Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc tiểu học tại huyện cần giuộc, tỉnh long an

131 2 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒN QUỐC THƠNG ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HCM, tháng 03/2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐOÀN QUỐC THÔNG ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HCM, tháng 03/2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên TS Lê Quang Hùng Chức danh Hội đồng Chủ tịch PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Nhan Cẩm Trí Phản biện TS Trần Thanh Toàn Ủy viên TS Hoàng Trung Kiên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn v LỜI CÁM ƠN Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Thầy Nguyễn Phú Tụ tận tình hướng dẫn trao dồi thêm kiến thức cho trình nghiên cứu đề tài Qua giai đoạn thực gặp khơng khó khăn đồng hành vượt qua giai đoạn phải kể đến lời động viên chân tình từ Thầy Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Tp.HCM Khoa Quản trị & Kinh doanh tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành cơng việc nghiên cứu khoa học đạt hiệu cao Cuối tơi xin ghi nhận chân tình bạn, đồng nghiệp, đơn vị công tác đơn vị liên qua đến đề tài nghiên cứu hỗ trợ tơi q trình nghiên cứu đề tài Trong q trình thực hi n, mạc dù cố gắng để hồn thi n nhung luạn van khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhạn đuợc ý kiến đóng góp từ Q thầy bạn b Tơi xin chân thành cảm ơn! ĐỒN QUỐC THƠNG vi TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc tiểu học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” đuợc thực hi n mà việc tạo động lực cho đội ngũ giáo viên yếu tố quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cơng tác giảng dạy, hỗ trợ tích cực cho q trình đổi tồn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải pháp khích lệ, động viên thiết thực nhiều phương diện, giúp nâng cao hiệu công tác giảng dạy, trường tiểu học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long n tương đối nhỏ có nhiều hộ gia đình khó khăn, vấn đề nâng cao động lực giảng dạy quan trọng công tác giáo dục Đề tài đuợc nghiên cứu khảo sát trường tiểu học trực thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long n với số luợng nguời tham gia khảo sát nguời Đề tài đề cạp đến vấn đề cốt lõi sau: Vấn đề thứ tìm hiểu co s lý thuyết đọng lực làm vi c, nhân tố thúc đẩy đọng lực làm vi c giáo viên Đánh giá mơ hình nghiên cứu đọng lực làm vi c người lao động với co quan tác giả nghiên cứu truớc, kết hợp với thực trạng trường tiểu học huyện Cần Giuộc để đua mơ hình nghiên cứu so bọ gồm nhân tố Vấn đề thứ hai thực hi n thảo luạn nhóm để điều chỉnh mơ hình ban đầu, xây dựng thang đo, thiết kế bảng câu hỏi thực hi n điều tra nghiên cứu chuẩn bị số li u cho phân tích Vấn đề thứ ba phân tích xử lý số li u phần mềm SPSS 20.0 tổng hợp lại kết phân tích Vấn đề thứ tu dựa vào kết tính tốn tác giả đua mọt số hàm ý để tác đọng nhằm nâng cao đọng lực làm vi c giáo viên trường tiểu học huyện Cần Giuộc Các hàm ý đuợc đua là: Thu nhập nhân tố có tác động lớn đến động lực làm việc nên cần thực sách thu nhập cách công khai, minh bạch phải đảm bảo cho đời sống đội ngũ giáo viên Công việc ổn định giúp giáo viên yên tâm chia sẻ kiến thức, chun mơn nên cần khích lệ thân giáo viên để biến cảm nhận thành động lực tích cực tạo ảnh hư ng hư ng tốt vii đến hệ sau Niềm đam mê công việc giúp giáo viên có suy nghĩ tích cực, cảm nhận ý nghĩa việc truyền đạt kiến thức cho em học sinh nên cần xếp bố trí cơng tác phù hợp với chun mơn, s trường, tính cách Đào tạo thăng tiến cần phải tổ chức, lập kế hoạch, hoạch định chiến lược đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, minh bạch giúp giáo viên có kiến thức giảng dạy tốt hon, tự kh ng định khả nang thân Sự công nhận xã hội cần đề cao đội ngũ giáo viên đặc biệt giáo viên trẻ, tuyên truyền phẩm chất, phẩm hạnh, nét đ p nghề giáo đến cộng đồng qua thúc đẩy động lực giảng dạy tốt giáo viên bậc tiểu học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An viii ABSTRACT Research topic "Factors affecting teaching motivation of primary school teachers in Can Giuoc district, Long An province" were conducted when the motivation of teachers was an important factor Motivation to actively support the fundamental and comprehensive renewal of education and training; To develop and improve the quality of human resources by practicing and encouraging solutions in many aspects, helping to raise the efficiency of teaching work Primary schools in Can Giuoc district, Long An province are relatively small and the living conditions are relatively low, so the issue of raising the motivation of teaching is very important in education today The topic was researched at primary schools in Can Giuoc district, Long An province with 430 people surveyed Topics cover the following core issues: The first is to understand the theoretical basis of motivation, which influences the motivation of the primary teacher Evaluation of research models on labor force motivation with other authors' organizations completed the research, together with the actual situation of primary schools in Can Giuoc district to decide the research model Preliminary includes factors The second is to conduct group discussions to adjust the initial model, to develop a scale, to design the questionnaire, and to conduct a case study to prepare the data for the analysis The third issue is the analysis of data processing through SPSS 20.0 software and the synthesis of the analyzed results The fourth issue is based on the calculated results The author gives some implications for improving the motivation of teachers in primary schools in Can Giuoc district The implications found are: Income is a factor that has a great impact on motivation, so it is important to implement an income policy openly and to ensure the quality of life for teachers Stability work helps the teacher to share knowledge and expertise, so teachers need to motivate them to make them positive motivation to influence the next generation Passion for work helps teachers to think positively, feel the meaning in imparting knowledge so they need to arrange their positions in line with their specialization, strengths and characteristics Training and promotion ix need to organize, plan, develop skills training strategies regularly to have better teaching knowledge, self-assertiveness Community recognition should be highly appreciated by teachers and especially for young teachers Managers should praise the quality, the virtues, the beauty of the profession to the community In order to help primary school teachers in Can Giuoc district, Long An province achieve better teaching motivation x MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .1 Nghiên cứu định tính: .2 Nghiên cứu định lượng: 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC 2.1.1 Khái niệm giáo dục bậc tiểu học 2.1.2 Khái niệm giáo viên tiểu học 2.1.3 Khái niệm học sinh bậc tiểu học 2.2 ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 2.2.1 Động lực làm việc 2.2.2 Tạo động lực làm việc 10 2.2.3 Các nhân tố động lực giảng dạy đội ngũ giáo viên 10 2.2 .1 Các yếu tố bên Các yếu tố bên 11 2.2 .2 14 2.3 CÁC HỌC THUYẾT, MƠ HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 14 96 Scale Mean if Item Deleted TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 13.69 13.80 14.11 13.31 13.61 Scale Variance if Item Deleted 9.378 9.167 9.171 11.518 11.281 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 844 861 867 856 804 872 679 899 623 908 Thang đo nhân tố tương tác với học sinh Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 859 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TT1 17.15 2.930 712 820 TT2 17.27 3.102 634 841 TT3 17.08 3.286 658 834 TT4 17.24 3.185 658 833 TT5 17.11 3.186 726 818 Thang đo nhân tố công việc ổn định Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 844 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CV1 17.49 3.087 486 862 CV2 17.22 2.960 703 799 CV3 17.20 2.928 734 791 CV4 17.17 2.948 677 806 CV5 17.11 2.976 689 803 Reliability Statistics 97 Cronbach's N of Items Alpha 862 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CV2 13.16 1.852 685 835 CV3 13.15 1.781 760 804 CV4 13.11 1.830 668 842 CV5 13.06 1.801 729 817 Thang đo nhân tố mối quan hệ với đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QH1 16.76 3.601 708 817 QH2 16.89 3.442 749 806 QH3 16.95 3.556 720 814 QH4 16.84 3.740 693 822 QH5 16.97 3.966 500 870 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 870 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QH1 12.62 2.320 729 832 QH2 12.76 2.165 789 806 QH3 12.82 2.328 709 840 QH4 12.71 2.497 668 855 Thang đo nhân tố đào tạo thăng tiến 98 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 891 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted DT1 16.01 3.986 722 871 DT2 16.06 4.205 716 872 DT3 16.00 4.152 764 862 DT4 16.00 4.112 737 867 DT5 16.00 3.972 741 867 Thang đo nhân tố công nhận xã hội Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 840 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CN1 16.25 4.155 647 806 CN2 16.34 4.457 660 805 CN3 16.52 4.114 697 792 CN4 16.19 4.517 619 814 CN5 16.62 4.011 615 819 Thang đo động lực nhìn chung Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 863 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted DL1 17.37 3.387 726 825 99 DL2 DL3 DL4 DL5 17.30 3.575 17.56 3.303 17.31 3.180 17.32 3.302 Nhân tố khám phá (EFA) 632 677 661 732 847 836 843 822 - Phân tích lần thứ Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần KMO and Bartlett's Test (lần đầu) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .935 Bảng trích phương sai - Total Variance Explained (lần đầu) Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance 14.644 38.538 Bartlett's Test of Sphericity Cumulative Total % 38.538 % of Cumulative Total Variance 14.644 38.538 Approx Chi-Square df Sig % 38.538 11047.542 703 000 % of Cumulative Variance % 5.805 15.275 15.275 100 3.567 9.387 47.925 3.567 9.387 47.925 5.454 14.353 29.628 2.017 5.307 53.233 2.017 5.307 53.233 3.793 9.981 39.609 1.625 4.277 57.510 1.625 4.277 57.510 3.707 9.755 49.363 1.452 3.822 61.332 1.452 3.822 61.332 3.042 8.006 57.370 1.375 3.618 64.950 1.375 3.618 64.950 2.881 7.581 64.950 971 2.555 67.506 938 2.469 69.974 DM4 NL3 NL4 DM3 NL5 NL1 DM5 DM2 NL2 DM1 CV3 CV5 CV2 CV4 TT5 TT1 TT3 TT2 TT4 TN2 TN1 TN3 TN4 TN5 DT4 DT5 DT3 DT1 DT2 CN3 Rotated Component Matrixa (lần đầu) Component 756 725 281 682 355 682 659 385 653 234 637 365 626 607 383 248 598 393 260 741 270 697 675 674 360 671 338 667 258 377 606 267 591 351 519 895 876 827 749 618 378 249 225 748 236 739 238 219 733 255 731 721 277 216 767 216 243 235 239 101 CN5 315 695 CN4 269 673 CN1 296 211 650 CN2 267 330 239 607 QH2 211 QH4 231 257 QH1 255 285 QH3 299 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .213 782 743 727 680 KMO and Bartlett's Test (lần cuối) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 928 102 Adequacy Approx Chi-Square 8916.509 Bartlett's Test of df 496 Sphericity Sig .000 Total Variance Explained (lần cuối) Component Initial Eigenvalues Total 12.249 3.093 1.959 1.530 1.389 1.314 843 744 DM4 NL3 NL4 DM3 NL5 DM5 DM2 NL2 DT4 DT3 DT5 DT1 DT2 TN2 TN1 TN3 TN4 CN3 CN5 CN4 CN1 CN2 CV2 CV4 766 755 711 703 696 683 640 627 236 233 % of Cumulative Variance % 38.279 38.279 9.666 47.945 6.122 54.067 4.781 58.849 4.342 63.190 4.106 67.296 2.636 69.931 2.324 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 5.101 15.939 15.939 3.645 11.392 27.331 3.298 10.306 37.637 2.989 9.340 46.977 2.958 9.245 56.222 2.855 8.923 65.145 1.532 4.787 69.931 72.255 Rotated Component Matrixa (lần cuối) Component 278 218 270 258 261 762 753 751 744 732 294 253 226 250 276 904 880 838 737 317 286 249 279 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 12.249 38.279 38.279 3.093 9.666 47.945 1.959 6.122 54.067 1.530 4.781 58.849 1.389 4.342 63.190 1.314 4.106 67.296 843 2.636 69.931 256 222 789 700 682 637 599 287 216 212 732 714 249 223 103 CV5 340 700 CV3 320 699 QH2 214 QH1 273 QH4 275 239 QH3 306 TT2 274 TT1 365 333 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .234 805 752 728 697 801 690 COMPUTE DM_NL=MEAN(DM2,DM3,DM4,DM5,NL2,NL3,NL4,NL5) EXECUTE COMPUTE DT=MEAN(DT1,DT2,DT3,DT4,DT5) EXECUTE COMPUTE TN=MEAN(TN1,TN2,TN3,TN4) EXECUTE COMPUTE CN=MEAN(CN1,CN2,CN3,CN4,CN5) EXECUTE COMPUTE CV=MEAN(CV2,CV3,CV4,CV5) EXECUTE COMPUTE QH=MEAN(QH1,QH2,QH3,QH4) EXECUTE COMPUTE TT=MEAN(TT1,TT2) EXECUTE COMPUTE DL=MEAN(DL1,DL2,DL3,DL4,DL5) EXECUTE 104 Linear Regression - Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy 105 - Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa 106 - Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa 107 Kiểm định mơ hình Model Summaryb Model Change Statistics Adjusted R Std Error of R Square R 814a R Square 662 Square 658 the Estimate Change 26304 F Sig F Durbin- Change df1 df2 Change Watson 662 165.817 423 000 1.019 a Predictors: (Constant), TT, CN, QH, CV, DM_NL b Dependent Variable: DL ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 57.363 11.473 Residual 29.267 423 069 Total 86.629 428 F 165.817 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TT, CN, QH, CV, DM_NL Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 110 148 DM_NL 343 044 326 CN 153 031 172 CV 280 042 273 QH 120 033 133 TT 087 032 103 a Dependent Variable: DL t 742 7.887 4.986 6.674 3.612 2.732 Sig .458 000 000 000 000 007 Collinearity Statistics VIF 2.143 1.493 2.098 1.691 1.791 Sig .000b 108 Đánh giá mức độ cảm nhận trung bình Giá trị trung bình mức độ cảm nhận nhóm giáo viên nam giáo viên nữ Group Statistics Giới tính Động lực giảng dạy N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 117 4.3966 43150 03989 Nữ 312 4.3224 45563 02579 Giá trị trung bình mức độ cảm nhận nhóm tuổi Descriptives Động lực giảng dạy 95% Confidence Interval for Mean N Mean Dưới 25 tuổi Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound 22 4.1818 39477 08417 4.0068 4.3568 Từ 25 đến tuổi 144 4.2819 47211 03934 4.2042 4.3597 Từ đến tuổi 69 4.4203 39874 04800 4.3245 4.5161 Từ đến 55 tuổi 172 4.3814 45280 03453 4.3132 4.4495 Từ 55 tuổi tr lên 22 4.3545 42731 09110 4.1651 4.5440 429 4.3427 44989 02172 4.3000 4.3854 Total Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm trình độ chun mơn Descriptives Động lực giảng dạy 95% Confidence Interval for Mean Std N Cao đ ng Mean Deviation Std Error Lower Upper Bound Bound Minimu Maximu m m 121 4.2942 41879 03807 4.2188 4.3696 3.20 5.00 Đại học 305 4.3692 45128 02584 4.3183 4.4200 3.00 5.00 Cao học 3.6000 87178 50332 1.4344 5.7656 2.60 4.20 429 4.3427 44989 02172 4.3000 4.3854 2.60 5.00 Total 109 Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm kinh nghiệm giảng dạy Descriptives Động lực giảng dạy 95% Confidence Interval for Mean N t năm Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound 16 4.1750 40579 10145 3.9588 4.3912 năm 12 4.2167 41304 11924 3.9542 4.4791 Từ - năm 54 4.3148 47836 06510 4.1842 4.4454 Từ - 10 năm 86 4.2535 47271 05097 4.1521 4.3548 Từ 10 - 15 năm 4.4750 47734 16877 4.0759 4.8741 Trên 15 năm 253 4.3913 43398 02728 4.3376 4.4450 Total 429 4.3427 44989 02172 4.3000 4.3854 Từ - Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm thu nhập Descriptives Động lực giảng dạy 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Thấp triệu 99 4.2970 45657 04589 4.2059 4.3880 Từ - triệu VND 65 4.3846 49283 06113 4.2625 4.5067 Từ - triệu VND 98 4.3224 43329 04377 4.2356 4.4093 Trên triệu VND 73 4.3014 39738 04651 4.2087 4.3941 94 4.4149 46489 04795 4.3197 4.5101 429 4.3427 44989 02172 4.3000 4.3854 VND Total 110 ... nhân tố ảnh hư ng đến 26 động lực giảng dạy giáo viên bậc tiểu học Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An Mơ hình lý thuyết (sau thảo luận nhóm) động 3.2 27 lực giảng dạy giáo viên bậc tiểu học Huyện Cần. .. nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc tiểu học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đuợc thực hi n mà việc tạo động lực cho đội ngũ giáo viên yếu tố quan trọng nhằm... độ quan trọng nhân tố ảnh hư ng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc tiểu học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long n 67 Đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 67 Kiểm tra khác giáo viên nam giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc tiểu học tại huyện cần giuộc, tỉnh long an , Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc tiểu học tại huyện cần giuộc, tỉnh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay