Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh tp hồ chí minh

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐĂNG PHONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNHTP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐĂNG PHONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNHTP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THUẤN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS,TS Nguyễn Thuấn (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Võ Tấn Phong Phản biện PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh TS Nguyễn Thành Long Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng 04 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Đăng Phong Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1969 Nơi sinh: Hải Phòng Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820058 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình ThạnhTP Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Nhiệm vụ luận văn: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình ThạnhTP Hồ Chí Minh  Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết hiệu kiểm tra thuế Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Nội dung nghiên cứu Chương 5: Kết luận hàm ý nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Thuấn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS,TS Nguyễn Thuấn KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Đăng Phong ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS,TS Nguyễn Thuấn tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, tơi cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 04 năm 2018 Tác giả Nguyễn Đăng Phong iii TÓM TẮT Thuế nguồn thu quan trọng chủ yếu ngân sách nhà nước quốc gia, việc nâng cao hiệu quảnthuế thông qua công tác kiểm tra thuế có ý nghĩa quan trọng Dựa lý thuyết kiểm tra thuế nghiên cứu trước Thế giới Việt Nam, tác giả kiến nghị mơ hình lý thuyết gồm 10 yếu tố tác động đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh bao gồm: chất lượng kiểm tra; nhận thức người nộp thuế; đặc điểm doanh nghiệp; tần suất kiểm tra thuế; hỗ trợ quản lý cấp trên; tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế; sách pháp luật thuế; chế độ đãi ngộ cán thuế; sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế; phối hợp quan nhà nước có liên quan Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình đo lường mơ hình lý thuyết bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực thơng qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 05 Cán thuế làm việc Chi cục thuế quận Bình Thạnh Nghiên cứu định lượng thực kỹ thuật vấn trực tiếp với mẫu có kích thước n = 200 Nghiên cứu dùng để khẳng định độ tin cậy giá trị thang đo để kiểm định mơ hình lý thuyết thông qua phương pháp hồi quy đa biến Kết nghiên cứu nhận diện yếu tố tác động đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh là: Chất lượng kiểm tra; sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế; sách pháp luật thuế; nhận thức người nộp thuế; tần suất kiểm tra thuế; phối hợp quan nhà nước có liên quan Các biến giải thích 60% thay đổi hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh Trong biến độc lập mơ hình sau kiểm định biến độc lập "chất lượng kiểm tra" có mức ảnh hưởng mạnh đến hiệu công tác kiểm tra thuế với tỷ trọng 23,4%, ảnh hưởng thấp yếu tố tần suất kiểm tra thuế iv ABSTRACT Taxation is an important and essential source of revenue for all state budgets, so improving tax administration efficiency through tax audits is important Based on the theory of tax audit and previous studies in the world and Vietnam, the author proposed a theoretical model of 10 factors affecting tax audits of Binh Thanh District Tax Department includes: audit quality; awareness of taxpayers; characteristics of the enterprise; tax audit frequency; support the management of the superior; strictness in the handling of tax violations; tax law policies; preference to tax officials; infrastructure for tax audit; the coordination of the relevant state agencies Research methods used to test measurement models and theoretical models include qualitative research and quantitative research Qualitative research was conducted through group discussion with 05 tax officials working at Binh Thanh District Tax Department Quantitative research was conducted by direct interview technique with a sample size of n = 200 This study used to confirm the reliability and validity of the scales and to test the theoretical model through multivariate regression Results of the study identified factors affecting tax audits of Binh Thanh District Tax Department is: audit quality; infrastructure for tax audit; tax law policies; awareness of taxpayers; tax audit frequency; the coordination of the relevant state agencies These variables explain 60% of the changes in the effectiveness of tax inspections of Binh Thanh District Tax Department In the independent variables in the model after the test, the independent variable "audit quality" has the greatest impact on the effectiveness of the tax audit with a weight of 23.4%, the least effect being frequency factor of tax audit v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.6 Kết cấu luận văn .5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ .6 2.1 Các khái niệm liên quan .6 2.1.1 Khái niệm thuế .6 2.1.2 Quảnthuế 2.1.3 Khái niệm kiểm tra thuế hiệu kiểm tra thuế .7 2.2 Lý thuyết kiểm tra thuế 2.2.1 Lý thuyết kinh tế 2.2.2 Lý thuyết tâm lý .9 2.2.3 Lý thuyết xã hội học 10 2.2.4 Lý thuyết tạo dựng niềm tin 10 2.2.5 Lý thuyết đạo đức thuế 11 2.2.6 Lý thuyết AS (The Allingham and Sandmo Theory) 11 vi 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 12 2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 12 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước .19 2.4 Giới thiệu tổng quan Chi cục thuế quận Bình ThạnhTP Hồ Chí Minh 24 2.5 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu .26 2.5.1 Chất lượng kiểm tra .26 2.5.2 Nhận thức người nộp thuế .29 2.5.3 Đặc điểm doanh nghiệp 29 2.5.4 Tần suất kiểm tra thuế 30 2.5.5 Hỗ trợ quản lý cấp 30 2.5.6 Tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế .31 2.5.7 Chính sách pháp luật thuế 31 2.5.8 Chế độ đãi ngộ cán thuế 31 2.5.9 Cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế 32 2.5.10.Sự phối hợp quan Nhà nước có liên quan 32 2.5.11.Hiệu kiểm tra thuế .32 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 3.1 Thiết kế nghiên cứu 35 3.1.1 Nghiên cứu định tính 35 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 36 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 36 3.1.4 Phương pháp chọn mẫu 37 3.1.5 Thiết kế bảng câu hỏi 38 3.2 Xây dựng thang đo .38 3.2.1 Phương pháp xây dựng thang đo 39 3.2.2 Nghiên cứu định tính khám phá, điều chỉnh, bổ sung thang đo 41 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng 47 3.2.4 Kích thước mẫu nghiên cứu định lượng 49 81 NERATION%20FEDERAL%20INLAND%20REVENUE%20SERVICE%20A BUJA%20EXPERIENCE.pdf> 35 McGee, R W (2011) The ethics of tax evasion: Perspectives in theory and practice Springer Science & Business Media, 36 Mirera, N D (2014) The Effects of Tax Audit on Revenue Collection: Case of Kenya Revenue Authority Dissertation, University of Nairobi 37 Mwangi, P C N (2014) 'Factors influencing tax compliance among small and medium enterprises in Nairobi’s industrial area, Kenya' Unpublished MA Project, viewed 29 June 2017, from: 38 Onuoha, L N & Dada, S O (2016) 'Tax audit and investigation as imperatives for efficient Tax Administration in Nigeria' Journal of Business Administration and Management Sciences Research, 5(5), viewed 17 December 2017, from: 39 Oyedokun, G E (2016) 'Relevance of Tax Audit and Tax Investigation in Nigeria' viewed 29 June 2017, from 40 Palil, M R & Mustapha, A F (2011) 'Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system' African journal of business management, 5(33), 12864, viewed 18 August 2017, from: 82 41 Pope, J & Jabbar, H (2008) 'Tax compliance costs of small and medium enterprises in Malaysia: policy implications' (June 2008), 1-18, viewed 29 June 2017, from: 42 Schwartz, M S & Dunfee, T W & Kline, M J (2005) 'Tone at the top: An ethics code for directors?' Journal of Business Ethics, 58(1-3), 79, viewed 21 Jan 2018, from: 43 Slemrod, J & Yitzhaki, S (2002) 'Tax avoidance, evasion, and administration' Handbook of public economics, 3, 1423-1470, viewed from: 44 Torgler, B (2003) Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance Dissertation, University of Basel PHỤ LỤC Phục lục 1: Dàn thảo luận nhóm Khám phá, điều chỉnh, bổ sung thang đo yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế CCT Bình Thạnh Phần 1: Giới thiệu Xin chào Anh/chị: Tôi tên Nguyễn Đăng Phong, học viên cao học Trường Đại học Hutech Tôi thực nghiên cứu đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Bình Thạnh" Tơi xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian tham gia thảo luận hôm với Xin anh/chị lưu ý ý kiến hay sai cả, tất ý kiến trung thực anh/chị giúp ích cho thảo luận phục vụ nghiên cứu Thời gian dự kiến thảo luận khoảng 120 phút Để làm quen với nhau, xin anh/chị giới thiệu mình… Phần 2: Nội dung thảo luận Trên sở tham khảo lý thuyết kiểm tra thuế khảo lược nghiên cứu trước có liên quan, tơi đề xuất yếu tố xem có ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quan thuế Tuy nhiên, bối cảnh nghiên cứu khác số khía cạnh yếu tố khác nhau, cần có nghiên cứu để khám phá, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh I Chất lượng kiểm tra (CQ) (1) Khi nói đến chất lượng kiểm tra thuế, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Chất lượng kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Chun mơn nhân viên (có trình độ học vấn, đào tạo bản, kinh nghiệm, có trình độ chun môn phù hợp) Lập kế hoạch (chuẩn bị kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm chương trình giao nhiệm vụ kiểm tra cá nhân) Thực địa đánh giá chất lượng (người kiểm tra thực cơng việc giao lãnh đạo nhóm rà soát chất lượng để đảm bảo kế hoạch) Truyền thông kiểm tra (trao đổi đầy đủ, rõ ràng vấn đề người kiểm tra người kiểm tra) II Nhận thức người nộp thuế (TA) (1) Khi nói đến Nhận thức người nộp thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Nhận thức người nộp thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Doanh nghiệp nhận thức tính cơng nghĩa vụ thuế Doanh nghiệp ủng hộ biện pháp xử lý vi phạm thuế quan thuế Kiến thức thuế doanh nghiệp Doanh nghiệp nhận thức tính cơng mức thuế phải chịu Doanh nghiệp hỗ trợ quan thuế trình kiểm tra III Đặc điểm doanh nghiệp (BC) (1) Khi nói đến Đặc điểm doanh nghiệp liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Đặc điểm doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơng tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Quy mơ doanh nghiệp Thời gian hoạt động doanh nghiệp Hiệu hoạt động kinh doanh IV Tần suất kiểm tra thuế (CF) (1) Khi nói đến Tần suất kiểm tra thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Tần suất kiểm tra thuế ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Hoạt động kiểm tra thuế thực định kỳ Hành vi kiểm tra thuế quan thuế mang tính khách quan Tăng tần suất kiểm tra thuế chống gian lận thuế Tăng cường hoạt động kiểm tra thuế kế hoạch V Hỗ trợ quản lý cấp (SS) (1) Khi nói đến Hỗ trợ quản lý cấp liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Hỗ trợ quản lý cấp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Cấp hỗ trợ nguồn nhân lực đầy đủ chất lượng số lượng cho công tác kiểm tra Cơ sở vật chất phục vụ cho kiểm tra cấp quan tâm Cấp hỗ trợ cấp trường hợp khó khăn Ủng hộ thay đổi cách thức làm việc cấp VI Tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế (SC) (1) Khi nói đến Tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Xử lý vi phạm thuế không bị giới hạn đối tượng Xử lý vi phạm thuế nhanh chóng, kịp thời, cơng khai, minh bach, khách quan, thẩm quyền theo quy định pháp luật Hình phạt xử lý vi phạm thuế đủ tính răn đe người vi phạm Hậu vi phạm pháp luật thuế khắc phục quy định pháp luật Xử lý vi phạm thuế có chứng rõ ràng VII Chính sách pháp luật thuế (LP) (1) Khi nói đến Chính sách pháp luật thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Chính sách pháp luật thuế ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Sự ổn định sách pháp luật thuế Còn kẻ hở sách pháp luật thuế Chính sách pháp luật thuế phù hợp với thực tế kinh doanh Chính sách pháp luật thuế công khai minh bạch VIII Chế độ đãi ngộ cán thuế (PT) (1) Khi nói đến Chế độ đãi ngộ cán thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Chế độ đãi ngộ cán thuế ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Chế độ đãi ngộ cán thuế Thu nhập đủ trang trải tích lũy cho sống Mức độ đãi ngộ phù hợp với khối lượng công việc Mức độ đãi ngộ phù hợp với lực thân Mức độ đãi ngộ giúp an tâm làm việc IX Cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế (CI) (1) Khi nói đến Cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế liên quan đến công tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Hệ thống thơng tin đơn vị cập nhật kịp thời xác Hệ thống thông tin giúp truy cập thuận tiện hiệu phù hợp với quy trình quảnthuế Hồ sơ lưu trữ liệu đầy đủ dễ tìm kiếm Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi giúp việc kiểm tra thuận lợi Không gian vị trí làm việc phù hợp X Sự phối hợp quan nhà nước có liên quan (RC) (1) Khi nói đến Sự phối hợp quan nhà nước có liên quan ảnh hưởng đến cơng tác kiểm tra, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi khơng? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá Sự phối hợp quan nhà nước có liên quan ảnh hưởng đến công tác kiểm tra Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Phối hợp với quan điều tra Phối hợp với tòa án Phối hợp với quan tài chính, thị trường XI Hiệu kiểm tra thuế (CE) (1) Khi nói đến cơng tác kiểm tra thuế, anh/chị nghĩ đến nội dung hay khía cạnh vấn đề này? Hiệu kiểm tra thuế đánh giá dựa vào điểm nào? Tại sao? (2) Bây đưa câu hỏi sau đây, xin anh/chị cho biết: (1) anh/chị có hiểu câu hỏi không? Tại sao? Theo anh/chị câu hỏi muốn nói lên gì? Tại sao? Để đánh giá cơng tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cần thêm bớt gì? Tại sao? Cơng tác kiểm tra thuế nâng cao tính tn thủ thuế doanh nghiệp Chi phí tiến hành công tác kiểm tra thuế năm sau thấp năm trước Lượng hồ sơ phát vi phạm thuế doanh nghiệp giảm hàng năm Kiểm tra thuế hỗ trợ cho công tác quảnthuế chung tốt Trân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị Phụ lục 2: Danh sách chuyên gia tham gia vấn nhóm STT Họ tên Chức danh Chi cục thuế Bình Thạnh 01 Trương Ngọc Diệp Phó chi cục trưởng 02 Trần Hoàng Huy Đội trưởng Đội kiểm tra số 03 Lê Hoàng Mỹ Đội trưởng Đội kiểm tra số 04 Lê Phước Lợi Đội trưởng Đội kiểm tra số 05 Liên Minh Cường Đội trưởng Đội kiểm tra số Phụ lục 3: Bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn viên: Ngày: Xin chào Anh/Chị Tôi tên là………………………….Chúng thực nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế Quận Bình ThạnhTP Hồ Chí Minh" Đây hồn tồn nghiên cứu khoa học phục vụ cho học thuật khơng phục vụ cho mục đích khác Kính mong anh/chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi sau Cũng xin lưu ý với anh/chị khơng có quan điểm hay sai Tất ý kiến anh/chị có giá trị nghiên cứu tơi Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác anh/chị Phần 1: Đánh giá công tác kiểm tra thuế Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu công tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Anh/chị vui lòng đánh dấu vào số thích hợp với qui ước sau: Hoàn tồn khơng Khơng đồng ý Khơng ý Đồng ý Hồn toàn đồng ý Mã biến kiến Biến quan sát đồng ý Mức độ đồng ý Chất lượng kiểm tra (CQ) Cán kiểm tra thuế có trình độ học vấn, đào tạo bản, CQ1 kinh nghiệm chuyên môn phù hợp để thực công việc Công tác lập kế hoạch kiểm tra thuế quan CQ2 chuẩn bị tốt Mã biến Biến quan sát Mức độ đồng ý Công tác đánh giá chất lượng kiểm tra thuế thực khoa học Công tác truyền thông người kiểm tra người bị CQ4 kiểm tra thuế đầy đủ rõ ràng Nhận thức người nộp thuế (TA) CQ3 Doanh nghiệp nhận thức tính công nghĩa vụ thuế mức thuế phải nộp Doanh nghiệp ủng hộ biện pháp xử lý vi phạm thuế TA2 quan thuế TA3 Kiến thức thuế doanh nghiệp nâng cao Doanh nghiệp chủ động hỗ trợ Chi cục thuế trình TA4 kiểm tra Đặc điểm doanh nghiệp (BC) TA1 5 5 Quy mơ doanh nghiệp nhỏ cơng tác kiểm tra thuế đơn giản Lịch sử hoạt động doanh nghiệp lâu dài kiểm tra BC2 thuế thuận lợi Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuận lợi BC3 cơng tác kiểm tra thuận lợi Tần suất kiểm tra thuế (CF) BC1 CF1 Công tác kiểm tra thuế Chi cục thực định kỳ CF2 Hành vi kiểm tra thuế Chi cục có tính khách quan Tăng tần suất kiểm tra thuế chống gian lận thuế địa bàn Chi cục tăng cường hoạt động kiểm tra thuế kế CF4 hoạch tăng hiệu kiểm tra Hỗ trợ quản lý cấp (SS) CF3 SS1 SS2 SS3 Cấp hỗ trợ nguồn nhân lực đầy đủ chất lượng số lượng cho công tác kiểm tra Cơ sở vật chất phục vụ cho kiểm tra cấp quan tâm Cấp hỗ trợ cấp trường hợp khó khăn Tính nghiêm minh xử lý vi phạm thuế (SC) SC1 Công tác xử lý vi phạm thuế nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, thẩm quyền theo quy Mã biến SC2 SC3 Biến quan sát Mức độ đồng ý định pháp luật Hình phạt xử lý vi phạm thuế đủ tính răn đe người vi phạm Cơ quan xử lý vi phạm thuế ln có chứng rõ ràng Chính sách pháp luật thuế (LP) LP1 Chính sách pháp luật thuế ổn định LP2 Chính sách pháp luật thuế chặt chẽ LP3 Chính sách pháp luật thuế điều chỉnh kịp với thực tế thị trường Chính sách pháp luật thuế cơng khai, minh bạch LP4 Chế độ đãi ngộ cán thuế (PT) PT3 Thu nhập Chi cục trả cho tơi đủ trang trải chi phí sinh hoạt có tích lũy lũy Mức đãi ngộ cho cán thuế phù hợp với khối lượng công việc Mức đãi ngộ phù hợp với lực cán thuế PT4 Mức đãi ngộ giúp an tâm làm việc PT1 PT2 Cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm tra thuế (CI) CI1 CI2 CI3 Hệ thống thông tin Chi cục cập nhật số liệu xác kịp thời Hệ thống thông tin Chi cục giúp truy cập thuận tiện hiệu phù hợp với quy trình quảnthuế Hồ sơ lưu trữ liệu thuế đầy đủ dễ tìm Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, thoải mái giúp công tác kiểm tra thuế hiệu Sự phối hợp quan Nhà nước có liên quan (RC) Sự phối hợp Chi cục với quan điều tra liên quan RC1 đến thuế diễn thuận lợi Sự phối hợp Chi cục với quan thi hành án liên RC2 quan đến thuế tốt Sự phối hợp Chi cục tơi với quan tài chính, thị RC3 trường tốt Công tác kiểm tra thuế (CE) CI4 CE1 5 5 Công tác kiểm tra thuế Chi cục nâng cao tính tuân thủ Mã biến CE2 CE3 CE4 Mức độ đồng Biến quan sát ý thuế doanh nghiệp Chi phí tiến hành công tác kiểm tra thuế Chi cục ngày giảm Lượng hồ sơ phát vi phạm thuế doanh nghiệp Chi cục giảm hàng năm Công tác kiểm tra thuế hỗ trợ tích cực cho công tác quảnthuế chung Chi cục Phần 2: Thông tin chung (đánh dấu vào số thích hợp) S1: Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi đây: S2: Giới tính: Dưới 25: 25-35 36-45 46-55 Trên 55 Nam Nữ S3: Anh/chị cho biết trình độ học vấn mình: Trung cấp: Cao đẳng Đại học Trên đại học Khác S4: Thâm niên công tác Anh/Chị đơn vị: Dưới năm - 10 năm 10 – 15 năm Trên 15 năm S5: Vị trí cơng tác Anh/Chị nay:Nhân viên Quản lý S6: Thu nhập Anh/Chị đơn vị Chi cục nay: Dưới triệu đến triệu đến 10 triệu Trên 10 triệu S7: Anh/Chị cơng tác đội/phòng ban Chi cục Thuế Bình Thạnh: Đội Kiểm tra thuế số Đội Kiểm tra thuế số Đội Kiểm tra thuế số Đội Kiểm tra thuế số Đội Kiểm tra thuế số Đội Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Đội Hành chính-Nhân 10 Đội Quản lý ấn sự-Tài vụ Đội Nghiệp vụ dự toán- 11 Đội Lệ phí trước bạ Tuyên truyền hổ trợthu khác Thu nhập cá nhân Đội Kê khai-Kế toán thuế-Tin học Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến nhiệt tình Anh/chị ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐĂNG PHONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH – TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên... tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Nhiệm vụ luận văn: Xác định yếu tố ảnh. .. CCT Bình Thạnh? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh"
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay