Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y tế công lập tp hồ chí minh

114 12 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

HCM Ơ Y HIỀN CÁCTHÔNG Ơ TP HỒ CHÍ MINH LU Ă Ĩ Chun ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60340301 02 ăm 2017 HCM Ơ Y HIỀN CÁC Ề Ơ TP HỒ CHÍ MINH LU Ă Ĩ Chuyên ngành : Kế toánsố ngành: 60340301 CÁN B ỚNG DẪN KHOA H C: TS PH M THỊ PH NG 02 ăm 2017 Ì C HỒN THÀNH T I I H C CÔNG NGH TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.Phạm Thị Phụng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận vănThạc sĩ gồm : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ) TT Chức danh Hội đ ng Họ tên Ă Ị Chủ tịch Phản biện Ă Phản biện Ủy viên Ủy v ê ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM A VI ĨA C NG HÒA XÃ H I CHỦ T NAM ộc lập – Tự – Hạnh phúc IH C TP HCM, ngày 26 tháng năm 2016 Ă NHI M V LU Ĩ Họ tên học viên : Dương Thụy Hiền Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 14/07/1977 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1541850014 I- Tên đề tài: Các nhân tố ả ưở đến chấ lượng thông tin kế o ro đ ều kiện ứng dụng ERP tạ c c sở y tế cơng lập Thành phố H Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá tác động nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán điều kiện ứng dụng ERP sở y tế cơng lập Thành phố Hồ Chí Minh Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giá bước đầu hình thành nên thành nên thang đo nhân tố tác động đến chất lượng TT T tr ng điề sở hạ tầng C HT , tri n h i y m sở y tế c ng lậ R NT T , Tầm nh n nhà iện ứng ụng ERP gồm: C , Đ c m nhà tư vấn ản l đơn vị DN , Ng ồn nhân lực NN Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 20.0 đ tiến hành phân tích Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải há tác động chất lượng TT T tr ng điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập Tp.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/02/2017 V- Cán ướng dẫn:TS Phạm Thị Phụng CÁN B ỚNG DẪN TS Phạm Thị Phụng KHOA QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH i L A A T i xin c m đ n đề tài luận văn “Các nhân tốthông tin kế o ro ưởng đến chấ lượng đ ều kiện ứng dụng ERP tạ c c sở y tế công lập Tp H Chí Minh” c ng tr nh việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chư công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn th ng tin đáng tin cậy TP Hồ Ch inh, tháng 02 năm 2017 H C VIÊN THỰC HI N LU ươ ụy Hiền Ă ii L IC Ơ Tôi xin gửi đến quý Thầy khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đà tạ s đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy C với tri thức tâm huyết củ m nh đ truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS.Phạm Thị Phụng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn M c ù, t i cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế m t thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng gó bá quý Thầy C đ luận văn t i hoàn thiện TP Hồ Ch inh, tháng 02 năm 2017 Tác giả ươ ụy Hiền iii TÓM T T Th ng tin ế t án ết vấn đề tài ch nh củ ả củ hệ thống th ng tin ế t án c ng cụ đ m tả nh nghiệ Hệ thống R -H ạch định ng ồn lực nh nghiệ th ật ngữ sử ụng ch hệ thống ế t án t ch hợ ng ồn lực tr ng tổ chức.H ạt động củ sở y tế l n vấn đề đem lại đóng gó t lớn ch nghiệ bả vệ, chăm sóc nâng c R làm tăng hiệ n tâm nhằm sức hỏe ả sử ụng tr ng ịch vụ y tế, giảm thời gi n chờ đợi củ bệnh nhân, cải thiện hiệ s ất củ tr nh h ạt động Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh ưởng đến chất lượng TTKT đ ều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập TP.HCM” từ đánh giá tác động nhân tố đến chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lậpTP HCMnhằm nâng cao chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “ảnh hưởng đến chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập TP.HCM?” “mức độ tác động nhân tố đến chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP đơn vị này?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo nhân tố tác động đến chất lượng TTKT tr ng điề tầng C HT , R NT T y m sở y tế c ng lậ , Tầm nh n nhà ản l đơn vị iện ứng ụng ERP gồm: sở hạ C , Đ c m nhà tư vấn tri n h i DN , Ng ồn nhân lực NN Trong nhân tố nhân tố ảnh hưởng mạnh đến chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập Tp.HCMlà QLDN(  = 0.437), tiếp đến NTVTK(  = 0.38), NNL(  = 0.377), CSHT(  = 0.251), cuối QMCL(  = 0.239) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải há tác động chất lượng TT T tr ng điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập Tp.HCM Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫ , chư đại diện hết cho tất sở Việt Nam, ngồi hạn chế thời gian, số lượng mẫu hạn chế củ đ tài iv ABSTRACT Accounting information is the result of the accounting information system and the tools to describe their financial problems nghiep.He-Planning ERP enterprise resources is a term used for the system integrated accounting system resources in an organization Operation of health care facilities is always a matter of concern to bring significant contributions to the protection, care and health promotion ERP to increase efficiency in health services, reduce waiting time of patients, improve the performance of the operation Research project on "The factors affecting the quality of accounting information in the ERP application conditions in the public health facilities Tp Ho Chi Minh "which assessed the impact of these factors on the quality of accounting information in the ERP application conditions in the public health facilities the city HCM to improve the quality of accounting information in the ERP application conditions in public health facilities This study will answer the question: "affect the quality of accounting information in the ERP application conditions in the public health facilities HCMC?" And "the impact of these factors on the quality of accounting information in the ERP application conditions in the public health facilities HCMC? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affect the quality of information in terms of accounting ERP application includes 05 factors: infrastructure (CSHT), scale-public medical facilities (QMCL), Characteristics consultants and ERP (NTVTK), Vision executives of shares (QLCL), human resources (NNL) factors, the factors that most strongly influence the quality of the conditions ERP application at the public health facilities HCMC is QLDN(  = 0.437), next NTVTK(  = 0.38), NNL(  = 0.377), CSHT(  = 0.251), and finally QMCL(  = 0.239) From the study results, the authors have proposed a number of measures have an impact in terms of quality ERP application at the public health facilities in HCMC However, this study is only done in a sample group, not representative of all for all businesses in Vietnam, in addition to many restrictions on time, number of small samples should limit high generality topic v M CL C A L L IC A i Ơ ii TÓM T T iii ABSTRACT iv M C L C v A ix A x A Ì ẦU PHẦN M Ơ xi 1: Ê ỚC 1.1Các nghiên nước 1.2 Các nghiên tr ng nước 12 1.3 Các nhận xét khe hổng nghiên cứu .14 Ơ K T LU Ơ 2: Ơ 16 LÝ THUY T 17 2.1 Khái quát sở y tế công lập 17 2.1.1 Khái niệm, phân loại đơn vị nghiệp công lập .17 2.1.2 sở y tế công lập 18 2.2 Khái quát hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) 22 2.2.1 Khái niệm 22 2.2.2 Các phân hệ ERP .23 2.2.3 Lợi ích ERP .23 2.3 Chất lượng thông tin kế t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP 26 2.3.1 Thông tin kế toán .26 2.3.2 Chất lượng thơng tin kế tốn .27 2.3.3 Ảnh hưởng củ R đến chất lượng thơng tin kế tốn .33 2.3.3.1 Ảnh hưởng củ R đến hệ thống thơng tin kế tốn 33 2.3.3.2 Ảnh hưởng củ R đến chất lượng thông tin kế toán 36 2.4 Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP .38 vi 2.4.1 sở hạ tầng .38 2.4.2 y m sở y tế công lập .38 2.4.3 Đ c m nhà tư vấn tri n khai ERP 39 2.4.4 Tầm nhìn nhà quản l đơn vị 41 2.4.5 Nguồn nhân lực 41 2.5 Mơ hình nghiên cứu 42 Ơ K T LU Ơ 3: Ơ 434 Ê U 45 3.1 Quy trình thực nghiên cứu .455 3.2 Thiết kế nghiên cứu .477 3.3 Mẫu nghiên cứu 47 3.3.1 hương há chọn mẫu .47 3.3.2 Kích cỡ mẫu khảo sát 47 3.4 hương há th thập liệu 48 3.4.1 Công cụ thu thập liệu 48 3.4.2 Phân tích xử lý liệu 48 3.5 Xây dựng th ng đ 48 3.6 Các giả thuyết nghiên cứu cần ki m định 51 3.7 Mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lập Tp.HCM 52 K T LU Ơ Ơ 53 4: K T QU NGHIÊN C U 54 4.1 Thực trạng hệ thống thông tin kế t án tr ng sở y tế công lập Tp.HCM .54 4.2 hân t ch đánh giá độ tin cậy củ th ng đ : 56 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy th ng đ hệ số Cronbach's alpha: 57 4.2.1.1 Ki m định hệ số tin cậy Cr nb ch’s l h ch th ng đ biến “Cơ sở hạ tầng” 57 4.2.1.2 Ki m định hệ số tin cậy Cr nb ch’s l h ch th ng đ biến “ ysở y tế công lậ ” 58 85 A Nghị Định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ Nghị định số 85/2012/NĐ-C ngày 15/10/2012 củ Ch nh hủ Nghị số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008 Quốc hội Nguyễn Bích Liên, 2012 Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượng thơng tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Đại học inh tế thành hố Hồ Ch ận án Tiến sĩ trường inh Phan Minh Nguyệt, 2014 Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng TTKT trình bày BCTC cơng ty niêm yết Việt Nam.Luận văn Thạc sĩ trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Nga, 2014 Tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT Th ng tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 Bộ Tài Chính Charalambos Spathis, Thessaloniki, Greece, and Sylvia, 2004.Enterprise resource planning systems The Emerald Research Register Maria Sergio, 2011.An Investigation into the Use of ERP Systems in the Public Sector.Journal of Enterprise Resource Planning Studie 10 Michael M Sanja, 2013 Impact of Enterprise Resource Planning System in Health Care.International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 3, No 12 11 Martin Mucheleka and Raija Halonen, 2015 ERP in Healthcare Martin Mucheleka and Raija Halonen University of Oulu, Oulu, Finland 12 Gelinas and Dull, 2008 Accounting Information Systems, 10th Edition 13 Romney Steinbart, 2009.Accounting Information Systems, 11th Edition PH L C PH L C 1: B NG CÂU HỎI KH O SÁT Kính gửi: Anh/Chị đơn vị khảo sát Tôi tên làDương Thụy Hiền Hiện tại, t i đ ng học viên cao học chuyên ngành Kế toán thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM đ ng thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các nhân tố ả ưởng đến Chấ lượng thơng tin kế tốn đ ều kiện ứng dụng ERP tạ c c sở y tế cơng lập Tp H Chí Minh.” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp trả lời số câu hỏi đ t i sở phù hợp cho phần trình bày thực trạng giải pháp Luận văn nghiên cứu Câu trả lời Anh/Chị nhằm mục đ ch nghiên cứu, thông tinnhân đề bảo mật Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thông tin chung Họ tên : …………………………Giớ ữ C ng ty đ ng làm việc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần - Nội dung khảo sát Các nhân tốtin kế o ro đ ều kiện ứng dụng ERP tạ c c sở y tế công lập Tp H Chí Minh.(1)Rất h ngđồngý- ưởng đến Chấ lượng thông h ngđồngý nhthường- Đồngý-(5)Rấtđồngý STT I Các nhân tố I DNNVV sở hạ tầng c độ Chỉ tiêu đếndự tốn ngân sách Qui trình xử lý phần mềm R đá ứng nhu cầu xử lý hoạt động yêu cầu thông tin củ sở y tế Phần mềm xử l khác biệt xử lý ERP i định xử lý Việt Nam Phải sử dụng password truy cập liệu Mức độ đ ng ý 5 Thường xuyên ki m tra hệ thống máy tính mạng nội Sự phù hợp ổn định hệ thống máy, hệ thống mạng 5 5 5 5 5 5 sở y tế Bộ máy tổ chức kế t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP bao gồm việc thiết lập tổ chức mạng nội đồng thời phân chia rõ nhiệm hành ysở y tế phần công lập II trách Doanh thu củ sở y tế công lậplượng nhân viên làm việc sở y tế Chức năng, nhiệm vụ hác nh phân chia cho Mức độ đầ tư c ng nghệ hục vụ việc ứng dụng ERP phù với phận, phòng ban khác y m sở y tế Nguồn ngân sách Nhà nước tài trợ ứng dụng ERP phù hợp với y m sở y tế III ặc đ ểm Am hi và r ển khai ERP lĩnh vực y tế, sức khỏe sở y tế công lập Chất lượng hoạt động hỗ trợ bảo hành sản phẩm ERP Am hi u cơng tác kế tốn sở y tế cơng lập kinh nghiệm tri n khai ERP IV Tầm nhìn nhà lý vị Ban quản lý cấp cao thiết lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh gắn với việc sử dụng ERP Xây dựng chiến lược phát tri n ERP cho phận chức liên n Thiết lập ban quản lý dự án ERP Xây dựng kế hoạch phát tri n hệ thống ERP cụ th 5 5 5 5 5 5 tham gia thẩm định phận chuyên môn liên quan Xác định n m ứng phó rủi ro; hỗ trợ cam kết thực hỗ trợ tồn q trình thực chương tr nh quản lý ERP Xây dựng phong cách quản lý chẳng mối quan hệ người lãnh đạ sở y tế với nhân viên; quản lý theo tinh thần dân chủ h y độc đ án, V Ngu n nhân lực Mức độ thục thao tác hệ thống ERP Thường x yên đà tạo, cập nhật th y đổi hệ thống ERP sở y tế Hi u mức độ ảnh hưởng hoạt động thân tới phận ho c cá nhân khác cở sở y tế Hi u rõ tiêu chuẩn chất lượng thông tin ứng dụng ERP Tuân thủ quy trình thực ERP Nhận thức biết cách khai thác thông tin từ hệ thống ERP Chấ lượng thông tin kế o ro đ ều kiện ứng dụng ERP tạ c c sở y tế công lập Tp H Chí Minh Các thơng tin kế t án mà sở y tế cung cấ ch đối 1 tượng sử dụng th ng tin đảm bảo tính thích hợp, tạo nên khác biệt việc định củ đối tượng sử dụng thơng tin Th ng tin trình bày trung thực, phản ánh tượng kinh tế với nghĩ , chất, giá trị chúng Thơng tin kế tốn phải trình bày theo mẫ y định 5 n chức nhằm đảm bả ch đối tượng sử dụng thông dễphải àngđược đọc ghi hi uchép nắm bắt cáo thơng Thơngtin tincó kếthtốn báo kịptinthời theo khoảng thời gian định ch đối tượng sử dụng thông tin Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát PH L C 2: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA 1.GIÁ ĐỐC HĨ GIÁ UNG ƯỚU: ƠNG PHẠ ĐỐC XN DŨNG UNG ƯỚU: ƠNG DIỆP BẢO TUẤN 3.TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: UNG ƯỚU : BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN PHĨ PHỊNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢ UNG ƯỚU: ƠNG NGUYỄN UNG ƯỚU: BÀ PHẠM THỊ HẢI NAM PHÓ PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN THANH HƯỢNG 6.TRƯỞNG HOA DƯỢC UNG ƯỚU: BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG PH L C 3: K T QU CH Y MƠ HÌNH CSHT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 893 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CSHT1 19.89 4.983 633 886 CSHT2 19.96 4.680 748 869 CSHT3 19.95 4.778 713 875 CSHT4 19.92 4.485 828 856 CSHT5 19.92 4.740 706 876 CSHT6 19.93 4.756 659 884 QMCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QMCS1 18.20 2.192 641 727 QMCS2 17.55 2.736 560 765 QMCS3 17.90 2.199 630 730 QMCS4 18.00 2.418 480 781 QMCS5 18.00 2.234 584 747 NTVTK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .882 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NTVTK1 13.27 3.483 754 845 NTVTK2 13.26 3.796 681 872 NTVTK3 13.28 3.298 823 816 NTVTK4 13.31 3.567 720 858 QLDN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 909 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QLDN1 19.74 9.635 717 898 QLDN2 19.74 9.597 740 894 QLDN3 19.69 9.529 758 892 QLDN4 19.83 9.534 791 887 QLDN5 19.84 9.461 787 887 QLDN6 19.78 9.746 696 901 NNL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NNL1 19.21 9.369 593 882 NNL2 19.35 8.856 732 859 NNL3 19.39 8.846 630 879 NNL4 19.46 8.866 786 851 NNL5 19.27 9.142 761 856 NNL6 19.49 8.997 714 862 CLTTKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CLTTKT1 12.41 740 627 725 CLTTKT2 12.40 758 602 738 CLTTKT3 12.40 799 537 770 CLTTKT4 12.42 771 634 723 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .816 Approx Chi-Square 3027.686 Bartlett's Test of Sphericity Df 351 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Variance ve % 4.857 17.989 17.989 4.857 17.989 17.989 4.214 15.607 15.607 4.282 15.859 33.848 4.282 15.859 33.848 3.963 14.679 30.286 3.571 13.226 47.074 3.571 13.226 47.074 3.904 14.460 44.746 2.916 10.801 57.875 2.916 10.801 57.875 2.994 11.088 55.834 2.279 8.442 66.318 2.279 8.442 66.318 2.831 10.484 66.318 800 2.962 69.280 748 2.771 72.051 675 2.499 74.550 644 2.383 76.933 10 605 2.242 79.175 11 574 2.128 81.303 12 558 2.067 83.369 13 500 1.851 85.220 14 433 1.604 86.825 15 414 1.532 88.357 16 398 1.473 89.830 17 364 1.349 91.180 18 336 1.244 92.424 19 319 1.181 93.604 20 280 1.038 94.643 21 276 1.021 95.663 22 247 914 96.578 23 232 859 97.437 24 200 740 98.177 25 185 686 98.863 26 168 621 99.484 27 139 516 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component QLDN5 871 QLDN4 859 QLDN3 831 QLDN2 810 QLDN6 791 QLDN1 788 CSHT4 881 CSHT2 829 CSHT3 803 CSHT5 796 CSHT6 764 CSHT1 743 NNL4 859 NNL5 842 NNL6 809 NNL2 809 NNL3 745 NNL1 708 NTVTK3 906 NTVTK1 863 NTVTK4 838 NTVTK2 817 QMCS3 781 QMCS1 772 QMCS2 736 QMCS5 732 QMCS4 651 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations CLTTKT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .790 Approx Chi-Square 223.826 Bartlett's Test of Sphericity Df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.462 61.560 61.560 602 15.039 76.599 473 11.832 88.431 463 11.569 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component CLTTKT4 810 CLTTKT1 806 CLTTKT2 788 CLTTKT3 732 Total 2.462 % of Variance 61.560 Cumulative % 61.560 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summaryb Model R R Square 753a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 568 557 Durbin-Watson 187952 1.941 a Predictors: (Constant), NNL, CSHT, NTVTK, QLDN, QMCS b Dependent Variable: CLTTKT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 9.088 1.818 Residual 6.924 196 035 16.011 201 Total Sig 51.450 000b a Dependent Variable: CLTTKT b Predictors: (Constant), NNL, CSHT, NTVTK, QLDN, QMCS Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 412 246 CSHT 164 032 QMCS 180 NTVTK Beta Tolerance VIF 1.674 096 251 5.207 000 951 1.051 037 239 4.891 000 924 1.083 174 022 380 8.021 000 985 1.015 QLDN 201 022 437 9.126 000 963 1.038 NNL 179 023 377 7.835 000 953 1.049 a Dependent Variable: CLTTKT ... lập TP .Hồ Chí Minh ê - Các y u tố nà tác động đến chất lượng thông tin kế t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP sở y tế cơng lập TP .Hồ Chí Minh? - Mức độ tác động nhân tố đến chất lượng thông tin kế. .. t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP sở y tế cơng lập TP .Hồ Chí Minh? - Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế t án tr ng điều kiện ứng dụng ERP sở y tế cơng lập TP .Hồ Chí Minh? ố ượng... nghiên cứu Các nhân tố ảnh ưởng đến chất lượng TTKT đ ều kiện ứng dụng ERP sở y tế cơng lập TP.HCM” từ đánh giá tác động nhân tố đến chất lượng TTKT điều kiện ứng dụng ERP sở y tế công lậpTP HCMnhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y tế công lập tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y tế công lập tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay