Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám) (Luận án tiến sĩ)

219 6 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:05

Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám)Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỒN TH THANH THUí GIá TRị DI SảN VĂN HóA VớI PHáT TRIểN DU LịCH THủ ĐÔ NộI HIệN NAY (Qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu - Quốc Tử Giám) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H CH MINH ON TH THANH THUí GIá TRị DI SảN VĂN HóA VớI PHáT TRIểN DU LịCH THủ ĐÔ NộI HIệN NAY (Qua nghiờn cu trng hợp Văn Miếu - Quốc Tử Giám) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC Mã số: 62 31 06 40 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DUY BẮC TS NGUYỄN VĂN LƯU NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo qui định Tác giả luận án Đoàn Thị Thanh Thuý MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Cơ sở lý luận 7 30 Chương KHÁI QUÁT VỀ VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA DI SẢN VĂN MIẾU- QUỐC TỬ GIÁM 2.1 Khái lược di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2.2 Các loại hình di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2.3 Những giá trị di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám 45 45 51 63 Chương NHẬN DIỆN KHAI THÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH NỘI HIỆN NAY 3.1 Các giá trị di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám hình thành sản phẩm du lịch 3.2 Thực trạng xây dựng khai thác điểm đến du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám 3.3 Đóng góp điểm đến du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển du lịch Thủ đô Nội 3.4 Đánh giá chung 78 78 99 109 119 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY 4.1 Vai trò giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch Thủ Nội nói chung 4.2 Những vấn đề đặt ra: bất cập mâu thuẫn 4.3 Bàn luận phát huy giá trị di sản văn hóa Văn Miếu Quốc Tử Giám với phát triển du lịch bền vững KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 125 125 129 138 155 158 159 174 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW 4DGPM VH, TT & DL VMQTG VN XH Ban chấp hành Trung ương (4 mục tiêu: nguồn lực, bên liên quan, thị trường, lợi ích) Cơng nghiệp hóa, đại hoá Chủ biên Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử Di sản văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị di sản Giá trị văn hóa Giá trị di sản văn hóa Giá trị di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám Khoa học xã hội Kinh tế Kinh tế thị trường Kinh tế - xã hội Mối quan hệ Tồn cầu hóa Ủy ban nhân dân (United Nations Educatinal Scientific and Cultural organization) Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp quốc Văn hóa, Thể thao Du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám Việt Nam Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa CNH, HĐH CB CNDVBC CNDVLS DSVH ĐCSVN GDP GTDS GTVH GTDSVH GTDSVH VMQTG KHXH KT KTTT KT-XH MQH TCH UBND UNESCO DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Thống kê lượng khách nhóm du lịch khám phá, thưởng ngoạn giá trị văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám giai đoạn 2012 – 2017 Bảng 3.2 78 Thống kê lượng khách du lịch nhóm tham quan khảo sát, nghiên cứu khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám giai đoạn năm 2012 – 2017 Bảng 3.3 86 Lượng khách du lịch nhóm tham dự hoạt động văn hóa - xã hội, vui chơi giải trí Văn Miếu Quốc Tử Giám từ năm 2012 – 2017 Bảng 3.4 89 Thống kê lượng khách du lịch thực hành nghi lễ tâm linh Văn Miếu - Quốc Tử Giám giai đoạn năm 2012 – 2017 Bảng 3.5 93 Lượng khách nhóm du lịch tổng hợp đáp ứng nhiều nhu cầu Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 2012-2017 Bảng 3.6 97 Doanh thu từ du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 2012 – 2017 115 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH Trang Biểu đồ 3.1 Đánh giá sản phẩm du lịch khám phá, thưởng ngoạn giá trị văn hóa Biểu đồ 3.2 Đánh giá sản phẩm du lịch khảo sát, nghiên cứu khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Biểu đồ 3.3 81 87 Đánh giá sản phẩm du lịch tham dự hoạt động văn hóa - xã hội, vui chơi giải trí Văn Miếu - Quốc Tử Giám Biểu đồ 3.4 Đánh giá sản phẩm du lịch thực hành nghi lễ tâm linh Văn Miếu - Quốc Tử Giám Biểu đồ 3.5 111 Lượng khách du lịch quốc tế tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám giai đoạn 2012 – 2017 Biểu đồ 3.9 110 Lượng khách du lịch nội địa tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám giai đoạn 2012 – 2017 Biểu đồ 3.8 98 Lượng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám giai đoạn 2012 – 2017 Biểu đồ 3.7 94 Đánh giá sản phẩm du lịch tổng hợp đáp ứng nhiều nhu cầu Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 2012 - 2017 Biểu đồ 3.6 90 112 Lượng khách du lịch Quốc tế đến tham quan Nội Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 2012 - 2017 113 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức quản lý Văn Miếu - Quốc tử Giám 107 Hình 4.1 Mơ hình tổ chức quản lý di sản văn hóa Văn Miếu Quốc Tử Giám với phát triển du lịch Luận án đề xuất 152 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thăng Long - Nội, mảnh đất địa linh, nhân kiệt, từ lâu biết đến địa du lịch tiếng ngồi nước Trải qua nghìn năm phát triển, Thủ Nội giữ giá trị văn hóa vật thể phi vật thể vơ đặc sắc Những cơng trình kiến trúc cổ, khu phố cổ, cơng trình kiến trúc văn hóa, tín ngưỡng với lối sống, phong tục tập quán… di sản văn hóa vơ giá Thủ Nội nói riêng dân tộc Việt Nam nói chung Với tiềm du lịch đặc sắc đó, với giá trị văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể Thủ đô Nội trở thành biểu tượng văn hóa Việt Nam Thủ đô Nội điểm đến hấp dẫn nhiều du khách Trong điểm du lịch Nội nay, nói Văn Miếu Quốc Tử Giám điểm đến trải nghiệm văn hóa thu hút khách tham quan ngày đông Hầu khơng đến Nội mà khơng tìm đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Những năm gần đây, tượng khách viếng thăm di tích này, gia đình em học sinh phổ thông đến đông chuẩn bị kỳ thi vào đại học hay kỳ thi khác để cầu mong cho thành cơng Ngồi ra, khách du lịch nước quốc tế coi điểm du lịch cần phải đến để tìm hiểu giáo dục truyền thống giá trị văn hóa khác Việt Nam Như vậy, vấn đề đặt làm để trì khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa Văn MiếuQuốc Tử Giám biến giá trị trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững Nội vấn đề đặt cách nghiêm túc Do vậy, việc nghiên cứu GTVH di tích với việc phát triển du lịch Thủ Nội nói chung đề tài mà luận án: "Giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch Thủ đô Nội (Qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám )" quan tâm phân tích, đánh giá 2 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ GTDSVH việc phát huy GTDSVH VMQTG với phát triển du lịch Thủ đô Nội Bàn luận vấn đề đặt để phát huy giá trị di sản VMQTG bối cảnh phát triển du lịch Nội trước mắt lâu dài 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ sau đây: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài sở lý luận luận án; - Khái quát VMQTG giá trị di sản văn hóa VMQTG; - Nhận diện việc khai thác giá trị di sản VMQTG với phát triển du lịch Thủ đô Nội nay; - Những vấn đề đặt việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa VMQTG với phát triển du lịch Thủ đô (bất cập mâu thuẫn) điều kiện KTTT hội nhập quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò giá trị di sản văn hóa VMQTG với phát triển du lịch Thủ đô Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về mặt thời gian: Luận án tập trung khảo sát thực trạng việc phát huy giá trị di sản văn hóa VMQTG với phát triển du lịch Thủ đô Nội giai đoạn từ năm 2012 - 2017 - Về mặt không gian: Luận án tập trung nghiên cứu không gian VMQTG Thủ Nội Ngồi mở rộng khơng gian địa bàn thành phố Nội nước với hoạt động du lịch gắn điểm đến VMQTG - Về mặt nội dung: Luận án tập trung tìm hiểu giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch Thủ đô Nội Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận Thực đề tài luận án: "Giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch Thủ đô Nội nay" (Qua nghiên cứu trường hợp VMQTG), NCS dựa sở phương pháp luận CNDVBC DVLS học thuyết mác xít MQH biện chứng vật chất tinh thần, kinh tế văn hóa "đời sống thực" Đồng thời NCS vận dụng quan điểm ĐCSVN Văn kiện Hội nghị BCHTW lần thứ Năm, khóa VIII, Văn kiện Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ Chín khóa XI vai trò văn hóa với phát triển KT - XH nước ta nay: văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực hay "nguồn lực nội sinh quan trọng nhất" phát triển đất nước 4.2 Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu đặt cho luận án là: Những giá trị bật DSVH VMQTG gì? Việc khai thác phát huy GTDSVH VMQTG với phát triển du lịch VMQTG Thủ đô Nội nào? Những vấn đề đặt từ việc phát huy GTDSVH VMQTG với phát triển du lịch nay? Nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thực nhiệm vụ nghiên cứu nêu mục 2.2, NCS sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sau đây: - Phương pháp tiếp cận liên ngành nghiên cứu văn hóa học: Văn hóa học khoa học chuyên ngành không chuyên ngành (non disciplinary discipline) nằm giao điểm khoa học xã hội nhân văn Hơn nữa, đề tài luận án lại nghiên cứu vấn đề nằm đường giáp ranh văn hóa, kinh tế xã hội nên vận dụng phương pháp liên ngành văn hóa học cần thiết Phương pháp cho phép luận án sử dụng khái niệm, phạm ... VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỒN TH THANH THUí GIá TRị DI SảN VĂN HóA VớI PHáT TRIểN DU LịCH THủ ĐÔ Hà NộI HIệN NAY (Qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu - Quốc Tử Giám) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN... phát triển du lịch Thủ Hà Nội nói chung đề tài mà luận án: "Giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch Thủ Hà Nội (Qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám )" quan tâm phân tích, đánh... hình di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2.3 Những giá trị di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám 45 45 51 63 Chương NHẬN DI N KHAI THÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VỚI PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám) (Luận án tiến sĩ), Giải trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Thủ Đô Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Văn Miếu Quốc Tử Giám) (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay