Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH tiến bộ sài gòn

104 5 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH NGUYỄN YẾN NHI HỒN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH NGUYỄN YẾN NHI HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Huỳnh Nguyễn Yến Nhi iii LỜI CÁM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn biết ơn chân thành tới tất ngƣời hỗ trợ, giúp đỡ em trình thực luận văn Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS TS Nguyễn Đình Luận, Trƣởng phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, trƣờng Đại học Kinh tế Tài TP.HCM (UEF), ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô trƣờng Đại học Công nghệ TP.HCM, ngƣời dạy dỗ, bảo em suốt năm học tập trƣờng Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn tạo điều kiện thuận lợi để em c hội thu thập thông tin số liệu cần thiết truyền đạt kiến thức thực tế vô quý báu để hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình ngƣời bạn giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập làm luận văn Huỳnh Nguyễn Yến Nhi iv TÓM TẮT Đề tài đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ thực nhằm: Khái quát hóa hệ thống lý luận hoạt động quản trị nguồn nhân lực để làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu; Phân tích, đánh giá cách tồn diện cơng tác Quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn để tìm hiệu điểm hạn chế công tác Quản trị nguồn nhân lực công ty Từ đ đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao công tác Quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn Với mục tiêu thu hút, lôi ngƣời giỏi với doanh nghiệp, sử dụng hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu doanh nghiệp, động viên, thúc đẩy nhân viên tạo điều kiện cho họ bộc lộ, phát triển cống hiến tài cho doanh nghiệp, giúp họ gắn bó, tận tâm trung thành với doanh nghiệp Luận văn tập trung giải nội dung nhƣ sau: - Nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn tập trung giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017  Hoạch định nguồn nhân lực, xác định nhu cầu nhân sự, đƣa sách thực chƣơng trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp c đủ nhân với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực công việc c suất chất lƣợng hiệu  Phân tích cơng việc, xác định cách có hệ thống nghiệp vụ kỹ cần thiết để thực cơng việc cơng ty  Q trình thu hút ngƣời xin việc c trình độ từ lực lƣợng lao động xã hội lực lƣợng bên tổ chức  Đào tạo nguồn nhân lực công ty Các sách xã hội trả cơng ngƣời lao động - Đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị nguồn nhân lực v ABSTRACT This thesis is aimed to generalize the human resources theory which is considered as the cornerstone of the thesis; to analyze and evaluate the human resources activities at Saigon Development Limited Company to learn about the strengths and weaknesses of the company human resources work Base on that, some petition could be put forward to improve the work of Human Resources Department of Saigon Development Limited Company (ASCVN), which is in order to attract more great employees as well as to use the human resources in the perfect way These activities could increase labor productivity which benefits not only the company but also the employees The thesis concentrates in: - Studying, systematizing the theory of the human resources activities; - Analyzing, evaluating the human resources activities of Saigon Development Limited Company in the reality from 2015 to 2017;  Planning and specifying the needs of human resources to find the correct way to make sure the quantity of human resources who is full of labor productivity and labor quality;  Analyzing and systematizing the job description and necessary skills in the company;  Attracting good candidates from the outdoor and indoor-company  Training the company labor source Social policy and labor payment - Putting suitable petition forward to the reality of Saigon Development Limited Company in order to improve the human resources activities vi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung: 3.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Chức vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực 13 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 13 1.2.2 Phân tích công việc Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 15 1.2.3 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 21 1.2.4 Công tác đãi ngộ nguồn nhân lực 23 1.3 Các nhân tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 25 1.3.1 Mơi trƣờng bên ngồi 25 1.3.2 Môi trƣờng bên 27 Tóm tắt chƣơng 27 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCCƠNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GỊN 28 vii 2.1 Tổng quan công ty 28 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 32 2.2.1 Đặc điểm Công ty ảnh hƣởng đến hoạch định nguồn nhân lực 32 2.2.2 Phân tích cơng việc Cơng tác tuyển dụng 41 2.2.3.Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 51 2.2.4 Đánh giá kết thực công việc nhân viên 53 2.2.5 Công tác đãi ngộ nguồn nhân lực 59 2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 64 2.3.1 Ƣu điểm công tác nguồn nhân lực công ty 64 2.3.2 Hạn chế công tác nguồn nhân lực công ty 65 Tóm tắt chƣơng 67 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GỊN (ASCVN) 68 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển công ty 68 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty 68 3.2.1.Về hoạch định 68 3.2.2 Phân tích cơng việc tuyển dụng 69 3.2.3 Đào tạo phát triển 73 3.2.4 Đánh giá kết thực công việc nhân viên 75 3.2.5 Công tác đãi ngộ 76 3.3 Các kiến nghị 79 Tóm tắt chƣơng 3: 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn CNTT Công nghệ thông tin GDĐT Giáo dục Đào tạo DN Doanh nghiệp ix DANH MỤC CÁC BẢNG ảng 2.1 Quy mô nhân 31 ảng 2.2 Số lƣợng nhân theo phòng ban 32 ảng 2.3 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 39 ảng 2.4 Thang điểm đánh giá tỷ lệ hoàn thành công việc nhân viên 56 ảng 2.5 Thang điểm đánh giá lực chung nhân viên 57 ảng 2.6 ảng quy định mức lƣơng cho vị trí 60 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hệ thống nhu cầu Maslow Error! Bookmark not defined Sơ đồ 1.2 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 14 Sơ đồ 1.3 Lợi ích phân tích cơng việc 17 Sơ đồ 1.4 Tiến trình đào tạo 23 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu nhân công ty 43 Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng 65 Sơ đồ 2.3 Chƣơng trình đào tạo Phòng Tƣ vấn- Triển khai 71 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Thống kê tỷ lệ nguồn nhân lực theo phòng ban 33 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 39 Biểu đồ 2.3 Quy định mức lƣơng cho vị trí 61 Biểu đồ 2.4 Trọng số dánh giá hiệu công việc tác phong kỷ luật 66 80 chức nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực nữa, từ đ nâng cao suất lao động lực cạnh tranh hƣớng tới hội nhập với kinh tế thị trƣờng giới Tóm tắt chƣơng 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn đƣợc nêu trog chƣơng Trong đ , gồm giải pháp hoạch định, phân tích cơng việc tuyển dụng, đào tạo phát triển, đánh giá kết thực công việc nhân viên cơng tác đãi ngộ Cơng ty cần hồn thiện cơng tác phân tích hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo phân công công tác cho phù hợp với khả nhân viên tránh tƣợng bố trí việc trái ngành nghề không với chuyên môn gây ảnh ảnh hƣởng đến hiệu làm việc Công ty nên hoàn thiện chế độ lƣơng bổng đãi ngộ Các khoản tiền thƣởng có tác dụng khuyến khích tinh thần nhân viên gắn kết nhân viên với Công ty, Công ty nên thực xem xét mức lƣơng thị trƣờng lĩnh vực để có tiêu chí chung việc phân bổ lƣơng 81 KẾT LUẬN Thế giới bắt đầu bƣớc vào cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, cách mạng sản xuất gắn liền với đột phá chƣa c công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới với việc hoàn tất nhiều hiệp định thƣơng mại tự quy mô lớn nhƣ CTTPP, FTA với EU, Liên minh kinh tế Á - Âu , việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất tạo công cụ đắc lực giúp Việt Nam tham gia hiệu chuỗi giá trị toàn cầu đẩy nhanh q trình cơng nghiệp h a, đại h a đất nƣớc Những cải cách công nghệ mang tính đột phá c thể dẫn đến điều kỳ diệu sản xuất suất Ngành giáo dục khơng nằm ngồi xu hƣớng đ , Chính Phủ đề sách, cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật nhƣ: "Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học g p phần nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hƣớng đến năm 2025" Trong xu hội nhập kinh tế thị trƣờng nay, chiến lƣợc phát triển mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo mối quan tâm hàng đầu đất nƣớc ta Xu tồn cầu hố hội nhập quốc tế đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải nhanh ch ng đổi cách quản lý để đảm bảo ngày nâng cao chất lƣợng đào tạo Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) c năm hình thành phát triển lĩnh vực sản xuất nhằm xây dựng cho hình ảnh đẹp, uy tín mắt khách hàng, cán bộ, nhân viên ngƣời có nhu cầu làm việc cơng ty Đ môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, c văn h a, với sách đãi ngộ cơng nhân viên Trong vòng năm trở lại đây, Cơng ty TNHH TiếnSài Gòn dần mở rộng thị trƣờng cung cấp sản phẩm giải pháp phần mềm giáo dục tới Cơ sở đào tạo, Trƣờng Đại học nhƣ cấp trung học Sở Giáo dục khắp tỉnh toàn quốc, mở rộng địa bàn quản lý 82 giới thiệu sản phẩm Cùng với đ thay đổi cơng nghệ u cầu cao trình độ chuyên môn công nghệ thông tin kỹ mềm ngƣời lao động kỹ giao tiếp, nghệ thuật bán hàng, tiếng anh giải công việc công ty Cơng ty Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) có quy mơ lao động 50 nhân viên, nhƣng c phận chun mơn – Phòng Hành – Nhân làm nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực với đầy đủ hoạt động nhằm thực chức thu hút, đào tạo – phát triển trì nguồn nhân lực Bên cạnh mặt tích cực, thành đạt đƣợc từ đ ng g p Bộ phận nhân công ty, tồn hạn chế định nhƣ: Công tác hoạch định nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) chƣa thực đƣợc quan tâm mức Các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển đƣợc lập cảm tính, chƣa c thang đo định lƣợng cụ thể Khi có đợt tuyển dụng phòng cân đối cơng việc triển khai thực tuyển dụng song song với công việc nghiệp vụ chuyên môn khác, đ chất lƣợng công tác tuyển dụng chƣa thực đạt đƣợc hiệu tối đa.Việc xác định nhu cầu đào tạo thực đơn giản, quản lý xác định nhu cầu đào tạo dựa sở đánh giá khả thực công việc thành viên Hiện công ty thƣờng tổ chức, thực đào tạo ngắn hạn chƣa c kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển dài hạn Công ty Hiện nay, chất lƣợng đội ngũ quảncơng ty kinh nghiệm vấn đề kinh doanh với quốc tế, yếu ngoại ngữ Vì thề áp dụng giải pháp đề xuất nhƣ: Giải pháp hoàn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực, giải pháp hồn thiện sách tuyển dụng, giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích đánh giá cơng việc, giải pháp hồn thiện chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giải pháp hồn thiện chức trì nguồn nhân lực, động viên tinh thần hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân cho Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) giai đoạn tới, nhằm giúp 83 Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) c thêm hội phát triển tồn diện mặt 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung , 2011, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh TS Trƣơng Quang Dũng, 2013, Giáo trình quản trị học Phạm Minh Hạc, 2001, Nghiên cứu ngƣời nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hố, đại hố, NXB Chính trị quốc gia Hà văn Hội,2008, Quản trị nguồn nhân lực, NX ƣu điện Nguyễn Đình Luận, 2016, Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp,2008, Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động xã hội TS Nguyễn Ân - Tổng thƣ ký Hội đồng quốc gia Phát triển bền vững Nâng cao lực cạnh tranh, Cơ hội thách thức, Thứ Sáu, 29/09/2017, from:< http://www.nhandan.com.vn/hangthang/doisongxahoi/anh-thoi-su/item/34245102co-hoi-va-thach-thuc.html> Văn hƣớng dẫn số 4116/ GDĐT, hƣớng dẫn thực nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018 Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Trang web: http://www.brandsvietnam.com/ 10 Bộ quy chế hoạt động Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn 11 Quyết định số 117/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học g p phần nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hƣớng đến năm 2025" PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO THÁNG PHÒNG TƢ VẤN –TRIỂN KHAI BẢNG THỐNG KÊ CÔNG VIỆC BẢN ĐÁNH GIÁ PHỤ LỤC BẢN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC THEO THÁNG PHỊNG PHÁT TRIỂN – SẢN XUẤT PHỤ LỤC MẪU CÂU HỎI KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN Anh/Chị biết đến tin tuyển dụng công ty qua kênh tuyển dụng nào? Anh/Chị cảm thấy công việc sau đƣợc tuyển dụng có phù hợp với khơng? Anh/Chị có hiểu rõ quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm, cơng việc khơng? Anh/Chị đƣợc đào tạo kiến thức chuyên môn kỹ mềm để thích ứng với cơng việc sau đƣợc tuyển dụng nhƣ nào? Anh/Chị cảm thấy nhƣ chƣơng trình đào tạo cơng ty? Chế độ tiền lƣơng công ty c tƣơng ứng với kết làm việc nhân viên? Các chế độ đãi ngộ nhân viên Anh/ Chị đƣợc hƣởng gì? Các chƣơng trình phúc lợi Cơng ty quan tâm chu đáo nhân viên không? Theo Anh/Chị Tiền lƣơng, thƣởng phân bổ thu nhập Công ty hợp lý công chƣa? 10 Nhận xét việc đánh giá kết thực công việc nhân viên? PHỤ LỤC QUY ĐỊNH TĂNG LƢƠNG PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƢƠNG CHO TỪNG VỊ TRÍ PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƢƠNG CHO TỪNG VỊ TRÍ PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ MỨC TĂNG BẬC CHO TỪNG VỊ TRÍ PHỤ LỤC PHÂN BỐ DỰ ÁN CÔNG TY THEO ĐỊA LÝ 11 dự án dự án 28 dự án ... luận công tác quản trị nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH. .. Quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn để tìm hiệu điểm hạn chế cơng tác Quản trị nguồn nhân lực công ty Từ đ đề xuất giải pháp hồn thiện nhằm nâng cao cơng tác Quản trị nguồn nhân. .. TNHH Tiến Bộ Sài Gòn 4 CHƢƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH tiến bộ sài gòn , Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH tiến bộ sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay