều chỉnh kịp thời để nâng cao hài lòng sinh viên theo học trƣờng iv ABSTRACT The research: "Factors influencing the satisfaction of the students of Ho Chi Minh City University of Food Industry” was conducted to identify the factors that affect student satisfaction And based on the results, the authors provide solutions to the University„s Board of Management to improve the student satisfaction This research uses both qualitative and quantitative research methods The qualitative research aimed at identifying the concepts and factors affecting the student satisfaction in the aspect of education quality at Ho Chi Minh City University of Food Industry on the basis of using the SERVQUAL scale of Parasuraman et al (1988) The quantitative research was conducted through a survey of 508 students currently studying at the University's main campus The results of the regression analysis have extracted three factors that really affect the student satisfaction They are Learning support activities, Commitment of the Faculty, and The correspondence between tuition fees and training quality that have the greatest influence on the satisfaction This is an important basis for the authors to propose management implications for Ho Chi Minh City University of Food Industry so that the University will have timely adjustments to enhance the student satisfaction while studying there v MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu tính cấp thiết đề tài 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu khảo sát 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Giới thiệu Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 1.7.1 Quá trình hình thành phát triển 1.7.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.7.3 Tình hình hoạt động 1.8 Nội dung đề tài TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Chất lƣợng dịch vụ chất lƣợng đào tạo đại học 2.1.1 Khái niệm dịch vụ 2.1.2 Chất lƣợng dịch vụ 2.2 Mơ hình nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ thang đo 13 2.2.1 Mô hình FSQ TSQ (Gronroos, 1984) 13 2.2.2 Mơ hình SERVQUAL (Parasuraman, 1988) 16 2.3 Ứng dụng thang đo giáo dục Đại học 20 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 20 2.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 21 2.4 Sự hài lòng 24 vi 2.4.1 Khái niệm 24 2.4.2 Sự hài lòng sinh viên 25 2.5 Giả thuyết mô hình nghiên cứu 26 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.5.2 Giải thích giả thuyết nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.2 Thu thập liệu 37 3.2.1 Dữ liệu sơ cấp 37 3.2.2 Dữ liệu thứ cấp 37 3.3 Thiết kế nghiên cứu 37 3.3.1 Nghiên cứu định tính 37 3.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 41 TÓM TẮT CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Mô tả mẫu 44 4.2 Đánh giá thang đo thức 46 4.2.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach‟s alpha 46 4.2.2 Thang đo nhân tố chất lƣợng dịch vụ đào tạo ảnh hƣởng đến hài lòng sinh viên 46 4.2.3 Thang đo Sự hài lòng sinh viên 50 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 50 4.3.1 Thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến Sự hài lòng sinhviên 51 4.3.2 Phân tích nhân tố thang đo Sự hài lòng sinh viên 55 4.3.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết 56 4.4 Phân tích tƣơng quan hồi quy tuyến tính bội 57 4.4.1 Xác định biến độc lập, biến phụ thuộc 57 4.4.2 Phân tích tƣơngquan 57 PL-6 NGANH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Quản trị kinh doanh 282 55.5 55.5 55.5 37 7.3 7.3 62.8 Công nghệ sinh học 6 63.4 Tài ngân hàng 49 9.6 9.6 73.0 Cơ khí 21 4.1 4.1 77.2 Kế toán 1.0 1.0 78.1 Thủy sản 30 5.9 5.9 84.1 Kỹ thuật môi trƣờng 13 2.6 2.6 86.6 CNTT 33 6.5 6.5 93.1 Điện-Điện tử 35 6.9 6.9 100.0 508 100.0 100.0 Công nghệ thực phẩm Valid Total PL-7 PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ANPHAL 3.1 Thang đo Chƣơng trình đào tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 863 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CTDT1 16.80 12.003 615 847 CTDT2 17.29 11.108 680 836 CTDT3 16.91 11.806 624 846 CTDT4 16.95 11.466 703 833 CTDT5 17.26 10.852 715 829 CTDT6 16.89 11.235 614 849 3.2 Thang đo Đội ngũ giáo viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 903 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DNGV1 37.37 35.015 639 894 DNGV2 37.40 34.988 592 897 DNGV3 37.34 35.843 536 899 DNGV4 37.77 33.874 702 891 DNGV5 37.33 34.353 638 894 DNGV6 37.42 33.916 683 892 DNGV7 37.56 34.623 610 896 DNGV8 37.60 33.983 691 891 DNGV9 37.55 33.349 704 890 DNGV10 37.68 34.205 647 894 DNGV11 37.83 34.539 595 897 PL-8 3.3 Thang đo Cơ sở vật chất Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CSVC1 24.34 36.419 741 877 CSVC2 24.27 37.056 744 878 CSVC3 24.33 36.529 673 882 CSVC4 24.89 36.100 615 888 CSVC5 24.08 36.965 701 880 CSVC6 24.08 36.670 671 883 CSVC7 24.20 37.482 627 886 CSVC8 24.07 38.811 575 890 CSVC9 24.26 38.146 590 889 3.4 Thang đo Sự hài lòng học phí chƣơng trình đào tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HPHI1 8.26 8.430 691 867 HPHI2 8.03 7.744 772 836 HPHI3 8.24 7.753 815 819 HPHI4 7.74 8.443 695 865 3.5 Thang đo Cam kết Khoa Reliability Statistics Cronbach's Alpha 919 N of Items PL-9 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KHOA1 16.36 17.319 746 907 KHOA2 16.01 17.248 788 902 KHOA3 15.92 17.847 748 907 KHOA4 16.17 17.330 766 904 KHOA5 16.20 16.822 757 906 KHOA6 16.16 16.709 812 898 3.6 Thang đo Hoạt động hỗ trợ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 906 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HDHT1 25.18 24.259 725 892 HDHT2 25.21 24.550 707 893 HDHT3 24.98 24.409 685 896 HDHT4 25.10 24.598 684 896 HDHT5 24.79 25.618 682 896 HDHT6 25.09 24.959 677 896 HDHT7 24.92 24.482 748 890 HDHT8 25.14 24.503 695 895 3.7 Thang đo Sự hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 914 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SHL1 9.33 5.499 780 896 SHL2 9.49 5.355 832 879 SHL3 9.47 5.350 832 879 SHL4 9.20 5.130 777 900 PL-10 PHỤ LỤC 4: EFA 4.1 Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .953 Approx Chi-Square 11535.780 Bartlett's Test of Sphericity df 666 Sig .000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumul Variance ative % 14.516 39.232 39.232 14.516 39.232 39.232 5.084 13.740 13.740 2.628 7.102 46.334 2.628 7.102 46.334 4.389 11.863 25.604 2.385 6.447 52.781 2.385 6.447 52.781 3.858 10.426 36.029 1.734 4.686 57.466 1.734 4.686 57.466 3.702 10.006 46.035 1.316 3.558 61.024 1.316 3.558 61.024 3.615 9.771 55.806 1.175 3.174 64.199 1.175 3.174 64.199 3.105 8.393 64.199 935 2.528 66.727 726 1.963 68.690 710 1.919 70.609 10 679 1.835 72.444 11 641 1.732 74.176 12 600 1.621 75.797 13 584 1.578 77.375 14 539 1.457 78.833 15 528 1.426 80.258 16 500 1.351 81.609 17 488 1.320 82.929 18 449 1.212 84.142 19 437 1.181 85.323 PL-11 20 427 1.153 86.476 21 408 1.102 87.578 22 397 1.073 88.650 23 372 1.005 89.655 24 361 975 90.630 25 356 963 91.593 26 335 907 92.500 27 329 890 93.390 28 316 855 94.246 29 306 828 95.074 30 291 786 95.859 31 279 753 96.612 32 268 723 97.336 33 222 601 97.936 34 218 588 98.524 35 200 542 99.066 36 187 506 99.572 37 158 428 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CTDT1 669 CTDT2 689 CTDT3 680 CTDT4 722 CTDT5 702 CTDT6 612 DNGV4 647 DNGV5 713 DNGV6 727 DNGV7 585 DNGV8 721 DNGV9 689 PL-12 DNGV10 563 DNGV11 508 CSVC1 714 CSVC2 741 CSVC3 528 CSVC5 671 CSVC6 690 CSVC7 560 HPHI1 668 HPHI2 812 HPHI3 838 HPHI4 721 KHOA1 685 KHOA2 651 KHOA4 696 KHOA5 763 KHOA6 796 HDHT1 725 HDHT2 628 HDHT3 656 HDHT4 655 HDHT5 789 HDHT6 667 HDHT7 809 HDHT8 706 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .851 Approx Chi-Square 1424.559 Bartlett's Test of Sphericity df Sig 000 PL-13 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 3.189 79.725 79.725 315 7.866 87.591 296 7.404 94.995 200 5.005 100.000 3.189 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component SHL1 876 SHL2 910 SHL3 910 SHL4 874 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % of Variance 79.725 Cumulative % 79.725 PL-14 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH SỰ TƢƠNG QUAN Correlations SHL Pearson Correlation SHL Pearson Correlation 000 000 000 000 000 508 508 508 508 508 508 ** ** ** ** 459** ** 618 618 531 000 000 000 508 508 508 508 508 ** ** ** 549** 000 N 508 508 508 ** ** ** 531 531 646 000 000 000 508 508 508 508 ** ** 576** 000 000 000 508 508 508 ** 428** 000 000 000 000 000 N 508 508 508 508 ** ** ** ** 438 438 000 Sig (2-tailed) 489 489 000 000 611 611 000 Sig (2-tailed) 633 633 571 506 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 508 508 508 508 508 508 508 ** ** ** ** ** 573** Sig (2-tailed) N 564 000 531 000 646 000 571 000 506 000 000 508 508 508 508 508 508 508 591** 459** 549** 576** 428** 573** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 508 508 508 508 508 508 Pearson Correlation HDHT 000 ** Pearson Correlation KHOA 591** 508 459 HDHT 564** ** 521 KHOA 459** 508 520 HPHI 521** N Pearson Correlation HPHI 479 CSVC 520** 000 Pearson Correlation CSVC 508 DNGV 479** Sig (2-tailed) Pearson Correlation DNGV Sig (2-tailed) N CTDT CTDT ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 508 PL-15 PHỤ LỤC 6: HỒI QUY 6.1 Hồi quy lần Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed HDHT, HPHI, CTDT, KHOA, DNGV, CSVC Enter b a Dependent Variable: SHL b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 680 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 462 456 56004 a Predictors: (Constant), HDHT, HPHI, CTDT, KHOA, DNGV, CSVC b Dependent Variable: SHL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 134.927 22.488 Residual 157.136 501 314 Total 292.063 507 F Sig 71.699 000b a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), HDHT, HPHI, CTDT, KHOA, DNGV, CSVC Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B Std Error (Constant) 212 166 CTDT 101 053 DNGV 112 CSVC Beta 1.282 200 089 1.908 057 059 093 1.911 057 061 048 064 1.252 211 HPHI 087 036 107 2.442 015 KHOA 170 043 190 3.955 000 HDHT 332 047 308 6.994 000 a Dependent Variable: SHL PL-16 6.1 Hồi quy lần Hồi quy lần sig CTDT, DNGV, CSVC lớn 0.05 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed HPHI, HDHT, Enter KHOAb a Dependent Variable: SHL b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 667 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 444 441 56745 a Predictors: (Constant), HPHI, HDHT, KHOA b Dependent Variable: SHL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 129.776 43.259 Residual 162.287 504 322 Total 292.063 507 F Sig 134.345 000b a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), HPHI, HDHT, KHOA Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B Std Error (Constant) 580 134 KHOA 243 039 HDHT 393 HPHI 135 a Dependent Variable: SHL Beta 4.337 000 271 6.259 000 045 365 8.823 000 032 166 4.227 000 PL-17 PHỤ LỤC 7: ĐỒ THỊ PHẦN DƢ CHUẨN HĨA PL-18 PL-19 PHỤ LỤC 8: TÍNH MEAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG Tính mean nhân tố tác động KHOA 243 039 271 6.259 000 HDHT 393 045 365 8.823 000 HPHI 135 032 166 4.227 000 HPHI1 668 HPHI2 812 HPHI3 838 HPHI4 721 KHOA1 685 KHOA2 651 KHOA4 696 KHOA5 763 KHOA6 796 HDHT1 725 HDHT2 628 HDHT3 656 HDHT4 655 HDHT5 789 HDHT6 667 HDHT7 809 HDHT8 706 Giá trị trung bình nhƣ sau Nhân tố Sự hài lòng học phí chất lƣợng đào tạo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HPHI1 508 2.50 1.065 HPHI2 508 2.73 1.124 HPHI3 508 2.52 1.083 HPHI4 508 3.02 1.058 Valid N (listwise) 508 Nhân tố Cam kết Khoa PL-20 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KHOA1 508 3.01 983 KHOA2 508 3.35 952 KHOA4 508 3.20 962 KHOA5 508 3.16 1.044 KHOA6 508 3.20 1.004 Valid N (listwise) 508 Nhân tố Hoạt động hỗ trợ học tập Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HDHT1 508 3.45 933 HDHT2 508 3.42 916 HDHT3 508 3.65 956 HDHT4 508 3.53 932 HDHT5 508 3.84 803 HDHT6 508 3.54 893 HDHT7 508 3.71 883 HDHT8 507 3.49 933 Valid N (listwise) 507 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC... Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh nhằm xác định yếu tố ảnh hƣởng hài lòng sinh viên tác giả đƣa giải pháp cho Ban lãnh đạo nhà trƣờng. .. luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu cá nhân thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Dƣơng Các số
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay