Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

101 4 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ TỐ LAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ TỐ LAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : GS TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T Họ tên T PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Lê Tấn Phƣớc TS Nguyễn Văn Trãi TS Phan Quan Việt TS Trần Văn Thông Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒ THỊ TỐ LAN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1976 .Nơi sinh: Quảng Bình Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh .MSHV: 1641820045 I- Tên đề tài: Nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hƣớng dẫn: GS TS VÕ THANH THU CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn HỒ THỊ TỐ LAN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Khoa Sau Đại học, Trƣờng Đại học Công nghệ tạo điều kiện trang bị kiến thức, kỹ cho tơi suốt q trình học tập Tơi xin cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo, Cán nhân viên Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi tìm hiểu, thu thập tài liệu, số liệu báo cáo phục vụ cho nghiên cứu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Võ Thanh Thu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! HỒ THỊ TỐ LAN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm vai trò hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.1.2 Vai trò hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.2 Thời hạn cho vay kỳ hạn thu hồi nợ vay 1.1.2.1 Thời hạn cho vay 1.1.2.2 Kỳ hạn trả nợ 10 1.1.4 Các phương thức thu hồi nợ vay 11 1.1.5 Mơ hình tổ chức hoạt động thu hồi nợ vay 12 1.1.6 Quy trình hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 13 1.1.6.1 Quy trình thu hồi nợ vay khoản nợ vay thông thƣờng 13 1.1.6.2 Quy trình thu hồi nợ vay khoản nợ vấn đề 16 1.1.6.3 Xử lý nợ hạn 18 1.2 Hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thƣơng mại 22 1.2.1 Quan điểm hiệu hoạt động thu hồi nợ vay 22 1.2.2 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Các tiêu định lƣợng 23 1.2.2.2 Các tiêu định tính 27 1.2.3 Các điều kiện nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 28 1.2.3.1 Các điều kiện hoạt động thu hồi nợ vay hiệu 28 1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thƣơng mại 1.3 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay số ngân hàng nƣớc học kinh nghiệm ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay số ngân hàng nước 36 1.3.1.1 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay Ngân hàng ANZ 36 30 1.3.1.2 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay Ngân hàng ICICI 38 1.3.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 40 CHƢƠNG 2: 43 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 43 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Hồ Chí Minh 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 43 2.1.2 Mơ hình tổ chức hoạt động 45 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 45 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 46 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 47 2.1.3.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ tài 49 2.1.3.4 Quy mô tổng tài sản lợi nhuận trƣớc thuế 50 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 51 2.2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 51 2.2.2 Thực trạng hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 52 2.2.2.1 Hoạt động thu hồi nợ vay khoản vay thông thƣờng 52 2.2.2.2 Hoạt động thu hồi nợ vay vấn đề 56 2.2.3 Thực trạng hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 58 2.2.3.1 Các tiêu định lƣợng 58 2.2.3.2 Các tiêu định tính 62 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 2.3.2.1 Nguyên nhân từ cán tín dụng: 64 2.3.2.2 Nguyên nhân từ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhƣ BIDV: 65 2.3.2.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng 69 2.3.2.4 Nguyên nhân từ phía Các quan chức 70 CHƢƠNG 3: 74 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 74 3.1 Định hƣớng mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 74 3.1.1 Định hướng phát triển chung 74 3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 74 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 76 3.2.1 Nâng cao chất lượng chuyên viên thu hồi nợ vay 76 3.2.2 Các đổi chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 78 3.2.2.1 Tự động hóa, quy chuẩn hóa hệ thống thông báo nợ đến hạn 79 3.2.2.2 Thành lập phận thu hồi nợ độc lập 80 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ dòng tiền từ phƣơng án vay vốn 81 3.2.2.4 Nâng cao chất lƣợng hoạt động quản lý sau cho vay 82 3.2.2.5 Nâng cao chất lƣợng bảo đảm tiền vay 83 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Đối với khách hàng 85 3.3.2 Đối với quan chức 86 3.3.2.1 Ngân hàng Nhà nƣớc 86 3.3.2.2 Các quan chức việc ban hành văn quy phạm pháp luật hƣớng dẫn triển khai NQ 42/2017/QH 14 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt TMCP Thƣơng mại cổ phần BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam CN Chi nhánh Tp Thành phố HCM Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH TDH Ngắn hạn Trung dài hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHKD Kế hoạch kinh doanh XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TSBĐ Tài sản bảo đảm BCTC Báo cáo tài 76 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Nâng cao chất lượng chuyên viên thu hồi nợ vay Chuyên viên thu hồi nợ ngƣời ảnh hƣởng trực tiếp đến diễn biến khoản vay Chuyên viên thu hồi nợ cần hiểu rằng, để thu hồi nợ vay thành cơng, họ cần tìm hiểu sâu sắc mâu thuẫn giải vấn đề khách hàng, họ cần kỹ cần thiết để vƣợt qua rào cản ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, chuyên viên thu hồi nợ cần trở thành nhƣ tƣ vấn tài khách hàng, nhà thƣơng thuyết, đôi lúc, ngƣời bạn khách hàng Trong môi trƣờng kinh doanh ngày trở nên phức tạp, vai trò chuyên viên thu hồi nợ trở nên quan trọng khó khăn nữa, ảnh hƣởng lớn đến việc khoản vay khả thu hồi hay khơng Những kỹ chuyên viên thu hồi nợ vay khơng phải khiếu, kỹ đƣợc thơng qua q trình đào tạo, rèn luyện nhƣ kinh nghiệm thực tế Do đó, để nâng cao chất lƣợng chuyên viên thu hồi nợ vay, chi nhánh cần khóa đào tạo chuyên viên thu hồi nợ vay chuyên nghiệp Chuyên viên thu hồi nợ vay chuyên nghiệp ngƣời cần kỹ cần thiết trình thu hồi nợ vay nhƣ: Kỹ chuẩn bị trước thu hồi nợ vay Chuẩn bị trƣớc thu hồi nợ vay việc chuyên viên thu hồi nợ vay thực chuẩn bị, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ khách hàng vay Họ cần hiểu đƣợc cần thiết để đƣa lên bàn đàm phán Việc tập hợp, xếp, nghiên cứu, ghi nhận thông tin, đánh giá hồ sơ, nghiên cứu sở pháp lý, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hồ sơ cần đƣợc chuyên viên thu hồi nợ thực cách cẩn thận, kỹ lƣỡng làm tiền đề cho bƣớc Văn quy định chi nhánh cần nội dung cụ thể nhƣ danh mục hồ sơ cần có; danh mục thông tin cần đánh giá đƣa điểm mạnh, điểm yếu hồ sơ… Kỹ tạo dựng tác phong chuyên nghiệp, khơi dậy mong muốn trả nợ từ khách hàng Chuyên viên thu hồi nợ vay cần thái độ chuyên nghiệp giao tiếp với 77 khách hàng Sự chuyên nghiệp thể phong cách nhƣ nội dung mà chuyên viên thu hồi nợ vay thể trình trao đổi với khác h hàng Với tác phong chuyên nghiệp, chuyên viên thu hồi nợ vay dễ dàng thảo luận với khách Mục tiêu cần đạt đƣợc giai đoạn khơi dậy mong muốn trả nợ khách hàng Kỹ xây dựng phương án trả nợ khả thi Thay việc u cầu khách hàng tất tốn khoản vay điều khách hàng tại, chuyên viên thu hồi nợ vay cần đƣa mục tiêu khả thi phù hợp với tình hình khách hàng Kế hoạch trả nợ chia thành nhiều kỳ nhỏ với số tiền, kỳ hạn phƣơng thức hợp lý mà khách hàng thu xếp đƣợc Điều giúp khách hàng thoải mái trình trả nợ, trình thu hồi nợ vay ngân hàng hiệu Kỹ phân tích khách hàng Để đƣa đƣợc mục tiêu, kế hoạch thu hồi nợ vay khả thi nhất, chuyên viên thu hồi nợ vay tiến hành phân tích khách hàng kỹ lƣợng Chuyên viên thu hồi nợ vay cần đặt vào vị trí khách hàng, phân tích, đánh giá đƣa giải pháp, tƣ vấn cho khách hàng thực để trình thu hồi nợ vay đƣợc thành công Bên cạnh kỹ trên, chuyên viên thu hồi nợ chuyên nghiệp cần kỹ tạo đƣợc áp lực cần thiết khách hàng, đƣa đƣợc biện pháp thức hóa phƣơng án chọn thời điểm thực thu hồi nợ vay lý hợp đồng Nhân lực chi nhánh học vấn tốt, đa số tốt nghiệp đại học quy với kết tốt chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc đƣợc giao nhƣng tuổi đời tuổi nghề trẻ nên kinh nghiệm nghiệp vụ xã hội nhìn chung chƣa đáp ứng yêu cầu Chi nhánh phải thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán nhƣ lớp đào tạo hoạt động thu hồi nợ vay, buổi trao đổi kinh nghiệm với chun gia kiểm tốn để phát vấn đề không hợp lý, không trung thực BCTC khách hàng; lớp đào tạo phân tích tài doanh nghiệp; thẩm định dự án đầu tƣ; định giá tài sản; luật dân sự, pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; khóa đào tạo kỹ giao tiếp, 78 ứng xử,… Những lớp học khơng giúp nâng cao kiến thức mà tính chuyên nghiệp cán bộ, tạo định hƣớng cho cán giải vấn đề liên quan Chi nhánh cần tạo điều kiện để cá nhân tự nâng cao kiến thức chun mơn sở đào tạo ngồi BIDV chi nhánh khơng thể tổ chức đáp ứng đƣợc đầy đủ, kịp thời đƣợc nhu cầu đào tạo chuyên môn cán Hàng năm, chi nhánh tổ chức kiểm tra sát hạch tối thiểu 01 lần Nội dung sát hạch không gồm nghiệp vụ, quy định nội ngân hàng mà phải đánh giá toàn diện kiến thực pháp luật, thị trƣờng, tài doanh nghiệp, Việc phần để Ban Giám đốc đánh giá trình độ cán bộ, mặt khác cảnh báo cán mảng nghiệp vụ, lĩnh vực thấp để cán xác định trau dồi thêm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày tốt Đối với công tác bổ nhiệm cán lãnh đạo, chi nhánh phải lựa chọn, xem xét, thử thách cán đủ phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn, kinh nghiệm nghề nghiệp xã hội, khả quản lý tốt, tầm nhìn bao qt tầm ảnh hƣởng lớn cán phụ trách để đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Bởi lẽ phận nòng cốt khơng gánh vác cơng việc phức tạp mà thúc đẩy sức lao động, cống hiến toàn lực lƣợng lao động chi nhánh Với mức dƣ nợ 20,000 tỷ đồng lực lƣợng cán tín dụng thiếu lƣợng nên cán phải đảm nhiệm khối lƣợng cơng việc lớn Vì vậy, nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng bổ sung thêm cán cho công tác tín dụng giải pháp lâu dài để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Số lƣợng cán quản lý khách hàng thực cơng việc mang tính đầu mối quan hệ ngân hàng khác hàng: Đầu mối tiếp thị, tiếp nhận nhu cầu, đề xuất tín dụng, kiểm tra khách hàng,… Những công việc nhƣ soạn thảo hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo đảm,… nên bổ sung thêm tách phận hỗ trợ thực cơng việc để tăng tính chun mơn hóa hiệu quả, chất lƣợng cơng việc Cần tăng cƣờng cán cho phận quản trị tín dụng để đảm bảo việc theo dõi diễn biến nợ vay đƣợc thực nghiêm túc, chặt chẽ, việc quản lý hồ sơ đƣợc khoa học 3.2.2 Các đổi chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 79 3.2.2.1 Tự động hóa, quy chuẩn hóa hệ thống thơng báo nợ đến hạn Xây dựng hệ thống thông báo nợ đến hạn tự động điều cần thiết ngành ngân hàng đại Trong hệ thống thơng báo nợ đến hạn tự động, khoản gốc và/hoặc lãi vay đến hạn khoảng thời gian định tƣơng lai, thƣ thông báo nợ đến hạn đƣợc tự động gửi đến cho khách hàng vay Khoảng thời gian từ thông báo đến ngày đến hạn đƣợc cài đặt sẵn hệ thống, điều đảm bảo rằng, tất thƣ thu hồi nợ vay đƣợc gửi hạn trƣờng hợp Thời hạn thông báo nợ đƣợc mặc định cụ thể giúp cho việc cân nhắc rủi ro khoản vay khơng đƣợc tốn khách hàng quên ngày đến hạn không thu xếp kịp thời hạn kể từ thông báo gần và/hoặc khách hàng nhiều khoản nợ phải tốn thời điểm Nội dung thơng báo nợ đến hạn đƣợc chuẩn hóa yếu tố đem lại hiệu việc thu hồi nợ Để đƣợc thƣ thu hồi nợ vay hiệu nhất, nội dung thƣ thu hồi nợ vay đƣợc tự động biên soạn phù hợp với nhóm khách hàng theo hệ thống phân loại nợ dự báo nợ rủi ro Vì nhiều lý thực tế mà loại trừ hoạt động thông báo nợ đến hạn theo phƣơng thức thủ công Đối với khoản nợ vay đƣợc dự báo vấn đề, hoạt động thông báo nợ tự động không mang lại hiệu Trong trƣờng hợp này, cần thực đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thời hạn trả nợ phƣơng pháp thủ công Việc thực thông báo cần đƣợc quy định chặt chẽ quy trình tín dụng Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng, phân loại nợ, dự phòng rủi ro tự động Việc vận dụng cơng nghệ tự động hóa việc phân loại tín dụng với ƣu điểm nhanh chóng, chi phí thấp giảm thiểu rủi ro yếu tố đánh giá chịu ảnh hƣởng trình độ, ý kiến chủ quan ngƣời đánh giá Theo đó, khách hàng cần sử dụng dịch vụ cung cấp cho ngân hàng thơng tin theo mẫu định sẵn, tiêu chí đánh giá đƣợc lựa chọn từ liệu khứ, chƣơng trình phần mềm tự động phân loại khách hàng vào nhóm tín dụng phù hợp nhất, sau kết xếp hạng đƣợc trả lại trực tiếp cho khách hàng, thƣờng kèm với thông báo chấp nhận từ chối cho vay, điều kiện cấp tín dụng, hạn mức cho vay, lãi 80 suất, Nhƣ vậy, rút ngắn thời gian xem xét cấp tín dụng, tăng độ tin cậy, giúp ngân hàng tạo cảm giác thỏa mãn cho khách hàng Việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng tiên tiến góp phần tăng cƣờng khả quản lý thông qua việc thƣờng xuyên cập nhật thông tin khách hàng, giúp việc chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng đƣợc thực dựa tồn thơng tin đƣợc quản lý tập trung hệ thống thông tin khác đƣợc cập nhật từ bên Dựa hệ thống này, ngân hàng đƣợc hệ thống dự báo sát với thực tế diễn biến khoản vay Sử dụng công nghệ đại giúp ngân hàng khai thác thông tin lƣu trữ cách hiệu quả: Nhanh chóng, cập nhật, đƣợc qua xử lý theo mơ hình đƣợc nghiên cứu, kiểm chứng cơng nhận đảm bảo tính đồng xác xử lý thông tin, nâng cao chất lƣợng khai thác thơng tin đánh giá cán tín dụng 3.2.2.2 Thành lập phận thu hồi nợ độc lập Việc thành lập phòng thu hồi nợ vay riêng chi nhánh cần chấp thuận BIDV, chi nhánh tự thay đổi máy tổ chức, quy trình tín dụng Tuy nhiên, chi nhánh thành lập nhóm thu hồi nợ riêng trực thuộc phòng Quản lý khách hàng, chuyên viên nhóm nhiệm vụ thực biện pháp thu hồi nợ vay khách hàng phòng cấu nhóm thu hồi nợ vay nhƣ sau: Sơ đồ 3.1: Tổ chức nhóm thu hồi nợ vay khách hàng doanh nghiệp Trƣởng nhóm thu hồi nợ Nhóm phó Nhóm 1: BĐS, Xây lắp Nhóm 2: Vận tải Nhóm 3: Cơng nghiệp chế biến Nhóm 4: Thƣơng mại dịch vụ Nhóm 5: Khác Đối với cấu trúc nhóm thu hồi nợ vay khách hàng vay doanh nghiệp: dƣới quản lý nhóm trƣởng nhóm phó, nhóm thu hồi nợ đƣợc chia làm nhóm nhỏ: nhóm phụ trách lĩnh vực đặc thù riêng Căn thực trạng 81 hoạt động tín dụng chi nhánh, phân chia thành nhóm nhóm phụ trách thu hồi nợ cho vay xây lắp, cho vay vận tải, cho vay công nghiệp chế biến, cho vay thƣơng mại dịch vụ cho vay khác Mỗi chuyên viên thu hồi nợ vay đƣợc giao phụ trách nhóm khách hàng định, đặc điểm chung ngành nghề kinh doanh loại hình doanh nghiệp Việc phân nhóm tuỳ theo lực, sở trƣờng, kinh nghiệm chuyên viên Qua đó, chuyên viên hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, tập trung vào công việc giảm chi phí điều tra, tìm hiểu khách hàng, từ nâng cao hiệu trình thu hồi nợ vay Sơ đồ 3.2: Tổ chức nhóm thu hồi nợ vay khách hàng cá nhân Trƣởng nhóm thu hồi nợ Nhóm phó Nhóm 2: Nợ vay tài sản bảo đảm Nhóm phó Nhóm 3: Tín chấp (vay thấu chi, vay lƣơng v v) Nhóm 4: Thẻ tín dụng Nhóm 5: Khác Đối với cấu trúc nhóm thu hồi nợ vay khác hàng cá nhân bố trí thành hai nhóm lớn: nhóm thứ phụ trách thu hồi nợ vay tài sản bảo đảm, nhóm thứ hai phụ trách thu hồi nợ vay khơng tài sản bảo đảm nhƣ cho vay tín chấp (vay thấu chi, vay lƣơng v v), thẻ tín dụng loại cho vay tín chấp khác Thành lập phận thu hồi nợ vay nhƣ đảm bảo tính độc lập hoạt động thu hồi nợ vay, nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ dòng tiền từ phương án vay vốn Dòng tiền dòng lƣu chuyển tiền tệ (tiền vào tiền ra) doanh nghiệp Dòng tiền vào bao gồm: Tiền bán hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp, tiền góp vốn bổ sung cổ đơng tiền vay ngân hàng, tiền huy động từ nguồn khác Dòng tiền bao gồm: Tiền trả cho hàng hóa, dịch vụ mua ngoài, tiền trả cho ngƣời lao động, chi phí hoạt động khác Xây dựng chƣơng trình theo dõi dòng tiền khách hàng hệ thống Cognos chạy định kỳ hàng tháng 82 Quản lý dòng tiền biện pháp hữu hiệu, mang lại hiệu cao cho công tác thu hồi nợ vay Nếu ngân hàng quản lý đƣợc dòng tiền vào doanh nghiệp, ngân hàng nắm bắt đƣợc xác nguồn trả nợ cho khoản vay Hoạt động quản lý dòng tiền biện pháp mang lại hiệu hoạt động thu hồi nợ vay lớn cho ngân hàng đặc biệt cho vay dự án Căn thời hạn lƣu chuyển vốn thực tế khách hàng, ngân hàng đƣa thời hạn đánh giá điều kiện chuyển doanh thu tối đa không 03 tháng/lần Các nội dung điều kiện chuyển doanh thu, cung cấp thông tin định kỳ số dƣ, số phát sinh khoản tiền gửi ngân hàng, vay nợ ngắn hạn ngân hàng… cần đƣợc quy định cụ thể hợp đồng tín dụng Ngân hàng khách hàng Yêu cầu khách hàng chuyển doanh thu BIDV đảm bảo tối thiểu theo tỷ lệ tài trợ BIDV dự án/khoản vay Việc theo dõi dòng tiền khách hàng đƣợc thực thông qua tài khoản tiền gởi, tiền vay, tài khoản L/C, … khách hàng ngân hàng báo cáo tài khách hàng Qua đó, ngân hàng đánh giá đƣợc tỷ lệ doanh thu đƣợc chuyển vào TK khách hàng ngân hàng, đánh giá đƣợc việc sử dụng vốn khách hàng, phát đƣợc tƣợng sử dụng vốn sai mục đích nhƣ đảo nợ, chuyển tiền lòng vòng nhóm khách hàng liên quan,…Để từ ngân hàng đƣa ứng xử tín dụng phù hợp 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý sau cho vay Hoạt động kiểm tra sau cho vay phải đảm bảo nắm vững giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay, nghiêm cấm việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhƣng thực chất để đầu tƣ, kinh doanh bất động sản, chứng khoán Chi nhánh phải so sánh đƣợc tình hình thực tế hoạt động khách hàng so với dự kiến ban đầu tình hình yếu tố đầu vào, thị trƣờng tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản đảm bảo thời điểm kiểm tra Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng phải đƣợc xem xét đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng Ngân hàng phải quản lý đƣợc nguồn doanh thu khách hàng kiểm soát đƣợc nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu đƣợc Rà sốt, kiểm tra, giám sát dự án chậm tiến độ, thay đổi tổng mức đầu 83 tƣ, dự án tiềm ẩn sách thay đổi, dự án thuộc diện phải điều chỉnh thời gian thu phí, đánh giá xác định rủi ro ảnh hƣởng đến hiệu dự án, nguồn thu nợ, … để biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an tồn tín dụng Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải đƣợc thực cách nghiệm ngặt, kết kiểm tra sau cho vay phải đƣợc thể biên chữ ký bên Thơng tin thu đƣợc trình kiểm tra tảng để chấm điểm khách hàng giai đoạn Nếu dấu hiệu bất thƣờng khách hàng ảnh hƣởng đến khả tốn khoản vay cán tín dụng phải trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để hƣớng giải kịp thời thích hợp Tập trung bám sát khách hàng để đôn đốc thu lãi, đặc biệt khách hàng nợ lãi cao, lãi phát sinh khoản nợ hạn lãi treo Thực xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện khách hàng sở đánh giá phân loại rủi ro với nhóm khách hàng nhƣ sau:  Khách hàng xếp hạng AAA, AA+, AA AA- : Nhóm khách hàng mục tiêu, tín dụng chất lƣợng tốt, thực định kỳ kiểm tra tháng/lần  Khách hàng xếp hạng A+, A, A- : Nhóm khách hàng bình thƣờng, tín dụng chất lƣợng tốt, định kỳ kiểm tra tháng/lần xen kẽ lần kiểm tra đột xuất  Khách hàng nợ nhóm chƣa đủ điều kiện xếp hạng, khách hàng nợ nhóm 2: Tín dụng chất lƣợng bình thƣờng, định kỳ kiểm tra tháng/lần  Khách hàng bị phân loại nợ xấu: Thƣờng xuyên gặp gỡ, kiểm tra, đôn đốc khách hàng trả nợ, bổ sung biện pháp bảo đảm tài sản Việc xây dựng kế hoạch đánh giá khách hàng giúp cán tín dụng chủ động công việc, giảm bớt gánh nặng thƣờng xuyên phải kiểm tra khách hàng chất lƣợng tốt, ổn định 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay Trong giai đoạn tiếp theo, để nâng cao hiệu hoạt động này, chi nhánh cần thực số nội dung sau: Tài sản đảm bảo khách hàng đa dạng, phong phú, ngân hàng khơng đầy đủ nghiệp vụ chun sâu để đánh giá chất lƣợng tất tài sản đảm bảo đặc biệt tài sản đảm bảo mang tính đặc thù nhƣ máy móc thiết bị, 84 dây chuyền sản xuất đặc thù Đối với tài sản hình thành tƣơng lai nhƣ cơng trình xây dựng, hệ thống cảnh báo rủi ro nhƣng ngân hàng khơng thể phòng ngừa tất rủi ro đặc biệt rủi ro mang tính khơng thể dự báo nhƣ thiên tai, địch họa Trong trƣờng hợp này, Ngân hàng cần thực yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm rủi ro tài sản bảo đảm chuyển quyền thụ hƣởng cho ngân hàng Bằng việc mua bảo hiểm rủi ro với tài sản bảo đảm giảm thiểu trƣờng hợp ngân hàng không thu hồi đƣợc khi tài sản bảo đảm sụt giảm nghiệm trọng giá trị Nâng cao chất lƣợng định giá tài sản đảm bảo bất động sản Đây loại tài sản giá trị lớn, thƣờng xuyên biến động thị trƣờng Đặc điểm lớn bât động sản ảnh hƣởng đến công tác định giá tìm đƣợc hai bất động sản giống hệt Vì vậy, việc sử dụng phƣơng pháp so sánh đánh giá bất động sản mang tính tƣơng đối Để đánh giá hợp lý khoa học giá trị bất động sản cần xây dựng sở liệu khảo sát giá trị thị trƣờng khu vực tập trung nhiều tài sản đảm bảo chi nhánh Định kỳ cập nhật giá trị, đối chiếu với giá trị tài sản ghi nhận, biến động 20% phải nhanh chóng tiến hành định giá lại tài sản khu vực Tách riêng phận chuyên đảm nhận công tác định giá quản lý tài sản góp phần nâng cao chất lƣợng bảo đảm tiền vay Phòng Quản lý khách hàng chuyển hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo cho phận thẩm định, phòng thẩm định tài sản thực cơng tác thẩm định tính pháp lý, khả phát mại, giá trị hợp lý tài sản Những cán thẩm định giá đƣợc đào tạo chuyên nghiệp cơng tác thẩm định tài sản Họ nhiệm vụ thƣờng xuyên cập nhật văn pháp lý liên quan đến công tác bảo đảm tiền vay, thông tin thị trƣờng liên quan đến tài sản đảm bảo để đảm bảo định giá tài sản đảm bảo phù hợp với giá trị Nhƣ vậy, quy trình cho vay hạn chế đƣợc khâu công tác đề xuất, giảm bớt khối lƣợng công việc cho cán Quản lý khách hàng Ngoài ra, phận thẩm định giá ý kiến độc lập với nội dung đề xuất cấp tín dụng nên đánh giá khách quan tài sản đảm bảo Trên số giải pháp mà tác giả đề xuất nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV Hồ Chí Minh Các giải pháp tính chất đan xen 85 hỗ trợ lẫn nhau, việc thực giải pháp sở để thực giải pháp khác Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay, chi nhánh cần quan tâm, phối hợp thực đồng giải pháp nói 3.3 Kiến nghị Để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng, luận văn đƣa số kiến nghị để quan, đơn vị, cá nhân phối hợp chi nhánh việc nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chi nhánh nói riêng nhƣ NHTM nói chung 3.3.1 Đối với khách hàng Nhằm mục tiêu phát triển mối quan hệ tốt đẹp ngân hàng khách hàng, doanh nghiệp cá nhân cần biện pháp để tăng cƣờng hiệu phối hợp với ngân hàng, đảm bảo khả khả nợ cho khách hàng Lãnh đạo doanh nghiệp phải tự nâng cao lực quản trị điều hành, tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chủ động sáng tạo việc áp dụng giải pháp khoa học công nghệ vào công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao chất lƣợng thông tin tài Các doanh nghiệp cần quan tâm mức đến hệ thống tài kế tốn, tổ chức thơng tin tài trung thực, khách quan, minh bạch Ngồi việc vận dụng thơng tin BCTC, doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống báo cáo nhanh tình hình hoạt động thơng qua tiêu đánh giá khả toán, khả sinh lời, giá trị khoản nợ đến hạn để chủ doanh nghiệp thƣờng xun cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp định đầu tƣ an toàn, hiệu Các doanh nghiệp cần phát triển theo hƣớng nâng cao lực tài chính, tăng cƣờng vốn chủ sở hữu thơng qua góp vốn, trích từ lợi nhuận hàng năm để cân đối hợp lý vốn vay vốn tự có, sử dụng hiệu đòn bẩy tài nhƣng đảm bảo chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế nguy khả toán Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế Chú trọng đầunâng cao suất lao động thông qua lựa chọn công nghệ tiên tiến, đại, sản xuất sản phẩm tính cạnh tranh cao, chất lƣợng phù hợp với thị hiếu ngƣời tiêu dùng, phát 86 triển hệ thống quản lý chất lƣợng sản phẩm Các doanh nghiệp thực liên kết sở hiệp hội ngành nghề, tạo sức mạnh vƣợt qua biến động thị trƣờng tạo môi trƣờng cạnh tranh phát triển 3.3.2 Đối với quan chức 3.3.2.1 Ngân hàng Nhà nước Trung tâm thơng tin tín dụng CIC kênh cung cấp thơng tin thống đáng tin cậy để ngân hàng thu thập thơng tin liên quan đến quan hệ tín dụng khách hàng Chính ngân hàng cần mở rộng quy mô nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp CIC Để làm đƣợc điều này, NHNN thực số biện pháp sau: Yêu cầu NHTM cung cấp số liệu mức cấp tín dụng, dƣ nợ chất lƣợng dƣ nợ, tài sản bảo đảm doanh nghiệp thời điểm cuối tháng, từ làm xây dựng biểu đồ diễn biến dƣ nợ khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng, uy tín quan hệ tín dụng tình hình cầm cố, chấp tài sản khách hàng Định kỳ, yêu cầu NHTM cung cấp BCTC khách hàng để CIC cập nhật tình hình tài khách hàng nhƣ thống kê, đánh giá số liệu tín dụng ngành nghề kinh doanh khách hàng Xây dựng thơng tin liên quan đến tình hình ban lãnh đạo, khách hàng liên quan doanh nghiệp để thơng tin cảnh báo cách kịp thời 3.3.2.2 Các quan chức việc ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai NQ 42/2017/QH 14 Nghị 42/2017/QH14 giúp đẩy nhanh q trình xử lý 'cục máu đơng' nợ xấu tồn nhiều năm ngân hàng Các bộ, ngành ban hành kịp thời văn đạo, hƣớng dẫn Nghị 42 theo đạo Thủ tƣớng Chính phủ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/07/2017: Tòa án Nhân dân Tối cao cần hƣớng dẫn việc áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn giải tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm Tòa án; NHNN phải với quan chức ban hành Thơng tƣ liên tịch NHNN, Tòa án, Bộ Cơng an, Viện Kiểm sát số ngành khác quy định chi 87 tiết, cụ thể phối hợp bên liên quan để việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo đạt kết tốt 88 KẾT LUẬN BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhƣ tất NHTM khác đứng bối cảnh kinh tế khó khăn vấn đề nợ xấu ngày gia tăng tác động tiêu cực đến kết hoạt động kinh doanh nhƣ an tồn hoạt động ngân hàng Vì mà việc nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay NHTM nhiệm vụ quan trọng hoạt động tín dụng ngành ngân hàng Qua nghiên cứu, luận văn đƣa sở lý luận hoạt động thu hồi nợ vay nhƣ hiệu hoạt động thu hồi nợ vay NHTM, bao gồm: Định nghĩa, vai trò, nguyên tắc hoạt động thu hồi nợ vay; đƣa quy trình chung hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thƣơng mại Đứng quan điểm hoạt động thu hồi nợ vay đạt hiệu toàn nợ vay bao gồm nợ gốc nợ lãi đƣợc thu hồi đầy đủ theo thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng, luận văn đƣa hệ thống tiêu định tính, định lƣợng đánh giá hiệu thu hồi nợ vay nhƣ nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Bên cạnh hệ thống lý thuyết, thơng qua việc tìm hiểu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng ANZ Ngân hàng ICICI, luận văn đƣa học kinh nghiệm hoạt động thu hồi nợ vay Việt Nam Trên sở ứng dụng lý thuyết vào thực tế hoạt động chi nhánh, thông qua thực trạng hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đƣa đánh giá thực tế hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chi nhánh Chi nhánh đạt đƣợc kết định hệ số thu hồi nợ vay, nhƣng hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chƣa cao chất lƣợng tín dụng chiều hƣớng xuống nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, bên ngồi ngun nhân khách quan nguyên nhân chủ quan bao gồm: Vấn đề nhân lực, hạn chế mơ hình dự báo, nhận diện nợ vấn đề, hạn chế việc thẩm định tài sản hạn chế khoa học cơng nghệ Từ phân tích đánh giá sâu sắc hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Chƣơng 2, toàn Chƣơng đƣa hệ thống giải pháp kiến nghị thực tế nhằm khắc phục hạn chế để đạt đƣợc hiệu trình thu hồi nợ vay chi 89 nhánh Hệ thống giải pháp toàn diện bao gồm việc gia tăng, nâng cao chất lƣợng chun mơn hóa chun viên thu hồi nợ vay; nâng cao chất lƣợng quản lý sau cho vay, bảo đảm tiền vay, hỗ trợ khách hàng đặc biệt, luận văn đƣa biện pháp thực quản lý dòng tiền phƣơng án vay vốn đƣợc xem biện pháp hữu hiệu nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Đó giải pháp mà chi nhánh thực để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Tuy nhiên, để phát huy toàn diện giải pháp, chi nhánh cần hỗ trợ BIDV nhƣ quan ban ngành liên quan Phần cuối luận văn kiến nghị với NHNN, BIDV khách hàng biện pháp cần thực thời gian tới đẩy mạnh thu hồi nợ, đạt đƣợc phát triển bền vững ngành ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Ngày nay, quản trị hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động thu hồi nợ nói riêng ngày đƣợc coi trọng NHTM quan tâm cải tiến ngày phù hợp với xu ngân hàng đại Với thời gian nghiên cứu không đủ dài nhƣ không gian nghiên cứu hạn chế (trên sở thơng tin liệu Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) nên đề tài không tránh khỏi tồn tại, đánh giá phiến diện Tơi mong nhận đƣợc góp ý Quý Thầy, bạn bè để luận văn hoàn thiện 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn cộng (2010), Quản trị Ngân hàng thƣơng mại, NXB Phƣơng Đông , Tp Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Peter Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Hà Nội Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Thông quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi số 01/VBHN-NHNN, ngày 31/03/2014, Hà Nội Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2015), Quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức số 4633/QĐ-QLTD ngày 30/06/2015, Hà Nội Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2016), Quyết định số 3297/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2016 việc Ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Quyết định , Sửa đổi, bổ sung, Hà Nội 10 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Hồ Chí Minh (2015, 2016, 2017) 11 Websites: http://bidv.com.vn http://www.icicibank.com http://www.sbv.gov.vn http://www.mof.gov http://www.vneconomy.com http://www.cafef.vn ... hình hoạt động thu hồi nợ vay hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, sở đánh giá hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành. .. tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 74 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng. .. hoạt động thu hồi nợ vay nói riêng BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh năm gần đây, từ phản ánh hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu hoạt động thu hồi nợ vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh , Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay