Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn giao thông công chánh

83 4 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

1 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường Đại Học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh nay, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Trường Đại Học Cơng Nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Luận tận tình hướng dẫn tơi thực hồn tất luận văn cao học Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Vấn Giao Thông Công Chánh hỗ trợ, giúp đỡ việc thực thu thập số liệu tiến hành khảo sát thực tế làm nguồn liệu cho việc phân tích hồn thành kết nghiên cứu luận văn Trong trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Như Quỳnh TĨM TẮT Đề tàiGiải pháp hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty CP vấn Giao thông công chánh ” tiến hành nghiên cứu từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 02 năm 2018 Mục tiêu đề tài góp phần hệ thống hóa sở lý luận quản trị nguồn nhân lực Tập trung làm rõ tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực thông qua thành tố cấu thành là: Tuyển dụng tuyển chọn, Đào tạo phát triển, Giao quyền cho nhân viên, Trả công lao động, Đánh giá kết công việc, Phát triển nghề nghiệp, Sự thỏa mãn công việc Thông qua khảo sát, điều tra, thu thập số liệu xử lý số liệu nhằm phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Công ty CP vấn Giao thông công chánh Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính Sử dụng bảng câu hỏi vấn, điều tra, thảo luận nhóm, kết hợp quan sát cán cơng nhân viên nhằm thu thập thông tin cho việc xác định mức độ quan tâm, cảm nhận nhân Ngoài để đảm bảo tính khoa học thực tiễn nội dung nghiên cứu, luận văn kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác Với kết nghiên cứu mình, tác giả mong muốn hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty CP vấn Giao thông công chánh tạo động lực thúc đẩy trình sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành ABSTRACT The thesis topic "Solutions to improve human resource management in Public Transportation Consultant Joint Stock Company" was conducted from September 2017 to February 2018 The main objective of the topic is to contribute to systematize the theories of human resource management It concentrations on the importance of human resource management through the seven components: Recruitment and Selection; Training and Development; Employee empowerment; Wage labor; Employee performance evaluation; Career development; Job satisfaction Through surveys, analyses and data collection, the figures will be processed to analyze, to synthesize and to evaluate the current situation of human resources at Public Transportation Consultant Joint Stock Company This thesis used qualitative research methodology The combination of the interview questionnaires, surveys, group discussions, and employee observation helped to gather information for determining the level of interest and perceptions of employees In addition, to ensure the scientific and practical content of the research, this thesis also combined many different kinds of research methods With the results of this research, the author would like to complete the human resource management at Public Transportation Consultant Joint Stock Company to persuade the process of production and business, as well as to enhance the status quo of the company compared to others in this industry MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu 14 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung: 14 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 14 Phương pháp câu hỏi nghiên cứu : 14 3.1 Phương pháp nghiên cứu: 14 3.2 Câu hỏi nghiên cứu: 14 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 15 Kết cấu luận văn: 16 CHƯƠNG : SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 17 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 17 1.1.1 Khái niệm 17 1.1.2 Phân loại 17 1.2 Vai trò ý nghĩa nguồn nhân lực 18 1.2.1 Nguồn nhân lực – mục tiêu động lực phát triển 18 1.2.2 Nguồn nhân lực – trung tâm phát triển 19 1.3 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực 20 1.3.1 Các quan điểm 20 1.3.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 23 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 24 1.4 Nội dung QTNNL 25 1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực 25 1.4.2 Phân tích công việc 26 1.4.3 Chiêu mộ tuyển chọn nhân 28 1.4.4 Đào tạo nguồn nhân lực 29 1.4.5 Đánh giá hoàn thành công việc 29 1.4.6 Lương, thưởng sách đãi ngộ 32 1.4.7 Quan hệ lao động 32 Tóm tắt Chương 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH 34 2.1 Tổng quan Công Ty CP vấn GTCC: 34 2.1.1 cấu máy tổ chức công ty CP TVGTCC: 36 2.1.2 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh : 37 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty CP TVGTCC thời gian qua: .37 2.2.1 Kết nghiên cứu: 37 2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực 39 2.2.3 Phân tích cơng việc 40 2.2.4 Tuyển dụng tuyển chọn 42 2.2.4.1 Công tác tuyển dụng 42 2.2.4.2 Công tác tuyển chọn: 43 2.2.4.3 Nhận xét công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Vấn Giao Thông Công Chánh: 45 2.2.5 Đào tạo phát triển 45 2.2.5.1 Hình thức đào tạo 47 2.2.5.2 Thời gian đào tạo 48 2.2.5.3 Đánh giá sau đào tạo 48 2.2.6 Giao quyền cho nhân viên 50 2.2.7 Đánh giá kết công việc 51 2.2.8 Trả công lao động 52 2.2.8.1 Chính sách tiền lương 52 2.2.8.2 Khen thưởng 55 2.2.8.3 Phúc lợi 56 2.2.9 Quan hệ lao động, giải tranh chấp lao động 56 2.3 Nhận xét chung thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty 59 2.3.1 Những điểm mạnh 59 2.3.2 Một số tồn 60 Tóm tắt Chương 61 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH 63 3.1 Định hướng mục tiêu quản trị nguồn nhân lực công ty 63 3.2 Giải pháp 63 3.2.1 Công tác hoạch định 63 3.2.2 Công tác tuyển dụng 64 3.2.3 Phân tích cơng việc 65 3.2.4 Công tác đào tạo – phát triển nghề nghiệp: 67 3.2.4.1 Đào tạo: 67 3.2.4.2 Phát triển nghề nghiệp: 68 3.2.5 Giao quyền cho nhân viên 68 3.2.6 Tiền lương & sách đãi ngộ 70 3.2.7 Công tác đánh giá 71 3.3 Kiến nghị: 71 3.3.1 Đối với Tổng Công ty: 71 3.3.2 Đối với Công ty 72 Tóm tắt Chương 72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT - CP : Cổ phần - TVGTCC : vấn Giao thông công chánh - NNL : Nguồn nhân lực - QTNNL : Quản trị nguồn nhân lực - CBCNV : Cán công nhân viên - SXKD : Sản xuất kinh doanh - NLĐ : Người lao động - NSDLĐ : Người sử dụng lao động - BLLĐ : Bộ luật lao động - TC – NS : Tổ chức – Nhân DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1: Sự khác biệt quản trị nhân quản trị nguồn nhân lực 22 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2016 - 2017 37 Bảng 2.2.1: Kết thống kê mô tả kết khảo sát 38 Bảng 2.2.2: Kết khảo sát tiêu chí hoạch định nguồn nhân lực 39 Bảng 2.2.3: Kết khảo sát tiêu chí phân tích cơng việc 41 Bảng 2.2.4 : Tình hình tuyển dụng cơng ty từ năm 2015-2016-2017 44 Bảng 2.2.5: Kết khảo sát công tác đào tạo phát triển 46 Bảng 2.2.5.2: Thời gian đào tạo nhân viên sản xuất trực tiếp 48 Bảng 2.2.5.3: Đánh giá kết sau đào tạo năm 2017 49 Bảng 2.2.7 : Kết khảo sát đánh giá kết làm việc CB.CNV 51 Bảng 2.2.8 : Kết khảo sát trả công lao động 53 Bảng 2.2.9 : Kết khảo sát thỏa mãn công việc 57 Bảng 3.2: Bảng đánh giá hệ số công việc 70 10 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình, biểu đồ, sơ đồ Trang Hình 1.1: Mơi trường quản trị tài ngun nhân lực 24 Hình 2.1: Thu nhập bình quân từ năm 2015 đến 2017 CBCNV công ty 54 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công Ty 36 Sơ đồ 2.2.4: Quy trình tuyển dụng 42 69 định thực cơng việc theo họ tin sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết cuối Giao quyền thành cơng khuyến khích nhân viên sáng tạo, tạo hứng khởi công việc Hãy tin tưởng giao quyền cho nhân viên để khuyến khích họ đưa định đắn làm việc hiệu Giao quyền chắn kèm nhiều thử thách, phát huy tinh thần “làm được” nhân viên khuyến khích họ hồn thành tốt nhiệm vụ Ngược lại, giao quyền không phát huy, nhân viên cảm thấy họ bị xem chưa đủ lực để hồn thành cơng việc giao Điều dễ dàng khiến họ chán nản thiếu nhiệt tình; dẫn đến thực cơng việc khơng hiệu Những gợi ý sau bàn số điều kiện tiên để giao quyền cho nhân viên thành công: Chia sẻ mục tiêu ban lãnh đạo Hãy cho nhân viên thấy họ mắt xích quan trọng tồn quy trình hoạt động cơng ty Vì vậy, bạn cần chia sẻ giúp cho nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, hướng phát triển kế hoạch chiến lược công ty; mục tiêu định hướng công việc để giúp họ đạt kết cao Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhân viên Hãy đảm bảo nhân viên bạn đầy đủ thơng tin cơng cụ cần thiết để giải nhiệm vụ giao Ví dụ, bạn muốn nhân viên giải việc khách hàng chưa hài lòng với dịch vụ công ty, bạn cần cho nhân viên biết thơng tin liên quan tính cách, thói quen vị khách số lý khiến ơng ta khơng hài lòng với dịch vụ công ty bạn Giao quyền khác với phân công nhiệm vụ thông thường Giao quyền cách đặt câu hỏi cho nhân viên để hướng dẫn họ thực hiên việc giao thay hướng dẫn chi li cho nhân viên, người nhiều kinh nghiệm Điều khác hẳn với phân cơng thơng thường Ví dụ nhân viên hỏi cách giải vấn đề, hỏi họ “Anh/chị nghĩ nên giải vấn đề nào?” “Anh/chị đề nghị để giải vấn đề 70 khơng?” Bằng cách này, nhân viên chứng minh lực họ trưởng thành trình làm việc 3.2.6 Tiền lương & sách đãi ngộ Cải tiến chế độ thù lao đãi ngộ đảm bảo tính cơng trì nguồn nhân lực bên thu hút bên ngồi cơng ty Tiền lương cơng ty chưa thể tính cơng bằng, khơng phản ánh hiệu công việc, việc tăng lương, khen thưởng chỉ dựa đánh giá chủ quan Bổ sung phần hệ số đánh giá điểm hệ số công việc vào cơng thức tính lương cơng ty Hệ số dựa bảng tự đánh giá cấp trưởng đánh giá Bảng 3.2: Bảng đánh giá hệ số công việc Phần đánh giá điểm HSCV Tự đánh giá Khối lượng Chất lượng Thời gian Cấp trưởng đánh giá Mức thang điểm: Giỏi; Khá; Trung bình; Yếu; (trong đó: 1, điểm trừ lương) Cơng thức tính lương công ty : TTN = LCB+LHSCV+PC+THSCV+LNG+PCK TTN: Tổng thu nhập LCB: Lương LHSCV: Lương hệ số công việc PC: Phụ cấp THSCT: Tiền hệ số cơng việc LNG: Lương ngồi PCK: Phụ cấp khác (tiền cơm trưa, tiền điện thoại, xăng…) 71 Việc tự đánh giá hệ số công việc giúp nhân viên cố gắng với cơng việc nhà quản lý đánh giá nhìn thiết thực nhân viên phản ánh hiệu công việc nhân viên Hệ số cơng việc nhằm đảm bảo tính cơng khoản thu nhập người đảm nhiệm công việc Việc nâng lương lên thực phụ thuộc vào lực cơng tác đóng góp nhân viên cho hoạt động cơng ty Nếu thực tốt giải pháp nêu tạo kích thích cho người nỗ lực phấn đấu công tác nâng cao chất lượng công việc 3.2.7 Công tác đánh giá Quản lý lao động phận cấu thành hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh công ty nên để nâng cao hiệu công tác này, công ty cần đồng thời tiến hành cải cách nhiều hoạt động khác như: đẩy mạnh việc cho thuê máy móc thiết bị, quản lý chặt chẽ thời gian làm việc cán công nhân viên Công ty cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng cơng trình thi cơng nhằm ngày nâng cao uy tín cơng ty khách hàng Tổ chức nơi làm việc: Nơi làm việc phải thoáng mát, trang thiết bị cung cấp đầy đủ Tại cơng trình thi cơng phải bảo đảm an tồn, trật tự Cơng tác phân cơng trực bảo vệ văn phòng, cơng trình thi cơng phải thực nghiêm túc, đảm bảo an toàn ngày Lễ, Tết Cải thiện việc khuyến khích người lao động ln cần kiệm liêm thưởng nóng người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Xây dựng bầu khơng khí tâm lý thoải mái lao động, xây dựng khối đại đoàn kết từ lên trên, phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy khả sáng tạo người tập thể công ty 3.3 Kiến nghị: 3.3.1 Đối với Tổng Công ty: Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên DN Tổng, đặc biệt nâng cao trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng 72 tin vào hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh Khuyến khích tạo điều kiện phát triển mơ hình xã hội hóa, mơ hình đào tạo theo nhu cầu thị trường, mơ hình đào tạo liên kết DN – Viện – Trường, mơ hình liên danh, liên kết quốc tế để cung cấp cho thị trường NNL lĩnh vực hoạt động xây dựng đủ số lượng, cao trình độ chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế sách chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài, khuyến khích chuyên gia nước, đặc biệt, người Việt Nam nước ngồi trình độ, lực, kinh nghiệm, vị trí điều kiện thuận lợi lĩnh vực trên; tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp cho phát triển ngành xây dựng đất nước 3.3.2 Đối với Công ty - Về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực: cần phải trọng đặc biệt Quá trình tuyển dụng hay xảy trường hợp gởi gắm quen biết không chỉ riêng Công ty CP vấn GTCC mà đa phần công ty khác Như rõ ràng khơng khách quan q trình xét tuyển, phiền phức làm việc Thực tế cho thấy cá nhân khơng thực tài ta không nên tuyển dụng - Về công tác đào tạo: Bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cơng ty cần phải coi trọng thật để đáp ứng u cầu cơng việc, Tránh tình trạng học chỉ để cấp mà khơng chun tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho thân, hao phí thời gian gây nên thất vọng cấp lãnh đạo đặt kì vọng, đặt tin tưởng vào cá nhân Tóm tắt Chương Với mục tiêu ban đầu nêu ra, nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty CP vấn GTCC”đã thực nội dung sau: - Tập trung nghiên cứu tài liệu quản trị nguồn nhân lực sở rút số kinh nghiệm áp dụng thực tiễn Công ty CP vấn GTCC 73 - Xem xét phân tích sách quản trị nguồn nhân lực công ty áp dụng kết hợp với việc thu thập, phân tích số liệu cần thiết để nhìn tổng qt quản trị nguồn nhân lực công ty -Tiến hành điều tra, vấn nhà lãnh đạo nhân viên công ty để làm sáng tỏ tình hình quản trị nguồn nhân lực Cơng ty CP vấn GTCC -Trên sở số liệu có, nghiên cứu trình bày bảy nhóm giải pháp quản trị nguồn nhân lực Công ty CP vấn GTCC thời gian tới bao gồm : (1) Công tác hoạch định; (2) Công tác tuyển dụng; (3) Phân tích cơng việc; (4) Cơng tác đào tạo phát triển nghề nghiệp; (5) Giao quyền cho nhân viên; (6) Tiền lương & sách đãi ngộ; (7) Công tác đánh giá Với bảy giải pháp trên, tác giả mong muốn giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty ngày hiệu hơn, đưa Công ty CP vấn GTCC tiếp tục giữ vị trí hàng đầu ngành ngày phát triển bền vững tương lai Đó mục tiêu Luận văn - giúp Ban điều hành, nhà quản lý đổi công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm cải thiện suất người lao động, tối đa hóa lợi nhuận cải thiện lực cạnh tranh cho phù hợp với tiến trình cải cách kinh tế thị trường theo hướng công khai, minh bạch bình đẳng phù hợp xu hội nhập giới ngày chiều rộng chiều sâu 74 KẾT LUẬN Yếu tố người từ lâu coi nguồn lực quý giá doanh nghiệp Nguồn nhân lực mạnh tạo cho doanh nghiệp lợi cạnh tranh mà yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Nhất giai đoạn hội nhập cạnh tranh nay, vấn đề nguồn nhân lực doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên chất lượng; tuyển dụng, thu hút giữ người tài giỏi, tránh tình trạng “chảy máu chất xám” Năng lực thơng qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Ðây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Chính cơng tác quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh danh doanh nghiệp nói chung Cơng ty CP vấn GTCC nói riêng Với đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty CP vấn Giao thông công chánh”, kiến thức học, với quan sát, kinh nghiệm thực tiễn công tác đơn vị thời gian qua, tác giả mong muốn góp phần cơng sức việc đưa giải pháp thiết thực, áp dụng vào đơn vị công tác nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác tương lai Mặc dù cố gắng hạn chế khả thời gian nên Luận văn chắn nhiều khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý Quý Thầy quan tâm đến vấn đề để Luận văn trở nên hoàn thiện áp dụng hiệu vào việc hồn thiện quản trị nguồn nhân lực Cơng ty CP vấn GTCC nói riêng ngành xây dựng – giao thơng nói chung 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hồng Kiệt, Đinh Phượng Vương, 2006, Quản lý chất lượng tổ chức, NXB Thống kê Lê Kim Anh, 2013, Tác động Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Thái Nguyên Phan Thuỷ Chi, 2008, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trường đại học khối Kinh tế Việt Nam thông qua chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, Luận án tiến sĩ, Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Trần Kim Dung, 2006, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Dung Văn Mỹ Lý, 2006, Đánh giá ảnh hưởng QTNNL đến kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí kinh tế phát triển, 189 Trần Kim Dung, 2003, Bàn quản trị nhân & quản trị nguồn nhân lực, Tạp chí phát triển kinh tế No 153.2003 Nguyễn Thanh Hội Phan Thăng, 2011, Quản trị học, NXB Thống kê Hà Thị Hằng, 2013, Nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức tỉnh Thừa Thiên Huế nay, Luận án tiến sĩ, Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, 2015, Nâng cao lực đội ngũ cán quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội 10 Tô Ngọc Hưng Nguyễn Đức Trung, 2010, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020, Học viện ngân hàng 76 11 Lương Công Lý, 2014, Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay, Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Hữu Thân, 2008, Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội Tiếng Anh 13 Armstrong, M., & Taylor, S., 2014, Armstrong's handbook of human resource management practice Kogan Page Publishers 14 Ashkenas, R N ,1994, Beyond the fads: how leaders drive change with results.People and Strategy, 17(2), 25 15 Devins, D., & Johnson, S ,2003, Training and Development Activities in SMEs Some Findings from an Evaluation of the ESF Objective Programme in Britain International Small Business Journal, 21(2), 213-228 77 PHỤ LỤC BẢN MÔ TẢ CƠNG VIỆC CHO CHỨC DANH TRƯỞNG PHỊNG TC - NS I/ Thơng tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích cơng việc Quản lý toàn hoạt động tổ chức nhân sự, hành cơng ty III/ Nhiệm vụ cụ thể: Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV cơng ty Xây dựng sách thăng tiến thay nhân Lập ngân sách nhân Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh chiến lược công ty Xây dựng quy chế lương thưởng, biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực chế độ cho người lao động Tổ chức thực công tác hành chánh theo chức nhiệm vụ theo yêu cầu Ban Giám đốc Xây dựng quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị công ty Xây dựng kế hoạch tổ chức, giám sát việc thực an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ chức, điều hành công ty 78 10 Nghiên cứu, soạn thảo trình duyệt qui định áp dụng Cơng ty, xây dựng cấu tổ chức công typhận tổ chức thực Đề xuất cấu tổ chức, máy điều hành Công ty Xây dựng hệ thống qui chế, qui trình, qui định cho Cơng ty giám sát việc chấp hành nội qui 11 Tham mưu cho BGĐ xây dựng tính chất chiến lược máy tổ chức hoạt động công ty 12 Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chứcHành chánh-Nhân 13 Tham mưu cho BGĐ việc xây dựng cấu tổ chức, điều hành công ty 14 Tham mưu cho BGĐ công tác đào tạo tuyển dụng công ty 15 Tham mưu cho BGĐ xây dựng phương án lương bổng, khen thưởng chế độ phúc lợi cho người lao động 16 Tham mưu cho BGĐ công tác hành chánh công ty 17 Hỗ trợ Bộ phận khác việc quảnnhân cầu nối BGĐ Người lao động Công ty Hỗ trợ cho phận liên quan công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ phận liên quan công tác hành chánh IV/ Tiêu chuẩn:  Giới tính: Nam, Nữ: 30 tuổi trở lên  Am hiểu sâu Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH, Luật Cơng đồn Trình độ học vấn/chun mơn:  Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên  Vi tính văn phòng tương đương B trở lên Kỹ năng:  Kỹ lãnh đạo nhân viên  Kỹ lập kế hoạch 79  Kỹ tổ chức giám sát cơng việc  Kỹ phân tích, tổng hợp, làm báo cáo  Kỹ giao tiếp tốt Kinh nghiệm:  Ít năm kinh nghiệm cơng tác tổ chức, quản trị nhân hành chánh  Ít năm kinh nghiệm vị trí tương đương Phẩm chất cá nhân:  khả chịu áp lực cao công việc  Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình cơng tác  Sáng tạo công việc V/ Quyền lợi hưởng:  Lương+ thưởng theo lực  Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ  BHXH, BHYT, Lễ, Tết, Hiểu, Hỷ  Môi trường làm việc đại  Nhiều hội thăng tiến  Được đào tạo nhiều kỹ năng, kiến thức 80 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TVGTCC Ngày vấn :… / …./2017 Xin chào Anh/ Chị! Tôi học viên Cao học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty Cổ phần TVGTCC” Bảng câu hỏi phần quan trọng nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty Cổ phần TVGTCC Vì vậy, tơi mong nhận hỗ trợ cộng tác Anh/Chị với cách nhân viên Công Ty Cổ phần TVGTCC qua việc trả lời câu hỏi Tôi cam kết thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ phục vụ cho nghiên cứu dạng tổng hợp số đông, thông tin cá nhân giữ kín THƠNG TIN ĐÁP VIÊN Họ tên đáp viên: Tuổi: Giới tính: Nam / Nữ Nghề nghiệp Trình độ học vấn Thu nhập bình qn Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng Ty Cổ phần TVGTCC cách khoanh tròn MỘT số từ đến theo quy ước sau: Hồn tồn Khơng Bình thường Đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý đồng ý đồng ý 81 Nhân tố Hoạch Thang đo Thực tốt công tác hoạch định NNL định nguồn nhân lực Công tác hoạch định nguồn nhân lực Cty mang lại hiệu tốt Các chức danh nắm rõ mục tiêu trách nhiệm Nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn Phân tích thiết kế cơng việc Anh/Chị phân cơng cơng việc hợp lý Cơng việc phù hợp với trình độ chun mơn, lựcnhân Tuyển dụng tuyển chọn Tuyển dụng theo quy trình rõ ràng Thơng tin tuyển dụng phổ biến rộng rãi Cách thức thi tuyển phù hợp Kết tuyển chọn công bố minh bạch Tuyển chọn phù hợp với yêu cầu công việc Được huấn luyện kiến thức chuyên môn kỹ để làm việc Đào tạo phát triển Được đào tạo thêm chuyên môn kỹ hàng năm Kế hoạch đào tạo thuận lợi cho người tham gia Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc Kết đào tạo đánh giá nghiêm túc Công việc xác định rõ ràng bảng mô Giao quyền cho nhân viên tả công việc Nhân viên hiểu rõ quyền hạn trách nhiệm công việc 82 Nhân viên toàn quyền xử lý công việc Nhân viên tự chịu trách nhiệm kết công việc Được trả lương công Trả công lao động Mức lương định dựa lực Chi trả lương hạn Thu nhập đảm bảo mức sống trung bình Thu nhập tương xứng với kết công việc Các chỉ tiêu đánh giá kết công việc công bố rõ ràng Đánh giá kết công việc dựa kết làm việc cụ thể Đánh giá kết công việc Thực đánh giá kết cơng việc cơng bằng, xác phản hồi kết đánh giá cho nhân viên Đánh giá kết công việc giúp nâng cao chất lượng công việc Kết đánh giá sở cho định nghề nghiệp Được định hướng nghề nghiệp rõ ràng Phát triển nghề nghiệp Nhân viên hiểu nắm rõ điều kiện để thăng tiến nhiều hội để thăng tiến đơn vị Chính sách phát triển nghề nghiệp đơn vị công Nhân viên cảm thấy vui làm việc Nhân viên u thích cơng việc 83 Sự thỏa Nhân viên cảm thấy công việc làm mãn quan trọng cơng việc Nhìn chung, nhân viên hài lòng với cơng việc hiên Anh/Chị vui lòng cho biết Cơng Ty Cổ phần TVGTCC cần làm để hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực đơn vị? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ ANH/CHỊ ... Chương : Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần TVGTCC Chương : Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần TVGTCC 17 CHƯƠNG... CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH 63 3.1 Định hướng mục tiêu quản trị nguồn nhân lực công ty 63 3.2 Giải pháp ... QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH 34 2.1 Tổng quan Công Ty CP Tư vấn GTCC: 34 2.1.1 Cơ cấu máy tổ chức công ty CP TVGTCC: 36 2.1.2 Vị Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn giao thông công chánh , Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn giao thông công chánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay