Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại công ty mitsubishi electric việt nam

159 3 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LƢU THỊ TỐ THƢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LƢU THỊ TỐ THƢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh Phản biện TS Võ Tấn Phong Ủy viên TS Nguyễn Thành Long Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH–ĐTSĐH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LƢU THỊ TỐ THƢ Giới tính: Nữ Sinh: ngày 10 tháng 09 năm 1993 Nơi sinh: Khánh Hòa Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820080 I- Tên đề tài: Một số giải pháp hồn thiện hoạt động marketing online cơng ty Mitsubishi Electric Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, trình bày sở lý thuyết Marketing Online cho thương hiệu Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam Thứ ba, dựa thực trạng tồn tác giả đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/03/2018 V- Cán hƣớng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lƣu Thị Tố Thƣ ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ Lời xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ cho tơi suốt khố học Đặc biệt, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Ngọc Dương, người tận tình hướng dẫn thực luận văn Tôi xin gởi lời cảm ơn đến bạn khoá học anh chị khóa trước chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tơi chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tài liệu q báu để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình động viên, giúp đỡ, hậu phương vững cho năm tháng học tập qua TP.HCM, tháng năm 2018 Lưu Thị Tố Thư iii TĨM TẮT Hồn thiện hoạt động Marketing Online cho thương hiệu điều hòa khơng khí Mitsubishi Electric yếu tố góp phần nâng cao độ nhận diện tính quảng bá cho thương hiệu thực mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với mục tiêu đặt ra, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn khái quát sở lý luận chung hoạt động Marketing Online Thứ hai, vận dụng sở lý luận để đánh giá thực trạng hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam Từ kết đánh giá thực trạng, luận văn thách thức, hội mặt đạt hoạt động Marketing Online công ty Thứ ba, vào sở lý luận thực trạng hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam, luận văn nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện hoạt động Marketing Online Hy vọng kết nghiên cứu mang lại thay đổi tích cực góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới iv ABSTRACT Improving the Marketing Online activities for Mitsubishi Electric Air conditioning brand is one of the factors contribute to improve brand identification and brand promotion as well as approve the goal of improving the business performance of the company As set objectives, Content includes three core issues following: Firstly, presents the basis theoretical about Marketing Online This is the basic theory for author can analyze and issue solutions Secondly, assess the true state of Marketing Online activities of Mitsubishi Electric Viet Nam Base on current situations, thesis has pointed out challenges, opportunities and the surface has been achieved for Marketing Online activities in Mitsubishi Electric Viet Nam Company Thirdly, presents the basis theoretical about Marketing Online and current situations in Mitsubishi Electric Viet Nam Company, author gives more solutions for contribute to improving the Marketing Online activities Hopefully results of this study will bring positive changes, improve business performance in Mitsubishi Electric Viet Nam Company v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu bố cục luận văn: CHƢƠNG 1: HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ONLINE 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Khái niệm Marketing Online 1.1.3 Khái niệm thƣơng hiệu 1.2 Vai trò Marketing Online thƣơng hiệu 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động Marketing Online doanh nghiệp 1.3.1 Yếu tố ngƣời 1.3.2 Yếu tố kinh tế 10 1.3.3 Yếu tố trị, pháp luật 10 1.3.4 Yếu tố văn hóa xã hội 10 1.3.5 Yếu tố khoa học công nghệ 10 1.3.6 Kênh phân phối 10 vi 1.3.7 Đối thủ cạnh tranh 11 1.4 Kinh nghiệm nƣớc hoạt động Marketing Online thƣơng hiệu tiếng 11 1.4.1 Kinh nghiệm nƣớc 11 1.4.2 Kinh nghiệm nƣớc 12 1.5 Nội dung Marketing Online 15 1.5.1 Nghiên cứu thị trƣờng 15 1.5.1.1 Cách thức nghiên cứu thị trƣờng mạng Internet 15 1.5.1.2 Phân khúc thị trƣờng 16 1.5.1.3 Xác định thị trƣờng mục tiêu 17 1.5.2 Các yếu tố Marketing Online 17 1.5.2.1 Yếu tố sản phẩm 18 1.5.2.2 Yếu tố giá 20 1.5.2.3 Yếu tố phân phối 22 1.5.2.4 Yếu tố chiêu thị 23 1.5.2.5 Yếu tố ngƣời 23 1.5.2.6 Yếu tố chứng minh vật chất 24 1.5.2.7 Yếu tố quy trình 25 1.5.3 Các công cụ Marketing Online 25 1.5.3.1 Website 25 1.5.3.2 Cơng cụ tìm kiếm 26 1.5.3.3 E-mail marketing 27 1.5.3.4 Mạng xã hội 27 CHƢƠNG 2: 31 THỰC TRẠNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM 31 2.1 Mitsubishi Electric Việt Nam ( MEVN) 31 2.1.3.1 Giới thiệu chung 31 2.1.3.2 Tầm nhìn, sứ mệng, giá trị cốt lõi 32 2.1.3.3 Lĩnh vực kinh doanh 32 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc sản phẩm MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc sản phẩm Có nhiều sản phẩm để lựa chọn Chất lƣợng sản phẩm tốt Mẫu mã đẹp, sang trọng, tinh tế Sản phẩm đem lại thoải mái tiện nghi cao Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 52 15 57 5 15 50 15 56 Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Khơng quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng Tổng điểm 215 Mức độ quan trọng 0.24 0.27 0.23 0.26 Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc sản phẩm STT Các yếu tố chiến lƣợc sản phẩm Có nhiều sản phẩm để lựa chọn Chất lƣợng sản phẩm tốt Mẫu mã đẹp, sang trọng, tinh tế Sản phẩm đem lại thoải mái tiện nghi cao Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 41 2.73 15 50 3.33 15 38 2.53 15 38 2.53 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 167 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc giá MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc giá Giá sản phẩm tƣơng xứng với chất lƣợng Giá sản phẩm Mitsubishi Electric có tính cạnh tranh so với giá sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh Giá sản phẩm không biến động nhiều Giá sản phẩm phù hợp với khuyến hấp dẫn Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 59 0.28 15 62 0.29 15 48 0.23 3 15 43 0.2 Tổng điểm Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Không quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng 212 Mức độ quan trọng Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc giá STT Các yếu tố chiến lƣợc giá Giá sản phẩm tƣơng xứng với chất lƣợng Giá sản phẩm Mitsubishi Electric có tính cạnh tranh so với giá sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh Giá sản phẩm không biến động nhiều Giá sản phẩm phù hợp với khuyến hấp dẫn Tổng cộng điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 15 49 3.27 15 38 2.53 15 43 2.87 15 33 2.2 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu Tổng số ngƣời trả lời 163 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc phân phối MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc phân phối Có nhiều mạng lƣới phân phối thuận tiện cho việc mua hàng mạng Giao dịch hệ thống mạng an tồn Phƣơng thức tốn linh hoạt Dịch vụ giao hàng nhanh chóng Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 60 0.27 15 58 0.26 4 15 50 0.22 15 55 0.25 Tổng điểm Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Khơng quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng 223 Mức độ quan trọng Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc phân phối STT Các yếu tố chiến lƣợc phân phối Có nhiều mạng lƣới phân phối thuận tiện cho việc mua hàng mạng Giao dịch hệ thống mạng an tồn Phƣơng thức tốn linh hoạt Dịch vụ giao hàng nhanh chóng Tổng cộng điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 15 41 2.73 15 44 2.93 15 41 2.73 15 47 3.13 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu Tổng số ngƣời trả lời 173 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc chiêu thị MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc chiêu thị Các siêu thị điện máy, trang thƣơng mại điện tử quảng cáo thƣờng xuyên Các hoạt động công ty thu hút ngƣời xem Các chƣơng trình khuyến cơng ty hấp dẫn Nội dung hoạt động thiết thực, rõ ràng Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 58 0.27 5 15 57 0.26 3 15 56 0.26 3 13 46 0.21 Tổng điểm 217 Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Không quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng Mức độ quan trọng Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc chiêu thị STT Các yếu tố chiến lƣợc chiêu thị Các siêu thị điện máy, trang thƣơng mại điện tử quảng cáo thƣờng xuyên Các hoạt động công ty thu hút ngƣời xem Các chƣơng trình khuyến cơng ty hấp dẫn Nội dung hoạt động thiết thực, rõ ràng Tổng cộng điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 15 40 2.67 15 40 2.67 15 40 2.67 15 42 2.8 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu Tổng số ngƣời trả lời 162 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc ngƣời MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc ngƣời Thái độ làm việc nhân viên Sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo Sự phản hồi thơng tin nhanh chóng Kỹ xử lý tình Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 62 0.25 15 61 0.25 0 15 65 0.27 5 15 57 0.23 Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Không quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng Tổng điểm 245 Mức độ quan trọng Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc ngƣời STT Các yếu tố chiến lƣợc ngƣời Thái độ làm việc nhân viên Sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo Sự phản hồi thơng tin nhanh chóng Kỹ xử lý tình Tổng cộng điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 15 48 3.2 15 43 2.87 15 37 2.47 15 49 3.27 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu Tổng số ngƣời trả lời 177 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc minh chứng vật chất MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc minh chứng 0 0 1 3 7 vật chất Website Mạng xã hội Email Công cụ tìm kiếm Tổng cộng Tổng số ngƣời trả lời 15 15 15 15 Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Không quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng Tổng điểm 61 59 55 64 239 Mức độ quan trọng 0.26 0.24 0.23 0.27 Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc minh chứng vật chất STT Các yếu tố chiến lƣợc minh chứng vật chất Website Mạng xã hội Email Cơng cụ tìm kiếm Tổng cộng 6 5 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng số ngƣời trả lời 15 15 15 15 Tổng điểm 39 34 47 37 157 Điểm xếp loại 2.6 2.27 3.13 2.47 Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố chiến lƣợc quy trình MEVN STT Các yếu tố chiến lƣợc quy trình Quy trình đặt hàng online Quy trình giao hàng hồn thành Quy trình chăm sóc khách hàng Tổng cộng 15 50 0.28 0 15 65 0.36 0 15 66 0.36 181 Ghi chú: Thang điểm đƣợc chia theo phƣơng pháp Likert: điểm: Không quan trọng điểm: Ít quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Khá quan trọng điểm: Rất quan trọng Mức độ quan trọng Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Kết đánh giá mức độ phản ứng MEVN yếu tố chiến lƣợc quy trình STT Các yếu tố chiến lƣợc quy trình Quy trình đặt hàng online Quy trình giao hàng hồn thành Quy trình chăm sóc khách hàng Tổng cộng điểm: Yếu điểm: Mạnh điểm: Rất mạnh Tổng điểm Điểm xếp loại 4 15 42 2.8 15 46 3.07 15 51 3.4 Ghi chú: Điểm phân loại nhƣ sau: điểm: Rất yếu Tổng số ngƣời trả lời 139 ... trạng hoạt động hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam Thứ ba, dựa thực trạng tồn tác giả đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam. .. thuyết Marketing Online - Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam - Chƣơng 3: Một số giải pháp hồn thiện Marketing Online cơng ty Mitsubishi Electric Việt. .. hoạt động Marketing Online công ty Thứ ba, vào sở lý luận thực trạng hoạt động Marketing Online công ty Mitsubishi Electric Việt Nam, luận văn nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại công ty mitsubishi electric việt nam , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại công ty mitsubishi electric việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay