Hoàn thiện công tác truyền thông tại tổng công ty điện lực tp hồ chí minh

86 3 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BẠCH NGỌC THUẬN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRUYỀN THƠNG TẠI TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BẠCH NGỌC THUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu TS Cao Minh Trí TS Phan Thị Minh Châu TS Phạm Thị Phi Yên TS Nguyễn Ngọc Dƣơng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bạch Ngọc Thuận Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1989 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820078 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực TP Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu, phân tích tìm ý tƣởng, giải pháp để triển khai hoạt động nhằm hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Các nhiệm vụ mà đề tài cần thực nhƣ sau: • Hệ thống hóa sở lý luận thƣơng hiệu, trruyền thông ảnh hƣởng truyền thông đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở cho việc nghiên cứu đề tài • Đánh giá hiệu công tác truyền thông Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nguồn liệu đƣợc thu thập nhằm tìm điểm mạnh cần phát huy điểm yếu cần cải thiện công tác Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh • Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động truyền thông, tiến hành phân tích tìm hội đồng thời chủ động đối mặt với thách thức, nguy Cuối tổng hợp lại đề xuất giải pháp hoàn thiện, ý tƣởng để hoàn thiện hoạt động truyền thông Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: … /… /2018 V- Ngƣời hƣớng dẫn: GS TS Đoàn Thị Hồng Vân NGƢỜI HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) GS TS Đồn Thị Hồng Vân i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Bạch Ngọc Thuận ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin kính gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu, quý thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh – Trƣờng Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, hỗ trợ tơi suốt trình học tập trƣờng Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn đến Cơ GS.TS Đồn Thị Hồng Vân tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Những ý kiến góp ý q báu giúp tơi nghiên cứu, khắc phục thiếu sót xây dựng Luận văn hồn chỉnh Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, anh chị đồng nghiệp Cơ quan – Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh chia sẻ, trao đổi, góp ý cho tơi q trình học tập nhƣ trình thực Luận văn Luận văn đƣợc hồn thành thời gian có hạn nên chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp xây dựng Q thầy bạn để hoàn thiện Luận văn Trân trọng! Bạch Ngọc Thuận iii TÓM TẮT Trong giai đoạn hội nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới, doanh nghiệp Việt Nam đứng trƣớc thách thức to lớn kinh tế mở cửa yêu cầu chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ ngày cao để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng ngày khắt khe hơn…Để tiến tới mục tiêu phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt Nam phải tạo đƣợc chỗ đứng vững thị trƣờng, xây dựng đƣợc niềm tin vào “Thƣơng hiệu” Để làm đƣợc việc này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải trọng đến hoạt động truyền thơng nhằm xây dựng củng cố hình ảnh mình, từ nâng cao uy tín khẳng định thƣơng hiệu doanh nghiệp khách hàng cộng đồng xã hội Trong năm qua, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ln trọng đến việc cải thiện chất lƣợng dịch vụ, hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín thƣơng hiệu thông qua định hƣớng, mục tiêu rõ ràng nhƣ: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định; Nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách hàng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ công tác quản lý vận hành lƣới điện Bên cạnh đó, Tổng cơng ty ln thực tốt nhiệm vụ trị đảm bảo an ninh lƣợng, an sinh xã hội cho ngƣời dân Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài kinh tế văn hóa xã hội lớn nƣớc Tuy nhiên, công tác truyền thơng khơng hiệu cố gắng Tổng cơng ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh khó đƣợc cộng đồng xã hội ghi nhận Hiện chƣa có nghiên cứu thức hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Do đó, với phân tích nhƣ trên, tơi định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực TP Hồ Chí Minh” Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác truyền thông Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, sở xây dựng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động, nguồn lực ảnh hƣởng đến công tác truyền thông Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ iv Chí Minh, phân tích ảnh hƣởng truyền thơng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; với yếu tố bên ảnh hƣởng đến truyền thơng nhƣ mơi trƣờng trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Sử dụng liệu đƣợc thu thập, luận văn tiến hành phân tích xây dựng hệ thống nhóm giải pháp để hồn thiện cơng tác truyền thông Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở tận dụng, phát huy điểm mạnh, hạn chế khắc phục dần điểm yếu, năm bắt hội có phƣơng án cụ thể để giải khó khăn, thách thức phân tích Các giải pháp đƣợc đề luận văn sở để cấp lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xem xét triển khai thực thời gian tới để nâng cao hiệu hoạt động truyền thơng chủ trƣơng, sách ngành điện đến ngƣời dân cách kịp thời, từ nhận đƣợc đồng thuận cao từ cộng đồng xã hội q trình thực Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi động lực thúc đẩy Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hồn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lẫn nhiệm vụ trị đƣợc giao, sở cho việc thực thành công mục tiêu xây dựng Tổng công ty phát triển ngang tầm Công ty Điện lực nƣớc tiên tiến khu vực v ABSTRACT In the period of integration of Vietnam economy into the world economy, Vietnamese businesses are facing the great challenges of open economy demand for higher quality products and services to meet the needs of customers which are also increasing strictly For reaching the goal of sustainable development, Vietnamese businesses must create a firm foothold in the market and build trust in the "Brand" To this, Vietnamese businesses need to focus on communication activities to build and strengthen their image Thereby, they can enhance the prestige and affirm the brand of the business to the customers and the social community Over the years, EVNHCMC (Hồ Chí Minh Power Cooporation) always focuses on service quality improvement, production efficiency, prestige improvement and the brand through clear orientation and goals such as: ensuring the safe, supplying power continuously and stably; improving customer services; promoting the application of science and technology in the management and operation of power grid In addition, EVNHCMC has always performed its political mission of assuring energy security and social security for the people live in Ho Chi Minh City where is known as the largest financial, economic, cultural and social center in the whole country However, if the media is not effective, the efforts of EVNHCMC will be very difficult to be recognized by the social community Indeed, the fact that there is no official survey on the completion of media activities at EVNHCMC nowadays Therefore, with the analysis as above, I decided to select the topic "Perfecting media at EVNHCMC" The task of the research is to evaluate the current situation of media activities at EVNHCMC so that EVNHCMC can build most effective solution groups to improve the media work The thesis has researched and estimated the actual situations and resources affecting on the media activities at EVNHCMC, so that we can analyse the impact of media to the efficiency of production and business activities; along with external 53 - Tại Công ty Điện lực đơn vị thành viên khác phải biên chế tối thiểu 01 nhân viên chuyên trách công tác Quan hệ cộng đồng thuộc biên chế Văn phòng đơn vị, Chánh văn phòng trực tiếp phụ trách đạo triển khai lĩnh vực 3.1.1.2 Xây dựng định hƣớng kế hoạch truyền thông Việc xây dựng định hƣớng công tác truyền thông hàng năm đƣợc thực cấp EVNHCMC, chủ đề hoạt động sản xuất kinh doanh năm, ngày lễ lớn đất nƣớc ngành điện, chƣơng trình, thông tin cần truyền thông đến khách hàng ban chức năng, đơn vị cung cấp Tránh tình trạng chậm trễ công tác truyền thông, việc lập hoạch cho công tác phải đƣợc thực vào đầu tháng 01 hàng năm Sau EVNHCMC ban hành văn định hƣớng kế hoạch tiêu cụ thể công tác truyền thông gửi đơn vị thành viên để xây dựng thực kế hoạch đơn vị Để làm đƣợc điều thời hạn đề ra, Ban chức EVNHCMC cần phải quan tâm việc hỗ trợ Ban Quan hệ cộng đồng lập kế hoạch truyền thông, sớm đƣa mục tiêu cụ thể cần truyền thông đến khách hàng năm để Ban Quan hệ cộng đồng co thể chủ động việc thực Đối với đơn vị thành viên, cần xây dựng kế hoạch truyền thông công tác Quan hệ cộng đồng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tƣ xây dựng đơn vị, phù hợp với định hƣớng công tác Quan hệ cộng đồng kế hoạch truyền thông chung EVNHCMC 3.1.1.3 Về công tác đào tạo bồi huấn Công tác đào tạo bồi huấn giải pháp quan trọng nhằm nâng cao lực quản trị truyền thơng nói riêng hoạt động Quan hệ cơng chúng nói chung cho cán làm cơng tác truyền thơng tồn EVNHCMC Qua thực trạng nay, cán làm công tác quan hệ công chúng đơn vị thành viên chủ yếu cán có chun mơn kỹ thuật chun mơn khác, việc đào tạo, trang bị kỹ quan hệ công chúng cần thiết 54 nhằm mục tiêu dần thay đổi cách thức triển khai hoạt động quan hệ công chúng địa bàn, đặc biệt Công ty Điện lực Để khắc phục hạn chế này, hàng năm, Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ - Ban Tổ chức Nhân cần phối hợp với trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp để tổ chức 01 lớp đào tạo ngắn hạn công tác truyền thông, công tác viết tin bài, công tác quan hệ công chúng công tác xử lý tin bất lợi, xử lý tình khủng hoảng xảy 3.1.2 Giải pháp hoạt động truyền thông đại chúng Hoạt động truyền thông đại chúng EVNHCMC đạt đƣợc thành công định Tuy nhiên số hạn chế cần khắc phục là: - Chƣa đánh giá đƣợc hiệu kênh truyền thông dẫn đến truyền thông dàn trải, hiệu - Chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch hợp tác truyền thông với quan truyền thơng có sức hút lớn khách hàng, cơng chúng - Chƣa xây dựng đƣợc thông điệp truyền thông hiệu quả, phù hợp cho đối tƣợng Để phát huy đƣợc điệm mạnh, khắc phục điểm yếu đốivới vấn đề này, giải pháp cụ thể nhƣ sau: 3.1.2.1 Hệ thống hoá đối tƣợng truyền thông đại chúng Đối tƣợng truyền thông đại chúng nhóm đa dạng, khác trình độ văn hóa, địa vị xã hội, nhu cầu, sở thích Việc phân chia đối tƣợng truyền thông đại chúng giúp cho thông điệp mà EVNHCMC đơn vị muốn truyền tải rõ ràng mục đích Mỗi đối tƣợng cần đƣa thông điệp phƣơng thức truyền tải thông điệp phù hợp với đặc điểm đối tƣợng cụ thể: - Cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM sở, ngành - Các tổ chức đồn thể trị xã hội, hội nghề nghiệp 55 - Cộng đồng xã hội, khách hàng 3.1.2.1.1 Các quan Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐNDTP, UBNDTP sở ngành TP.HCM - Lãnh đạo EVNHCMC tăng cƣờng công tác gặp gỡ, báo cáo đầy đủ thơng tin EVNHCMC 01 lần/năm có yêu cầu đột xuất - Đối với quan sở ban ngành quản lý địa phƣơng: Lãnh đạo EVNHCMC trực tiếp phân công nhiệm vụ cho ban chức tổ chức công tác gặp gỡ, báo cáo đầy đủ thông tin EVNHCMC 01 lần/năm có yêu cầu đột xuất 3.1.2.1.2 Các quan quận/huyện ủy, UBND quận/huyện phƣờng xã - Lãnh đạo Công ty Điện lực tăng cƣờng công tác gặp gỡ, báo cáo đầy đủ thông tin đơn vị định kỳ 02 lần/năm có yêu cầu đột xuất - Các Công ty Điện lực phối hợp với UBND quận/huyện tổ chức định kỳ Hội nghị “Ngành điện lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện phát triển” địa phƣơng 01 lần/năm - Đối với quan phƣờng/xã: Lãnh đạo Công ty Điện lực trực tiếp phân công nhiệm vụ cho phận chức tổ chức công tác gặp gỡ, báo cáo đầy đủ thông tin EVNHCMC theo định kỳ có yêu cầu đột xuất Tham gia buổi hội, họp địa phƣơng để thực công tác tuyên truyền hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ điện, hoạt động an sinh xã hội EVNHCMC thực địa bàn 3.1.2.1.3 Các tổ chức đồn thể trị xã hội Bao gồm: Mặt trận tổ quốc; Hội bảo vệ ngƣời tiêu dùng địa phƣơng, Đoàn niên, Hội Phụ nữ địa phƣơng; Hội luật gia; Hội Cựu Chiến binh … - Đối với tổ chức đồn thể, tổ chức trị xã hội, hội nghề nghiệp có quy mơ Thành phố: EVNHCMC chịu trách nhiệm tạo lập cố mối quan hệ để thƣờng xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho đơn vị Phối hợp thực 56 chƣơng trình tun truyền an tồn – tiết kiệm điện dịch vụ điện…các chƣơng trình từ thiện, an sinh xã hội… - Đối với tổ chức đồn thể, tổ chức trị xã hội, hội nghề nghiệp địa phƣơng: Các Công ty Điện lực chịu trách nhiệm tạo lập cố mối quan hệ để cung cấp thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung EVNHCMC thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tƣ xây dựng điện địa phƣơng Phối hợp thực chƣơng trình từ thiện an sinh xã hội địa phƣơng 3.1.2.1.4 Cộng đồng xã hội, khách hàng Đây đối tƣợng quan trọng cần đƣợc quan tâm chăm sóc thƣờng xuyên Trách nhiệm EVNHCMC/Công ty điện lực/các cán làm công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng (các Công nhân điện, thu ngân viên …) phải thể đƣợc thông điệp quan tâm, giải thắc mắc khách hàng, thể rõ quan điểm “Khách hàng tồn chúng tôi” chứng minh cụ thể hành động thực tế Ngoài ra, với đối tƣợng khách hàng sử dụng điện phải tuyệt đối tuân thủ đạo Tập đoàn, EVNHCMC công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng là: - Định kỳ hàng năm tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng tổ chức độc lập có uy tín - Định kỳ tổ chức Hội nghị khách hàng với khách hàng lớn - Các nhân viên công nhân sửa chữa, ghi số côngđiện ngƣời tiếp xúc trực tiếp thƣờng xuyên với khách hàng, cần phải tìm giải pháp để trang bị thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ giao tiếp khách hàng xây dựng lại hình ảnh cán ngành điện tận tâm, nhiệt tình, chu đáo với khách hàng 3.1.2.2 Đa dạng hố hình thức truyền thơng Việc đa dạng hố hình thức truyền thơng nhằm mục tiêu truyền tải thông tin EVNHCMC đến đối tƣợng cách hiệu Do đặc thù, tính chất 57 cơng việc nhóm đối tƣợng khác nên hình thức truyền thơng lựa chọn để truyền tải thông tin cần phải đa dạng Căn tình hình thực tế, EVNHCMC đơn vị chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ - Truyền thông phƣơng tiện thông tin đại chúng: + Phƣơng thức truyền thơng thống + Truyền thơng mạng xã hội nhƣ Facebook, Twitter xây dựng trang YouTube riêng… - Truyền thông qua họp báo cáo viên Ban tuyên giáo Thành ủy, họp giao ban báo chí Sở Thơng tin Truyền thơng họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp - Thực truyền thông qua hệ thống loa phát thanh/bản tin phƣờng xã, qua hình thức nhắn tin đến điện thoại di động khách hàng, gửi mail cho khách hàng; qua hệ thống biển quảng cáo, tờ rơi, xe tơ cổ động có hình ảnh loa tuyên truyền đƣờng … - Tuyên truyền thông qua họp định kỳ khu phố, tổ dân phố 3.1.2.3 Xây dựng kênh truyền thông đại chúng mục tiêu Dựa vào mạnh kênh truyền thông nhƣ sức lan tỏa, thu hút khách hàng, EVNHCMC cần phối hợp hoạt động truyền thông nhƣ sau: - Phát - Truyền hình: đối tƣợng khách hàng EVNHCMC khách hàng sử dụng điện Thành phố Hồ Chí Minh, EVNHCMC lựa chọn hợp tác với kênh chƣơng trình có tỉ lên ngƣời theo dõi cao nhƣ sau: + Kênh HTV9 - Đài Truyền hình TP.HCM: Chƣơng trình Thời sự, Chào buổi sáng, 60 Giây, Dự báo thời tiết, Ban Chƣơng trình + Kênh VTV9 – Đài truyền hình Việt Nam TP.HCM: Chƣơng trình Thời + Kênh AM - Hệ Thời Chính trị tổng hợp; VOH Giao thơng - Đài Tiếng nói ND TP.HCM 58 + Kênh VOV Giao thơng – Đài tiếng nói Việt Nam - Báo in: cần hợp tác với báo có số lƣợng xuất lớn, đọc giả đông để nâng cao hiệu truyền thông, cụ thể: Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Ngƣời Lao Động, Báo Phụ nữ TP.HCM - Báo điện tử: Cần lƣa chọn báo điện tử có số lƣợt truy cập cao, cụ thể: Báo VnExpress, VietNamnet, Dân Trí Ngồi ra, để cung cấp thơng tin thống, quán chủ động từ EVNHCMC tới đơn vị, việc thiết lập danh sách kênh truyền thông đại chúng ƣu tiên bổ trợ cần thiết Mỗi đơn vị thành viên cần xây dựng, quản lý, cập nhật danh sách đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt động đơn vị để chủ động gửi thông tin, mời họp báo, kiện, tổ chức tuyên truyền thực tế phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thơng có 3.1.3 Giải pháp quảng bá thƣơng hiệu Vấn đề quảng bá thƣơng hiệu EVNHCMC nhiều hạn chế do: - Các hoạt động thiếu chƣa làm bật giá trị cốt lõi hình ảnh, thƣơng hiệu EVNHCMC cộng đồng - Chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc thơng tin đại chúng tổng thể nhằm nâng cao hình ảnh EVNHCMC trƣớc công chúng Để khắc phục điểm yếu trên, giải pháp cụ thể là: 3.1.3.1 Công tác tài trợ tổ chức kiện khách hàng EVNHCMC cần xây dựng kế hoạch thực chƣơng trình tri ân khách hàng, tài trợ cho hoạt động xã hội tổ chức đoàn thể địa phƣơng, cụ thể: - Tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội tổ chức trị, xã hội - Tài trợ để ủng hộ khắc phục thiên tai, bão lụt địa phƣơng - Tài trợ cho kiện kỷ niệm ngày lễ lớn đất nƣớc, ngành, đơn vị 59 - Tổ chức kiện tháng tri ân khách hàng: Đây hoạt động tổ chức hàng năm để gặp gỡ, tri ân khách hàng lắng nghe ý kiến khách hàng để tiếp tục khắc phục, cải thiện vấn đề bất cập, gây phiền hà cho khách hàng - Mỗi năm 01 lần Công ty Điện lực tổ chức hội nghị “Ngành điện phối hợp với quyền địa phƣơng, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện phát triển” 3.1.3.2 Các hoạt động an sinh xã hội EVNHCMC cần phát huy mạnh lực lƣợng lao động trẻ, có chun mơn cao nhƣ mối quan hệ tốt với tổ chức trị xã hội, quyền địa phƣơng viêtc thực hoạt động an sinh xã hội, cụ thể: - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Đồn Thanh niên chủ trì nhƣ: Tuyến hẻm kiểu mẫu có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; Tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện dịch vụ điện khu phố, tổ dân phố địa bàn TP Hồ Chí Minh; Chƣơng trình “Nguồn sáng an tồn văn minh tiết kiệm an sinh xã hội”; Chƣơng trình “Chung sức trẻ thực An tồn, tiết kiệm tình nguyện an sinh xã hội”; Chƣơng trình “Tuyến đƣờng kiểu mẫu tiết kiệm điện”; Chƣơng trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”… - Hoạt động chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức gặp gỡ, tặng q cho gia đình sách, thƣơng, bệnh binh EVNHCMC vào dịp kỷ niệm Ngày thƣơng binh liệt sỹ 27/7… - Tổ chức chƣơng trình an sinh xã hội có qui mơ lớn toàn thành phố, thực hàng năm cách thƣờng xuyên, phối hợp với quan truyền thông tổ chức trị xã hội uy tín 3.1.4 Giải pháp chế tài Chi phí cho công tác quan hệ cộng đồng EVNHCMC đơn vị thành viên đƣợc qui định nhƣ sau: - Đối với EVNHCMC: Chi phí đƣợc lấy giá thành sản xuất kinh doanh thông qua “Định mức chi phí chăm sóc khách hàng truyền thơng” theo hƣớng dẫn Tập đoàn đƣợc Tập đoàn phân bổ cho EVNHCMC 60 - Đối với Công ty điện lực: Chi phí đƣợc EVNHCMC phân bổ hàng năm sở triển khai chƣơng trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – dịch vụ điện Tuy nhiên, chi phí không đủ để triển khai tất hoạt động quan hệ cộng đồng (bao gồm truyền thơng, văn hóa doanh nghiệp, truyền thống) Vi vậy, giải pháp để khắc phục hạn chế là: 3.1.4.1 Chi phí cho hoạt động văn hóa doanch nghiệp truyền thống Tiếp tục sử dụng chi phí “Định mức chi phí chăm sóc khách hàng truyền thơng” Tập đồn phân bổ hàng năn cho EVNHCMC để triển khai hoạt động liên quan hế văn hóa doanh nghiệp truyền thống 3.1.4.2 Chi phí cho hoạt động truyền thơng EVNHCMC cần xin chủ trƣơg Tập đoàn để đƣa định mức chi phí riêng cho hoạt động truyền thông nhằm mang lại hiệu cao cho công tác Cụ thể chi phí cho cơng tac truyền thơng bao gồm chi phí cho hoạt động sau: - Hợp tác truyền thông quan thơng báo chí, truyền hình đối tác truyền thông năm theo đợt ngắn hạn - Tổ chức tài trợ cho kiện tuyên truyền hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, tuyên truyền tiết kiệm điện, Chiến dịch Giờ Trái đất … - Tài trợ chƣơng trình, cơng trình an sinh xã hội (có thể tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo qui định nhà nƣớc), chƣơng trình gây quỹ từ thiện - Tổ chức thực tế, gặp gỡ phóng viên, họp báo, hội nghị, hội thảo nhằm mục đích truyền thơng … - Các hoạt động sản xuất phim, ảnh, cẩm nang phục vụ công tác truyền thông, truyền thống… - Các hoạt động quảng cáo, thông báo, quảng bá tuyên truyền sản phẩm dịch vụ EVNHCMC phƣơng tiện truyền thông 61 - Đăng tải thơng tin, hình ảnh, thơng báo đột xuất thƣờng kỳ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh… EVNHCMC phƣơng tiện truyền thơng đại chúng 62 3.2 LỘ TRÌNH VÀ PHÂN CƠNG THỰC HIỆN Qua phân tích giải pháp nhƣ trên, luận văn đề xuất lộ trình phân cơng nhiệm vụ thực cụ thể nhƣ sau: Bảng 3.1 - Lộ trình phân cơng nhiệm vụ thực giải pháp Stt Nội dung Phân công thực Xây dựng Ban Quan hệ cộng đồng chủ trì phối hợp Ban chƣơng trình chức đơn vị liện quan để tham mƣu thực cụ thể thực Thời hạn Tháng 01/2018 - Giải pháp đạo điều hành (i) Về công tác tổ chức (ii) Xây dựng định hƣớng thực kế hoạch truyền thông (iii) Công tác đào tạo bồi huấn - Giải pháp hoạt động truyền thông đại Xây dựng chiến chúng lƣợc cơng tác (i) Hệ thống hố đối tƣợng truyền thông đại truyền thông chúng đến năm 2022 (ii) Đa dạng hố hình thức truyền thơng Quý 1/2018 (iii) Xây dựng kênh truyền thông đại chúng mục tiêu - Giải pháp quảng bá thƣơng hiệu - Giải pháp chế tài Tổ chức thực Ban Quan hệ cộng đồng phối hợp Ban chức liên quan đơn vị thành viên tổ chức triển khai giám sát trình thực hiện, 20182022 63 năm tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm 3.3 KIẾN NGHỊ Để thực hiệu giải pháp nêu trên, tác giả xin có số kiến nghị Ban Lãnh đạo Tổng cơng ty Điện lực TP Hồ Chí Minh xem xét quan tâm, đạo để thực hiệu hoạt động truyền thông Tổng công ty, cụ thể nhƣ sau:  Xây dựng chế, sách đãi ngộ, khen thƣởng cho đơn vị/cá nhân thực tốt công tác truyền thông nhằm tạo động lực nhƣ tận dụng đƣợc mạnh lực lực lƣợng CNVCLĐ đông đảo đơn vị thành viên quản lý địa bàn tất quận/huyện thành phố để công tác truyền thông đến cộng đồng đạt hiệu cao  Chỉ đạo đơn vị quan tâm việc cung cấp tin/bài đạt chất lƣợng tốt cho trang tin nội Tổng cơng ty nguồn thơng tin chất lƣợng cho Ban Quan hệ cộng đồng biên tập truyền thơng bên ngồi  Chỉ đạo Ban chức năng/Đơn vị liên quan tích cực việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai thực công tác truyền thông hàng năm nhƣ chƣơng trình truyền thơng khác Đồng thời, tích cực việc cung cấp thơng tin cho Ban Quan hệ cộng đồng để cung cấp cho quan truyền thơng có u cầu  Chỉ đạo Cơng đồn Đồn Thanh niên Tổng cơng ty thƣờng xun vận động CNVCLĐ đồn viên niên tham gia hoạt động an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh Tổng cơng ty cộng đồng xã hội  Sớm xem xét thơng qua chế tài cho cơng tác truyền thơng để Ban Quan hệ cộng đồng đẩy mạnh việc thực nội dung kế hoạch truyền thông hàng năm, giúp nâng cao hiệu cơng tác TĨM TẮT CHƢƠNG Trên sở đánh giá thực trạng công tác truyền thông phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác truyền thông Tổng công ty chƣơng 2, Luận văn đề 64 xuất 04 nhóm giải pháp nhƣ đƣa kiến nghị Ban Lãnh đạo Tổng cơng ty Điện lực TP Hồ Chí Minh nhằm phát huy điểm mạnh khắc phục hạn chế tồn tại, qua góp phần hồn thiện cơng tác truyền thông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 65 KẾT LUẬN Luận văn xây dựng hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác truyền thông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Trên sở phân tích nguồn lực, kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty thực trạng hoạt động truyền thông Tổng cơng ty thời gian qua, từ đánh giá, phân tích điểm mạnh, điểm yếu Tổng cơng ty, hội, thách thức q trình triển khai thực mang lại Qua trình phân tích cho thấy: Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cần phải xây dựng cho chiến lƣợc truyền thơng phù hợp Trong đó, phải trọng đến mục tiêu truyền thông, đƣa thơng điệp phù hợp, đồng thời, cần có biện pháp đánh giá mức độ hiệu kênh truyền thông, tránh việc truyền thông dàn trải nhiều kênh không hiệu quả, đặc biệt trọng phát triển kênh truyền thông thông qua trang mạng xã hội Bên cạnh đó, cần quan tâm đến chi phí cho cơng tác truyền thơng nhƣ đào tạo đội ngũ nhân viên thực công tác Trong bối cảnh thị trƣờng điện Việt Nam bƣớc đầu hình thành, cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đƣợc đầu tƣ mức, có lộ trình thực phân công cụ thể Các giải pháp đƣợc đề luận văn sở để cấp lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xem xét để chấp thuận cho việc triển khai thực thời gian tới nhằm mục tiêu đƣa chủ trƣơng, sách ngành điện đến ngƣời dân cách kịp thời nhận đƣợc đồng thuận cao q trình thực Cơng tác truyền thông không hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh mà góp phần nâng cao thƣơng hiệu Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh doanh nghiệp mạnh, phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội, phát triển cộng đồng, tạo mối liên kết tốt đẹp với cấp lãnh đạo thành phố ngƣời dân sử dụng điện Từ mối quan hệ tốt đẹp tiền đề thuận lợi nhƣ động lực thúc đẩy đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lẫn nhiệm vụ trị đƣợc giao phó góp phần vào việc thực thành công mục tiêu xây 66 dựng Tổng công ty phát triển ngang tầm Công ty Điện lực nƣớc tiên tiến khu vực TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Philip Kotler (2014) Giáo trình Marketing NXB Thống Kê [2] Tài liệu tham khảo Quản Trị Thƣơng Hiệu website tailieu.vn [3] PGS TS Trƣơng Đình Chiến (2016) Giáo trình Truyền thơng Marketing tích hợp NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [4] Tạ Ngọc Tấn (2001) Truyền thơng đại chúng – NXB Chính trị quốc gia [5] Tổng công ty Điện lực TP.HCM (2017) Báo cáo Tổng t công tác Quan hệ cộng đồng năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh [6] Tổng cơng ty Điện lực TP.HCM (2018) Báo cáo Tổng t năm 2017 Phương hướng hoạt động năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh [7] Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (2018) Báo cáo đánh giá m c độ hài ng hách hàng s d ng điện TP Hồ Chí Minh năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh [8] Tổng cơng ty Điện lực TP.HCM (2018) Số iệu thống ê tình hình thực tiêu inh doanh điện 2015 - 2017 Thành phố Hồ Chí Minh 67 ... vực công tác mà phụ trách công tác tuyên truyền, truyền thông Ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty, tơi định chọn đề tài “HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH ... 2: Tổng quan Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đánh giá thực trạng công tác truyền thông Tổng công ty  Chƣơng 3: Đề giải pháp để hoàn thiện hoạt động truyền thông Tổng công ty 5... giá thực trạng công tác truyền thông Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, sở xây dựng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác truyền thơng Tổng cơng ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh Luận văn tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác truyền thông tại tổng công ty điện lực tp hồ chí minh , Hoàn thiện công tác truyền thông tại tổng công ty điện lực tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay