Chuong 4 LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

53 16 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:16

LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I.Hàm sản xuất II.Nguyên tắc sản xuất Phối hợp yếu tố sản xuất với chi phí tối thiểu Đường mở rộng sản xuất Năng suất theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm HÀM SẢN XUẤT Các yếu tố đầu vào Sản xuất Sản lượng đầu LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Hàm sản xuất Là hàm số mô tả mối quan hệ kĩ thuật biểu thị lượng hàng hóa tối đa thu từ kết hợp khác yếu tố đầu vào (lao động, vốn, ) với trình độ kĩ thuật định Q = f(X1,X2 Xn ) Trong : - Q sản lượng đầu - X1, X2 , Xn : yếu tố đầu vào LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Yếu tố sản xuất- Ngắn hạn dài hạn Dài hạn Yếu tố SX biến đổi Ngắn hạn Yếu tố SX biến đổi Yếu tố SX cố định LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Yếu tố SX biến đổi Yếu tố biến đổi: dễ dàng thay đổi số lượng sử dụng sản xuất: nguyên, nhiên, vật liệu, lượng, lao động phổ thông Yếu tố SX cố định Yếu tố cố định: dàng thay đổi số lượng sử dụng sản xuất: đất đai, nhà xưởng, chuyên gia kĩ thuật, quản trị viên cao cấp LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Hàm sản xuất ngắn hạn: Ngắn hạn khoảng thời gian có yếu tố sản xuất khơng thể thay đổi q trình sản xuất Trong ngắn hạn, yếu tố sản xuất chia:  Yếu tố sản xuất cố định: không dễ dàng thay đổi trình sản xuất: nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nhân viên quản trị tối cao… biểu thị cho quy mô sản xuất định  Yếu tố sản xuất biến đổi: dễ dàng thay đổi như: nguyên, nhiên, vật liệu, lao động trực tiếp …  LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm  Trong ngắn hạn, quy mô sản xuất doanh nghiệp khơng đổi Doanh nghiệp thay đổi sản lượng ngắn hạn cách thay đổi yếu tố sản xuất biến đổi  Vốn (K) coi yếu tố sản xuất cố định  Lao động (L) yếu tố sản xuất biến đổi  Hàm sản xuất ngắn hạn có dạng:Q = f (K, L)  Trong ngắn hạn, hàm sản xuất phụ thuộc vào mức sử dụng lao động nên có dạng đơn giản: Q = f(L) LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Hàm sản xuất dài hạn: Dài hạn thời gian đủ để thay đổi tất yếu tố sản xuất sử dụng, yếu tố sản xuất biến đổi  Doanh nghiệp thay đổi quy mơ sản xuất, sản lượng dài hạn thay đổi nhiều so với ngắn hạn  Hàm sản xuất dài hạn có dạng: Q = f(K,L)  Như dài hạn, sản lượng phụ thuộc vào hai yếu tố sản xuất biến đổi K L  LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một số khái niệm Quy luật suất biên giảm dần: 2.1 Sự biến đổi tổng sản lượng: Nếu gia tăng yếu tố sản xuất biến đổi yếu tố sản xuất khác cố định tổng sản lượng gia tăng Nếu tiếp tục gia tăng số lượng yếu tố sản xuất biến đổi tổng sản lượng đạt tối đa sau giảm dần Độ dốc đường đẳng phí –P L/PK tỉ giá hai yếu tố sản xuất thể sử dụng thêm đơn vị lao động cần phải giảm ứng đơn vị vốn LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Phối hợp yếu tố sản xuất với chi phí sản xuất tối thiểu K TCM P K K1 I I E J L1 N TC PL Q1 Q L Hình 4.5 Phương án sản xuất tối ưu LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất    Trên hình 4.5, phối hợp I, E, J nằm đường đẳng phí MN giá yếu tố sản xuất cho trước I J tạo mức sản lượng Q, chưa mức sản lượng tối ưu E tối ưu E nằm Q1 có mức sản lượng cao Tại E: MRTS LK = - PPL K hay: PL - MP = - P K K MPL LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Nguyên tắc tổng quát Điểm phối hợp tối ưu tiếp tuyến đường đẳng phí đường đẳng lượng cao Tại đây, độ dốc đường đẳng lượng = độ dốc đường đẳng phí : MPL MPK = PL PK L.PL + K.PK =TC LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Bài tập: Một doanh nghiệp cần yếu tố K L để sản xuất sản phẩm X Biết doanh nghiệp chi khoản tiền TC=15000USD, để mua yếu tố với giá PL=300; PK=600 Hàm sx: Q=2K(L-2) a) Xác định hàm MPL; MPK; MRTS? b) Tìm phương án sản xuất tối ưu; Qmax? c) Nếu doanh nghiệp muốn sản xuất 900 đvsp, tìm phương án tối ưu chi phí tối thiểu? LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Đường mở rộng sản xuất:    Khi yếu tố sản xuất không đổi, ứng với chi phí sản xuất khác có đường đẳng phí tiếp xúc với đường đẳng lượng khác cho phối hợp tối ưu Đường qua điểm tối ưu đường mở rộng sản xuất Đường mở rộng sản xuất (hay đường phát triển sản xuất) tập hợp điểm phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất thay đổi giá yếu tố sản xuất khơng đổi LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất K TC2 / PK TC1 / PK K2 01 K Đường mở rộng sản xuất M’ M F E Q2 Q1 N’ L TC / L1 L2 TC / PL Hình 4.6 Đường mở PL rộng sản xuất N LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Năng suất (hiệu suất) theo quy mô: Thể mối quan hệ quy mô sản xuất sản lượng doanh nghiệp dài hạn  Khi so sánh tỷ lệ gia tăng yếu tố đầu vào với tỷ lệ gia tăng sản lượng đầu có:  Năng suất tăng dần theo quy mô  Năng suất không đổi theo quy mô  Năng suất giảm dần theo quy mô  Giả sử hàm sản xuất ban đầu:  LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất     Khi gia tăng yếu tố sản xuất K L theo tỷ lệ Ɣ, kết sản lượng gia tăng với tỷ lệ  Q = f (ƔK, ƔL)  > Ɣ: tỷ lệ tăng sản lượng lớn tỷ lệ tăng yếu tố sản xuất, suất tăng dần theo quy mơ Thể tính kinh tế theo quy mô  = Ɣ: suất không đổi theo quy mô  < Ɣ: suất giảm dần theo quy mơ Thể tính phi kinh tế theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Ngun tắc sản xuất K C Ɣ2 K 2Q0 (2 > Ɣ2) K Ɣ1 K B A Q0 1 Q0 (1 < Ɣ1) Ɣ1 L L Ɣ2 L L Hình 4.7 Năng suất theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất    Để phân tích hàm sản xuất, thơng thường hay sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas: Q1 = A K.L (với <  ;  < 1) : hệ số co giãn Q theo K Khi K tăng 1% Q tăng %, số lao động L giữ nguyên : hệ số co giãn Q theo L Khi L tăng 1% Q tăng  %, số vốn K giữ nguyên LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Nếu gia tăng gấp đơi số lượng yếu tố sản xuất sản lượng tương ứng Q2 = A (2K).(2L) = A.2.K.2  L =2+ Q1  + >1 => Q2 > 2Q1: suất tăng dần theo quy mô  + =1 => Q2 = 2Q1: suất không đổi theo quy mô  + Q2 < 2Q1: suất giảm dần theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Nếu giatăng gấp đơisố lượng yếu tố sản xuất sản lượng tương ứng Q2 = A (2K).(2L) = A.2.K.2  L = 2+ A.K.L=2+ Q1  + >1 => Q2 > 2Q1: suất tăng dần theo quy mô  + =1 => Q2 = 2Q1: suất không đổi theo quy mô  + Q2 < 2Q1: suất giảm dần theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Ví dụ: Nếu hàm sản xuất có dạng: Q = 2.K0,7 L0,5 + =0,7 + 0,5 = 1,2: K L tăng 1% sản lượng Q tăng 1,2%, hàm thể suất tăng theo quy mô THANK YOU FOR WATCHING ...LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I.Hàm sản xuất II.Nguyên tắc sản xuất Phối hợp yếu tố sản xuất với chi phí tối thiểu Đường mở rộng sản xuất Năng suất theo quy mơ LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I Một... đa hóa sản lượng với chi phí cho trước, tối thiểu hóa chi phí với mức sản lượng cho trước  Các doanh nghiệp sử dụng yếu tố sản xuất cho thỏa mãn LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Phối... Nguyên tắc sản xuất K MPK L MPL 22 11 20 10 17 14 11 6 7 8 9 Với Pkk == đvt PLL = đvt Chi phí cho vốn lao động 20 đvt Tìm phương án sản xuất tối ưu LÍ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT II Nguyên tắc sản xuất Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ, Chuong 4 LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ, Phối hợp các yếu tố sản xuất với chi phí tối thiểu, Năng suất (hiệu suất) theo quy mô:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay