Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thủ đức

100 5 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN THỦ ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN THỦ ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS,TS Nguyễn Phú Tụ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS,TS Nguyễn Đình Luận TS Phan Quang Việt TS Trần Văn Thông TS Nguyễn Văn Trãi TS Lê Tấn Phước Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 04 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Hoàng Nguyên Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/1979 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820052 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc Quận Thủ Đức II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Nhiệm vụ luận văn: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc án công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc quận Thủ Đức  Nội dung luận văn thể chương bản: Chương 1: Tổng quan Trong chương giới thiệu vấn đề nghiên cứu, khảo lược nghiên cứu trước có liên quan lý chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu đề tài Chương 2: Cơ sở lý thuyết động lực làm việc Trong chương trình bày khái niệm lý thuyết có liên quan; mơ hình nghiên cứu giả thuyết mơ hình Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Trong phần trình bày quy trình nghiên cứu, xây dựng thang đo thơng qua nghiên cứu định tính sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm để khám phá, điều chỉnh thang đo từ thiết kế bảng câu hỏi điều tra thức Đánh giá sơ thang đo thông qua nghiên cứu định lượng sơ sử dụng công cụ hệ số tin cậy Cronbach alpha nhân tố khám phá EFA Chương 4: Kết nghiên cứu Trong chương này, đánh giá thang đo với liệu nghiên cứu định lượng thơng qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha nhân tố khám phá EFA Sau đánh giá thang đo, bước chương xác định mơ hình hồi quy tiến hành kiểm định: kiểm định tương quan phần hệ số hồi quy, kiểm định mức độ phù hợp mơ hình, kiểm định tượng đa cộng tuyến, kiểm định phương sai phần dư thay đổi Chương 5: Kết luận ý nghĩa nghiên cứu Trong nội dung chương trình bày kết nghiên cứu chính, hàm ý nghiên cứu, đóng góp chỉnh nghiên cứu, hạn chế gợi ý nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Phú Tụ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS,TS Nguyễn Phú Tụ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Hồng Ngun ii LỜI CÁM ƠN Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS,TS Nguyễn Phú Tụ tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạnanh chị Ủy ban Nhân dân Phường thuộc Quận Thủ Đức, nhiên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi q báu q thầy, bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 04 năm 2018 Tác giả Nguyễn Hồng Ngun iii TĨM TẮT CBCC lực lượng nòng cốt để vận hành Nhà nước, họ khơng có động lực làm việc gây ảnh hưởng đến hoạt động quan nhà nước có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội Do đó, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc CBCC có vai trò quan trọng Dựa lý thuyết phân cấp nhu cầu Maslow nghiên cứu trước Thế giới Việt Nam, tác giả kiến nghị mô hình lý thuyết gồm yếu tố tác động đến động lực làm việc CBCC bao gồm nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tự trọng, nhu cầu thể Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình đo lường mơ hình lý thuyết bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực thơng qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 05 CBCC làm việc UBND phường thuộc quận Thủ Đức Nghiên cứu định lượng thực kỹ thuật vấn trực tiếp với mẫu có kích thước n = 197 Nghiên cứu dùng để khẳng định độ tin cậy giá trị thang đo để kiểm định mơ hình lý thuyết thơng qua phương pháp hồi quy đa biến Kết nghiên cứu nhận diện bốn yếu tố tác động đến động lực làm việc CBCC UBND phường thuộc quận Thủ Đức nhu cầu xã hội, nhu cầu an toàn, nhu cầu thể nhu cầu tự trọng Các biến giải thích 30,2% thay đổi động lực làm việc CBCC UBND phường thuộc quận Thủ Đức Trong biến độc lập mơ hình sau kiểm định biến độc lập "nhu cầu tự trọng" có mức ảnh hưởng mạnh đến động lực làm việc CBCC với tỷ trọng 33,1%, nhu cầu an toàn 24,6%, nhu cầu thể đứng thứ với 22,6%, cuối nhu cầu xã hội 19,7% iv ABSTRACT Civil servants are the key to the operation of the state If they not have the motivation to work, they will affect the operation of state agencies and have a negative impact on the society Therefore, the study on factors influencing the motivation of civil servants plays an important role Based on the theory of Maslow's demand hierarchy and previous studies in the world and Vietnam, the author suggests a theoretical model of five factors that influence the motivation of the Civil servants, including the physiological needs , safety needs, social needs, self-esteem needs, needs expressed Research methods used to test measurement and theoretical models include qualitative research and quantitative research Qualitative research was conducted through group discussion with 05 civil servants working at People's Committee of Thu Duc District Quantitative research was conducted by direct interview technique with a sample size n = 197 This study used to confirm the reliability and validity of the scales and to test the theoretical model through multivariate regression The research's result identify four factors affecting the motivation of civil servants at People's Committees of wards in Thu Duc district: social needs, safety needs, self-actualization needs, self-esteem needs These variables account for 30.2% of the change in motivation of civil servants at People's Committees of wards and wards in Thu Duc district In the independent variables in the model after the test, the independent variable "self-esteem" has the greatest impact on working motivation of civil servants with a weight of 33.1%, followed by the safety needs 24.6%, self-actualization needs represents 3rd with 22.6%, and finally social needs 19.7% v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đề tài .4 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 2.1 Các khái niệm .6 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc 2.1.2 Khái niệm lĩnh vực công cán công chức 2.1.3 Chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa tập thể 2.2 Lý thuyết động lực 2.2.1 Thuyết phân cấp nhu cầu Maslow 2.2.2 Thuyết X thuyết Y McGregor 10 2.2.3 Thuyết hai nhân tố Herzberg 11 2.2.4 Thuyết ba nhu cầu 11 2.2.5 Thuyết thiết lập mục tiêu .12 2.2.6 Thuyết củng cố .13 2.2.7 Thuyết thiết kế công việc .13 71 có tính kết nối cao [online], viewed 08 July 2017, from: 10 UBND quận Thủ Đức (2016) Tổng quan quận Thủ Đức [online], viewed 08 July 2017, from: 11 Vũ Quang Việt (2017) Hiểu khu vực công nợ công [online], viewed 03/03/2017, from: Tài liệu tiếng Anh 12 Akhtar, N & Aziz, S & Hussain, Z & Ali, S & Salman, M (2014) 'Factors affecting employees motivation in banking sector of Pakistan' Journal of Asian Business Strategy, 4(10), 125, viewed 27 May 2017, from: 13 Al-Aufi, A & Ahmed Al-Kalbani, K (2014) 'Assessing work motivation for academic librarians in Oman' Library Management, 35(3), 199-212, viewed 06 Feb 2018, from: 14 Buelens, M & Van den Broeck, H (2007) 'An analysis of differences in work motivation between Administration public and private sector Review, 67(1), 65-74, viewed organizations' 15 Oct 2017, Public from: 15 Campion, M A (1988) 'Interdisciplinary approaches to job design: A 72 constructive replication with extensions' Journal of Applied Psychology, 73(3), 467, viewed 30 May 2017, from: 16 Dobre, O (2013) 'Employee motivation and organizational performance' Review of Applied Socio - Economic Research, 5(1), 53, viewed 02 May 2017, from: 17 Gambrel, P A & Cianci, R (2003) 'Maslow's hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture' Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(2), 143, viewed from: 18 Gupta, B & Subramanian, J (2014) 'Factors affecting motivation among employees in consultancy companies' International journal of engineering science invention, 3(11), 59-66, viewed 06 July 2017, from: 19 Hair, J F & Anderson, R E & Tatham, R L & Black, W C (1998) Multivariate Data Analysis 5, Prentice - Hall, Upper Saddle River, NJ 20 Hofstede, G (1994) 'The business of international business is culture' International business review, 3(1), 1-14, viewed from: 21 Hossain, M K & Hossain, A (2012) 'Factors affecting employee's motivation in the fast food industry: The case of KFC UK LTD.' Research Journal of Economics, Business and ICT, 5(2012), 21-30, viewed 02 May 2017, from: 73 22 Hosseini, S A R (2014) 'Factors Affecting Employee Motivation' Management and Administrative Sciences Review, 3(4), 713-723, viewed 02 May 2015, from: 23 Islam, R & Ismail, A Z H (2008) 'Employee motivation: a Malaysian perspective' International Journal of Commerce and Management, 18(4), 344362, viewed from: doi: 10.1108/10569210810921960 24 Maslow, A H (1970) Motivation and Personality [online], viewed from: 25 McGregor, D (1966) 'The human side of enterprise' [Leadership and Motivation, Essays of Douglas McGregor] Reflections, 2(1), 6-15, viewed 28 May 2017, from: 26 Mitchell, T R (1982) 'Motivation: New directions for theory, research, and practice' Academy of management review, 7(1), 80-88, viewed 28 May 2017, from: 27 Nevis, E C (1983) 'Cultural assumptions and productivity: the United States and China' Sloan management review, 24(3), 17-29, viewed 24 Jan 2018, from: 28 Njambi, C (2014) Factors influencing employee motivation and its impact on Employee Performance: a case of AMREF health Africa in Kenya United 74 States International University-Africa 29 Perry, J L & Wise, L R (1990) 'The Motivation Base of Public Service' Public Administration Review, May/June 1990, 367-373, viewed 15 December 2017, from: 30 Pinder, C C (1998) Work motivation in organizational behavior Prentice Hall, Upper dadle river, NJ 31 Re’em, Y (2011) 'Motivating public sector employees: an application-oriented analysis of possibilities and practical tools' Hertie School of Governance Berlin, 60(7/2011), 1-59, viewed from: 32 Robbins, S P & Coulter, M (2016) Management 13th, Pearson Education USA 33 Safiullah, A B (2015) 'Employee Motivation and its Most Influential Factors: A study on the Telecommunication Industry in Bangladesh' World Journal of Social Sciences, 5(1), 79-92, viewed 02 May 2017, from: 34 Sanyal, M K & Biswas, S B (2014) 'Employee Motivation from Performance Appraisal Implications: Test of a Theory in the Software Industry in West Bengal (India)' Procedia Economics and Finance, 11, 182-196, viewed from: doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00187-7 35 Skinner, B F (1953) Science and Human Behavior Free Press, New York 36 Tăng Minh Trí (2016) Employee motivation in public sector: evidence from Ho Chi Minh City Dissertation Master, School of Management,University of Tampere 37 Tooksoon, H M P (2011) 'Conceptual framework on the relationship between 75 human resource management practices, job satisfaction, and turnover' Journal of economic and behaviors studies, 2, 41-49, viewed 03 May 2017, from: 38 Vroom, V (1964) Work and Motivation, NY: John Willey & Sons: Inc 39 Wright, B E (2007) 'Public service and motivation: Does mission matter?' Public Administration Review, 67(1), 54-64, viewed 05 Feb 2018, from: PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM Nghiên cứu định tính Khám phá, điều chỉnh, bổ sung thang đo động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc quận Thủ Đức Phần 1: Giới thiệu Xin chào Anh/chị: Tơi tên Nguyễn Hồng Ngun, học viên cao học Trường Đại học Hutech Tôi thực nghiên cứu đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc quận Thủ Đức" Tôi xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian tham gia thảo luận hôm với tơi Xin anh/chị lưu ý khơng có ý kiến hay sai cả, tất ý kiến trung thực anh/chị giúp ích cho thảo luận phục vụ nghiên cứu Thời gian dự kiến thảo luận khoảng 90 -120 phút Để làm quen với nhau, xin anh/chị giới thiệu mình… Phần 2: Nội dung thảo luận I Nhu cầu sinh lý (1) Khi nói đến "nhu cầu sinh lý" môi trường tổ chức, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề giúp anh/chị có động lực làm việc quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Nhu cầu sinh lý" giúp anh/chị có động lực cơng việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Khơng gian làm việc phù hợp Các tính khác cho mơi trường làm việc thoải mái thơng gió, ánh sáng, điều hòa khơng khí, đồ đạc phương tiện khác có sẵn Mơi trường làm việc thoải mái để thực nhiệm vụ Dụng cụ văn phòng văn phòng phẩm đầy đủ văn phòng làm việc nơi làm việc khác Ban lãnh đạo công ty trọng nhiều đến môi trường làm việc Thiết bị công nghệ đại đầy đủ môi trường làm việc tơi Có dịch vụ ăn uống giá hợp lý thuận tiện gần tổ chức làm việc II Nhu cầu an toàn (1) Khi nói đến "nhu cầu an tồn" mơi trường tổ chức, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề giúp anh/chị có động lực làm việc quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Nhu cầu an tồn" giúp anh/chị có động lực cơng việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Tơi bảo vệ rủi ro công việc tai nạn Người sử dụng lao động hỗ trợ khoản vay mua nhà cho nhân viên Người sử dụng lao động đưa cho tơi khuyến khích tài việc phát sinh mà thực Người sử dụng lao động cấp cho bảo hiểm y tế III Nhu cầu xã hội (1) Khi nói đến "nhu cầu xã hội" môi trường tổ chức, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề giúp anh/chị có động lực làm việc quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Nhu cầu xã hội" giúp anh/chị có động lực cơng việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Tổ chức cố gắn tăng cường nguyên tắc tin tưởng hợp tác nhân viên Tổ chức khuyến khích nhân viên làm việc theo nhóm Tổ chức khuyến khích tơi thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nơi làm việc Tổ chức đánh giá cảm thông với điều kiện xã hội lên nhân viên Có tin tưởng ơng chủ công việc Tổ chức hỗ trợ hoạt động xã hội làm việc IV Nhu cầu tự trọng (1) Khi nói đến "nhu cầu tự trọng" môi trường tổ chức, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề giúp anh/chị có động lực làm việc quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Nhu cầu tự trọng" giúp anh/chị có động lực cơng việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Có đánh giá cao tơn trọng lẫn nhân viên ông chủ họ cơng việc Quyền hành tơi có cơng việc phù hợp giúp làm công việc Tổ chức điều hành họp hàng năm để tôn vinh nhân viên năm Cấp đánh giá cao nỗ lực lòng trung thành cơng việc Tổ chức tặng thưởng cho nhân viên đạt thành tích Tơi cảm thấy hài lòng vị trí cơng việc Sự đối xử tốt đồng nghiệp giúp tăng cường hiệu hoạt động công việc V Nhu cầu tự thể (1) Khi nói đến "nhu cầu tự thể hiện" môi trường tổ chức, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề giúp anh/chị có động lực làm việc quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Nhu cầu tự thể hiện" giúp anh/chị có động lực cơng việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Tơi ln cố gắng để đạt mục tiêu tổ chức Tôi cố gắng sử dụng kỹ cơng việc phù hợp Tôi cảm thấy tự hào vinh dự cơng việc làm Tơi ln nỗ lực tìm kiếm điều lĩnh vực để học Tơi ln hồn thành nhiệm nhiệm vụ thời gian Trình độ phù hợp với chất công việc tơi làm tổ chức Tơi có tự tin để tự định VI Động lực làm việc (1) Khi nói đến "Động lực làm việc", anh/chị nghĩ nội dung hay khía cạnh vấn đề quan nay? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá "Động lực làm việc" anh/chị công việc quan cần thêm bớt gì? Tại sao? Tơi khơng làm việc chăm người khác làm loại công việc Tơi cố gắng để hồn thành cơng việc bất chấp khó khăn Thời gian dường kéo dài làm việc Tơi khó khăn để tham gia vào cơng việc Trân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn viên: Ngày: Xin chào Anh/Chị Tôi tên là………………………….Chúng thực nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc quận Thủ Đức" Đây hoàn toàn nghiên cứu khoa học phục vụ cho học thuật khơng phục vụ cho mục đích khác Kính mong anh/chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi sau Cũng xin lưu ý với anh/chị khơng có quan điểm hay sai Tất ý kiến anh/chị có giá trị nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác anh/chị Phần 1: Đánh giá động lực làm việc Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu Động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc quận Thủ Đức Anh/chị vui lòng đánh dấu vào số thích hợp với qui ước sau: 1: 2: 3: 4: 5: Hồn tồn khơng Khơng đồng ý Khơng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Mã kiến Biến quan sát biến đồng ý Mức độ đồng ý Nhu cầu sinh lý (SL) SL1 Không gian làm việc quan phù hợp SL2 Tính thơng gió, ánh sáng, điều hòa khơng khí, đồ đạc 5 phương tiện khác sẵn có SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 Môi trường làm việc thoải mái để thực nhiệm vụ Dụng cụ văn phòng văn phòng phẩm đầy đủ văn phòng làm việc nơi làm việc khác Lãnh đạo quan trọng nhiều đến môi trường làm việc Thiết bị công nghệ đại đầy đủ mơi trường làm việc tơi Có dịch vụ ăn uống giá hợp lý thuận tiện gần tổ chức làm việc 5 5 Nhu cầu an tồn (AT) AT1 Tơi bảo vệ rủi ro công việc tai nạn AT2 AT3 AT4 Cơ quan hỗ trợ khoản vay mua nhà cho cán công chứcquan hỗ trợ phần thưởng tài việc phát sinh thực Công việc đảm bảo cho tương lai nghề nghiệp 5 5 Nhu cầu xã hội (XH) XH1 XH2 XH3 XH4 Cơ quan cố gắng tăng cường nguyên tắc tin tưởng hợp tác Cán công chức với Cơ quan khuyến khích Cán cơng chức làm việc theo nhóm Cơ quan khuyến khích tơi thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nơi làm việcquan cảm thơng với hồn cảnh xã hội lên Cán công chức 5 5 XH5 XH6 Có tin tưởng lẫn lãnh đạo công việcquan ủng hộ hoạt động xã hội ngồi làm việc Cán cơng chức 5 Nhu cầu tự trọng (TT) TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 Có đánh giá cao tơn trọng lẫn cơng chức lãnh đạo cơng việc Quyền hành tơi có cơng việc phù hợp giúp tơi làm cơng việcquan tổ chức họp hàng năm để tôn vinh Cán công chức năm Tôi cảm thấy hài lòng vị trí cơng việc Sự đối xử tốt đồng nghiệp giúp tăng cường hiệu hoạt động công việc 5 5 Nhu cầu thể (TH) TH1 Tôi cố gắng để đạt mục tiêu đơn vị TH2 TH3 TH3 TH4 TH6 Tôi cố gắng sử dụng kỹ cơng việc phù hợp Tôi cảm thấy tự hào vinh dự cơng việc làm Tơi ln nỗ lực tìm kiếm điều lĩnh vực để học Tơi ln hồn thành nhiệm nhiệm vụ thời gian Trình độ chun mơn tơi phù hợp với chất công việc làm 5 5 5 Động lực làm việc (DL) DL1 Tôi làm việc chăm người khác làm loại công việc DL2 Tôi cố gắng để hồn thành cơng việc bất chấp khó khăn DL3 Cơ quan tạo cảm hứng cho công việc DL4 Tơi thấy có động lực công việc Phần 2: Thơng tin chung (đánh dấu vào số thích hợp) S1: Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi đây: S2: Giới tính: Dưới 25: 25-35 36-45 46-55 Trên 55 Nam Nữ S3: Anh/chị cho biết trình độ học vấn mình: Trung cấp: Cao đẳng Đại học Trên đại học Khác S4: Thâm niên công tác Anh/Chị đơn vị: Dưới năm - 10 năm 10 – 15 năm Trên 15 năm S5: Vị trí cơng tác Anh/Chị nay:Nhân viên Quản lý S6: Thu nhập Anh/Chị đơn vị nay: Dưới triệu đến triệu đến 10 triệu Trên 10 triệu S7: Anh/Chị công tác phường quận Thủ Đức: Linh đông Tam Phú Trường Thọ 10 Bình Thọ Hiệp Bình Linh Xuân Bình Chiểu 11 Tam Bình Linh Chiểu Linh Tây 12 Linh Trung Chánh Hiệp Bình Phước Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến nhiệt tình Anh/chị ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC... vực công  Xác định nhân tố điều chỉnh thang đo yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc CBCC UBND phường thuộc quận Thủ Đức  Xây dựng kiểm định mơ hình lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm. .. tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Cán công chức Ủy ban Nhân dân phường thuộc Quận Thủ Đức II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Nhiệm vụ luận văn: Nghiên cứu yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thủ đức , Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thủ đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay