Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại quận 2, thành phố hồ chí minh

123 8 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - THƯỢNG THỊ NGỌC ANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 \ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - THƯỢNG THỊ NGỌC ANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trương Quang Dũng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng TS Võ Tấn Phong TS Nguyễn Thành Long TS Lại Tiến Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Thượng Thị Ngọc Anh Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1976 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Giới tính: Nữ Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh MSHV: 1641820106 I- Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau: Nhiệm vụ luận văn: Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh từ rút thành tựu hạn chế, sở đưa giải pháp đề xuất phù hợp với thực tế Nhằm hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách Quận thời gian tới Nội dung luận văn: Gồm 03 chương Chương 1: Cơ sở luận chi ngân sách quản chi ngân sách nhà nước Chương 2: Giới thiệu tổng quan cơng ty – phân tích, đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến công tác quản chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Đưa số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 24/03/2018 V- Cán hướng dẫn: TS Trương Quang Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Trương Quang Dũng KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Thượng Thị Ngọc Anh ii LỜI CÁM ƠN Luận văn thực Trường Đại học cơng nghệ Tp.Hồ Chí Minh Trong q trình hồn thành luận văn này, nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trương Quang Dũng, người hướng dẫn thực luận văn từ lúc định hình nghiên cứu an đầu lúc hoàn chỉnh luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Quý thầy cô giáo Trường Đại học cơng nghệ Tp.Hồ Chí inh tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu in cám ơn Lãnh đạo ủy ban nhân dân quận 2, phòng Tài - Kế hoạch quận tạo điều kiện thuận lợi cho tơi trình uan sát, thu thập liệu, khảo sát phân tích thực trạng đề xuất chiến lược, giải pháp công tác quản chi ngân sách quận Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, ạn , đồng nghiệp, người đồng hành c ng tơi trình học tập thực đề tài nghiên cứu Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 03 năm 2018 Tác giả Thượng Thị Ngọc Anh iii TĨM TẮT Cơng tác quản chi NSNN ln ln có ý nghĩa uan trọng phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương, có ảnh hưởng tới tình hình phát triển chung quốc gia Chính vậy, quyền cấp trọng tới cơng tác quản chi NSNN Chính quyền Thàh phố Hồ Chí Minh coi nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu chi ngân sách thành phố, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển Kinh tế - Xã hội cách hiệu quả, bền vững Luận văn hệ thống làm rõ thêm vấn đề luận NSNN, chi quản chi tiêu như: Khái niệm, đặc điểm, nôi dung chi, quản chi NSNN cấp quận, ngân sách địa phương… tác giả kế thừa đươc nhiều điểm quan trọng ngân sách địa phương uản nhà nước chi ngân sách địa phương; tìm khoảng trống vấn đề nghiên cứu Đồng thời, Luận văn đưa phương hướng giải vấn đề nghiên cứu: xác định mục tiêu nghiên cứu đề tài câu hỏi nghiên cứu; đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu; cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu, xác định rõ yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản chi NSNN Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Từ sở luận văn tiến hành đánh giá phân tích thực trạng cơng tác quản chi NSNN Quận Nhằm rút thành tựu hạn chế tồn Từ kết nghiên cứu tác giả đưa giải pháp đề xuất mang tính phù hợp với thực tế như: (1) Hồn thiện cơng tác hoạch định chi ngân sách uận; (2) Hoàn thiện cơng tác thực chi ngân sách quận;(3) Hòan thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi ngân sách uận; (4) Nâng cao phẩm chất, lực, trình độ đội ngũ cán ộ uản ngân sách; ( ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin uản chi ngân sách uận; (6) Củng cố mối uan hệ nội ộ uận; (7) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra tình hình sử dụng NSNN đơn vị sử dụng ngân sách uận; ( ) Thực nghiêm túc việc cơng khai tài đơn vị, địa phương thuộc uận; ( ) Hoàn thiện số nội dung uản chi ngân sách nhà nước Quận Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo, nhà khoa học, chuyên gia đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện iv ABSTRACT State budget expenditure management has always been important for socioeconomic development of the locality, affecting the overall development of the country Therefore, governments at all levels pay much attention to the management of state budget expenditure The Ho Chi Minh City government considers this one of the key tasks to improve the efficiency and effectiveness of the city's budget, contributing to the strong socio-economic development, lasting The dissertation has clarified and clarified the theoretical issues on state budget, expenditure and expenditure management such as: Concept, characteristics, contents, expenditure management, budgetary control at district level, local budget author It inherits many important points about local budgets and the state management of local budget expenditures; Find out the gaps of the research problem At the same time, the thesis presents the direction for solving research problems: determining research objectives and research questions; subjects and scope of study; approach and methodology, identifying the factors that affect the management of state budget expenditure in District 2, Ho Chi Minh City From the basis of the dissertation, the state budget expenditure management in District has been evaluated and analyzed to draw out the achievements and remaining constraints Based on the results of the study, the authors have proposed solutions that are appropriate to the reality such as: (1) improving district budget planning; (2) improve district budget implementation; (3) improve district budget expenditure control;(4) Improving the quality, capacity and qualifications of the budget management staff; (5) promote the application of information technology in district budget management; (6) strengthening the relationship within the district; (7) Strengthening the monitoring and evaluation of the use of state budget at district budget using units; (8) Strictly implement the financial disclosure at the units and localities in the district; (9) Completing some contents of state budget management of District Although the author has made many attempts to complete the thesis, it is impossible to avoid certain shortcomings The author would like to receive many comments from teachers, scientists, experts and colleagues to improve the thesis v MỤC LỤC LỜI CA ĐOAN i LỜI CÁ ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn .5 Chương .6 LUẬN CHUNG VỀ CHI NGÂN SÁCHQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm, hệ thống phân cấp uản ngân sách nhà nước .6 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Hệ thống ngân sách nhà nước 1.1.3 Phân cấp uản NSNN 1.2 Chi ngân sách nhà nước 10 1.2.1 Khái niệm đặc điểm chi ngân sách nhà nước .10 1.2.2 ản chất vai trò chi ngân sách nhà nước .12 1.2.3 Chức chi ngân sách nhà nước 13 1.2.4 Nội dung chi ngân sách nhà nước 15 1.2 Chi ngân sách địa phương .17 vi 1.3 Quản chi ngân sách nhà nước 19 1.3.1 Khái niệm uản chi ngân sách nhà nước 19 1.3.2 Vai trò uản chi ngân sách nhà nước 19 1.4 Nội dung uản chi ngân sách nhà nước cấp uận, huyện Việt Nam 21 1.4.1 Lập dự toán chi ngân sách uận 21 1.4.2 Phân ổ giao dự toán chi ngân sách uận 22 1.4.3 Tổ chức thực dự toán chi ngân sách uận .24 1.4.4 Kiểm soát khoản chi ngân sách uận 25 1.4 Quyết toán chi ngân sách uận .26 1.4.6 Thanh tra, kiểm tra chi ngân sách uận 27 ục tiêu uản chi ngân sách địa phương 28 Tóm tắt chương 30 Chương 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31 2.1 Giới thiệu khái qt Phòng Tài - Kế hoạch Quận 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Quận 31 2.1.2 Tổng quan Phòng Tài - Kế hoạch quận 32 2.1.2.1 Vị trí 32 2.1.2.2 Chức 33 2.1.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn 33 2.1.2.4 Sơ đồ cấu tổ chức 35 2.2 Thực trạng công tác uản chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 36 2.2.1 Thực trạng Công tác lập dự toán chi ngân sách quận .36 2.2.2 Thực trạng Công tác phân ổ giao dự toán chi ngân sách uận .42 2.2.3 Thực trạng Tổ chức thực dự toán chi ngân sách uận 53 2.2.4 Thực trạng Cơng tác kiểm sốt khoản chi ngân sách quận 57 2.2.5 Thực trạng Cơng tác tốn chi ngân sách quận 57 2.2.6 Thực trạng Công tác tra, kiểm tra chi ngân sách nhà nước uận 61 94 3.2.8 Thực nghiêm túc việc cơng hai tài các đơn vị , địa phương thuộc quận Công khai tài iện pháp nhằm phát huy uyền làm chủ cán ộ, công chức nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực uyền kiểm tra, giám sát uá trình uản sử dụng vốn, tài sản nhà nước; huy động, uản sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo uy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ uản tài chính; đảm ảo sử dụng có hiệu uả NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Để đẩy mạnh việc cơng khai tài đơn vị, địa phương thuộc uận, theo tác giả cần thực số giải pháp sau: - ác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo uy định Lựa chọn hình thức cơng khai ph hợp với địa phương, đơn vị để nhân dân, cán ộ, cơng chức nắm rõ nội dung công khai giám sát nội dung Ngồi hình thức cơng khai lâu nay, ngân sách uận cơng khai trang thông tin điện tử U ND uận Đối với phường cần đặc iệt ý đến việc cơng khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng, nội dung thực tế thường hay ỏ sót gây nhiều thắc mắc nhân dân - Các uan có chức đồn thể trị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai ngân sách địa phương, đơn vị để kịp thời đề xuất xử trường hợp vi phạm chế độ cơng khai tài 3.2 Hoàn thiện sớ nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước Quận + Hồn t ện cơng t c lập dự to n c Nâng cao chất lượng công tác lập dự tốn chi NSNN, ố trí ngân sách sát với nhiệm vụ đối tượng loại hình hoạt động, góp phần hạn chế tiêu cực, lãng phí từ khâu lập dự tốn ngân sách địa phương cấp ngân sách, đơn vị dự toán địa àn uận cần tập trung số vấn đề sau: - Phải dựa sở công tác uản hoạt động thường xuyên ua việc khảo sát, điều tra nhu cầu, nhiệm vụ thu - chi đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách sở để có thiết lập, xây dựng định mức chi, cấu chi định mức ph hợp với khả thực tế ngân sách, vừa đảm ảo công ằng hợp 95 ngành, cấp, địa phương loại hình hoạt động - Quy trình lập dự toán phải đảm ảo uy định Luật NSNN, phải từ sở Đồng thời phải sở nguyên tắc công ằng, dân chủ, công khai để ngành, cấp địa phương tham gia àn ạc, tránh tình trạng cấp ấn định dự tốn cho cấp cách thụ động xảy - Tôn trọng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ cơng tác lập dự tốn, coi trọng phối hợp uan tài đơn vị sử dụng NSNN - ên cạnh đó, để nâng cao chất lượng cơng tác lập dự tốn đảm ảo cho cơng tác tổng hợp dự tốn Phòng Tài – Kế hoạch nhanh chóng, xác thuận lợi Hàng năm, U ND uận cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống cách thức lập dự toán, thống mẫu iểu dự toán đơn vị trực thuộc Triển khai tốt giải pháp giúp cho đơn vị sử dụng ngân sách thấy tầm uan trọng việc xây dựng dự toán, hạn chế tối đa việc lập dự tốn kinh phí tràn lan Do tập huấn nên nội dung dự toán đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng đầy đủ, mẫu iểu thống nhất, thời gian tổng hợp để xây dựng dự toán chi ngân sách uận rút ngắn * Đối v i chi ĐT C : công tác tư vấn lập dự án, lập thiết kế dự toán cần trọng đến chất lượng tránh dẫn đến nhiều sai sót khối lượng, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật * Đối v i chi thường u n: định mức phần lớn dựa tiêu chí dân số mà chưa xem xét đến điều kiện KT - H, định mức phân ổ chưa ph hợp với thực tiễn cần phân ổ định mức cách ph hợp để làm sở xây dựng dự toán chi ngân sách cho cấp đơn vị sử dụng ngân sách Cơng tác lập dự tốn mang nặng tính hình thức, chưa đảm ảo uy định nội dung, phương pháp, trình tự… + Hồn t ện cơng t c p ân bổ, g o dự to n c Việc phân ổ giao dự toán chi NSNN, đơn vị sử dụng ngân sách cần tính tốn chặt chẽ, vào định mức phân ổ dự toán chi thường xuyên, tổng định mức iên chế nhiệm vụ giao Phòng Tài - Kế hoạch uận cần rà sốt yếu tố làm tăng, giảm dự toán thay đổi chế độ, định mức chi tiêu Nhà nước, trượt giá ổ sung thêm nhiệm vụ Từ đó, thực điều 96 chỉnh phương án phân ổ tổng số dự toán giao cho đơn vị sử dụng ngân sách xác, kịp thời * Đối v i chi ĐT C : xây dựng kế hoạch chi ĐT DC uận cách chặt chẽ, khoa học tránh gây lãng phí, phân ổ đầu tư dàn trải, phân tán hiệu uả đầu tư thấp * Đối v i chi thường u n: phân ổ dự toán định mức phân ổ ngân sách cấp uận phụ thuộc vào phân cấp ngân sách cấp nên thường hay cứng nhắc ị động nên cần xác định rõ định mức phân ổ cách thiết thực với nhu cầu địa phương cho ph hợp tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu + Hoàn t ện c ấp àn dự to n c Phòng Tài - Kế hoạch uận cần tham mưu cho U ND uận xây dựng an hành hệ thống tiêu, phương pháp xác định đánh giá kết uả chấp hành dự toán Gắn trách nhiệm uan có thẩm uyền đơn vị sử dụng ngân sách với kết uả uản lý, sử dụng ngân sách triển khai thực nhiệm vụ giao Tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh ạch giám sát uan uản chấp hành dự toán chi ngân sách địa àn uận * Đối v i chi ĐT C : Đề cao trách nhiệm uan liên uan từ khâu lập, trình duyệt dự án đầu tư, lập trình duyệt hồ sơ thiết kế dự toán; tổ chức thực đầu tư từ khâu thi cơng đến khâu uyết tốn vốn đầu tư, cần có chế tài cụ thể trường hợp vi phạm uy chế uản đầu tư xây dựng nhằm chống lãng phí, chống dàn trải vốn đầu tư; tập trung ố trí vốn cho dự án, cơng trình trọng điểm thực Chủ động ố trí ngân sách để trả dứt điểm nợ; kiên uyết đình dự án khơng hiệu uả, thực kéo dài; khơng ố trí vốn dự án không đủ thủ tục đầu tư; không phê duyệt dự án không xác định nguồn vốn thực Trong uá trình thực hiện, củng cố, chấn chỉnh khâu lập dự toán thiết kế kỹ thuật; uản chặt chẽ không để phát sinh nợ mới, đồng thời đơn đốc đơn vị hồn tất thủ tục toán dứt điểm nợ tạm ứng vốn toán, đảm ảo lành mạnh tình hình tài - ngân sách Chính phủ cần sớm an hành, sửa đổi hệ thống văn ản pháp luật tạo thuận lợi cho công tác uản đầu tư Luật đấu thầu, Luật đất đai, Luật xây dựng 97 góp phần nâng cao hiệu uả sử dụng vốn ngân sách cho công tác đầu tư * Đối v i chi thường u n: cần đẩy mạnh tập trung chi cho mục trọng tâm nhằm tránh lãng phí, tiêu cực chi NSNN Đối với chi uản hành chính, khoản mục chiếm tỷ trọng cao tổng chi thường xuyên cần tăng cường cơng tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giảm iên chế để ộ máy gọn nhẹ, giảm gánh nặng chi ngân sách Đối với chi nghiệp y tế khơng nên mở rộng mạng lưới y tế sở mà tập trung đầu tư y tế khu vực thực tốt điều tạo điều kiện tập trung vốn, nguồn nhân lực, đầu tư tập trung thiết ị y khoa đại, tiết kiệm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế Đối với chi nghiệp khoa học công nghệ môi trường: khoản mục chiếm tỷ trọng thấp tổng chi thường xuyên Cần nâng cao tỷ trọng khoản mục ởi vấn nạn mơi trường ngày gay gắt, cần đầu tư cho cơng trình mơi trường cơng nghệ để uận trở thành uận xanh, , đẹp Cần nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm đơn vị Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách việc uản điều hành dự tốn kinh phí đơn vị đảm ảo nội dung, chương trình; tiêu chuẩn, định mức theo uy định pháp luật Kiên uyết xử theo pháp luật trường hợp cố tình vi phạm nguyên tắc uản tài - ngân sách 3.3 Một sớ kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ Bộ Tài - Cần nghiên cứu sửa đổi Luật NSNN ph hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế uốc tế Theo uy định thời iểu tài cơng tác uyết định, phân ổ, giao dự tốn NSNN việc thực cơng tác cấp uận cấp phường mang tính hình thức, khơng thực chất - Sớm hồn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách, cần cập nhật thường xuyên cho ph hợp với thực tiễn linh hoạt cho ph hợp với khác iệt v ng, miền - Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin uản Ta mis, phân uyền hướng tới trách nhiệm toàn ộ đơn vị thụ hưởng ngân sách hệ thống tổng hợp 98 số liệu từ lập dự toán đến chấp hành uyết toán thành hệ thống thống - Hoàn thiện việc phân cấp uản lý, tăng uyền chủ động trách nhiệm địa phương - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra Quy định chế độ trách nhiệm tra, kiểm tra, xử vi phạm cấp, đồng thời, phát huy dân chủ sở để giám sát công việc uản cấp 3.3.2 Kiến nghị với Thành ủy, U ND thành phố - Để tạo điều kiện thúc đẩy Quận phát triển mạnh mẽ, vững chắc, tạo động lực cho phát triển chung thành phố, kiến nghị Thành ủy tập trung lãnh đạo U ND thành phố uan chức nghiên cứu, xây dựng cho uận số chế, sách đặc th , gắn với phân cấp mạnh lĩnh vực, công tác uy hoạch, uản đô thị, tạo điều kiện cho Quận phát huy tính động, sáng tạo uá trình thực chiến lược phát triển hướng tới vị trung tâm kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo Sở Tài cần cải tiến cơng tác kế tốn để giúp cho quận thực phản ánh nghiệp vụ kế tốn phát sinh cách xác, tiến hành hạch tốn uy trình ên cạnh đó, ủy ban nhân dân thành phố cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm tốn cơng tác hạch tốn Quận để phản ánh xác trách nhiệm nghĩa vụ đơn vị với Nhà nước, khuyến khích quận thực đầy đủ nghĩa vụ mình, từ góp phần đảm bảo nguồn thu cho việc cân đối chi ngân sách Nhà nước - Thành lập hệ thống thông tin phản hồi việc uản chi ngân sách nhằm khắc phục mặt hạn chế để tiếp tục hoàn thiện nhằm đạt mục tiêu uản chi ngân sách - U ND thành phố cần điều chỉnh hệ thống định mức phân ổ ngân sách cho ph hợp, cần trọng tăng định mức phân ổ chi cho nghiệp giao thơng, nghiệp kiến thiết thị chính, nghiệp y tế, nghiệp giáo dục, định mức chi hành cho iên chế để tạo đơng lực thực khốn chi hành 99 3.3.3 Kiến nghị với U ND quận - Tăng cường công tác đạo điều hành thống lãnh đạo U ND uận, phối hợp chặt chẽ phòng ngành uận, ngành kinh tế tài - Chỉ đạo phòng Tài - Kế hoạch Thanh tra uận thường xuyên tổ chức đợt tra định kỳ đột xuất công tác uản ngân sách đơn vị, địa phương thuộc uận để phát kịp thời chấn chỉnh sai sót uá trình uản ngân sách - Chỉ đạo Phòng Tài - Kế hoạch cơng khai dự tốn đơn vị trước trình UBND quận HĐND uận - Điều hành chi ngân sách theo sách, chế độ uy định - Thành lập ban kiểm tra Phòng Tài - Kế hoạch hàng năm việc thực công tác quản chi ngân sách quận 3.3 Đới với Phòng Tài - Kế hoạch Tham mưu cho U ND uận công tác điều hành chi ngân sách, cụ thể: việc giao dự toán chi thường xuyên sát với nhu cầu chi đơn vị, tránh trường hợp phải bổ sung, cấp ngồi dự tốn nhiều Giao dự tốn thu ngân sách cho phường sát với khả thu nhằm giảm số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận; Quản chặt chẽ, uy định nội dung chi hoạt động cơng ích thị Phòng Tài - Kế hoạch giao việc quản kinh phí hoạt động cơng ích cho đơn vị chức năng, tránh trường hợp vừa thực quản kinh phí vừa thực công tác thẩm tra, phê duyệt toán Hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách thực uy định chế độ kế tốn hành 100 Tóm tắt chương Chương luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện uản chi ngâ sách Quận Để đáp ứng yêu cầu uản chi ngân sách cấp uận ngày tăng, để thực mục tiêu phát triển KT – XH Quận 2, luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện uản chi ngân sách cấp uận địa àn Quận cụ thể sau: - (1) Hoàn thiện công tác hoạch định chi ngân sách uận; - (2) Hồn thiện cơng tác thực chi ngân sách quận; - (3) Hòan thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi ngân sách uận; - (4) Nâng cao phẩm chất, lực, trình độ đội ngũ cán ộ uản ngân sách; - (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin uản chi ngân sách uận; - (6) Củng cố mối uan hệ nội ộ uận; - (7) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra tình hình sử dụng NSNN đơn vị sử dụng ngân sách uận; - (8) Thực nghiêm túc việc cơng khai tài đơn vị, địa phương thuộc uận; - ( ) Hoàn thiện số nội dung uản chi ngân sách nhà nước Quận Đồng thời luân văn đưa số kiến nghị Chính phủ, ộ Tài chính, Thành ủy, U ND thành phố, U ND uận phòng Kinh tế - Kế hoạch nhằm cho giải pháp đề xuất có tính khả thi cao 101 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác uản chi ngân sách luôn nhiệm vụ trọng tâm cơng tác đổi uản tài nước ta nói chung uận nói riêng; việc uản chi ngân sách cách tiết kiệm có hiệu uả vấn đề cần thiết Đây hoạt động uản có liên uan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải uan tâm mức ởi có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, uyết định phát triển KT - H địa àn uận gắn với trách nhiệm uản lý, lãnh đạo Đảng ộ U ND uận phường uan chức Qua trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ nét ật sau: - Khái uát cách tương đối đầy đủ sở luận để làm tảng cho việc thực uản chi ngân sách Quận Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy uận phát triển ngày toàn diện - Thực tiễn uản chi ngân sách nhà nước địa àn Quận đặt nhiều vấn đề cần phải giải uyết kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc iệt uan thuộc ngành tài phải đổi tồn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác uản chi ngân sách địa àn - Thông ua uản chi ngân sách để giúp cho uận thực tốt chức việc đầu tư phát triển sở hạ tầng chăm lo an sinh xã hội, Đề tài luận giải vấn đề có tính ản, từ tìm kiếm ngun nhân yếu cơng tác nói để làm sở đề giải pháp có tính thực thi Đây sở luận thực tiễn vấn đề uản chi ngân sách địa àn, giúp cho uận có uyết sách iện pháp có hiệu uả Để thực iện pháp hồn thiện cơng tác uản chi ngân sách có hiệu uả đòi hỏi phải thực tổng hợp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Sự lãnh đạo, đạo U ND uận, cấp, ngành chức năng, tổ chức trị xã hội từ uận phường cần phải uan tâm mức công tác này, coi công tác trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm khơng riêng uan thuộc ngành tài 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nư c văn hư ng dẫn thực hiện, N [2] Tài chính, Hà Nội ộ Tài (2010), Chi thường u n đến năm 2011, N ĐHKT Quốc dân, Hà Nội [3] ộ Tài (2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hư ng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngà 6/6/2003 Chính Phủ qu định chi tiết hư ng dẫn thi hành Luật NSNN [4] ộ Tài (2003), Thơng tư 79/2003/TT- TC ngà 13/8/2003 hư ng dẫn chế độ quản cấp phát, toán khoản chi NSNN qua K NN [5] GS-TS Dương Thị ình inh (200 ),Quản chi ti u công Việt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Tài [6] Chính phủ (2003), Nghị định số 73 2003 NĐ-CP ngày 23 2003 uy chế xem xét, thảo luận, uyết định dự toán, phân ổ ngân sách phê chuẩn ngân sách [7] Nghị định số 16 201 NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ uy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập [8] Nghị định số 43 2006 NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ uy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập [9] Kho ạc Nhà nước Quận 2, áo cáo tình hình thực nhiệm vụ hàng năm (2015-2017) [10] Thanh tra Quận 2, Thành phố Hồ Chí inh, áo cáo kết uả tra hàng năm (từ năm 201 đến 2017) [11] Tạp chí Kiểm tốn số (104) 2009 [12] PGS TS Sử Đình Thành (Chủ iên), TS thu ết tài cơng, N i Thị Hoài (200 ), Đại học uốc gia, TP HC [13] PGS TS Trần Đình Tỵ (2003), Quản tài cơng, N Hà Nội lao động, 103 [14] Trường Đại học kinh tế TP HC N (200 ), Giáo trình Tài cơng, Tài chính, Hà Nội [15] U ND uận (2007), Qu hoạch tổng thể phát triển kinh tế - ã hội quận đến năm 2020 [16] U ND uận (2010), Kế hoạch phát triển kinh tế- ã hội năm 20112015 [17] U ND uận 2, áo cáo qu ết toán ngân sách địa phương năm 2015,2016,2017 [18] Nghị định: 60 2003 NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật ngân sách [19] Luật ngân sách nhà nước số 201 QH 13 ngày tháng năm 201 Quốc Hội nước Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [20] Luật ngân sách nhà nước số 01 2002 QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [21] Phòng Tài chính-Kế hoạch “Thực chi ngân sách năm 201 ,2016,2017” [22] Phòng Tài chính-Kế hoạch “Dự tốn chi ngân sách năm 201 ,2016,2017” [23] Nghị uyết Đại hội Đại iểu Đảng ộ uận (201 -2020) Trang Web: http://www.choray.org.vn/ http://www.gso.gov.vn/ http://www.taichinhvietnam.com/vietnamfinancial/ http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục Q trình lập phân b dự tốn chi ngân sách quận STT Người thực Mô tả công việc Bi u mẫu áp dụng Thời gian Ghi - Thành phần hồ sơ: + Chỉ thị Ủy an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng dự toán - Tiếp nhận hồ sơ từ ngân sách nhà nước năm đơn vị; + Công văn hướng dẫn xây - Kiểm tra hồ sơ, dựng dự tốn thơng báo số nhận đủ thành kiểm tra Sở Tài phần hồ sơ; + Cơng văn hướng dẫn Ủy Phòng Tài - Trình Lãnh đạo ban nhân dân quận xây – Kế phòng bút phê phân dựng dự tốn thơng báo số hoạch (Chuyên công Chuyên viên kiểm tra cho Ủy an nhân dân viên văn thư) Trong Sổ ngày nhận sơ; phường xử lý; - Vào sổ, nhập máy; + Cơng văn hướng dẫn -Chuyển chun Phòng Tài - Kế hoạch viên thụ uận xây dựng dự toán ngân sách năm + Biểu mẫu phụ lục đính k m theo uy định Thơng tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài - Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) Phòng Tài – Kế hoạch (Chuyên viên thụ lý) - Sổ giao nhận hồ sơ; - Bộ hồ sơ; - Thẩm định, chủ - Tham mưu ảng tổng hợp đề xuất dự kiến phân bổ dự động phối hợp với toán ; đơn vị liên - Kèm Dự toán ngân sách chi tiết đơn vị lập Biên quan, lên lịch thảo làm việc với đơn vị - Tiếp nhận hồ sơ; 10 ngày giao hồ luận dự toán; - Lập tổng hợp dự kiến phân bổ dự toán - Trình Phó phòng phụ trách đồng ý ký nháy chuyển Trưởng phòng - Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét, - Bộ hồ sơ; Lãnh đạo phòng xin Tài – Kế hoạch lịch trình - Bảng tổng hợp tham mưu đề TTUB; xuất; - Ký nháy dự toán; - Dự toán ngân sách chi tiết 05 ngày - Chuyển Chuyên đơn vị; viên tổng hợp - Tiếp nhận hồ sơ; Phòng Tài - Lập tổng hợp dự – Kế kiến phân bổ dự hoạch (Chun tốn viên tổng hợp) - Trình lãnh đạo phòng Tiếp nhận hồ sơ từ Lãnh đạo phòng (Nếu đồng ý ký Tờ Phòng Tài trình ký nháy định giao dự – Kế tốn) hoạch (Chun - Nhập máy; viên văn thư)- Chuyển hồ sơ trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Văn phòng Ủy - Tiếp nhận hồ sơ ban nhân dân từ Phòng TCKH - Nhập máy theo dõi quận (Tổ Văn - Chuyển Tổ Tổng hợp thư) - Biên làm việc với đơn vị; - Bộ hồ sơ; - Bảng tổng hợp dự toán phân bổ cho đơn vị; - Tờ trình giao dự tốn thu, chi 05 ngày ngân sách quận; - Tham mưu uyết định giao dự toán thu, chi ngân sách ; - - Bộ hồ sơ; - Tờ trình giao dự toán ngân Trong sách nhà nước; ngày - Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách ; - Sổ giao nhận hồ sơ - Bộ hồ sơ; - Tờ trình giao dự tốn ngân sách nhà nước; - Quyết định giao dự toán thu, Trong ngày chi ngân sách ; - Sổ giao nhận hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư Văn phòng UBND quận; - Bộ hồ sơ; Xem xét hồ sơ; - Tờ trình giao dự toán ngân + Đạt: làm phiếu đề sách nhà nước; Văn phòng UBND quận (Chuyên viên Tổng hợp) xuất, trình lãnh đạo - Quyết định giao dự tốn thu, Văn phòng uận chi ngân sách - Sổ giao nhận hồ sơ ký + Không Trong ngày đạt: - Phiếu đề xuất Văn phòng chuyển hồ sơ cho Văn thư VP U ND quận, chuyển trả phòng chuyên môn, yêu cầu chỉnh sửa lại; - Kiểm tra hồ sơ - Bộ hồ sơ; - Ký phiếu đề xuất - Tờ trình giao dự tốn ngân Lãnh đạo Văn Văn phòng sách nhà nước; phòng UBND - Trình ký Lãnh đạo - Quyết định giao dự toán thu, 05 ngày Ủy ban nhân dân chi ngân sách - Phiếu đề xuất Văn phòng quận - Xem xét, ký duyệt: - Bộ hồ sơ; + Đồng ý: lập tờ - Tờ trình giao dự tốn ngân Lãnh đạo Ủy trình hội đồng nhân sách nhà nước; ban nhân dân dân quận; quận + Không đồng ý: bút phê chuyển trả Tổ tổng hợp VP UBND quận - Phiếu đề xuất Văn phòng 03 ngày - Xem xét, thông qua: + Đồng ý: nghị - Bộ hồ sơ; 10 Hội đồng nhân dân quận dự toán - Nghị giao dự tốn ngân ngân sách quận; sách nhà nước; + Khơng đồng ý: 03 ngày bút phê chuyển trả Tổ tổng hợp VP UBND quận - Nếu HĐND uận: + Đồng ý: chuyển - Bộ hồ sơ; Văn phòng Ủy 11 ban nhân dân quận (Tổ Tổng hợp) hồ sơ cho Văn - Tờ trình giao dự tốn ngân thư Văn phòng; sách nhà nước; + Khơng đồng ý: - Quyết định giao dự toán thu, Chuyển cho Văn chi ngân sách thư Văn Trong ngày phòng - Phiếu đề xuất Văn phòng chuyển trả phòng TCKH - Tờ trình, Quyết định giao dự tốn - Bộ hồ sơ; 12 Văn phòng Ủy ký duyệt : - Tờ trình giao dự tốn ngân ban nhân dân + Đóng dấu; sách nhà nước; Trong quận (Tổ Văn + Vào sổ; - Quyết định giao dự toán thu, ngày thư) + Chuyển trả hồchi ngân sách cho phòng TCKH - Phiếu đề xuất Văn phòng quận Phòng Tài 13 – Kế hoạch (Chun viên văn thư) Trả Tờ trình, Quyết định giao dự tốn ký duyệt cho Chuyên viên tham mưu Nhậ - Bộ hồ sơ; - Tờ trình giao dự tốn ngân sách nhà nước; Trong - Quyết định giao dự toán thu, ngày chi ngân sách - Sổ giao nhận hồ p máy Lưu 14 Đơn vị sử dụng ngân sách -Nhận định giao dự toán từ phòng TCKH -Phân khai dự tốn gửi kho bạc để sử dụng ngân sách - Bộ hồ sơ; - Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách -Bảng phân khai dự toán ngày ... PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ INH 75 3.1 Những để xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. .. thiện công tác uản lý chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí inh 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định chi ngân sách uận 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thực chi ngân sách quận 83... Cơ sở lý luận chung chi ngân sách quản lý chi ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại quận 2, thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại quận 2, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay