Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp niêm yết trên hose

123 5 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN THỊ BÍCH HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH CƠNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN THỊ BÍCH HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH CƠNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHAN MỸ HẠNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng Chủ tịch PGS.TS Võ Văn Nhị PGS.TS Huỳnh Văn Lộng Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng TS Phạm Ngọc Toàn Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận Văn PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : PHAN THỊ BÍCH HÀ Ngày, tháng, năm sinh : 04/12/1992 Chuyên ngành Giới tính : Nữ Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh : Kế toán MSHV : 1541850009 I- Tên đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH CƠNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN HOSE” II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin Báo cáo tài cơng ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp niêm yết HOSE - Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thuyết xây dựng mơ hình, từ rút kết nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ công bố thông tin Báo cáo tài cơng ty thuộc nhóm ngành Công nghiệp niêm yết HOSE năm tài 2015 - Đưa đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin Báo cáo tài cơng ty thuộc nhóm ngành Công nghiệp niêm yết HOSE III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hƣớng dẫn: TS Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phan Thị Bích Hà ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn TS.PHAN MỸ HẠNH, người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ cám ơn đến Quý thầy cô, bạn bè trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, chia kinh nghiệm cho suốt thời gian theo học cao học trường Tác giả Luận văn Phan Thị Bích Hà iii TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm kiểm định nhân tốảnh hưởng đến mức độ cơng bố thơng tin Báo cáo tài cơng ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM (HOSE) Thơng qua đó, nhận thức tầm quan trọng tính hiệu mức độ hiểu biết để giúp cho nhà đầu tư có tầm nhìn rộng việc định đầu tư họ Từ đó, nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch tính cơng Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM Luận văn sử dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Trong đó, mơ hình nghiên cứu bao gồm 01 biến phụ thuộc 09 biến độc lập Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin cơng ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp là: Quy mơ doanh nghiệp, Khả sinh lời, Khả tốn, Đòn bẩy tài chính, Hiệu suất sử dụng tài sản, Hội đồng quản trị Dựa vào sở để đưa vài đề xuất - kiến nghị, nhằm hồn thiện mức độ cơng bố thơng tin cơng ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp nói riêng cơng ty Việt Nam niêm yết nói chung Luận văn có mặt hạn chế định mặt thời gian mẫu nghiên cứu Tuy nhiên, luận văn mở rộng hướng nghiên cứu để hoàn thiện việc công bố thông tin Báo cáo tài Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM sau iv ABSTRACT The research objective of this thesis aims at determining the factors affecting the level of information disclosure on the financial statements of all the industry enterprises listed on the HoChiMinh stock exchange (HOSE) Based on that, to quote the importance and effectiveness of the posted companies’s information disclosure Enhancing the level of understanding will help investors have a deeper, wider and more accurate view in their investment decisions Contributing to enhance the healthiness and equity of the security market The combination of two methods about quantitative and qualitative analysis is focused in this thesis The content of its research model consists of one dependent variable and nine independent variables As the result of the research methods, there are six factors affecting the level of publishing the information such as: The firm size, The profitability, The solvency, The financial leverage, The asset usage efficiency, The composition of BOD Based on the result’s basis above, the thesis gives some recommendations and propose solutions in order to improve the level of information disclosure of all the industry enterprises sector in particular and also all VietNam enterprises listed on in general The thesis has certain restrictions in time and research samples However, it has also opened the direction of further research to improve more and more about the information disclosure v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiển đề tài Cấu trúc đề tài nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 1.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơng trình nghiên cứu Việt Nam .7 1.3 Khe hổng nghiên cứu KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 vi CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 13 2.1 Tổng quan công bố thông tin 13 2.1.1 Khái niệm chung công bố thông tin 13 2.1.2 Các yêu cầu CBTT 14 2.1.2.1 Yêu cầu CBTT chuẩn mực kế toán 14 2.1.2.2 Yêu cầu CBTT BCTC 15 2.1.2.3 Yêu cầu CBTT công ty niêm yết 15 2.1.3 Các quy định CBTT BCTC TTCK VN .17 2.1.4 Đo lường mức độ công bố thông tin 20 2.2 Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài 22 2.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 22 2.2.2 Lý thuyết tín hiệu (Signalling Theory) .23 2.2.3 Lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory) 24 2.2.4 Lý thuyết chi phí sở hữu (Proprietary Costs Theory) 24 2.2.5 Lý thuyết chi phí trị (Political Theory) 25 2.3 Xây dựng nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ công bố thông tin 26 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 26 2.3.2 Thời gian hoạt động .27 2.3.3 Khả sinh lời 28 2.3.4 Khả toán 29 2.3.5 Đòn bẩy tài 29 2.3.6 Tài sản cố định .30 2.3.7 Hiệu suất sử dụng tài sản 30 2.3.8 Thành phần Hội đồng quản trị 31 2.3.9 Chủ thể kiểm toán 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Giá trị hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Chi tiết thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Chi tiết phải thu dài hạn nội Chi tiết phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Giá trị lại cuối năm TSCĐ hữu hình dùng cho chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng, cuối năm chờ lý thay đổi khác TSCĐ hữu hình Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai Tài sản cố định thuê tài Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí năm để xác định tiền thuê phát sinh thêm Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản Tài sản cố định vơ hình Tăng giảm tài sản cố định vơ hình Chi phí xây dựng dở dang Chi tiết chi phí xây dựng dở dang theo cơng trình Bất động sản đầu tư Tăng giảm bất động sản đầu tư TM - V - 04 TM - V - 04 BCĐKT-TS-A-V BCĐKT-TS-A-V-1 BCĐKT-TS-A-V-2 BCĐKT-TS-A-V-3 TM - V - 05 BCĐKT-TS-A-V-4 BCĐKT-TS-B BCĐKT-TS-B-I BCĐKT-TS-B-I-(1-4) TM - V - 06 TM - V - 07 BCĐKT-TS-B-I-5 BCĐKT-TS-B-II BCĐKT-TS-B-II-1 TM - V - 08 TM - V - 08 TM - V - 08 TM - V - 08 BCĐKT-TS-B-II-2 TM - V - 09 TM - V - 09 TM - V - 09 BCĐKT-TS-B-II-3 TM - V - 10 BCĐKT-TS-B-II-4 TM - V - 11 BCĐKT-TS-B-III TM - V - 12 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Các khoản đầu tư tài dài hạn Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi tiết khoản đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Chi tiết chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Chi tiết tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Chi tiết vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Chi tiết thuế khoản phải nộp nhà nước Các khoản chi phí phải trả Chi tiết chi phí phải trả Chi tiết khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Các khoản phải trả dài hạn Chi tiết phải trả dài hạn nội Vay nợ dài hạn Chi tiết vay nợ dài hạn Chi tiết nợ thuê tài Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Chi tiết thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu BCĐKT-TS-B-IV BCĐKT-TS-B-IV-(1-3) TM - V - 13 BCĐKT-TS-B-IV-4 BCĐKT-TS-B-V BCĐKT-TS-B-V-1 TM - V - 14 BCĐKT-TS-B-V-2 TM - V - 21a BCĐKT-TS-B-V-3 BCĐKT-NV-A BCĐKT-NV-A-I BCĐKT-NV-A-I-1 TM - V - 15 BCĐKT-NV-A-I-2 BCĐKT-NV-A-I-3 BCĐKT-NV-A-I-4 TM - V - 16 BCĐKT-NV-A-I-(5-9) TM - V - 17 TM - V - 18 BCĐKT-NV-A-I-10 BCĐKT-NV-A-I-11 BCĐKT-NV-A-II BCĐKT-NV-A-II-(1-3) TM - V - 19 BCĐKT-NV-A-II-4 TM - V - 20 TM - V - 20 BCĐKT-NV-A-II-5 TM - V - 21b BCĐKT-NV-A-II-6 BCĐKT-NV-A-II-7 BCĐKT-NV-A-II-8 BCĐKT-NV-A-II-9 BCĐKT-NV-B BCĐKT-NV-B-I 95 96 97 98 99 100 101 102 VI 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Các giao dịch vốn chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Chi tiết cổ tức, cổ phiếu quỹ doanh nghiệp Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế tốn cụ thể CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Các tiêu ngồi bảng CĐKT Chi tiết tài sản thuê Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Chi tiết khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Chi tiết giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi tiết doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi tiết chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi tiết chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại BCĐKT-NV-B-I-(1-12) TM - V - 22a TM - V - 22b TM - V - 22c TM - V - 22d,đ,e TM - V - 22g NBCĐKT NBCĐKT-(1-6) TM - V - 24 BCKQHĐKD-1 TM - VI - 25 BCKQHĐKD-2 TM - VI - 26 BCKQHĐKD-3 BCKQHĐKD-4 TM - VI - 28 BCKQHĐKD-5 BCKQHĐKD-6 TM - VI - 29 BCKQHĐKD-7 TM - VI - 30 BCKQHĐKD-8 BCKQHĐKD-9 BCKQHĐKD-10 BCKQHĐKD-11 BCKQHĐKD-12 BCKQHĐKD-13 BCKQHĐKD-14 BCKQHĐKD-15 TM - VI - 31 BCKQHĐKD-16 TM - VI - 32 126 127 128 VII 129 130 131 132 133 134 135 136 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ Chi tiết giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng VIII Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết 137 thông tin tài khác 138 Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn 139 Thơng tin bên liên quan Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo 140 quy định Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo phận" Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin báo 141 cáo tài niên độ kế tốn trước) 142 Thơng tin hoạt động liên tục B THƠNG TIN TỰ NGUYỆN Số lượng cơng nhân viên thời điểm cuối niên độ 143 số lượng cơng nhân viên bình qn niên độ TSCĐ vơ hình khấu hao 20 năm lý 144 TSCĐ vơ hình khấu hao 20 năm 145 Giá trị lại TSCĐ vơ hình dùng để chấp cho khoản nợ phải trả, TSCĐ vơ hình tạm thời khơng sử dụng, TSCĐ vơ hình chờ lý, ngun giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng, thay đổi khác TSCĐ vơ hình BCKQHĐKD-17 BCKQHĐKD-18 TM - VI - 33 BCLCTT - I BCLCTT - II BCLCTT - III BCLCTT BCLCTT BCLCTT BCLCTT TM - VII - 34 TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - VAS 21 - 74d VAS 04 - 70 VAS 04 - 70 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Các cam kết mua, bán TSCĐ vơ hình có giá trị lớn tương lai Các khoản chi phí giai đoạn nghiên cứu chi phí giai đoạn triển khai ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ, giải trình khoản chi phí Thu nhập khác (bao gồm chi tiết khoản thu nhập bất thường) Chi tiết lãi cổ phiếu Các kiện ảnh hưởng đến xác định lãi Thay đổi sách kế tốn Thay đổi ước tính kế tốn Sai sót kỳ trước Thông tin công ty con, công ty liên kết kèm theo thông tin phần sở hữu tỷ lệ (%) quyền biểu Các tiêu thu nhập chi phí liên quan đến cho thuê bất động sản Lí mức độ ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư VAS 04 - 70 VAS 04 - 70 VAS 14 - 34d VAS 30 - 67a,b VAS 30 - 69 VAS 29 – 34, 35 VAS 29 - 36 VAS 29 - 37 VAS 07 VAS - 31e VAS - 31f PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Thống kê mơ tả số CBTT Descriptive Statistics N Minimum Y 85 Valid N (listwise) 85 504807692 Maximum Mean 730769231 Std Deviation 60529411758 061647599441 Thống kê mô tả biến độc lập Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QMDN 85 26.78879284 30.34345163 29.0839462310 96792104056 TGHD 85 16 7.15 3.228 KNSL 85 0627122535 6023403510 256978368600 1412205519590 KNTT 85 8.3139062516 26.4929577800 15.646632918518 4.4474637137318 DBTC 85 238393952 885703700 61510284064 158052048786 TSCD 85 017575198258 858987814860 43731228606671 237280033410167 HSSDTS 85 4548044048 4.0342222343 1.776587323886 8794321195149 HDQT 85 200 1.000 58828 216422 CTKT 85 27 447 Valid N (listwise) 85 Ma trận tương quan biến mơ hình lần Correlations Y Pearson Correlation Y QMDN TGHD KNSL KNTT DBTC TSCD HSSDTS HDQT CTKT QMDN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TGHD KNSL 014 000 900 000 85 85 042 700 85 85 390** 000 85 -.050 650 85 577 85 577** 000 85 014 900 85 593** 000 85 494** 000 85 428** 000 85 -.145 186 85 504** 000 85 170 121 85 -.172 85 042 700 85 390** 000 85 374** 000 85 160 144 85 -.163 136 85 398** 000 85 -.082 455 85 -.112 85 -.050 650 85 020 856 85 000 996 85 -.052 636 85 038 732 85 -.125 253 85 -.062 115 308 573 85 85 85 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) KNTT ** 593 ** 85 334** 002 85 130 235 85 063 565 85 452** 000 85 069 532 85 -.130 DBTC TSCD HSSDTS ** -.145 000 000 85 374** 000 85 020 856 85 334** 002 85 85 160 144 85 000 996 85 130 235 85 107 329 85 494 ** 428 HDQT CTKT ** 170 -.172 186 000 121 115 85 -.163 136 85 -.052 636 85 063 565 85 023 832 85 -.144 188 85 85 398** 000 85 038 732 85 452** 000 85 229* 035 85 114 297 85 -.113 304 85 85 -.082 455 85 -.125 253 85 069 532 85 099 365 85 013 909 85 -.053 628 85 093 399 85 85 -.112 308 85 -.062 573 85 -.130 235 85 -.038 730 85 -.180 099 85 -.087 430 85 -.030 788 85 032 772 85 504 85 107 329 85 023 832 85 229* 035 85 099 365 85 -.038 85 -.144 188 85 114 297 85 013 909 85 -.180 235 730 099 430 788 772 85 85 85 85 85 85 85 -.113 304 85 -.053 628 85 -.087 85 093 399 85 -.030 85 032 85 Thơng số mơ hình lần Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 824 a 678 640 Change Statistics R Square Change 037000342044 F Change 678 df1 17.576 Durbin-Watson df2 Sig F Change 75 000 a Predictors: (Constant), CTKT, HSSDTS, TGHD, TSCD, HDQT, KNTT, DBTC, KNSL, QMDN b Dependent Variable: Y Các thông số thống kê mơ hình lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.072 144 QMDN 017 005 TGHD 000 KNSL Beta Tolerance VIF -.497 620 266 3.341 001 675 1.481 001 017 263 793 967 1.034 130 035 298 3.752 000 681 1.468 KNTT 003 001 213 2.910 005 798 1.253 DBTC 112 027 286 4.188 000 919 1.088 TSCD -.016 018 -.062 -.899 371 902 1.109 HSSDTS 011 005 160 2.074 042 717 1.394 HDQT 038 019 132 1.947 055 934 1.070 CTKT -.007 009 -.048 -.700 486 931 1.074 a Dependent Variable: Y 1.968 Thơng số mơ hình lần Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 822 a 675 641 Change Statistics R Square Change 036953730103 F Change 675 df1 19.722 Durbin-Watson df2 Sig F Change 76 000 a Predictors: (Constant), CTKT, HSSDTS, TGHD, HDQT, DBTC, KNTT, QMDN, KNSL b Dependent Variable: Y Các thông số thống kê mơ hình lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.106 139 QMDN 018 005 TGHD 000 KNSL Beta Tolerance VIF -.762 449 280 3.578 001 700 1.429 001 021 310 757 970 1.031 125 034 287 3.664 000 697 1.435 KNTT 003 001 208 2.846 006 804 1.244 DBTC 115 026 295 4.380 000 941 1.063 HSSDTS 012 005 167 2.167 033 723 1.383 HDQT 039 019 137 2.033 046 941 1.063 CTKT -.006 009 -.040 -.599 551 944 1.059 a Dependent Variable: Y 1.967 Thơng số mơ hình lần Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 821 a 673 644 Change Statistics R Square Change 036799638624 F Change 673 df1 22.676 Durbin-Watson df2 Sig F Change 77 000 a Predictors: (Constant), HDQT, DBTC, TGHD, KNTT, HSSDTS, KNSL, QMDN b Dependent Variable: Y Các thông số thống kê mơ hình lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.115 138 QMDN 018 005 TGHD 000 KNSL Beta Tolerance VIF -.831 408 283 3.637 000 702 1.424 001 023 353 725 974 1.026 128 034 292 3.768 000 705 1.418 KNTT 003 001 206 2.841 006 805 1.243 DBTC 118 026 302 4.558 000 967 1.034 HSSDTS 011 005 164 2.144 035 726 1.378 HDQT 039 019 136 2.030 046 941 1.062 a Dependent Variable: Y 1.952 MƠ HÌNH CUỐI CÙNG 10 Thơng số mơ hình lần cuối Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Change Statistics Estimate 820a 673 648 R Square Change 036592529047 F Change 673 df1 Durbin-Watson df2 26.735 Sig F Change 78 000 a Predictors: (Constant), HDQT, DBTC, KNTT, HSSDTS, KNSL, QMDN b Dependent Variable: Y 11 Các thơng số thống kê mơ hình lần cuối Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.112 137 QMDN 018 005 KNSL 127 KNTT Beta Tolerance VIF -.819 415 283 3.666 000 703 1.423 034 290 3.773 000 710 1.408 003 001 207 2.872 005 806 1.241 DBTC 118 026 302 4.583 000 967 1.034 HSSDTS 012 005 166 2.183 032 729 1.372 HDQT 038 019 133 2.013 048 956 1.046 a Dependent Variable: Y 1.951 12 Ma trận tương quan biến mơ hình lần cuối Correlations Y Y Pearson Correlation N KNSL KNTT DBTC HSSDTS HDQT 1.000 577 593 494 428 504 170 QMDN 577 1.000 390 374 160 398 -.082 KNSL 593 390 1.000 334 130 452 069 KNTT 494 374 334 1.000 107 229 099 DBTC 428 160 130 107 1.000 114 013 HSSDTS 504 398 452 229 114 1.000 093 HDQT 170 -.082 069 099 013 093 1.000 000 000 000 000 000 060 QMDN 000 000 000 072 000 227 KNSL 000 000 001 118 000 266 KNTT 000 000 001 165 017 183 DBTC 000 072 118 165 149 455 HSSDTS 000 000 000 017 149 199 HDQT 060 227 266 183 455 199 Y 85 85 85 85 85 85 85 QMDN 85 85 85 85 85 85 85 KNSL 85 85 85 85 85 85 85 KNTT 85 85 85 85 85 85 85 DBTC 85 85 85 85 85 85 85 HSSDTS 85 85 85 85 85 85 85 HDQT 85 85 85 85 85 85 85 Y Sig (1-tailed) QMDN 13 Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi 14 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: ... lường mức độ công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin công ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp niêm yết Bao gồm: + Thu thập BCTC công ty thuộc nhóm ngành Cơng nghiệp niêm yết HOSE. .. Những lý thuyết liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin công ty niêm yết? Thứ hai: Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin Báo cáo tài cơng ty niêm yết Sở giao... Minh : Kế tốn MSHV : 1541850009 I- Tên đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH CƠNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN HOSE II-
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp niêm yết trên hose , Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp niêm yết trên hose

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay