Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh

148 16 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Võ Văn Nhị TS Phạm Ngọc Toàn TS Nguyễn Quyết Thắng PGS.TS Huỳnh Đức Lộng TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS.TS Võ Văn Nhị TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Tạ Thị Hà Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1985 Nơi sinh: Thái Bình Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1541850008 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thiết xây dựng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Thu thập đánh giá thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM năm 2016 Từ rút kết yếu tố ảnh hưởng nhiều đến cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Đề xuất số kiến nghị xây dựng công tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán Trường III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Phan Mỹ Hạnh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM” công trình nghiên cứu riêng với hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu báo cáo luận văn thực Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Kết luận văn trung thực chưa trình bày hay công bố cơng trình khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan Học viên thực luận văn Tạ Thị Hà ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM” Trong suốt thời gian làm luận văn với nỗ lực thân giúp đỡ nhiệt tình từ cán hướng dẫn, Quý Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình tơi hồn thành luận văn thạc sĩ kế tốn Trước tiên, tơi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu, Quý Thầy Cô CBCNV Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập, giúp tơi có kiến thức để ứng dụng công việc hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin cám ơn TS Phan Mỹ Hạnh, Cán hướng dẫn khoa học luận văn Cô trực tiếp, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ nhiều để tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn lãnh đạo đơn vị, anh chị phụ trách kế toán, đồng nghiệp quan, bạn bè người thân tạo điều kiện giúp đỡ tơi, ln bên cạnh động viên tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng học hỏi nghiên cứu thời gian khả hạn chế nên luận văn chắn nhiều thiếu sót Tác giả mong thơng cảm nhận quan tâm, giúp đỡ, đóng góp Q Thầy Cơ bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Học viên thực luận văn Tạ Thị Hà iii TĨM TẮT Đề tài trình bày tổng qt lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức cơng tác kế tốn, nêu số nội dung lý thuyết cho đề tài đặc điểm hoạt động đơn vị giáo dục công lập, đặc điểm hoạt động trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM; Trình bày sở lý thuyết liên quan đến tổ chức cơng tác kế tốn như: Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập, nội dung tổ chức công tác kế tốn đơn vị giáo dục cơng lập Tác giả xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM thông qua phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thực chương 3, tác giả mô hình thang đo sử dụng nghiên cứu có ý nghĩa Kết nghiên cứu nêu rõ: có yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Mỡi yếu tố có mức độ tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn khác xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: đặc điểm hoạt động giáo dục, đội ngũ nhân viên kế toán, tổ chức ứng dụng tin học, tổ chức kiểm tra kế toán chế độ kế tốn Tác giả đề xuất nhóm giải pháp theo yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Đồng thời để thuận lợi cho tổ chức thực cơng tác kế tốn, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc hồn thiện cơng tác kế toán đơn vị iv ABSTRACT Thread overall presentation of the theory of factors affecting the organization of accountants, which raised a number of theoretical issues to topics such as operational characteristics of the public educational units, operating characteristics of university food industry HCMC; presented theoretical basis related to the organization of accountants as: concept, meaning and principles of the organization of units of accounting in the public service, the content of the organization of accountants in public education units The author has identified the factors affecting the organization of accountancy at the University of the food industry in Ho Chi Minh City through qualitative research methods and quantification is done in Chapter 3, the authors have shown that the model and the scale used in the study was significant Results of the study stated: there are factors that affect the organization of accountancy at the University of the food industry in Ho Chi Minh City Each one factor affecting the level of organization of accounting work differently and are arranged in order from high to low as follows: characteristics of educational activities, accounting staff, organization applications informatics, accounting inspection organization and accounting system The authors propose solutions in factors affecting the organization of accountancy at the University of the food industry At the same time to facilitate the organization and implementation of accounting work, the author also proposes a number of recommendations in order to create more favorable for the completion of the accounting work in the university v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài nghiêm cứu .4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước .7 1.3 Các nhận xét 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1 Một số vấn đề đơn vị hành nghiệp 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.1.1.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp 14 2.1.1.2 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 14 2.1.2 Vai trò đơn vị nghiệp cơng lập kinh tế xã hội .15 2.1.3 Phân loại 15 vi 2.1.3.1 Căn nguồn thu nghiệp 15 2.1.3.2 Căn vào lĩnh vực nghiệp 17 2.1.3.3 Căn vào cấp ngân sách 17 2.1.3.4 Căn vào cấp dự toán 18 2.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 18 2.2.1 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán .19 2.2.1.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 19 2.2.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 22 2.2.1.3 Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán 24 2.2.1.4 Tổ chức lập nộp báo cáo tài 27 2.2.2 Tổ chức máy kế toán 31 2.2.3 Tổ chức trang bị điều kiện kỹ thuật vật chất 34 2.2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 36 2.3 Các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập 37 2.3.1 Đặc điểm hoạt động giáo dục 37 2.3.2 Chế độ kế toán 39 2.3.3 Đội ngũ nhân viên kế toán 41 2.3.4 Tổ chức ứng dụng tin học 42 2.3.5 Tổ chức kiểm tra kế toán 43 2.4 Mơ hình nghiên cứu 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHUƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 3.1.Quy trình thực nghiên cứu .47 3.2.Thiết kế nghiên cứu 49 3.3Mẫu nghiên cứu 49 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 49 3.3.2 Kích cỡ mẫu khảo sát .49 3.4 Phương pháp thu thập liệu 50 CÂU HỎI STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán Trường xây dựng hệ thống chứng từ áp dụng theo mẫu quy đến: Lao động tiền lương; Hàng tồn kho; Tiền tệ; Bán hàng; Tài định chế độ kế toán Chứng từ ban đầu để phản ánh nghiệp vụ kinh tế liên quan sản cố định; Các chứng từ khác;…đầy đủ Quy trình luân chuyển chứng từ đơn vị xây dựng chặt chẽ Chứng từ kế toán đơn vị phản ánh đầy đủ nội dung nghiệp vụ phát sinh Công tác bảo quản, lưu trữ chứng từ thực theo đúng quy định chế độ kế tốn Trường có bổ sung, diễn giải thêm tiêu chứng từ để phản ánh thông tin liên quan đến giao dịch nội 5 5 5 5 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 10 11 Hệ thống TKKT phản ánh cách khách quan nghiệp vụ phát sinh trình hoạt động Hệ thống TKKT phù hợp việc tổng hợp cung cấp thông tin cho người sử dụng Hệ thống TKKT đảm bảo thuận lợi cho việc mã hóa thơng tin cơng tác kế toán Hệ thống TKKT đảm bảo việc ghi chép kế toán tuân thủ nguyên tắc, CMKT Việc xác định TKKT quản trị đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời cho công tác quản trị Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán 12 13 Xây dựng, thiết kế mẫu sổ phù hợp với quy mô đặc điểm đơn vị Trường áp dụng mẫu sổ kế toán Nhà nước ban hành, quy định 5 14 Trường có mở sổ kế tốn chi tiết phục vụ cơng tác kế tốn quản trị 15 Trường có mở sổ kế tốn chi tiết phục vụ cơng tác lập BCTC Tổ chức lập và nộp báo cáo 16 Các BCTC lập theo CMKT, Chế độ kế toán 17 Thực lập báo cáo phận, phòng ban chức 18 Các sách kế tốn áp dụng có tính thống 5 5 5 5 19 20 21 Phương pháp kỹ thuật sử dụng phân tích BCTC phù hợp Tổ chức lập báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị đầy đủ Tổ chức lập báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị kịp thời Tổ chức máy kế tốn 22 23 24 25 Phân cơng trách nhiệm, chức năng, quyền hạn cụ thể cho người làm kế toán phần hành Tổ chức máy kế tốn gọn nhẹ, đảm bảo cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Tổ chức máy kế toán vào đặc điểm, u cầu cụ thể tổ chức Mơ hình tổ chức máy kế toán phù hợp với trình độ tổ chức quản lý Tổ chức trang bị điều kiện kỹ thuật vật chất 26 27 28 29 Phần mềm kế toán thường xuyên nâng cấp, cập nhật Các nhân viên phòng kế tốn trang bị tốt trình độ tin học Các máy móc phục vụ cơng tác kế tốn thường xun nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, thay Đảm bảo tính an tồn, bảo mật thơng tin kế tốn hệ thống 5 5 5 5 Tổ chức kiểm tra kế toán 30 31 32 33 Trường tổ chức kiểm tra kế toán thường xun Trưởng phòng kế hoạch tài chịu trách nhiệm kiểm tra kế toán đơn vị Nội dung cơng tác kiểm tra kế tốn đơn vị xây dựng, thể thành văn Trường có tiến hành kiểm toán BCTC Phần II: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM MỨC ĐỘ CÂU HỎI STT ĐỒNG Ý Đặc điểm hoạt động giáo dục Quy mô lớn, số lượng sinh viên đông, cán nhân viên nhiều dẫn đến khối lượng công việc kế toán nhiều 5 5 Cơ cấu tổ chức với nhiều phòng ban, môn, khoa,…dẫn đến chứng từ, sổ sách trường nhiều Trường thuộc sở hữu Nhà nước nên hoạt động phải tuân theo quy định Nhà nước Cơ chế quản lý góp phần tính động, tích cực phát huy sáng tạo từ làm nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn Các đơn vị nghiệp công lập chủ động định biện pháp thực để đảm bảo chất lượng công tác kế toán 5 5 5 5 5 5 Chế độ kế toán Hệ thống pháp lý chi phối lĩnh vực kế toán đơn vị ban hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn Thường xuyên cập nhật quy định kế toán, thuế,… Chế độ kế toán chi phối cơng tác kế tốn trường ổn định thời gian định Luật, nghị định, thông tư,…chi phối lĩnh vực kế toán trường ban hành chặt chẽ Đội ngũ nhân viên kế toán 10 11 12 13 14 15 Trường có tỷ lệ lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, đại học,… liên quan đến chuyên ngành kế toán, thuế cao Người lao động đáp ứng kỹ cần thiết cho công tác kế tốn Trường bố trí, xếp cho người lao động làm công việc phù hợp, tạo hiệu cao Nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức, tác phong, ý thức, thái độ nghề nghiệp phù hợp với cơng việc kế tốn Khơng ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng Chính sách khen thưởng xử phạt cơng bằng, minh bạch Tổ chức ứng dụng tin học 16 Thiết bị phần cứng trang bị phù hợp với nhu cầu sử dụng tổ chức công tác kế toán Bộ máy tổ chức kế toán điều kiện ứng dụng cơng nghệ có 17 bao gồm việc thiết lập tổ chức mạng nội đồng thời phân chia rõ trách nhiệm phần hành 18 Phần mềm kế toán đáp ứng nhu cầu người sử dụng 19 Hệ thống mật chặt chẽ, đáp ứng tính bảo mật hệ thống 5 5 5 5 5 20 Cân nhắc đến lợi ích dài hạn để có định đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn Tổ chức kiểm tra kế toán 21 22 23 24 25 Trường thường xun tổ chức kiểm tra việc tính tốn, ghi chép, phản ánh chứng từ kết toán, sổ, báo cáo kế toán Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp Cơng tác kiểm tra kế toán chịu kiểm tra quan cấp Việc kiểm tra thực thường xuyên, liên tục có hệ thống Trường có tiến hành xác định nội dung, phạm vi, thời điểm phương pháp kiểm tra Cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 26 27 28 29 Trường thực tốt việc xây dựng hệ thông tài khoản phù hợp với cơng tác kế tốn đặc thù đơn vị trường học Trường thực tốt tổ chức chứng từ cơng tác kế tốn Tổ chức hệ thống sổ kế tốn phù hợp tình hình hoạt động trường Trường thực tốt việc tổ chức báo cáo tài phân tích báo cáo tài Phần III: Xin anh/chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân (Đánh dấu (X) vào thích hợp) Họ tên:………………………………………………………………….… SĐT: ………………………………………………………………….… THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính Trình độ chuyên môn Thời gian làm việc Chức vụ Nam Nữ  Trung cấp  Cao Đẳng  Đại học  Trên đại học  Dưới năm  Từ 1- năm  Từ 4- 10 năm  Trên 10 năm  Ban giám hiệu Trưởng/phó khoa, phòng ban  tổ trưởng  Nhân viên Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh /chị PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH HDGD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted HDGD1 15.50 5.497 562 819 HDGD2 15.33 6.434 656 782 HDGD3 15.24 6.397 692 774 HDGD4 15.41 6.085 634 784 HDGD5 15.38 5.986 621 788 CDKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 724 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CDKT1 13.99 1.112 534 655 CDKT2 13.37 1.612 452 716 CDKT3 13.66 1.125 641 583 CDKT4 13.81 1.136 502 677 DNKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 875 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DNKT1 19.34 8.650 605 866 DNKT2 19.46 8.621 675 854 DNKT3 19.51 7.960 668 858 DNKT4 19.55 8.448 782 837 DNKT5 19.33 8.924 726 848 DNKT6 19.59 8.615 661 856 TCUDTH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TCUDTH1 16.49 6.490 411 716 TCUDTH2 16.71 5.479 552 662 TCUDTH3 16.70 5.812 443 702 TCUDTH4 16.91 4.892 588 643 TCUDTH5 17.09 4.741 505 688 KTKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 871 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted KTKT1 15.76 6.649 633 860 KTKT2 15.76 6.543 685 847 KTKT3 15.69 6.493 702 843 KTKT4 15.88 6.502 743 833 KTKT5 15.89 6.471 725 837 TCCTKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 709 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TCCTKT1 12.15 619 457 669 TCCTKT2 12.14 575 482 655 TCCTKT3 12.15 553 505 641 TCCTKT4 12.14 575 540 620 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test ofSphericity 757 Approx Chi-Square 1627.362 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Comp onent Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulativ Variance e% 4.130 16.520 16.520 4.130 16.520 16.520 3.879 15.516 15.516 3.665 14.658 31.178 3.665 14.658 31.178 3.384 13.537 29.053 3.564 14.256 45.434 3.564 14.256 45.434 3.070 12.278 41.331 2.081 8.325 53.759 2.081 8.325 53.759 2.548 10.194 51.525 1.812 7.248 61.007 1.812 7.248 61.007 2.371 9.483 61.007 928 3.711 64.718 886 3.545 68.263 803 3.212 71.475 776 3.105 74.580 10 681 2.725 77.305 11 655 2.621 79.926 12 610 2.441 82.367 13 499 1.997 84.364 14 484 1.935 86.299 15 455 1.818 88.117 16 438 1.753 89.870 17 398 1.592 91.462 18 360 1.439 92.901 19 351 1.402 94.304 20 306 1.224 95.528 21 275 1.099 96.627 22 262 1.046 97.673 23 234 937 98.610 24 201 806 99.415 25 146 585 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DNKT4 854 DNKT5 821 DNKT6 785 DNKT3 763 DNKT2 761 DNKT1 726 KTKT4 835 KTKT3 826 KTKT5 815 KTKT2 807 KTKT1 734 HDGD3 820 HDGD2 801 HDGD4 769 HDGD5 735 HDGD1 722 TCUDTH2 773 TCUDTH4 707 TCUDTH3 671 TCUDTH5 665 TCUDTH1 625 CDKT3 813 CDKT1 734 CDKT4 711 CDKT2 664 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations TCCTKT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 750 Approx Chi-Square 101.976 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 2.140 53.512 53.512 673 16.830 70.342 639 15.966 86.308 548 13.692 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TCCTKT4 768 TCCTKT3 741 TCCTKT2 719 TCCTKT1 695 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.140 % of Cumulative Variance % 53.512 53.512 Model Summaryb Model R Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson R Square 763a 582 567 159516898 2.129 a Predictors: (Constant), KTKT, HDGD, DNKT, TCUDTH, CDKT b Dependent Variable: TCCTKT ANOVAb Model Sum of Mean Squares df Square F Regression 5.165 1.033 Residual 3.715 146 025 Total 8.880 151 Sig 40.595 000a a Predictors: (Constant), KTKT, HDGD, DNKT, TCUDTH, CDKT b Dependent Variable: TCCTKT Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 1.295 217 HDGD 149 023 CDKT 118 DNKT Beta t Sig Tolerance VIF 5.957 000 371 6.620 000 911 1.098 038 173 3.063 003 899 1.112 150 023 357 6.515 000 954 1.048 TCUDTH 139 024 325 5.862 000 930 1.075 KTKT 120 021 312 5.596 000 922 1.084 a Dependent Variable: TCCTKT ... Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Do lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến cơng tác tổ chức kế. .. Tp.HCM? Thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM? Giải pháp hồn... kết yếu tố ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Đề xuất số kiến nghị xây dựng công tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay