Tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (Luận án tiến sĩ)

263 13 0
  • Loading ...
1/263 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:16

Tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ AnTổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI _ NGUYỄN THỊ DUYÊN TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 2000) VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI _ NGUYỄN THỊ DUYÊN TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (19192000) VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TỈNH NGHỆ AN Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học Lịch sử Mã số: 9.140.111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THỊ CÔI PGS.TS TRẦN VIẾT THỤ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, khách quan, không trùng lặp với nghiên cứu tác giả khác Tác giả luận án NCS Nguyễn Thị Duyên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy/ cô giáo tổ Lí luận phương pháp dạy học Lịch sử - khoa Lịch sử - Đại học phạm Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ trình học tập khoa Tơi xin bày biết ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Thị Côi PGS.TS Trần Viết Thụ - người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, thư viện trường Đại học phạm Hà Nội giúp đỡ nhiệt tình việc khai thác tư liệu, hồn thành hồ sơ luận án Tơi bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối trường Đại học Vinh, thầy/cô giáo, bạn đồng nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Vinh; Sở Văn hóa thể thao Du lịch tỉnh Nghệ An; thư viện Tỉnh Nghệ An; thầy cô học sinh trường nơi tiến hành điều tra, khảo sát, thực nghiệm phạm thời gian vừa qua; người thân, bạn bè - người giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tài liệu nghiên cứu tác giả nước 1.2 Tài liệu nước 17 1.3 Tài liệu di tích, di tích lịch sử Nghệ An 27 1.4 Đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 30 Chương VẤN ĐỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 34 2.1 Cơ sở lí luận 34 2.2 Cơ sở thực tiễn 55 2.2.1 Khái quát thực trạng di tích lịch sử địa bàn Nghệ An 55 2.2.2 Thực trạng hoạt động dạy học lịch sử Việt Nam với di tích lịch sử địa phương 57 2.2.3 Thực trạng tổ chức dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 với di tích LS địa phương tỉnh Nghệ An 59 2.2.4 Nhận xét chung 66 Chương NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH LỚP 12 NGHỆ AN 69 3.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung lịch sử Việt Nam lớp 12 (chương trình chuẩn) 69 3.2 Các di tích lịch sử tiêu biểu địa phương khai thác dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 lớp 12, tỉnh Nghệ An 74 3.2.1 Yêu cầu việc tổ chức dạy học lịch sử với di tích LS địa phương 75 3.2.2 Khái quát di tích lịch sử tiêu biểu Nghệ An 76 3.2.3 Các di tích lịch sử tiêu biểu địa phương khai thác dạy học Lịch sử Việt Nam (19192000) lớp 12, tỉnh Nghệ An 77 iv 3.2.4 Nội dung số di tích lịch sử tiêu biểu địa phương khai thác, sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 cho học sinh lớp 12 Nghệ An 79 3.3 Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 với di tích lịch sử địa phương 79 3.3.1 Hoạt động nội khóa 80 3.3.2 Hoạt động ngoại khóa 95 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (19192000) VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO BÀI HỌC NỘI KHÓA TRÊN LỚP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NGHỆ AN THỰC NGHIỆM PHẠM 108 4.1 Yêu cầu lựa chọn biện pháp 108 4.2 Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 với di tích lịch sử địa phương 110 4.2.1 Sử dụng tài liệu di tích lịch sử để kích hoạt hoạt động nhận thức 111 4.2.2 Tổ chức hoạt động nhận thức HS với nguồn sử liệu DTLS 114 4.2.3 Sử dụng tài liệu di tích lịch sử địa phương để củng cố, luyện tập .124 4.2.4 Hướng dẫn HS sưu tầm tài liệu DTLS để vận dụng kiến thức vào thực tế sống hoạt động kiểm tra, đánh giá 127 4.3 Thực nghiệm phạm toàn phần 135 4.3.1 Mục đích thực nghiệm 135 4.3.2 Đối tượng, địa bàn, giáo viên thực nghiệm 135 4.3.3 Nội dung thực nghiệm 136 4.3.4 Phương pháp thực nghiệm 136 4.3.5 Tiến hành thực nghiệm 139 4.3.6 Kết thực nghiệm phạm 139 KẾT LUẬN 149 CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC PL1 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết đầy đủ Từ viết tắt Bài tập BT Bài tập nhận thức BTNT Bài học lịch sử BHLS Chủ nghĩa xã hội CNXH Chương trình CT Dạy học DH Di tích DT Di tích lịch sử DTLS Đánh giá ĐG Đào tạo ĐT Địa phương ĐP Giáo dục GD Giáo viên GV Hà Nội HN Học kì HK Học sinh HS Kiểm tra KT Luận án LA Lịch sử dân tộc LSDT Lịch sử địa phương LSĐP Phụ lục P.L Phương pháp dạy học PPDH Sách giáo khoa SGK Tư chủ nghĩa TBCN Trung học phổ thông THPT vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Bảng 3.1 Tổng hợp kết học tập lớp thực nghiệm đối chứng 100 Bảng 3.2 Tổ chức hội LS với di tích lịch sử địa phương 102 Bảng 3.3 Tổ chức thi tìm hiểu di tích lịch sử địa phương 106 Bảng 4.1 Kết thực nghiệm phần biện pháp tổ chức hoạt động nhận thức HS với nguồn sử liệu DTLS để hình thành kiến thức 123 Bảng 4.2 Kết kiểm tra hoạt động nhận thức HS 127 Bảng 4.3 Kết thực nghiệm biện pháp hướng dẫn HS sưu tầm tài liệu DTLS để vận dụng kiến thức vào thực tế sống kiểm tra, đánh giá kết học tập HS 135 Bảng 4.4 Bảng điểm kiểm tra học lịch sử dân tộc nội khóa lớp (Bài số 1) 141 Bảng 4.5 Bảng tỉ lệ kết học lịch sử dân tộc nội khóa lớp (Bài số 2) 142 Bảng 4.6 Các tham số kiểm định kết kiểm tra thực nghiệm số 142 Bảng 4.7 Bảng điểm kiểm tra thực nghiệm số 143 Bảng 4.8 Bảng tỉ lệ xếp loại kết kiểm tra thực nghiệm số 144 Bảng 4.9 Các tham số kiểm định kết kiểm tra thực nghiệm số 144 Hình Hình 4.1 Biểu đồ thể kết thực nghiệm số 143 Hình 4.2 Biểu đồ thể kết thực nghiệm số 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong cơng xây dựng phát triển đất nước nay, Đảng nhà nước ta đặt giáo dục lên vị trí hàng đầu nhằm mục đích đào tạo hệ trẻ có trình độ, lực, phẩm chất tốt đẹp, trở thành cơng dân có ích Cùng với cách mạng công nghiệp 4.0 việc hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, giáo dục cần tạo công dân có kĩ làm việc thành thạo sở giữ vững sắc, lĩnh người Việt Nam Nghị 29 BCH TW khóa XI nêu rõ mục tiêu giáo dục đào tạo: “ tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát huy khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” [5; 123] Dựa quan điểm đó, Nghị nêu nhiều giải pháp, có việc: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học” [5; 127] Vào ngày 28/7/2017, Bộ GD ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với mục tiêu xuyên suốt giáo dục khoa học xã hội góp phần giúp cho học sinh hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu lực chung sở nắm vững hệ thống tri thức khoa học xã hội, chủ yếu lịch sử địa lý trọng đặc biệt đến hoạt động trải nghiệm hoạt động gắn với lịch sử địa phương Lịch sử khứ, chứng sinh động trình lao động, sáng tạo người Bộ môn Lịch sử môn học quan trọng trường THPT, giúp HS tái hiện, khôi phục nét LS dân tộc, LS giới, đồng thời giúp em hiểu chất tồn tại, vận động LS, nắm bắt quy luật, rút học cho tương lai Trên sở hình thành kiến thức đó, mơn Lịch sử có nhiệm vụ phát triển kĩ định hướng thái độ để góp phần phát triển lực phẩm chất đạo đức HS Di tích LS địa phương nguồn sử liệu đặc biệt dạy học môn trường phổ thông, chứng thuyết phục tồn khứ Các di tích LS địa phương dạng di sản vật thể đặc biệt Chúng hàm chứa nhiều giá trị khoa học, lịch sử, nghệ thuật DTLS địa phương có ý nghĩa to lớn việc bồi dưỡng kiến thức, phát triển kĩ năng, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, hình thành ý thức giữ gìn di tích, di sản Việc sử dụng di tích lịch sử địa phương có ý nghĩa to lớn, đặc biệt việc giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ nên cần “Sử dụng bảo tàng, di tích, điểm văn hóa thiết chế văn hóa gắn với học đường” [119; 165] Trong năm vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo thực nhiều giải pháp cụ thể để giáo dục di sản, đặc biệt trọng sử dụng di tích LS cho học sinh cấp, từ góp phần quan trọng giáo dục tồn diện học sinh Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, vấn đề tổ chức dạy học LS với DTLS địa phương bộc lộ hạn chế - đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn trường THPT Nghệ An tỉnh có diện tích lớn, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa Theo Phan Huy Chú Lịch triều hiến chương loại chí, Nghệ An có “núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng” Đất địa linh sản sinh người nhân kiệt Dấu ấn lịch sử từ thời kì nguyên thủy đến lưu giữ qua nhiều di tích, danh thắng tiếng Những DTLS Nghệ An có nhiều nội dung phù hợp với chương trình lịch sử Việt Nam nên việc khai thác, tổ chức dạy học môn với DTLS cần thiết Ý thức rõ tầm quan trọng vấn đề này, Nghệ An, ngày 5/03/2000, Sở Giáo dục Đào tạo có cơng văn số 195/HCTH việc “Tăng cường sinh hoạt tập thể, đưa học sinh tham quan thực tập di tích lịch sử” Hoạt động trở thành yêu cầu, động lực, góp phần quan trọng thực nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh trường PT địa bàn tỉnh Nghệ An Các trường THPT địa bàn thuận tiện, có điều kiện lại, kinh phí tổ chức cho học sinh tham quan DTLS địa phương, năm lần Các hoạt động thi tìm hiểu, chăm sóc DTLS trọng Nhưng nhìn chung, ... việc tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam với di tích lịch sử địa phương - Làm rõ thực trạng việc tổ chức dạy học lịch sử với di tích lịch sử nói chung, việc tổ chức dạy học với DTLS trường THPT tỉnh. .. đề tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam với di tích lịch sử địa phương cho học sinh Trung học phổ thơng - Lí luận thực tiễn Chương 3: Nội dung hình thức tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam với di tích. .. lịch sử địa phương cho học sinh lớp 12 Nghệ An Chương 4: Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) với di tích lịch sử địa phương cho học nội khóa lớp trường Trung học phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (Luận án tiến sĩ), Tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 2000) với di tích lịch sử tại địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay