Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

157 5 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên STT Chức danh Hội đồng PGS.TS.Trần Phước Chủ tịch TS Phan Mỹ Hạnh Phản biện TS Huỳnh Tấn Dũng Phản biện PGS.TS Phạm Văn Dược TS Trần Văn Dũng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1981 Nơi sinh : TPHCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV : 1541850011 I- Tên đề tài : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GTGT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM Thứ hai, xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM Thứ ba, đề xuất hàm ý giải pháp quản trị nhằm giúp quan thuế có sách hợp lý nhằm hạn chế hành vi hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/08/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Quyết Thắng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TPHCM” kết trình tự nghiên cứu Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Thu Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành Trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM Trong q trình làm luận văn tơi nhận nhiều giúp đỡ để hoàn tất luận văn Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành thầy TS Nguyễn Quyết Thắng tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, người truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học cao học vừa qua Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Cục thuế TPHCM, lãnh đạo Chi cục thuế, anh chị đồng nghiệp, cơng ty nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi giúp đỡ tơi thu thập mẫu phiếu khảo sát q trình thực luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình làm luận luận văn Người thực luận văn Nguyễn Thị Thu Hạnh iii TĨM TẮT Thuế nguồn thu ngân sách quốc gia Hiện nay, chế tự khai tự nộp xem chế hiệu quả, nâng cao tính pháp lý chủ động doanh nghiệp việc tuân thủ thuế tự nguyện Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật thuế người dân nên việc gian lận thuế, thất nguồn thu việc khó tránh khỏi Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Tp HCM” góp phần đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý thuế Mục tiêu đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM Nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận để cải thiện công tác quản lý Trên sở lý thuyết gian lận thuế, nghiên cứu thực nghiệm thực trước Tác giả xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM Dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp kê khai thuế địa bàn Tp HCM với cỡ mẫu 300 mẫu, liệu xử lý kỹ thuật phân tích độ tin cậy thơng qua hệ số Cronbach’Alpha, Phân tích nhân tố khám phá EFA mơ hình hồi quy tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM: Cơ hội, Động (hay áp lực), Khả hợp lý hóa hành vi, Ý thức thuế, mức xử lý vi phạm Từ luận văn đề xuất số kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế hành đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn Tp HCM iv ABSTRACT Taxes are the main source of income of the national budget Currently, selfassessment mechanisms are considered effective mechanisms, improve the legal and business initiative of the voluntary tax compliance However, the sense of observance of tax legislation should poor people tax fraud, the revenue losses are unavoidable Research project "Factors affecting the behavior of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC" contribute to meeting the practical requirements of the current tax administration The objective of this research is to identify factors affecting VAT frauds of non-State owned enterprises in the province of HCMC Identify business signs to improve fraud management On the basis of the theory of tax fraud, empirical research is done before The author has built models and hypotheses of factors affect the behavior of corporate tax fraud of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC Data collected from businesses in the locality tax return HCMC with a sample size of 264 samples, the data is processed by technical analysis through reliability coefficients Cronbach'Alpha, exploring factor analysis EFA and linear regression models Research results show that there are factors that affect the behavior of VAT fraud of non-State owned enterprises in the province of HCMC: opportunities, Engines (or pressure), the ability of Physical and chemical behavior, tax Consciousness, level of violation handing Since then, the thesis has proposed a number of recommendations and measures to limit the conduct of fraudulent VAT of the of non-State owned enterprises in the province of HCMC v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu .5 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước .6 1.2 Các nghiên cứu nước .10 1.1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu tính đề tài 11 1.1.3.1 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 11 1.1.3.2 Tính đề tài 12 Tóm tắt chương 14 vi CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Các khái niệm 15 2.1.1 Cơ sở lý thuyết thuế giá trị gia tăng .15 2.1.1.1 Khái niệm 15 2.1.1.2 Vai trò 16 2.1.1.3 Căn phương pháp tính thuế 17 2.1.1.4 Cơ chế thực nghĩa vụ thuế GTGT 18 2.1.2 Cơ sở lý thuyết gian lận thuế .20 2.1.2.1 Gian lận thuế GTGT 21 2.1.2.2 Hành vi gian lận thuế 22 2.1.2.3 Các dấu hiệu nhận biết gian lận 27 2.1.2.4 Một số nguyên nhân gian lận .30 2.1.3 Nguyên nhân hậu gian lận thuế GTGT 32 2.1.3.1 Nguyên nhân 32 2.1.3.2 Hậu gian lận thuế GTGT 34 2.2 Cơ sở lý thuyết doanh nghiệp quốc doanh 35 2.2.1 Khái niệm 35 2.2.2 Tiêu chí phân loại, vai trò, đặc điểm DNNQD 36 2.2.2.1 Phân loại, đặc điểm 36 2.2.2.2 Vai trò doanh nghiệp NQD 37 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT 38 2.3.1 Cơ hội gian lận 39 2.3.2 Động hay áp lực gian lận .40 2.3.3 Khả hợp lý hóa hành vi 40 2.3.4 Ý thức thuế 41 2.3.5 Mức xử lý vi phạm 42 2.4 Các thước đo, cách đo hành vi gian lận thuế GTGT 42 2.5 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 43 2.5.1 Cơ hội gian lận 45 Mức xử lý vi phạm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 12.89 12.92 12.95 12.89 12.81 22.824 23.605 22.333 21.885 22.902 Corrected Item-Total Correlation 636 560 667 695 644 Cronbach's Alpha if Item Deleted 806 827 798 790 804 Phụ lục 6: PHÂN TÍCH EFA Phân tích EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .885 3611.307 253 000 Total Variance Explained Componen t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Initial Eigenvalues Total 8.117 2.809 2.280 1.429 1.262 864 687 583 575 494 482 417 403 396 349 327 287 251 240 215 196 188 148 % of Variance 35.291 12.215 9.913 6.211 5.486 3.758 2.986 2.534 2.499 2.149 2.096 1.813 1.753 1.721 1.519 1.421 1.247 1.092 1.043 935 854 818 645 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 35.291 47.506 57.419 63.630 69.117 72.874 75.860 78.394 80.893 83.042 85.138 86.951 88.704 90.425 91.945 93.366 94.613 95.705 96.748 97.683 98.537 99.355 100.000 Total 8.117 2.809 2.280 1.429 1.262 % of Variance 35.291 12.215 9.913 6.211 5.486 Cumulative % 35.291 47.506 57.419 63.630 69.117 Rotated Component Matrixa Component ĐC2 ĐC3 ĐC4 ĐC1 ĐC5 YT3 YT4 YT2 YT1 MP3 MP1 MP4 MP5 MP2 CH1 CH3 CH2 CH4 CH5 KN4 KN3 KN1 KN2 827 805 777 766 723 877 860 830 758 805 769 769 707 691 805 781 745 633 571 822 807 765 621 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Componen t 2 504 -.211 726 -.416 026 418 -.650 -.121 623 -.004 381 711 248 535 039 471 106 -.491 -.297 661 452 127 -.394 -.252 -.749 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích EFA biến phụ thuộc hành vi gian lận KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .871 781.103 10 000 Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Total 3.440 743 329 258 230 % of Variance 68.798 14.866 6.582 5.161 4.593 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 68.798 83.664 90.247 95.407 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HV4 HV2 HV3 HV1 HV5 898 887 881 859 576 Total 3.440 % of Variance 68.798 Cumulative % 68.798 Phụ lục 7: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Ma trận tương quan Correlations CH Pearson Correlation CH YT ĐC KN MP HV ** KN ** 432 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ĐC YT 391 MP ** 611 HV ** 731** 396 000 000 000 000 000 264 264 457** 000 264 264 413** 000 264 383** 000 264 264 122* 048 264 351** 000 264 395** 000 264 264 515** 000 264 514** 000 264 673** 000 264 454** 000 264 264 432** 000 264 391** 000 264 611** 000 264 396** 000 264 731** 264 457** 000 264 413** 000 264 122* 048 264 515** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 264 264 264 264 264 t Sig 264 383** 000 264 351** 000 264 514** 264 395** 000 264 673** 264 454** 264 Các thông số thống kê biến độc lập Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -.305 190 CH 432 051 YT 183 ĐC Beta Collineari ty Statistics Toleranc e -1.600 111 400 8.413 000 552 052 153 3.551 000 675 142 042 144 3.384 001 686 KN 266 048 262 5.560 000 564 MP 118 039 123 3.006 003 748 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phù hợp mơ hình Model Summaryb Model R 823a R Square Adjusted R Square 678 Std Error of the Estimate 671 DurbinWatson 64447 1.425 a Predictors: (Constant), MP, YT, KN, ĐC, CH b Dependent Variable: HV Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghiên cứu ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 225.140 45.028 Residual 107.158 258 415 Total 332.298 263 a Dependent Variable: HV b Predictors: (Constant), MP, YT, KN, ĐC, CH F 108.412 Sig .000b Phụ lục 8: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƯ CHUẨN HÓA DANH SÁCH KHẢO SÁT CÁC CÔNG TY STT TÊN CÔNG TY Cty TNHH Thương Mại Phù Đổng Công Ty TNHH Lắp Đặt Điện Lạnh Kỹ Thuật Thương Mại Việt Cty TNHH Thương Mại Nghiệp Thành Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Long Bình Cơng Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Đông Dương Cty TNHH Thương Mại Vạn Niên - Việt Nhật Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Trung Việt Cơng Ty TNHH VICO CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÌNH NGUYÊN 10 Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cơng Thương 11 CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAPA 12 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Bình 13 Cơng Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa 14 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Hải 15 Cơng Ty Cổ Phần Hồn Mỹ 16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN TRẦN 17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP 18 Cty TNHH Thương Mại Dich Vụ Khoa Học KT Và Tin Học Thiên Sơn 19 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mai Liên 20 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải HHố Phan Lưu 21 CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NAM DƯƠNG 22 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Long Bình 23 Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Thương 24 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mai Liên 25 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải HHố Phan Lưu 26 CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NAM DƯƠNG 27 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Long Bình 28 Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cơng Thương 29 CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAPA 30 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỸ QUAN 31 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP 32 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quảng Cáo Viên Minh 33 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hồng Hà 34 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Việt Thổ 35 Cty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thái Cẩm 36 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trí Đức 37 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại ích Lợi 38 Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hợp Tiến 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Cty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ An Hưng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Linh Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Minh Quang Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Phước Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Dịch Vụ T.H.P Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Tâm Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Anh Vinh Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hưng Khang Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Nam Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Hồng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Cửu Long Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Cường Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ An Huy Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phong Đại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIẾN PHONG Cty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Kiến An Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Hồng Cty TNHH Vận Tải Dịch Vụ Nam Trang Cơng Ty TNHH Thương Mại -Dịch Vụ Tường Nguyên Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Đức Phương Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đạt Thịnh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Hiệp Phúc Tiến Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Phong Thủy Phi Phi Công Ty TNHH Công Nghệ -Thương Mại - Dịch Vụ Minh Thành Phát CÔNG TY TNHH CƠNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÀNH TINH Cơng Ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cơ Điện Tồn Tâm CƠNG TY TNHH CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI TÂN ĐÌNH TIẾN Cơng Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Hàng Hải Việt Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Quảng Cáo Lạc Hồng Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Tốn Giang Trần Cơng Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Việt Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch - Vận Tải Phương Đô Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Thành Đô Công Ty TNHH Dịch Vụ - Kinh Doanh Nhà Ở Trọng Tuấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO KHƠNG GIAN MỚI Cơng Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Cơ Điện Lạnh Phu Si Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Địa ốc Phú Gia Điền Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất - In Thiên Ngôn Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Thiết Kế Xây Dựng Phi Thường Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Nghi 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Bảy Hai Sáu Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Gỗ Trung Thành Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Hoa Mặt Trời DNTN Phúc Thọ DNTN Phước Mỹ Thu Dntn Phước Nguyên DNTN Phúc Thọ DNTN Phước Mỹ Thu Dntn Phước Nguyên DNTN Phúc Ân Dntn Sản Xuất - Thương Mại Kim Nguyễn Hoàng DNTN Sản Xuất Bao Bì Giấy Và Nhựa Hồng Mạnh Đan DNTN Sản Xuất Dịch Vụ Cao DNTN Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại An Phát DNTN Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Hải Nam DNTN Sản Xuất Điện Tử Minh Vân DNTN Sản Xuất Đồng Tiến DNTN Sản Xuất Hoàng Minh DNTN Sản Xuất Hoàng Minh DNTN Sản Xuất Hồng Hà DNTN Sản Xuất Hùng Hải DNTN Sản Xuất Ngôi Sao DNTN Sản Xuất Nhật Thăng DNTN Sản Xuất Phát Đạt DNTN Sản Xuất Tân Hồng Phát DNTN Sản Xuất Thành Công DNTN Sản Xuất Thương Mại Lạc Mỹ DNTN Sản Xuất Thương Mại Anh Thái DNTN Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện Thuận Thành DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ An Phú DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phát Đạt DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hùng Long DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phương Tâm DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ký DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thành Phú DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quang Minh DNTN Sản Xuất Thương Mại Đại Khánh Minh DNTN Sản Xuất Thương Mại Đại Sung DNTN Sản Xuất Thương Mại Hoàng Sang DNTN Đại Phúc DNTN Đạt Nguyễn 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 DNTN Đông Giai DNTN Gia Bửu DNTN Kim Thành Tỷ DNTN Liên Sơn DNTN Liên Thắng DNTN Minh Châu Hưng DNTN Ngọc Lục Bảo DNTN Phạm Nguyễn DNTN Phát Đạt Lợi DNTN Phi Đô Thái DNTN Phước Thịnh DNTN Cơ Khí Tân Vĩnh Thành Tạp Chí Vietnam Logistics Review Tổ Hợp Vinh Quang Tổ Sản Xuất Cao Su Hồng Phước Tổ Sản Xuất Hoàn Mỹ Tổ SX Đồng Lợi Văn Phòng Luật Sư Bá Đạt Văn Phòng Luật Sư Đạt Nguyễn - Vietlaw Văn Phòng Luật Sư Hồng Anh Viện Điện Điện Tử Tin Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Không Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Bình Trung Tâm Nghiên Cứu ứng Dụng Cơng Nghệ Khí Tượng Thủy Văn Và Môi Trường Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Cơng Nghệ Hố Dược Trung Tâm Nghiên Cứu Và Triển Khai Công Nghệ Môi Trường Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội Và Giáo Dục Trí Việt Văn Phòng Luật Sư Vương Văn Phòng Luật Sư Xuân Trang Văn Phòng Uỷ Ban Nhân Dân Quận Gò Vấp Viện Công Nghệ Và Khoa Học Quản Lý Môi Trường Tài Nguyên Viện Khoa Học Công Nghệ Và Quản Lý Môi Trường Viện Nghiên Cứu Phát Triển Văn Hoá Và Giáo Dục Đông Nam HTX Thương Mại Dịch Vụ Hoa Kiểng, Rau Gò Vấp HTX Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp HTX Thương Mại Dịch Vụ Phường Quận Gò Vấp CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN ALT - CHI NHÁNH TẠI TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR - NEWTECHCO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG GIẢI TRÍ NGỌC VIỆT CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI PHÚ MỸ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÚ BẮC ÁI 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐƠ Cơng Ty Cổ Phần Huê Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT SÀI GỊN THÀNH LỢI Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Vạn Đại Phát Công Ty Cổ Phần An Châu Chi Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Masan Công Ty Cổ Phần Bê Tông Sài Gòn Sáu Hai Mươi CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ NAN VIỆT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Địa Ốc Nam Anh Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Công Ty Cổ Phần Đại An Công Ty Cổ Phần Đại Đắc Tài Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát Triển Nhà Địa Lợi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Trung Nam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Tư Vấn - Xây Dựng Hồng Khoa Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Dương Đại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phúc Điền Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Hải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sơn Nam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nam Hoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Viết Nam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Đạt Công Ty Cổ Phần Cường Quang CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN NAM VIỆT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Đại Nam Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Trường An Công Ty Cổ Phần Đất Cảnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT HƯNG PHÁT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Nam ánh Dương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Hưng Phát CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VIỆT VIỆT AN Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc S.G Miền Nam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐÔ THỊ TÂN TẠO MÊ KÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN MINH TÂN Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt Nét Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hồng Minh Long CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH HỒNG HÀ Cơng Ty Cổ Phần Đất Sài Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Tri Thức Số Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Thương Mại - Dịch Vụ Sáu Phong CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt Nét Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hồng Minh Long CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH HỒNG HÀ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GỊN TPP Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quang Minh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SA GA CO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Tin Học - Viễn Thơng Tú Hòa Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hùng Tín CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT PHÚ MỸ Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Thương Mại 27-7 Thương Binh Việt Nam Công Ty Cổ Phần Đức Thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thiết Bị Dầu Khí Chí Thép Cơng Ty Cổ Phần Đơng Minh Cơng Ty Cổ Phần En Do Công Ty Cổ Phần Giải Pháp - Viễn Thông Và Truyền Thông Đức Minh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơng Nghệ Tồn Tâm Cơng Ty Cổ Phần Hà Lan Công Ty Cổ Phần Hiệp Minh Công Ty Cổ Phần Hoa Á Châu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Hài Hòa Cơng Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Việt Huy Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Dương CÔNG TY TNHH MTV XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÚ MỸ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ Y TẾ SÀI GỊN CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU HƯNG THỊNH Cty Cổ Phần Thương Mại Thành Đạt CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN Cty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Mê Kông Xanh Cty TNHH Thương Mại Thanh Nhàn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thy Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quận CÔNG TY TNHH TRIỀU DÂNG CÔNG TY TNHH TRIỆU PHÚC CƠNG TY TNHH TRÌNH KHANH Cơng Ty TNHH Trinh Thảo Cơng Ty TNHH Trợ Thính Tâm Thanh CƠNG TY TNHH TRUE FOOD Cơng Ty TNHH Trung Kiên Hà Nam CƠNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Á CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ NÔNG GIA TRANG Công Ty TNHH Tường Thành 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐIỆN THÔNG MINH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC CÔNG TY TNHH VĂN HĨA PHÁT QUANG Cơng Ty TNHH Văn Kim Cơng Ty TNHH Văn Phòng Phẩm ánh Sáng Cơng Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai CƠNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CỬU LONG CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VÂN ANH Công Ty TNHH Vi Na Com CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ An Phước Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Minh Hùng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ha Ta Nhật Bản Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Lưới Sợi Bốn Mùa Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hữu Thịnh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Quảng Cáo Kim Ngưu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đặng Phát CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÁN SÀN HỒNG PHÚC CƠNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY MÍT SU ... nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn TPHCM? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hành vi gian lận thuế GTGT DNNQD địa bàn TPHCM? - Biện pháp cần thiết để hạn chế hành vi gian. .. đến tác động nhân tố ý thức thuế đến hành vi gian lận thuế DNNQD tác giả kì vọng xây dựng mơ hình nghiên cứu hành vi gian lận rút nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận nhóm đối tượng doanh nghiệp. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THU HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay