Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên trường đại học công nghệ TP HCM

82 8 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHÙNG THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHÙNG THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS KIỀU XUÂN HÙNG Tp Hồ Chí Minh, năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS KIỀU XUÂN HÙNG Luận văn Thạ ược bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội ồng ánh giá Luận văn Thạ TT H gồm: C H TS Lê Quang Hùng Ch ị h TS Trần Thanh Toàn hản iện TS Hoàng Trung Kiên hản iện TS Nhan Cẩm Trí PGS.TS Lê Thị Mận vi n vi n, Thư Xác nhận c a Ch tịch Hội ồng ánh giá Luận văn au hi Luận văn ã ược sửa chữa (nếu có) Chủ tịch H á Luậ ă TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Đ c lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phùng Thị Thùy Trang Giới tính : Nữ Ngà , háng, năm inh: 27/04/1978 Nơi inh : TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV : 1641820082 I- T GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM II- N u Thứ nhất, thực trạng công tác hợp tác doanh nghiệp rường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Thứ hai, xá ịnh nhân tố ảnh hưởng ến hài lòng c a doanh nghiệp, xây dựng kiểm ịnh mơ hình nhân tố ảnh hưởng ến hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Thứ ba, số giải pháp kiến nghị với ban giám hiệu nhà rường, quan quản l nhà nước nhằm nâng cao hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng sinh vi n rường Đại học Công nghệ TP.HCM III- N : 09/10/201 IV- N : 04/2018 V- Cá : TS KIỀU XUÂN HÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS Ki u Xuân Hùng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin am oan luận văn hạ ủ p u ể Minh” ơng rình nghi n ứu s inh ế: “G ả p áp â r a Cá Đạ hài lòng Cơ TP.H C í ố liệu, ế n u rong luận văn rung hự Tôi xin am oan ự giúp ỡ ho việ ượ hự Luận văn nà ảm ơn hông in rí h dẫn rong Luận văn ã ượ H ự hỉ rõ nguồn gố Luậ ă ã ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm luận văn, ôi ã nhận ược nhiều giúp ỡ, ộng viên hỗ trợ c a gia ình, hầy bạn bè Tôi mong muốn gửi lời cảm ơn âu sắ ến người ã ham gia giúp ỡ, hỗ trợ ộng viên tơi hồn thành luận văn nà Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Ki u Xn Hùng, phó hiệu rưởng Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ã ln heo iều chỉnh sai sót tận ình hướng dẫn ể tơi hồn thành luận văn nà Tôi xin chân thành cảm ơn qu Thầy, Cô c a Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ã ham gia giảng dạy, truyền ạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Tơi xin cảm ơn ồng nghiệp ang ông ại Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Việ làm Sinh vi n Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ã hỗ trợ giúp ỡ tơi q trình thu thập mẫu anh chị, bạn ã nhiệt tình tham gia trả lời phiếu khảo ể thực luận văn nà Một lần xin chân thành gửi lời cảm ơn rân rọng ến an giám hiệu, Phòng quản lý khoa họ ạo au ại học, khoa Quản trị kinh doanh, TS Kiều Xuân H ng qu hầy cô giảng vi n rường Đại họ Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ã ận tình , hướng dẫn, giúp ỡ tơi hồn thành tốt luận văn nà N ời thực hi n luậ Phùng Thị Thùy Trang ă iii TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm mụ í h ưa giải pháp nâng cao hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường ại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Trên nghiên cứu lý thuyết i u hí ánh giá hấ lượng dịch vụ kết hợp với kế thừa có chọn lọ ối với mơ hình chấ lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng c a Parasuraman; Mơ hình nghiên cứu c a tác giả… hối hợp với nghiên cứu tham khảo ý kiến c a nhóm, tác giả ề xuất mơ hình nâng cao hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường ại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh gồm thành phần: 1.Kiến thức; 2.Kỹ nghề nghiệp; 3.Kỹ mềm; 4.Thái ộ; 5.Chính sách hỗ trợ tuyển dụng c a HUTECH Từ mơ hình ề xuấ an ầu, tác giả tiến hành nghiên cứu 250 mẫu nghiên cứu áp dụng phương pháp iểm ịnh Cron a h’ Alpha phân tích EFA Kết nghiên cứu cho thấy mứ ộ hài lòng c a doanh nghiệp gồm thành phần: 1.Kiến thức; 2.Kỹ nghề nghiệp; 3.Kỹ mềm; 4.Thái ộ Từ kết nghiên cứu viế ã ưa giải pháp nhằm cải thiện nâng cao hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường ại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh iv ABSTRACT This research to presents solutions to improve and enhance the satisfaction of enterprises when recruiting students of Ho Chi Minh City University of Technology The theoretical study of service quality evaluation criteria combined with selective inheritance of service quality model and customer satisfaction of Parasuraman; Research models of authors Collaborating with the research and consultation of the group, the author proposed a model to improve the satisfaction of recruiting students of Ho Chi Minh City University of Technology with components: Knowledge The Professional skills; Soft skills; The attitude; HUTECH's recruitment support policy From the initial model, the author conducted a study of over 250 research samples and applied the Cronbach's Alpha test method and EFA analysis Research results show that the level of satisfaction of the enterprise consists of four components: Knowledge; Professional skills; Soft skills; The attitude Based on the research results, the paper presents solutions to improve and enhance the satisfaction of enterprises when recruiting students of Ho Chi Minh City University of Technology v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x LỜI MỞ ĐẦU .1 L lựa họn ề ài nghi n ứu Mụ í h nghi n ứu c a luận văn .3 Đối ượng , phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu hương pháp nghi n ứu Ý ngh a a ề tài ế ấu a luận văn : CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm hài lòng 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2 Cá quan iểm hài lòng 1.2 Khái niệm doanh nghiệp tuyển dụng 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.2.2 Khái niệm tuyển dụng 1.2.3.Tại phải làm nâng cao hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng 16 1.3 Cá mơ hình o lường hài lòng 16 1.3.1 Mô hình hỉ ố hài l ng há h hàng a Mỹ 16 1.3.2 Mơ hình hấ lượng dị h vụ S RV AL .17 1.3.3 Mơ hình nghi n ứu giả ề xuấ giả hu ế .20 1.3.3.1 Kiến thức 21 vi 1.3.3.2 Kỹ nghề nghiệp 22 1.3.3.3 Kỹ mềm 23 1.3.3.4 Thái ộ 24 1.3.3.5 Chính sách hỗ trợ 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: HÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM 27 2.1 Giới thiệu tổng quan rường ại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 27 2.1.1.Tầm nhìn sứ mệnh 29 2.1.1.1 Tầm nhìn 29 2.1.1.2 Sứ mệnh 29 2.1.2 Sơ tổ chức 30 2.2 Thực trạng công tác hợp tác doanh nghiệp Trường ại học Công nghệ T HCM (H T CH) giai oạn năm 2013 - 2017 .31 2.2.1 Tình hình hợp tác doanh nghiệp .31 2.2.2 Phát triển nghề nghiệp 33 2.2.3 Nhận xét: 35 2.3 Khảo sát hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường ại học Công nghệ TP.HCM 36 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 36 2.3.2 Quy trình nghiên cứu 37 2.3.2.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu 39 2.3.2.2 Đặ iểm c a mẫu nghiên cứu 41 2.3.2.2.1 Mẫu dựa chức vụ (người trả lời) .41 2.3.2.2.2 Mẫu dựa loại hình doanh nghiệp .41 2.3.2.2.3 Mẫu dựa r n l nh vực hoạ ộng 42 2.3.3 Xây dựng hang o 42 2.3.4 Cron a h’ Alpha a nhân tố 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG C A DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM 46 54 hội trãi nghiệm, rèn luyện thân môi rường thực tế trình học tập Thường xuyên tổ chức nhóm sinh hoạt học thuậ , giao lưu inh vi n với doanh nghiệp, giao lưu quốc tế, tham quan nhà máy, xí nghiệp cho sinh viên tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh Đối với lớp học tiến tiến bổ sung thêm tiêu chí rèn luyện kỹ ằng việc làm việc bán thời gian ơn vị doanh nghiệp  Đối với giảng viên: Định kỳ hàng năm n n ổ chức khóa tu nghiệp cách cho giảng vi n i làm việc thực tế doanh nghiệp từ ó ập nhật kiến thứ công nghệ truyền hu n mơn, rình ộ ho inh vi n, r n ó ũng ết nối doanh nghiệp tạo môi rường cho sinh viên thực tập tốt nghiệp sau  Đối với doanh nghiệp n nhà rường: Liên kết với doanh nghiệp xây dựng hương rình ạo theo nhu cầu doanh nghiệp ể nga ầu doanh nghiệp ham gia vào xâ dựng rình, giáo rình ạo giúp inh vi n ó hội hự hành nga họ hương hời gian ang ảm bảo sau tốt nghiệp sinh viên áp ứng tốt cơng việc doanh nghiệp liên kế ạo hự hành nga hời gian ang họ Nhà rường có ký kết liên kết chặt chẽ, mật thiết với doanh nghiệp, hường xuyên cập nhật công nghệ mới, nhu cầu c a doanh nghiệp nói riêng c a xã hội nói vào hương rình ạo c a nhà rường Tạo iều kiện cho doanh nghiệp ặt văn ph ng mơ hình ản xuất rong hn vi n nhà rường từ ó ẽ nơi hực tập thực tế cho sinh viên rường ại học Công nghệ TP.HCM 3.2.2 Ki n nghị v qu 3.2.2.1 B giáo d c c ạo Giáo dục sống còn, quyế ịnh ến phát triển c a ấ nước Vì Bộ giáo dục cần ưa hính h, hế, qu ịnh cụ thể sát với thực tiễn c a nhu cầu xã hội ránh rường hợp hương rình ạo cách xa với thực tế gây lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia 55 3.2.2.2 Sở ng – T B Xã h i Kiến nghị Sở Lao ộng- Thương inh Xã hội làm cầu nối nhà rường doanh nghiệp ể rường i âu vào doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp hướng ến việ cụ thể doanh nghiệp iều chỉnh hương rình ạo gần với nhu cầu xã hội, 56 TÓM TẮT CHƯƠNG Nội dung hương rình óm kết nghiên cứu, ưa giải pháp nhằm nâng cao hài lòng c a há h hàng ối với doanh nghiệp tuyển dụng inh vi n rường ại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nêu lên vấn ề tồn c a ề tài này, từ ó iến nghị, ề xuất cho cấp quản lý Ban giám hiệu nhà rường quan quản l Nhà nước 57 TÀI LIỆU THAM NX HẢO Nguyễn Thị Cành (2007), hương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, ại học quốc gia TPHCM Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu với SPSS, Nhà Xuất Bản Hồng Đức L Dân (2011), Tạp hí hoa họ ông nghệ, ại họ Đà Nẵng - ố 3(44) -“ hương án ánh giá ự hài l ng dị h vụ hành hính ơng L Hải Hồng (2012), Luận văn hạ Minh - “Đo lường ự hài l ng a ông dân ổ ” inh ế – Trường ại họ inh ế Thành phố Hồ Chí a người dụng lao ộng ối với dị h vụ hành hính ơng ại ảo hiểm xã hội hành phố Hồ Chí Minh” Lê Quang Hùng ch nhân tố i n, (2014), ề tài nghiên cứu khoa học cấp rường – “ hân ích ộng ến việc lựa chọn nguyện vọng bổ sung c a sinh viên khoa Quản trị kinh doanh rường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình Nguyễn hánh Du (2009), “Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính", NXB Thống kê Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Bài giảng mơn Quản Lý Chấ Lượng, 2011 Nguyễn Đình Thọ, hương pháp nghi n ứu khoa họ rong inh doanh, NX Lao Động Xã Hội, 2011 Lê Quang Hùng (2016) Phân tích liệu kinh doanh Nhà xuất kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Các Website tham khảo: http://hutech.edu.vn/ https://www.hutech.edu.vn/qhdn/ http://lib.hutech.edu.vn/ http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/ http://daynghethanhnien.com/ P DÀN BÀI THẢO LUẬN DÙNG CHO THẢO LUẬN NHÓM Xin chào anh/ Chị Hiện na ôi ang hự ề ài ố nghiệp ao học chuyên ngành uản trị Kinh doanh Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung nghi n ứu: “Giải pháp nâng cao hài lòng doanh nghi p tuyển d ng sinh viên r ại h c Công ngh TP.H Chí Minh) Tơi muốn ìm hiểu xem giải pháp nâng caohài l ng dụng sinh viên HUTECH Tơi mong nhận ược ý kiến óng góp u A M ì ểu p â í a doanh nghiệp tuyển a anh/ Chị ề tài â ốả ủ doanh nghi p tuyển d ng sinh viên HUTECH Những nhân tố ảnh hưởng ến hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên HUTECH ượ ánh giá ằng hang o Li er – mứ ộ: Hồn tồn khơng hài lòng– hơng hài l ng – ình hường – Hài lòng – Hồn tồn hài lòng I Ki n th c (KT) Theo anh/ hị nhân ố KT ó ộng ến ự hài l ng viên HUTECH hơng? Vì ao? ó a doanh nghiệp tuyển dụng sinh ộng hì phá iểu â ó ần iều chỉnh, ổ sung khơng? Kiến thức tổng q rong hương rình ạo cần thiết cho sinh viên Kiến thức chuyên ngành có phù hợp với nhu cầu lao ộng c a doanh nghiệp Kiến thức tin họ ược giảng dạy nhà rường giúp sinh viên làm việc ơn vị Kiến thức ngoại ngữ rường giúp sinh viên làm việc ơn vị Kiến thức xã hội rong hương rình dạy c a nhà rường II K ă nghi p (KNNN) Theo anh/ Chị nhân ố KNNN ó ộng ến ự hài l ng sinh viên HUTECH khơng? Vì ao? Nếu ó ộng hì phá a doanh nghiệp tuyển dụng iểu â ó ần iều chỉnh, ổ ung hơng? Người lao ộng có kỹ hực công việc c a sinh viên doanh nghiệp Người lao ộng có kỹ lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch Người lao ộng sử dụng vi ính văn ph ng hành hạo Người lao ộng sử dụng ngoại ngữ công việc Người lao ộng có cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ nâng cao chấ lượng công việc Người lao ộng tự học, tự rèn luyện ơn vị III K nă m (KNM) Theo anh/ Chị nhân ố KNM ó viên HUTECH khơng? Vì ao? Nếu ó ộng ến ự hài l ng doanh nghiệp tuyển dụng sinh ộng hì phá iểu â ó ần iều chỉnh, ổ sung khơng? Người lao ộng giao tiếp tốt nơi làm việc Người lao ộng ó phân í h, ánh giá, giải vấn ề thực nhiệm vụ ược giao Người lao ộng có sáng tạo q trình làm việc Người lao ộng có phối hợp tốt với ồng nghiệp thực công việc Người lao ộng có thích nghi nhanh với iều kiện làm việ hi ổi có biến ộng IV T (TD) Theo anh/ Chị nhân ố TD ó ộng ến ự hài l ng viên HUTECH khơng? Vì ao? Nếu ó a doanh nghiệp tuyển dụng sinh ộng hì phá iểu â ó ần iều chỉnh, ổ sung khơng? Người lao ộng chấp hành tố qu ịnh doanh nghiệp Có tinh thần trách nhiệm thực cơng việc Người lao ộng có tích cực tham gia vào học tập, nghiên cứu ể nâng cao hiệu công việc Lắng nghe, tiếp thu, khắc phục nhượ iểm cá nhân Người lao ộng ó h a ồng, oàn ết với ồng nghiệp thực nhiệm vụ V Chính sách hỗ trợ tuyển d ng HUTECH (CS) Theo anh/ Chị nhân ố CS ó ộng ến ự hài l ng viên HUTECH khơng? Vì ao? Nếu ó a doanh nghiệp tuyển dụng sinh ộng hì phá iểu â ó ần iều chỉnh, ổ sung khơng? Th tụ ăng u ển H T CH ơn giản, thuận tiện Nhà rường cập nhậ hường xuyên thông tin tuyển dụng c a doanh nghiệp Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí HUTECH Nhà rường hường xuyên tổ chức hội thảo giao lưu doanh nghiệp với sinh viên Nhà rường hường xuyên tổ chức ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp Nhà rường hường xuyên tổ áo áo hu n ề thị rường lao ộng ịnh hướng nghề nghiệp VI Sự hài lòng tuyển d ng HUTECH (HL) Theo anh/ Chị ể o lường ự hài l ng sử dụng nhân tố a doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên HUTECH n dưới? Vì ao? Nếu ó ộng hì phá iểu â ó ần iều chỉnh, ổ ung hơng? Doanh nghiệp hài lòng với sinh viên HUTECH làm việc ơn vị Doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng ến H T CH hi ơn vị có nhu cầu nhân Doanh nghiệp ưu i n u ển dụng sinh viên HUTECH Doanh nghiệp hợp tác với H T CH ể ạo, nâng ao rình ộ nhân lực ơn vị B Trong nhân tố trên, anh/ Chị cho nhân tố quan tr ng nh t? Nhân tố í qu r ng khơng quan tr ng? Tại sao? C Anh/ chị â ố khác mà anh/ Chị cho rằ lòng doanh nghi p tuyển d ng sinh viên HUTECH không? Tại sao? D Danh sách tham gia cu c thảo luận nhóm S NƠI CƠNG TÁC HỌ VÀ TÊN TT Lương Văn hi m Trưởng ại diện – Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Việc làm sinh viên Trần Hữu Xuân Thu Viện phó Viện nghề nghiệp Nguyễn Hùng Viện phó Viện Kỹ thuật Hà Triển Bàng Viện Đào ạo Quốc tế Nguyễn hánh Tường Giảng viên Viện nghề nghiệp Nguyễn Sony Trung tâm kỹ mềm Hutech Châu Văn Thưởng Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng Nguyễn Trung Dũng Giảng viên Viện Khoa học ứng dụng Nguyễn Thị Ngọc Khoa Kiến trúc mỹ thuật Quyên 10 11 Hồ Nhân Ngh a Phạm Thanh Tuấn Thư hoa uản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp 12 Nguyễn Dương Linh Thư hoa uản trị kinh doanh 13 Lê Thị Hồng Diệp Phòng Cơng tác Sinh viên 14 Phạm Thị Bình Đại diện doanh nghiệp 15 Lê Nguyễn Bá Khang Đại diện khách hàng 16 Nguyễn Thị Thu Anh Đại diện doanh nghiệp 17 Lê Đức Vinh Đại diện doanh nghiệp 18 Hồ Thị Cẩm Ái Đại diện doanh nghiệp 19 Võ Xuân Tuyên Đại diện doanh nghiệp 20 Thạch Xuân Khai Đại diện doanh nghiệp 21 Mai Xuân Vinh Đại diện doanh nghiệp 22 Phạm Văn Thiện Đại diện doanh nghiệp 23 Nguyễn Thanh Hải Đại diện doanh nghiệp 24 Nguyễn Đạt Đại diện doanh nghiệp Cuộc thảo luận nhóm ược thực heo phương pháp rao ổi trực tiếp với ối ượng tham gia Câu hỏi ã huẩn bị sẵn chuyển ến cho người ham gia ể xin ý kiến óng góp ết thúc thảo luận tiến hành ghi chép lại nội dung mà người ã hống Trân tr ng /C ị ã u c thảo luận! Ph l c PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ TUYỂN DỤNG SINH VIÊN HUTECH Chào Anh/Chị Tôi tên Phùng Thị Thùy Trang học viên Cao học ngành Quản trị kinh doanh rường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại, ôi ang hực nghiên cứu ề tài “Giải pháp nâng cao hài lòng doanh nghi p tuyển d s HUTECH” Rất mong Anh/ Chị dành chút thời gian ể trả lời số câu hỏi khảo n Các thông tin phiếu khảo kết giữ bí mật, sử dụng cho mụ PHẦN I Câu hỏi gạn l Câu Đơ í h nghi n ứu (Đá u X vào lựa ch n) ị có tuyển d ng tạ r ờng HUTECH Khơng tuyển dụng Ngưng hảo sát Có tuyển dụng Tiếp tục khảo sát Câu Đơ ị ó ờng xuyên tuyển d ng HUTECH Thường xuyên Định kỳ Một vài lần Câu 3: Trong 06 tháng gầ â ị có tuyển d ng HUTECH Khơng Ngưng hảo sát Có Tiếp tục khảo sát HUTECH ạo Chưa ó lao ộng Ngưng hảo sát Có lao ộng Tiếp tục khảo sát Câu Đơ ược cam ị sử d PHẦN II Nhận xét chung v s Hoàn oàn hông hài l ng HUTECH r r ờng làm vi c tạ hơng hài l ng ình hường ị Hài l ng Hoàn toàn hài lòng Nhận xét chung v sinh viên HUTECH Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng sinh viên HUTECH Xin vui l ng ánh dấu X vào ô phù hợp nh t: Mức độ hài lòng M c KIẾN THỨC 1.1 Kiến thức tổng ngành 1.2 Kiến thức khác chuyên ngành 1.3 Kiến thức chuyên ngành 1.4 Kiến thức xã hội 1.5 Kiến thức tin học 1.6 Kiến thức ngoại ngữ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Kỹ dụng công nghệ thông tin công 2.1 việc 2.2 Kỹ dụng ngoại ngữ Kỹ lập kế hoạch tổ chức thực kế 2.3 hoạch 2.4 Kỹ hực công việ ược giao 2.5 Kỹ ự học, tự rèn luyện Kỹ ải tiến kỹ thuật, quy trình cơng nghệ 2.6 nâng cao chấ lượng công việc KỸ NĂNG MỀM 3.1 Kỹ phân í h, ánh giá, giải vấn ề 3.2 Kỹ làm việc nhóm 3.3 Kỹ giao iếp 3.4 Kỹ du ạo 3.5 Khả hí h nghi, hội nhập phát triển THÁI ĐỘ 4.1 Tinh thần trách nhiệm 4.2 Ý thức tổ chức kỷ luật 4.3 H a ồng, quan hệ tốt với ồng nghiệp 4.4 Ham học hỏi ể nâng cao hiệu cơng việc 4.5 Đóng góp iến, xây dựng, phát triển ơn vị Lắng nghe, tiếp thu, khắc phụ nhượ iểm cá 4.6 nhân Chính sách hỗ trợ tuyển d ng HUTECH Thường xuyên tổ chức hội thảo giao lưu doanh 5.1 nghiệp với sinh viên 5.2 Thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm kết nối                                                                                                               doanh nghiệp Thường xuyên tổ áo áo hu n ề thị 5.3 rường lao ộng ịnh hướng nghề nghiệp Cập nhậ hường xuyên thông tin tuyển dụng c a 5.4 doanh nghiệp 5.5 Có thể tuyển dụng nhiều vị trí 5.6 Th tụ ăng u ển rường ơn giản, thuận tiện                                     Sự hài lòng tuyển d ng HUTECH Doanh nghiệp hài lòng với sinh viên HUTECH 6.1  làm việc ơn vị Sẽ gửi thông tin tuyển dụng ến H T CH hi ơn 6.2  vị có nhu cầu nhân 6.3 Ưu i n u ển dụng sinh viên HUTECH  Sẽ hợp tác với H T CH ể ạo, nâng cao trình 6.4  ộ nhân lực PHẦN III THÔNG TIN VỀ CƠ UAN/ DOANH NGHIỆP T n quan/doanh nghiệp (CQ/DN): L nh vự hoạ ộng 2.1 Kinh doanh 2.2 Sản xuấ Loại hình a CQ/DN 3.1 Nhà nướ 3.2 Tổ hính rị, xã hội 3.3 Tư nhân 3.4 Liên doanh 3.5 há : ……………………… Chứ vụ (người rả lời): 4.1 Giám ốc 4.2 hó Giám ốc 4.3 Trưởng phòng 4.4 hó rưởng phòng 4.5 Chuyên viên nhân Địa hỉ: Số iện hoại:……… ………………… mail: …………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý đơn vị! Ph l c số KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA CÁC BIẾN Nhân tố ki n th c (KT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KT1 16.78 9.414 558 753 KT2 16.75 9.585 534 759 KT3 16.54 8.775 649 730 KT4 16.80 9.798 518 763 KT5 16.51 9.054 558 753 KT6 16.51 9.806 431 784 ă Nhân tố k nghi p ngh nghi p (KNNN) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 767 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KNNN1 16.79 8.636 539 725 KNNN2 16.77 8.880 510 733 KNNN3 16.54 8.016 642 696 KNNN4 16.81 9.300 470 743 KNNN5 16.52 9.170 385 766 KNNN6 16.50 8.455 527 728 K ă m (KNM) Reliability Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 Item-Total Statistics KNM1 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 12.16 8.877 743 768 KNM2 12.14 9.003 689 781 KNM3 12.08 8.373 682 780 KNM4 12.58 10.033 336 883 KNM5 12.04 8.240 766 755 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KNM1 9.49 6.061 780 838 KNM2 9.47 6.235 702 865 KNM3 9.41 5.703 693 873 KNM5 9.37 5.460 821 818 Nhân tố (TD) Cronbach's Alpha N of Items 796 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TD1 16.57 9.020 612 750 TD2 16.62 9.645 504 775 TD3 16.36 8.656 663 737 TD4 16.64 9.823 519 773 TD5 16.34 9.043 566 761 TD6 16.38 9.630 445 790 Chính sách hỗ trợ tuyển d ng HUTECH (CS) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 819 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CS1 16.71 9.464 604 786 CS2 16.69 9.842 550 797 CS3 16.47 8.972 712 761 CS4 16.75 10.205 536 800 CS5 16.47 9.637 555 797 CS6 16.45 9.606 548 799 Sự hài lòng tuyển d ng HUTECH (HL) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 775 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HL1 10.10 2.909 552 734 HL2 10.05 2.804 604 708 HL3 10.11 2.584 529 756 HL4 10.11 2.703 646 687 Ph l c Quy trình tiếp nhận thơng tin tuyển dụng giới thiệu việc làm Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hướng dẫn iếp nhận hông in u ển dụng giới hiệu việ làm Trung âm Hợp Doanh nghiệp Việ làm Sinh vi n Doanh nghiệp Khoa Phòng Cơng tác sinh viên Sinh viên Đ - Trao ổi, iếp nhận hông in u ển dụng - Xử l , nhập liệu hông in u ển dụng Trình lãnh ạo ph du ệ Cung ấp nhu ầu u ển dụng ( Email, website, ến rự iếp Trung âm ) Lãnh ạo Trung âm Không du ệ Du ệ - Đăng l n ản in u ển dụng a Trung tâm website - Chu ển hơng in ến hoa, Phòng Thơng in ến inh vi n Tư vấn việ làm ph hợp ho inh vi n hỏng vấn u ển dụng Cấp giấ giới hiệu inh vi n ến Doanh nghiệp Li n hệ lại doanh nghiệp ể iểm inh vi n ượ giới hiệu Không Lưu rữ lại hơng in inh vi n hưa ìm ượ việ Đạt Lưu hông in inh vi n ã nhận việ KT Thông in ến inh vi n Xem hông in u ển dụng,làm hồ heo u ầu ... SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG C A DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 46 vii 3.1 Mụ í h nâng ao ự hài lòng c a doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHÙNG THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN... 27/04/1978 Nơi inh : TP. HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV : 1641820082 I- T GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM II- N u Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên trường đại học công nghệ TP HCM , Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên trường đại học công nghệ TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay